Galvenie » 2018 » Marts » 18 » Vēsts: 18.03.18. Katrēns "Svētā Krievzeme"
20:59
Vēsts: 18.03.18. Katrēns "Svētā Krievzeme"

18.03.18 Катрен ​"Святая Русь" ​​

Выбор сделан, что изменилось?
Россия выбрала путь?
На корабле поместилась,
Святой Руси суть?

Пока корабли опять на мели!
Народ занял места!
Но, он не понимает цели!
Придёт ли всё же Весна?

Слова, даже Великого,
Не могут сдвинуть судно!
Пока корабль безликий,
В названии - его судьба!

Чтобы выгрести - нужна сила!
Сила - это единение Народа,
Непонятно ему, что случилось?
И какая завтра погода?

Программа не ясна большинству!
Остаётся верить в Надежду!
Портал "Большинство - меньшинство",
Или останется, как и прежде!

Обстоятельства говорят: три года!
Касается Народа и власти!
Значит, Президенту дано полсрока,
Переживёт Русь напасти!

Первые шаги всё покажут!
Инерция - постоянная вещь,
Результаты вам точно подскажут,
Осталась ли на корабле течь?

Если название будет Россия,
Не ждите надёжный галс!
Святая Русь - это Миссия,
Поменять нужно Парус!

Чтобы понимать куда,
Изменить необходимо Сознание!
Народ поймёт только тогда,
Когда Президенту придёт понимание!

Что Россия не просто страна!
Важна внутри эволюция!
Фибоначчи - это Бога стрела,
От Бога придёт Конституция!

Три года на изменение направления!
Президенту придут Знания!
Подтвердить нужно Доверие,
И Святой Руси - Знамя!

Программа людей - тупик!
Нужно понять место в Вечности!
Образ Святой Руси возник!
С ним переход в Бесконечность!

Выбор сделан, а где результат?
Программу перепишет Создатель!
Президенту дан Аттестат!
Он не может стать обывателем!

Президент должен знать точно!
Приблизить к себе Посланника!
С Богом страна станет прочной!
Перестанет быть странником!

Большое изменение в людях!
Прежде всего, в Президенте!
Выбор Народа - прелюдия!
Богу, наконец, поверьте!

Подождите, что скажет Главный!
Страна вернётся Народу!
Переход этот не будет плавным!
Но, изменится в стране погода!

Теперь не Россия - Святая Русь!
Это объединит национальности!
Пройдёт и три года пусть!
Русь выйдет из капитализации!

Ждите - изменится много!
Закручена петля Фибоначчи,
Подведёт Президент итоги,
Придёт, наконец, удача!

Аминь.
Отец Абсолют.

18.03.18

 

Vēsts: 18.03.18. Katrēns "Svētā Krievzeme"

Izvēle izdarīta, kas izmainījās?
Krievija izvēlējās ceļu?
Novietojās uz kuģa ,
Svētās Krievzemes būtība?

Pagaidām kuģi atkal uz sēkļa!
Tauta ieņēma vietas!
Taču, tā nesaprot mērķus!
Vai pienāks tomēr Pavasaris?

Vārdi, pat Diženā,
Nevar kuģi izkustināt!
Pagaidām kuģis bezpersonisks,
Nosaukumā - tā liktenis!

Lai izraustu - spēks vajadzīgs!
Spēks - tā Tautas vienošana,
Nesaprotami viņam, kas notika?
Un kādi laikastākļi rīt?

Programma vairākumam neskaidra!
Atliek Cerībai ticēt!
Portāls "Vairākums - mazākums",
Vai paliks, kā iepriekš!

Apstākļi saka: trīs gadi!
Skar Tautu un varu!
Tātad, Prezidentam pustermiņš dots,
Pārdzīvos Krievzeme nelaimes!

Pirmie soļi visu parādīs!
Inerce - pastāvīga lieta,
Rezultāts jums precīzi pateiks,
Vai palika sūce uz kuģa?

Ja nosaukums būs Krievija,
Negaidiet drošu halzi!
Svētā Krievzeme - tā Misija,
Buras pamainīt vajag!

Lai saprastu kurp,
Apziņu izmainīt vajag!
Tauta sapratīs tikai tad,
Kad Prezidentam saprašana pienāks!

Ka Krievija ne vienkārši valsts!
Iekšķīgi evolūcija svarīga!
Fibonači - tā Dieva šautra,
No Dieva pienāks Konstitūcija!

Trīs gadi virziena izmainīšanai!
Prezidentam Zināšanas pienāks!
Uzticību apstiprināt vajag,
Un Svētai Krievzemei - Karogu!

Cilvēku programma - strupceļš!
Mūžībā vietu saprast vajag!
Svētās Krievzemes Tēls radās!
Ar viņu pāreja Bezgalībā!

Izvēle izdarīta, bet rezultāts kur?
Programmu pārrakstīs Radītājs!
Prezidentam dots Atestāts!
Viņš nevar kļūt mietpilsonis!

Prezidentam jāzin precīzi!
Vēstnesi pietuvināt sev!
Ar Dievu valsts kļūs stabila!
Pārstās būt ceļotājs!

Lielas izmaiņas cilvēkos!
Vispirms jau Prezidentā!
Tautas izvēle - prelūdija!
Dievam, beidzot, noticiet!

Pagaidiet, ko teiks Galvenais!
Valsts Tautai atgriezīsies!
Šī pāreja nebūs plūstoša!
Bet, valstī laikapstākļi izmainīsies!

Tagad ne Krievija - Svētā Krievzeme!
Tā nacionalitātes apvienos!
Lai arī trīs gadi paies!
Krievzeme izies no kapitalizācijas!

Gaidiet - izmainīsies daudz!
Saritināta Fibonači cilpa,
Prezidents rezultātus apkopos,
Atnāks, beidzot, veiksme!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
18.03.18.

18.03.18. Quatrain "Holy Russia"​

The choice is made, what was changed?
Russia has chosen the way?
On the ship fit,
Holy Russia is the essence?

While the ships are again on the rocks!
The nation took their place!
But, she doesn't understand the purpose!
Will Spring nevertheless come?

Words, even the Great,
Can't move the ship!
While ship is faceless,
In the title- his fate!

To get out- need power!
Power- is the unity of Nation,
It's unclear to him, what happened?
And what's the weather like tomorrow?

The program is not clear to the majority!
It remains to believe in Hope!
The portal "The majority- is a minority",
Or will remain, as before!

Circumstances say: three years!
It deals with the Nation and authorities!
So, the President has given a half term,
Russia will survive misfortune!

The first steps will show everything!
Inertia- is a permanent thing,
The result will tell you exactly,
Is there any leak on the ship?

If the name will be Russia,
Don't wait for reliable tack,
Holy Russia- is the Mission,
Need to change the Sail!

To understand, where,
Is necessary to change Consciousness!
Nation will understand only then,
When understand will come to the President!

That Russia is not just a country!
Evolution is important inside!
Fibonacci- is the arrow of God,
The Constitution will come from God!

Three years to change direction!
The President will receive the Knowledge!
Confidence is needed Trust,
And Holy Russia- the Banner!

The program of people- is dead end!
Need to understand the place in Eternity!
The image of Holy Russia arose!
Transition with her in Infinity!

The choice is made, but where is the result?
The program will be rewritten by the Creator!
Certificate has given to the President!
He can't become philistine!

The President should know for sure!
Zoom in the Messenger!
With God, the country will be strong!
Will cease to be a wanderer!

A big change in people!
First of all in the President!
The choice of Nation- a prelude!
Finally, believe to God!

Wait for, what will say the Chef!
The country will return to the Nation!
This transition will be not smooth!
But, the weather will change in the country!

Now is not Russia- but, Holy Russia!
This will unite the nationalities!
Let's pass the three years!
Russia will come out of capitalization!

Wait- a lot will change!
The Fibonacci loop is tightened,
The President will sum up the results,
Finally, luck will come!

Amen
Father Absolute
18.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.03.2018.

Skatījumu skaits: 526 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: