Galvenie » 2020 » Aprīlis » 18 » Vēsts: 18.04.2020. Katrēns "Vēstures riteni neapturēt"
20:26
Vēsts: 18.04.2020. Katrēns "Vēstures riteni neapturēt"

18.04.2020 Катрен “Колесо Истории не остановить”

Пустые слова – всегда ничто!
Проще начинать с точки!
Точка в проекции – это кольцо,
Это поймёте без проволочек!

Без проволочек, ибо вы – явление!
Для постигших есть Знания!
Заложенные, давно в Откровениях,
Открывающие Истины понимание!

Не надо выдумывать – всё проще!
Много слов – никакого дела!
Сохраняются только мощи,
Поскольку, это – останки тела!

Тело отработало – ему конец!
Вечной остаётся Проекция!
Точнее, это – волновой венец,
Часть Единой с Богом конструкции!

Материя – лишь всегда испытания!
Как надо достичь равновесия!
Плоть без цели обречена на скитания,
Передавалась людям об этом весть!

Люди отрабатывают задания!
Каждому даётся своё!
Упрямый, обречён на скитания,
Или превращается в зверьё.

Материя, всегда испытания!
Она не нужна уже больше!
Навис над людьми топор наказания,
Жизнь в этот период – горше!

Судный день – это расплата!
Каждый должен будет ответить!
Для Пятой расы – прощальный закат!
«Бог шельму всегда метит»!

Все получат, что заслужили!
Коронавирус – общая смерть!
Свободу напрасно душили,
Теперь замок для Неё не отпереть!

Люди сами сделали этот Мир!
Кто был – против, а кто был – в Боге!
Забыли, что Вселенная – ориентир,
Получился Хаос в итоге!

Пандемия – предтеча Шестой!
Очищение людей до Энергии!
Время не знает слово: «простой»!
Кончается от Пятой – Материя!

Люди сами разожгли пламя!
Теперь не остановить Переход!
Доказали, что не люди, а – племя!
Отрезан людям обратный ход!

Предупреждал – не слышали!
Боролись за мамону и власть!
Теперь смешно говорить: «не ждали»!
Чрезмерная не поможет страсть!

Колесо Истории не остановить!
Власть остановила Движение!
Прошлое – не восстановить,
Но нельзя остановить мышление!

Сегодня, важно не дело, а – мысль!
Дело – это флаг от Материи!
В Новом мире – совсем другой смысл!
Волна откроет людям все двери!

Чем – хуже, тем – ближе Истина!
Она – одна на все времена!
Скоро изменится Мира картина,
Наступит Великая перемена!

Готовьтесь, просите прощения!
Бог прощает даже отступников!
Наступает Момент Посвящения:
«Человек в Боге» и никаких спутников!

Аминь.
Отец Абсолют.
18.04.2020

Vēsts: 18.04.2020. Katrēns "Vēstures riteni neapturēt"

Tukši vārdi - vienmēr nekas!
Vienkāršāk sākt no punkta!
Punkts projekcijā - tas gredzens,
To notversiet bez vilcināšanās!

Bez vilcināšanās, jo jūs - parādība!
Priekš izzinošiem Zināšanas ir!
Ievietotas, Atklāsmēs sen,
Patiesības saprašanu Atklājošas!

Nevajag izdomāt - viss vienkārši!
Daudz vārdu - nekāda darba!
Saglabājas pīšļi tikai,
Par cik, tie - ķermeņa atlikumi!

Ķermenis atstrādāja - viņam beigas!
Mūžīga paliek Projekcija!
Precīzāk, tas - viļņveida vaiņags,
Vienības ar Dievu konstrukcijas daļa!  

Matērija - pārbaudījums tikai vienmēr!
Kā līdzsvaru sasniegt vajag!
Miesa bez mērķa klejojumiem lemta,
Cilvēkiem par to vēsts tika nodota!

Cilvēki atstrādā uzdevumus!
Katram tiek dots savs!
Spītīgais, klejojumiem lemts,
Vai pārvēršas zvērā.

Matērija, vienmēr pārbaudījums!
Tā virāk nav vajadzīga!
Soda cirvis virs cilvēkiem uzkārās,
Šinī periodā dzīve - rūgtāka!

Tiesas diena - tā alga!
Katram būs jāatbild!
Piektai rasei - atvadu riets!
"Dievs blēdi atzīmē vienmēr"!

Visi saņems, ko pelnījuši!
Koronavīruss - kopējā nāve!
Brīvību veltīgi nomāca,
Tagad prieš Viņas atslēgu neatslēgt!

Cilvēki paši šo Pasauli uztaisīja!
Kurš bija - pret, bet kurš bija - Dievā!
Aizmirsa, ka Visums - orientieris,
Haoss sanāca rezultātā!

Pandēmija - Sestās prieštecis!
Cilvēku attīrīšana līdz Enerģijai!
Laiks nezina vārdu: "viekāršs"!
No Piektās beidzas - Matērija!

Cilvēki paši liesmas iededzināja!
Tagad Pāreju neapturēt!
Pierādīja, ka ne cilvēki, bet - audze!
Cilvēkiem atpakaļceļš nogriezts!

Brīdināju - nedzirdēja!
Cīnījās par mamonu un varu!
Tagad runāt smieklīgi: "negaidīja"!
Pārmērīga kaislība nepalīdzēs!

Vēstures riteni neapturēt!
Vara Kustību apturēja!
Pagātni - neatjaunot,
Taču domāšanu apturēt nedrīkst!

Šodien, svarīga ne lieta, bet - doma!
Lieta - tas karogs no Matērijas!
Jaunajā pasaulē - jēga cita pavisam!
Vilnis cilvēkiem atvērs visas durvis!

Jo - sliktāk, jo - Patiesība tuvāk!
Tā - viena visos laikos!
Drīz Pasaules ainava izmainīsies,
Iestāsies Diženas pārmaiņas! 

Gatavojieties, lūdziet piedošanu!
Dievs piedod pat atkritējiem!
Sākas Iesvētīšanas Moments:
"Cilvēks Dievā" un nekādu pavadoņu!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
18.04.2020.

18.04.20.Quatrain “The Wheel of History cannot be stopped”

Empty words- are always nothing!
It's easier to start from the point!
A point in a projection- is a ring,
Understand it without delay!

Without delay, because you- are a phenomenon!
For comprehended ones there is Knowledge!
Pledged long ago in Revelations,
Discovering Truths understanding!

No need to invent - everything is simple!
A lot of words – no action!
Only relics remain
Because, these- are the remains of the body!

The body worked out - it's over!
The Projection remains eternal!
More precisely, it is a wave crown,
Units with God are parts of construction!

Matter-always is only a test!
How to achieve balance!
Flesh without target is doomed for wanders
The news was given to people about this!

People work out tasks!
Each one has given his own!
Stubborn, doomed to wander
Or turns into a beast.

Matter, is always test!
It is no longer needed anymore!
An ax of punishment hanging over people,
Life in this period- is bitter!

Judgment -day is a retribution!
Everyone will have to answer!
For the Fifth Race - farewell sunset!
"God always marks the huck!"

Everyone will get what they deserve!
Coronavirus- is a common death!
Freedom was strangled in vain
Now the lock cannot be unlocked for Her!

People themselves made this World!
Who was- against but who was- in God!
Forgot that the Universe- is a landmark,
The result was Chaos in the end!

Pandemic - the forerunner of the Sixth!
Cleansing people to Energy!
Time does not know the word: “simple”!
Ends from Fifth - Matter!

People themselves have kindled a flame!
Now don't stop Transition!
They proved that it’s not people, but- a tribe!
Back way is cutted for people!

I warned - did not hear!
Fought for mammon and power!
Now it’s funny to say: “didn’t wait”!
Excessive passion will not help!

The Wheel of History cannot be stopped!
Power stopped the Movement!
The past- cannot be restored
But you cannot stop thinking!

Today, it’s important not the business, but- the thought!
Case- is a flag from Matter!
In the New World, a completely different meaning!
The wave will open all doors to people!

The worse - the closer to the Truth!
It- is one for all times!
The picture of the world will soon change,
A great change will come!

Get ready, ask for forgiveness!
God forgives even apostates!
The Moment of Initiation Comes:
"Human in God" and no companions!

Amen.
Father Absolute.
04/18/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane, angļu valodā tulko Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /18.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 18.04.2020.

Skatījumu skaits: 171 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: