Galvenie » 2017 » Jūnijs » 17 » Vēsts: 17.06.17. Katrēns "Dzīve un perspektīva" - *
18:14
Vēsts: 17.06.17. Katrēns "Dzīve un perspektīva" - *

Vēsts: 17.06.17. Katrēns "Dzīve un perspektīva" - **
(- * : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Ļoti svarīgi!" / *(Н) "Очень важно!")
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

17.06.17 Катрен "Жизнь и перспектива"………………………………......…Quatrain "Life and Perspective"

Жизнь очень сложная штука! ...............Dzīve ļoti sarežģīta lieta!....................Life is very complicated thing!
Люди отпущены на Свободу! ...........Cilvēki Brīvībā palaisti!.....................People are released to Freedom!
Непонимающие бегут по кругу, ............Nesaprotošie pa apli skrien,………….Who don't understand, run around in circles,
Не принимая никаких доводов! ...........Argumentus nepieņemot nekādus!......Without accepting any arguments!

Для многих - это игра! ...........................Priekš daudziem - spēle tā!.................For many- this is a game!
Бессмысленная игра в жизнь! ..............Spēle dzīvē bezjēdzīga!......................A meaningless game in life!
Но, приходит когда-то пора, .................Bet, brīdis pienāk kaut kad,…..……….But, sometime comes the time,
Люди вспоминают, как жили! ................Atceras cilvēki, kā dzīvoja!...................People remember, how they lived!

Определять смысл уже поздно! ...........Noteikt jēgu jau vēlu!............................Determining the meaning is too late!
Ждёт Создатель на Пьедестале, ..........Radītājs uz Pjedestāla gaida,…………Creator is waiting on the Pedestal,
В этот Миг Он раскроет возможности, ..Šinī mirklī Viņš iespējas atklās,…….…In this Moment He will reveal the possibilities,
Главное, что люди - кристаллы! ............Galvenais, ka cilvēki - kristāli!..............The Main thing, that people- are crystals!

Жизнь для многих - кольцо! ..................Dzīve priekš daudziem - riņķis!.............Life for many- a ring!
Бессмысленное кольцо проявлений! ...Absurds izpausmju riņķis!.....................A senseless ring of manifestation!
Никто не говорит в лицо, .......................Neviens nesaka tieši,…………….…….No one speaks in face,
Что жизнь череда явлений! ...................Ka dzīve parādību virkne!....................That life is a turn of events!

В человеке всё сложно и просто! ..........Cilvēkā viss sarežģīti un vienkārši!......In human everything is complicated and simple!
Человек - разноплановое проявление!..Cilvēks - daudzplānīga izpausme!.......Human- is a diverse manifestation!
Оболочка, совсем не место! ..................Apvalks, it nemaz ne vieta!..................Sheath, not at all a place!
Для человека - Бога Творения! ..............Priekš cilvēka - Dieva Radījuma!.........For human- Creation of God!

Трудно понять эти слова! ......................Grūti saprast šos vārdus!.....................Difficult to understand these words!
Вокруг - грех и предательство! ..............Apkārt - grēks un nodevība!................Around- a sin and betrayal!
Человеку была СоВесть дана, ..............Cilvēkam bija SirdsApziņa dota,……..To human had given a Conscience,
Как Бога внутри доказательство! ...........Kā Dieva pierādījums iekšķīgs!..........As inside proof of God!

Не дружит человек с СоВестью, ...........Nedraudzējas cilvēks ar SirdsApziņu,.A human is not friendly with Conscience,
Особенно, на ПодСознании, .................Sevišķi, ZemApziņā,……………………Especially, on the Sub-Consciousness,
Хотя, в истории людей - есть, ...............Kaut, cilvēku vēsturē - ir,……………….Although, people in the history- there is,
Доказательство Наблюдателя! ..............Novērotāja pierādījums!.......................Proof of Observer!

Бог контролирует Преображение! ..........Dievs kontrolē Pārveidošanu!.............God controls the Transfiguration!
Отмечая успех внутренний, ....................Atzīmējot iekšējo panākumu,…………Noting the internal success,
Люди услышат Моё Обращение: ............Cilvēki izdzirdēs Manu Uzrunu,……...People will hear My Appeal:
Станет Европа морем внутренним! ........Eiropa iekšējā jūra kļūs!.....................Europe will become the inward sea!

Не успеет принять меры! .......................Nepaspēs pieņemt mērus!.................Don't have time to take action!
Волна поднимется, но не уйдёт! ............Vilnis pacelsies, taču neaizies!..........The wave will rise, but it will not go away!
В истории много примеров, ....................Vēsturē piemēru daudz,……………..There are many examples in history,
Долго вода не спадёт! .............................Ūdens ilgi nekritīsies!........................Long the Water will not go down !

Апокалипсис расставит точки! ................Apokalipse punktus izliks!.................The Apocalypse will set the points!
Ключевые определит территории! .........Galvenās teritorijas noteiks!...............Will determine the Key territories!
Потом три дня и три ночи, .......................Pēc tam trīs dienas un trīs naktis,..…Then three days and three nights,
Определят Единую траекторию! .............Noteiks Vienu trajektoriju!..................Will identify the One trajectory!

Уговоры теперь напрасны, .....................Pierunāšana tagad veltīga,………..….Persuasion is now in vain,
Все религии далеко от Бога! ..................Visas reliģijas tālu no Dieva!...............All religions are far from God!
Служить им сегодня опасно, ..................Viņām kalpot šodien bīstami,…………To serve them today is dangerous,
Религии - разные к Богу дороги! .............Reliģijas - dažādi ceļi pie Dieva!.........Religions- different ways to God!

Говорю, люди и Бог - ВМЕСТЕ! ..............Saku, cilvēki un Dievs - KOPĀ!...........I say, people and God- TOGETHER!
Это успех Моего внимания! ....................Tas Manas uzmanības panākums!.....This is the success of My attention!
Отмечено на карте МЕСТО, ....................Uz kartes VIETA atzīmēta,……………Marked the LOCATION on the map,
Где вам придёт понимание! ....................Kur jums saprašana atnāks!...............Where will come understanding to you!

Сначала, в Руси Великой! ......................Vispirms, Krievzemē Lielajā!...............First, in the Great Russia!
Человечество поймёт позже! ..................Cilvēce vēlāk sapratīs!........................Humanity will understand later!
Страна долго безликая, ..........................Valsts ilgi bezsejas,……………………The country is long faceless,
Управление станет возможным! .............Vadība iespējama kļūs!.......................Management will be possible!

Человечество против России! .................Cilvēce pret Krieviju!...........................Humanity against Russia
Против Учителей Духа! ............................Pret Gara Skolotājiem!.......................Against the Masters of Spirit!
Против своего Мессии, ............................Pret savu Mesiju,………………………Against your Messiah,
У большинства в головах разруха! .........Vairākumam sabrukums galvā!...........For many in the head has devastation!

Не надо вступать в споры! ......................Nevajag strīdos iesaistīties!.................Don't need to argue!
Спор - производная Неверия! .................Strīds - Neticības ražojums!.................Dispute- is a derivative of Unbelief!
Россия дождалась поры: .........................Krievija laiku sagaidīja:…………………Russia waited for a while:
Бог увидел в ней ВЕРУ! ...........................Dievs TICĪBU viņā ieraudzīja!...............God saw FAITH in her!

Власть всё равно уходит! ........................Vara aiziet vienalga!.............................The authorities are still leaving!
В Америке и России - одновременно! ....Amērikā un Krievijā - vienlaicīgi!..........In America and Russia- at the same time!
Европа в Россию входит, .........................Eiropa Krievijā ieiet,…………………….Europe enters in Russia,
В Империю совсем не временную! .........Impērijā nemaz ne pagaidu!................In the Empire is not temporary!

Точка бифуркации - пройдена! ................Bifurkācijas Punkts - iziets!..................The point of bifurcation- passed!
Планета Нибиру - рядом! .........................Planēta Nibiru - līdzās!.........................The Planet Nibiru- is near!
Люди потоп постигнут, ..............................Cilvēki plūdus apjēgs,………………….People will be flooded,
Станут одним отрядом! ............................Kļūs vienība viena!...............................Will become one detachment!

Суши - мало, воды - много! .....................Sauszemes - maz, ūdens - daudz!.......Dray land- little, water- much!
Перспектива - Единый народ! .................Perspektīva - Vienota tauta!.................Perspective- United nation!
Русские подводя итоги, ............................Krievi apkpojot rezultātus,……………..Russian summing up results,
Определят направление вперёд! ............Uz priekšu virzienu noteiks!.................Will determine direction forward!

Вперёд, значит, в Новую мерность, ........Uz priekšu, tātad, Jaunajā dimensijā,...Forward, it's mean, in New Dimension,
Для людей путь - неизвестен! .................Ceļš priekš cilvēkiem - nezināms!.........The way for people- unknown!
Россия для них - пример, ........................Krievija priekš viņiem - piemērs,…….....Russia for them- an example,
Как жить, когда от Бога - ВЕСТЬ! ............Kā dzīvot, kad no Dieva - VĒSTS!.........How to live, when from God- NEWS!

Аминь. .......................................................Āmen…………………………………….....Amen
Отец Абсолют. ..........................................Tēvs Absolūts……………………………...Father Absolute
17.06.17 ....................................................17.06.17………………………………….…17.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/17.06.17.html
----------
-* Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке записала Эслаума 28.02.2013.08:39, *(J) Ļoti svarīgi!" / *(Новописьмо) "Очень важно!", публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_loti_svarigi/2013-03-06-463
Мы учимься понять, принять друг друга и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, быть радостными и счастливыми в Силе Знаний Отца Абсолюта и в Любви Семьи Света, Иерархии Небесной! Спасибо Божьему Миру, что МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ!
17.06.2017.13:47 --- записала Эслаума.
----------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /17.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /17.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /17.06.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /17.06.2017., дополнение на английском языке 20.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 17.06.2017., papildināts angļu valodā 20.06.2017.

Skatījumu skaits: 632 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: