Galvenie » 2018 » Februāris » 18 » Vēsts: 18.02.18. Katrēns "Straujš pagrieziens"
19:56
Vēsts: 18.02.18. Katrēns "Straujš pagrieziens"

18.02.18 Катрен ​"Крутой поворот" ​​

Уже прозвенели литавры!
Последние перед боем сборы!
Осталось перейти рвы,
Разделяющие с Тьмой заборы!

Народ осознал значимое!
Переход ожидается историческим!
Неожиданное для страны сочетание,
Кажется всем мифическим!

Поворот реально крутой!
Можно назвать разворотом!
Сценарий совершенно другой!
Интересно, что за поворотом?

Верится с трудом в Новое!
Слишком много накоплено!
«Новое - хорошо забытое старое»!
Прошлое должно быть затоплено!

Но, затоплено только по воле Бога!
Для человека всё это трудно!
Нужно выбрать такую дорогу,
Чтобы новое открылось русло!

Люди мечутся, но не могут!
Опять Надежда на Бога!
Не все перечеркнуть смогут,
Но, единая для всех дорога!

Кто-то рискует, а кто-то в панике!
Прошлое продолжает жить!
Дуальность, как на замке,
Какая же ждёт жизнь?

Нужно верить реформе Создателя!
Наступает Солнечный год!
Нельзя быть уже обывателем,
Это запрещённый ход!

Исполин распрямиться должен!
Смелым доверен путь!
Этот Народ всё сможет,
Собственный парус надуть!

Теперь всё в руках Народа!
Точнее, в руках клеток!
Ради продолжения рода,
Народ - защита для веток!

Вместе - главный девиз,
Для всех оболочек!
Никогда, никогда вниз!
Это - заглавная строчка!

Нужно помнить, что только вперёд!
Никогда для Народа назад!
Пусть даже океан проревёт!
Впереди не бывает Ад!

Впереди Новый Мир Любви!
Фибоначчи готовит петлю!
Точка отсчёта, куда ни возьми,
Любовь осознав - всё прощаю!

Великие грядут преображения!
Исторического значения!
Никакого впереди подчинения!
Только Равенства обозначение!

Ветры уже дуют Новые!
Пересмотр позиции кардинальный!
Вера и Любовь - основа!
Века грядут эпохальные!

Приготовьтесь, не напрасно было!
Откровения проникли в Сознание!
Это Началом слыло,
Главное, в Душе понимание!

Путь выбран, с Душой согласован!
Первые ступени пройдены!
Это Российский план,
Ответные меры найдены!

Сон Исполина - силы вместе!
Нет посторонних смотрящих!
Найдено на Планете место,
Где Равенство теперь говорящее!

Аминь.
Отец Абсолют.

18.02.18

 

Vēsts: 18.02.18. Katrēns "Straujš pagrieziens"​

Jau nozvanīja timpāni!
Pēdējā pulcēšanās pirms cīņas!
Atlika pāriet pārrāvumus,
Ar Tumsu atdalošus žogus!

Tauta apzinājās nozīmīgo!
Pāreja sagaidāma vēsturiska!
Negaidīts salikums priekš valsts,
Visiem mītisks šķitīs!

Pagrieziens reāli straujš!
Par apvērsumu nosaukt var!
Scenārijs pilnīgi cits!
Interesanti, kas aiz pagrieziena?

Ticams ar grūtībām Jaunajam!
Pārāk daudz uzkrāts!
"Jaunais - labi aizmirsts vecais"!
Pagātnei jābūt nogremdētai! 

Taču, nogremdēta tikai pēc Dieva gribas!
Priekš cilvēka viss tas grūti!
Ceļu vajag izvēlēties tādu,
Lai jaunā gultne atklājas!

Cilvēki skrien, bet nevar!
Atkal uz Dievu cerība!
Ne visi pārsvītrot spēs,
Taču, viens ceļš priekš visiem!

Kāds riskē, bet kāds panikā!
Pagātne turpina dzīvot!
Dualitāte, kā aiz atslēgas,
Kāda gan dzīve gaida?

Ticēt Radītāja reformai vajag!
Sākas Saules gads!
Nevar vairs būt mietpilsonis,
Tas aizliegtais gājiens!

Milzim jāiztaisnojas!
Drosmīgiem ceļš uzticēts!
Šī Tauta visu var,
Personīgās buras piepūst!

Tagad viss Tautas rokās!
Precīzāk, šūniņu rokās!
Dzimtas turpināšanas dēļ,
Tauta - aizsrgs priekš zariem!

Kopā - galvenā devīze,
Priekš visiem apvalkiem!
Nekad, nekad lejup!
Tā - sākuma rindiņa!

Atcerēties vajag, ka tikai uz priekšu!
Nekad priekš Tautas atpakaļ!
Lai kaut vai okeāns izceļas!
Priekšā nemēdz būt Elle! 

Priekšā Mīlestības Jaunā Pasaule!
Fibonači cilpu gatavo!
Atskaites punts, lai kā ņemtu,
Mīlestību apzinoties - visu piedodu!

Diženas pārveidošanas gaidāmas!
Vēsturiskas nozīmes!
Nekādas pakļaušanas priekšā!
Tikai Vienlīdzības apzīmējums!

Vēji jau Jaunie pūš!
Pozīciju pārskatīšana kardināla!
Ticība un Mīlestība - pamats!
Laiki gaidāmi laikmetīgi!

Sagatavojaties, nebija veltīgi!
Atklāsmes Apziņā iekļuva!
Tas Sākumam bija,
Galvenais, saprašana Dvēselē! 

Ceļš izraudzīts, ar Dvēseli saskaņots!
Pirmie pakāpieni izieti!
Tas Krieviskais plāns,
Atbildes mēri atrasti!

Milža sapnis - spēki kopā!
Nav nepiederošu uzraudzītāju!
Uz Planētas vieta atrasta,
Kur tagad Vienlīdzība runājoša!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
18.02.18.

18.02.18. Quatrain ​ "A sharp turn"​

The timpani already sounded!
The last training before fight!
It remains to cross the moats, 
Sharing fences with the Darkness!

The Nation realized the significance!
The transition is expected to be historical!
Unexpected combination for the country,
It will seem mystical for all!

Turn really sharp!
That can call a spread!
The Scenario is completely different!
I wonder, what is around the bend?

Believe with difficulty in the New!
Too much accumulated!
"New- well forgotten old"!
The past must be flooded!

But, it flooded only by the will of God!
For a human, all this is difficult!
Need to choose such a road,
That the new channel opens!

People are rushing about, but they can't!
Again Hope on God!
Not everyone can cross out,
But, the road is one for all!

Someone is at risk, but someone is in panic!
The past continues to live!
Duality, as in the castle,
What is life waiting for?

Need to believe in the reforms of the Creator!
The year of the Sun is coming!
Can't already be philistines any more,
This is prohibited move!

Giant must straighten up!
The way is trusted to brave ones!
This Nation can do everything,
Own sail to inflate!

Now everything is in the hands of Nation!
More precisely in the hands of cells!
For the sake of procreation,
The nation- is protection for the branches!

Together- the main motto, 
For all shells!
Never ever down!
This is the title line!

Must remember, that only forward!
Never back for the Nation!
Even if the ocean stands out!
There is no Hell ahead!

Ahead is the New World of Love!
Fibonacci is preparing a loop!
The point of reference, wherever you take it,
Love realizing- all forgive!

Great transformations are coming!
Historical significance!
No any submission ahead!
Only the sign of Equality!

Winds are already blowing New!
The revision of position is cardinal!
Faith and Love- are foundation!
Centuries are coming contemporary!

Prepare, it was not in vain!
Revelations penetrated into Consciousness!
This was the beginning,
The main thing is understanding in the Soul!

The road is chosen, with the Soul agreed!
The first steps are passed!
This is the Russian plan,
Response is founded!

Dream of the Giant- forces together!
There is not outside supervisors!
The place is founded on the Planet,
Where Equality is now speaking!

Amen
Father Absolute
18.02.18

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: http://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.02.2018.

Skatījumu skaits: 542 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: