Galvenie » 2020 » Aprīlis » 17 » Vēsts: 17.04.2020. Katrēns "Bīstamība jau virspusē"
22:26
Vēsts: 17.04.2020. Katrēns "Bīstamība jau virspusē"

17.04.2020 Катрен “Опасность уже на поверхности”

Скоро Пасха и скоро войска!
«Богоугодное мероприятие»!
В Душах людей поселилась тоска!
Никуда от Тьмы не спрятаться!

Давление с каждым днём растёт!
Люди притихли, как раньше!
Сознание людей отстаёт,
В жизни прибавилось фальши!

Труднейший сейчас экзамен!
На лояльность к власти!
Не ждите никаких перемен,
Продолжатся в Душе страсти!

Для большинства – плохо!
Но не все люди понимают,
Есть выражение, «люди – лохи»,
Они осознанно всё принимают!

Трагедия, когда из людей в рабы!
Радостно и с удовольствием!
Теперь: «тише воды и ниже травы»,
Забыты навечно вольности!

Сколько надо гнуть, чтобы выпрямить?
Вы критическую точку прошли,
Вас надо долго ещё мять,
Чтобы из оболочек все вышли!

Человек в «ракушке» – не человек!
А бесхребетная сущность!
Сегодня попросту – имярек!
Потерявший Духовную мощность!

Спасибо пандемии: можно спросить,
Как дальше планируете жить?
Вы давление Тьмы можете выносить,
Но, помните, – это уже не жизнь!

Давление растёт – пора просыпаться!
Не обязательно в руках с вилами!
Вы не сможете с волной расстаться,
Жизнь в рабстве не может быть милой!

Вы не только Материя, вы – солитон!
Вы – часть волнового Пространства!
Надо в Обращении к Богу поменять тон,
И прекратить в Душах странствия!

Время подходит, принимайте решение!
Не руками, а – головой!
Конечно, необходимо Движение,
Помните, это вы руководите волной!

Повторяю, не руками, а надо подумать!
Говорил, о Единении в Духе!
Каждый может голову поломать,
Если в Духе его – разруха!

Время трудное – посыпались предложения!
Предложения от глухонемых!
Может вспомните, что есть сложение,
И предложения без запятых!

Чем проще, тем лучше будет!
Если ждёте Поводыря – напрасно!
Никто с Неба к вам не придёт,
Вас должна подхлестнуть опасность!

Опасность уже на поверхности!
Вы все – на домашнем карцере!
Это проверка всех на Верность,
Коронавирус – имя концерта!

Можно повторять много раз!
Пора приступить к действиям!
Повторяю, не с вилами в руках,
А, правильно понимая вести!

Вы – Материя и, одновременно, волна!
Вилы – это просто Материя!
Волна – это дарованная вам Воля,
Не надо никакой истерии!

Вы можете изменить Мир!
Достаточно Мыслеобраза!
Для вас Создатель – Ориентир!
А, Святая Русь – прообраз!

Решите «Вместе» и всё получится!
Но помните, вокруг не только друзья!
Скоро Пространство закрутится,
На Планете вы – есть Высшее «Я»!

Аминь.
Отец Абсолют.
17.04.2020

Vēsts: 17.04.2020. Katrēns "Bīstamība jau virspusē"

Drīz Lieldienas un karaspēks drīz!
"Dievtīkams pasākums"!
Cilvēkiem skumjas iemitiājās Dvēselēs!
No Tumsas kur slēpties nav!

Aug spiedies ar katru dienu!
Cilvēki pieklusa, kā agrāk!
Apziņa cilvēkiem atpaliek,
Viltojumu dzīvē kļuva vairāk!

Grūts tagad eksāmens!
Uz lojalitāti varai!
Negaidiet pārmaiņas nekādas,
Dvēselēs kaislības turpināsies!

Prieš vairākuma - slikti!
Taču ne visi cilvēki saprot,
Ir teiciens, "cilvēki - lohi (лохи ?),
Viņi apzināti pieņem visu!

Traģēdija, kad no cilvēkiem vergos!
Priecīgi un ar patiku!
Tagad: "klusāk par ūdeni un zemāk par zāli",
Vaļības aizmirstas uz mūžiem!

Cik vajag liekt, lai iztaisnotu?
Jūs kritisko punktu pārgājāt,
Jūs vajag ilgi vēl mīcīt,
Lai no apvalkiem visi izietu!

Cilvēks "gliemežvāciņā" - ne cilvēks!
Bet būtne bez mugurkaula!
Šodien vienkārši - vārduzruna (имярек ?),
Garīgo spēku zaudējušais!

Paldies pandēmijai: var jautāt,
Kā tālāk plānojiet dzīvot?
Jūs Tumsas spiedienu izturēt varat,
Taču, atceraties, - tā jau ne dzīve!

Spiediens aug - laiks pamosties!
Nav obligāti rokās ar dakšām!
Jūs nevarēsiet no viļņa šķirties,
Dzīve verdzībā mīļa nevar būt!

Jūs ne tikai Matērija, jūs - solitonis (солитон ?)!
Jūs - viļņotās Telpas daļa!
Vajag izmainīt toni Uzrunā Dievam!
Un pārtraukt Dvēselēs klejojumus!

Laiks tuvojas, lēmumu pieņemiet!
Ne ar rokām, bet - galvu!
Protams, Kustība nepieciešama,
Atceraties, tie jūs vilni vadat!

Atkārtoju, ne rokām, bet padomāt vajag!
Runāju, par Vienošanu Garā!
Galvu palauzīt katrs var,
Ja viņa Garā - sabrukums!

Laiks grūts - priekšlikumi sāka birt!
Priekšlikumi no kurlmēmiem!
Varbūt atcerēsieties, ka ir saskaitīšana,
Un priekšlikumi bez komatiem!

Jo vienkāršāk, jo labāk būs!
Ja gaidiet Pavadoni - veltīgi!
Neviens no Debesīm pie jums neatnāks,
Bīstamībai jums jāuzšļācas!

Bīstamība jau virspusē!
Jūs visi - mājas karceros!
Tā visu pārbaude uz Uzticību,
Kroņavīruss - koncerta nosaukums!

Var atkārtot daudzas reizes!
Laiks pie darbībām ķerties!
Atkārtoju, ne ar dakšām rokās,
Bet, vēstis pareizi saprotot!

Jūs - Matērija un, vienlaicīgi, vilnis!
Dakšas - tā vienārša Matērija!
Vilnis - tā Griba jums dāvāta,
Nevajag histērijas nekādas!

Jūs Pasauli izmainīt varat!
Domtēla pietiekami!
Priekš jums Radītājs - Orientieris!
Bet, Svētā Krievzeme - prototips!

Lemiet "Kopā" un viss izdosies!
Bet atceraties, apkārt ne tikai draugi!
Drīz Telpa saritināsies,
Uz Planētas jūs - esat Augstākais "Es"!

Āmen. 
Tēvs Absolūts.
17.04.2020.

 

17.04.20.Quatrain “Danger is already on the surface”

Easter is coming and troops are coming soon!
“God-pleasing event”!
Longing has settled in the Souls of human!
Nowhere to hide from the Darkness!

The pressure is growing every day!
People fell silent as before!
The consciousness of people is lagging
Falsehood has increased in life!

The hardest exam right now!
On loyalty to power!
Do not expect any changes
Passions continue in the Soul!

For most - bad!
But not all people understand
There is an expression, "people are suckers,"
They consciously accept everything!

A tragedy when from people to slaves!
Joyfully and with pleasure!
Now: “quieter than water and lower than grass”,
Forgotten forever liberties!

How much does it take to bend to straighten?
You have passed a critical point,
You need to wrinkle for a long time,
All to get out of the shells!

The human in the “shell”- is not a human!
But creature without a spine!
Today just- word address!
Lost Spiritual Power!

Thanks to the pandemic: one may ask,
How do you plan to live further?
You can bear the pressure of Darkness,
But, remember - this is not life anymore!

Pressure is rising - it's time to wake up!
Not necessarily with a pitchfork! in the hands!
You will cannot part with the wave
Life in slavery cannot be sweet!

You are not only Matter, you- are a solution!
You- are part of the wave Space!
It is necessary to change the tone in the Address to God,
And stop wandering in the Souls!

Time is right, make a decision!
Not with your hands, but with your head!
Of course, movement is needed,
Remember, it is you who control the wave!

I repeat, not with your hands, but you need to think!
I speake of Unity in the Spirit!
Everyone can break their heads
If in his Spirit - devastation!

It’s a difficult time - offers fell in!
Suggestions from the deaf and dumb!
Maybe will remember that there is addition,
And proposal without commas!

The simpler the better!
If you are waiting for the Guide - in vain!
No one from Heaven will come to you
You must be spurred by danger!

The danger is already on the surface!
You are all- in a punishment cell!
This is a test of all for Fidelity,
Coronavirus- is the name of the concert!

Can be repeated many times!
It's time to take action!
I repeat, not with a pitchfork in the hands,
But, correctly understanding the news!

You- are Matter and, at the same time, a wave!
The pitchfork- is just Matter!
The Wave- is the Will granted to you,
No hysteria needed!

You can change the World!
Enough Thought Image!
For you, the Creator is- a Landmark!
But Holy Russia- is a prototype!

Solve “Together” and everything will work out!
But remember, not only friends are around!
Space will spin soon
On the Planet you are the Highest “I”

Amen.
Father Absolute.
04/17/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā intuitīvi tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavots vēstvietē: http://spekavots.ucoz.ru /17.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /17.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 17.04.2020. 

Skatījumu skaits: 166 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: