Galvenie » 2018 » Marts » 17 » Vēsts: 17.03.18. Katrēns "Klusums"​
23:47
Vēsts: 17.03.18. Katrēns "Klusums"​

17.03.18 Катрен “Тишина”​ ​​

Тишина бывает разной!
Встречается и агрессивная!
Люди, как энергетические радары,
Формируют собой депрессию!

Информация переваривается внутри!
Не у Бога, у человека,
Изменится она на три,
Определяя Начало века!

Бог управляет Пространством!
Оно состоит из Любви!
Люди забывают, что жизнь – это дарство!
Для тех, кто постоянно в пути!

Человек имеет на всё право!
Главный аргумент – Создатель!
Но, самостоятельность – это нравы!
Без нравов – человек обыватель!

Есть люди, есть обыватели!
Последние, противостоят Богу!
В каком-то смысле, стараются,
Свою прорубить дорогу!

Не понимают, что всё в руках Бога!
Самостоятельность людей – выбор цели!
Выбор внутри главной дороги,
Единственное, что люди посмели!

Тишина – время подумать,
Что жизнь – только Миг,
Обыватель не желает принимать,
Ответственность за Мир!

Поймите, что Бесконечность,
Сложение миллионов жизней!
Бог определяет человека конечность,
Проявление человека Богу видней!

Человеку кажется, что он решает!
Глубокое заблуждение!
Бог жизнь человека определяет,
И что ему нужно для проявления!

Испытания – тоже Дар Бога!
Очищение через проблемы,
Народ – это на всех одна дорога,
Похожая, на эмблему!

Завтра выбор России!
Положение вокруг аховое!
Поймите, наконец, свою Миссию,
Россию спасёт Монархия!

Демократия – не путь России!
Самобытность – путь с Богом!
Высокая у Неё Миссия!
Народ лучше не трогать!

Если без Бога – России нет!
Самостоятельность – трагедия!
Нужно понять Бога Завет,
Без него в Душе истерия!

Кому-то кажется, что он решает!
На сколько мгновений вперёд!
Общий путь Создатель определяет!
Без Бога – жизнь наоборот!

Сколько “самостоятельных” видно!
Щеки раздулись от важности,
Пусть не покажется им обидно,
Самостоятельность – хуже пакости!

Наполеоны приходили и уходили!
Скромность – украшает Героя!
Россия самостоятельных проводила,
Им показалось “защитников” Трои!

Тишина – время подумать!
Самостоятельный – хуже врага!
Единение в Духе может поднять,
Народ до уровня Духа, где Рая врата!

Аминь.
Отец Абсолют.

17.03.18

 

Vēsts: 17.03.18. Katrēns "Klusums"​

Klusums mēdz būt dažāds!
Sastopams arī agresīvs!
Cilvēki, kā enerģētiskie radari,
Formē ar sevi depresiju!

Informācija iekšienē sagremojas!
Ne Dievam, cilvēkam,
Tā uz trīs izmainīsies,
Nosakot gadsimta Sākumu!

Dievs Telpu vada!
Tā no Mīlestības sastāv!
Cilvēki aizmirst, ka dzīve - tā dāvana!
Priekš tiem, kuri vienmēr ceļā!

Cilvēkam uz visu ir tiesības!
Galvenais arguments - Radītājs!
Taču, patstāvība - tie tikumi!
Bez tikumiem - cilvēks mietpilsonis!

Ir cilvēki, ir mietpilsoņi!
Pēdējie, Dievam pretojas!
Kaut kādā veidā, cenšas,
Savu ceļu izcirst!

Nesaprot, ka viss Dieva rokās!
Cilvēku patstāvība - mērķa izvēle!
Galvenā ceļa iekšējā izvēle,
Vienīgais, ko cilvēki iedrošinājās!

Klusums - laiks padomāt,
Ka dzīve - tikai Mirklis,
Mietpilsonis nevēlas pieņemt,
Atbildību par Pasauli!

Saprotiet, ka Bezgalība,
Miljons dzīvju salikums!
Dievs nosaka cilvēka galīgumu,
Cilvēka izpausme Dievam redzamāka! 

Cilvēkam šķiet, ka viņš lemj!
Dziļa maldīšanās!
Dievs nosaka cilvēka dzīvi,
Un ko viņam priekš izpausmes vajag!

Pārbaudījumi - arī Dieva Velte!
Attīrīšanās caur problēmām,
Tauta - uz visiem tas viens ceļš,
Līdzinās, emblēmai!

Rītdiena Krievijas izvēle!
Stāvoklis apkārt izbrīnošs!
Notveriet, beidzot, savu Misiju!
Krieviju glābs Monarhija!

Demokrātija - ne Krievijas ceļš!
Savdabīgums - ceļš ar Dievu!
Augsta Viņai Misija!
Tautu labāk neaizskart!

Ja bez Dieva - Krievijas nav!
Patstāvība - traģēdija!
Dieva Novēlējumu saprast vajag,
Bez viņa Dvēselē histērija!

Kādam šķiet, ka viņš lemj!
Cik mirkļus uz priekšu!
Kopējo ceļu Radītājs nosaka!
Bez Dieva - dzīve otrādi!

Cik "patstāvīgo" redzams!
Vaigi no svarīguma piepūtās,
Lai viņiem nešķiet sāpīgi,
Patstāvība - sliktāk par nekrietību!

Napoleoni nāca un gāja!
Pieticīgums - Varoni grezno!
Krievija patstāvīgos pavadīja,
Viņiem Trīs "aizstāvji" rādījās!

Klusums - laiks padomāt!
Patstāvīgais - sliktāk par ienaidnieku!
Garā var pacelt Vienošana,
Tautu līdz Gara līmenim, kur Paradīzes vārti!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
17.03.18.

17.03.18. Quatrain  “Silence”​

Silence is different!
There is also aggressive!
People, like energy radars,
Forms a depression with themselves!

Information is digested inside!
Not with God, with human,
It will change to three,
Defining the Beginning of century!

God rules the Space!
It consists of Love!
People forgot, that life- is gift!
For those, who are constantly on road!

A human has all the rights!
The main argument- is the Creator!
But, independence- is moral!
Without moral- people are philistines!

There are people, there are philistines!
The last one, confront God!
In a sense, they try,
Cut through their way!

Don’t understand, that everything is in the hands of God!
People’s autonomy- is the choice of purpose!
The main road of internal choice,
That only thing that people dared!

Silence- is time to think,
That life- is only Moment,
The philistine doesn’t want to accept,
Responsibility for the World!

Understand, that Infinity,
Addition of millions of lives!
God defines human as finite,
Human’s manifestation is more visible to God!

It seems to human, that he decides!
Deep delusion!
God determine life of human
And what he needs for manifestation!

Trials- are also Gift of God!
Cleansing through problems,
The nation- the same road on all,
Similar to the emblem!

Tomorrow is the choice of Russia!
The situation around is awful!
Understand, at last, your Mission!
Monarchy will save Russia!

Democracy- is not the road of Russia!
Originality- is the way with God!
Her Mission is High!
The nation should not be touched!

If without God- there is no Russia!
Independence- is a tragedy!
It’s necessary to understand Covenant of God,
Without Him, there is hysteria in the Soul!

Someone think, that he decides!
For how many moments ahead!
The Creator determines the general way!
Without God- life is the opposite!

How many “stand alone” can be seen!
Cheeks swelled with importance,
Don’t let it seems insulting to them,
Self sufficiency- is worse than filth!

Napoleons came and went!
Modesty- decorates the Hero!
Russia conducted independent,
They thought “defenders” of Three!

Silence- is the time to think!
Independent- worse than the enemy!
Unity in the Spirit can lift,
Nation to the level of the Spirit, where is the gate of Paradise!

Amen
Father Absolute
17.03.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.03.2018.

Skatījumu skaits: 514 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: