Galvenie » 2017 » Maijs » 18 » Vēsts: 18.05.17.Katrēns "Sevis saprašana" - *
17:54
Vēsts: 18.05.17.Katrēns "Sevis saprašana" - *

Vēsts: 18.05.17.Katrēns "Sevis saprašana" - **
(-* : текст на русском, латышском языке и предложение познакомиться с Символписмом на латышском языке *NAD Vēstule "Dieva Bērns" / *НИМ "Дитё Бога")
(-**: текст на русском, латышском, английском языке)

18.05.17 Катрен "Понимание себя"…………………………………………........…Quatrain "Understanding yourself" Смятение Сознаний вижу! ....................Apziņu satraukumu redzu!........................The confusion of Consciousness I see!
Как результат, безысходности! ..............Kā rezultātu, bezizejai!...............................As a result, in despair!
Преображение предвижу, .....................Pārveidošanu paredzu,……………………..Transformation foresee,
И конец, наконец, бездуховности! ........Un beigas, beidzot, bezgarīgumam!...........And the end, finally, lack of spirituality!

Нет спасения людям без Бога! .............Nav cilvēkiem glābšanas bez Dieva!...........There is no salvation for people without God!
Мир наступает на грабли! .....................Pasaule uz grābekļiem kāpj!.......................The World is on the rake
В Душах людей - разруха! ....................Cilvēkiem Dvēselēs - sabrukums!................In the Souls of people- devastation!
Вера для них - «как бы»! ......................Ticība priekš viņiem - "lai"!...........................Faith for them- "as if"!

Крайние нужны меры! ..........................Galējie mēri nepieciešami!...........................Extreme measures are needed!
Природа окажет давление! ..................Daba spiedienu izdarīs!................................Nature will exert pressure!
Не будет на Планете мира, ..................Nebūs uz Planētas miera,………………..….There will be no peace on the Planet
Без Моего Благословения! ...................Bez Manas Svētības!...................................Without My Blessing!

Солнечный год - без Бога! ....................Saules gads - bez Dieva!.............................Year of sun- without God!
Наконец, приходит к концу! ..................Beidzot, pie gala nonāk!...............................Finally, comes to an end!
Ожидается приобретение дороги, .......Ceļa iemantošana sagaidāma,………………The acquisition of the road is expected,
Ведущей людей к Венцу! ......................Vedoša cilvēkus pie Vaiņaga!.......................Leading people to the Crown!

К Венцу - Великого Единения! ..............Vaiņaga - Diženās Vienošanas!...................Crown- of Great Unity!
Коронования России! ............................Kronēšana, Krievijas!...................................Crowning of Russia!
Империи становления! .........................Impērijas atjaunošana!.................................Becoming of the Empire!
Проявления, наконец, Мессии! ............Izpaušana, beidzot, Mesijas!........................Finally, manifestations of the Messiah!

Сценарий абсолютно Новый! ...............Scenārijs absolūti Jauns!..............................The scenario is absolutely New!
Люди возвращаются в Боги! .................Cilvēki Dievos atgriezušies!...........................People return to the God!
Человечество - нет, Русь - готова! ........Cilvēce - nē, Krievzeme - gatava!..................Humanity- no, Russia- is ready!
Внутренние подвести Итоги! .................Iekšējos rezultātus apkopot!..........................Internal results sum up!

Пришло понимание Главного! ..............Atnāca Galvenā saprašana!..........................The Principal understanding has come!
Мир - есть иллюзия мысли! ..................Pasaule - ir domu ilūzija!................................The World- illusion of thoughts!
Проявление - поэтапное! ......................Izpausme - pa etapiem!..................................Manifestation- stage by stage!
Человечества Яслей! ............................Mazbērnu novietņu cilvēce!.............................Nursery of Humanity!

Ясли, конечно, - в Небе! ....................Mazbērnu novietnes, protams, - Debesīs!..Nursery, of course, is in Heaven!
Нет Яслей в Плотном плане! ............Blīvā plānā nav Mazbērnu novietņu!...........No Nursery in the Dense plan!

Всё, что в книгах - есть небыль! ...........Viss, kas grāmatās - ir neesība!.......................All, what in books- is a fable!
И нереализованные планы! .................Un plāni nerealizēti!..........................................And unrealized plans!

Планы людей - есть утопия! ...........Cilvēku plāni - utopija ir!................................Plans of people- are an utopia!
Люди - производная Бога! ...............Cilvēki - Dieva atvasinājums!........................People- a derivative of God!

События - есть хронология, ................Notikumi - hronoloģija ir,…………………….…...Events- are chronology,
Когда люди в одном потоке! ................Kad cilvēki vienā plūsmā!..................................When people are in one thread!

Люди - Планета - Вселенная! ..............Cilvēki - Planēta - Visums!...............................People- Planet- Universe!
Есть - волновые потоки, .......................Ir - viļņveida plūsmas,………………..…………Are- wave streams,
Информация полезна, .........................Informācija vērtīga,…………………..………….The information is useful,
Для определения сроков! ...................Termiņu noteikšanai!........................................To determine the timing!

Жизнь коротка - есть Истина! ..............Dzīve īsa - ir Patiesība!...................................Life is short- is a Truth!
Не жизнь, а - проявление! ...................Ne dzīve, bet - izpausme!...............................Not life, but- manifestation
Выбор пути истинного, ........................Patiesā ceļa izvēle,……………………….……..The choice of the true road,
В себе Бога явления! ..........................Dieva parādība sevī!.......................................God's phenomenon in themselves!

Всё могут люди, но в Боге! ............Visu var cilvēki, bet Dievā!...........................People can all, but in God!
Самостоятельность опасна! ..........Patstāvība bīstama!......................................Independence is dangerous!

С Богом - одна дорога, .......................Ar Dievu - viens ceļš,……………………..……..With God- there is one road,
Всё остальное - напрасно! ................Viss pārējais - veltīgi!.......................................All the rest- in vain!

Год начинается Новый! ......................Gads sākas Jauns!..........................................The year begins New!
Длиной в 26000 лет! ...........................26000 gadu garš!............................................The length of 26 000 years!
Человечество подводит итоги, ...........Cilvēce rezultātus apkopo,……………….……..Humanity is summing results,
Получая от Бога Завет: ......................No Dieva Novēlējumu saņemot:………………..Receiving from God a Covenant:

Нет человечества - без Бога! .............Nav cilvēces - bez Dieva!..................................There is no humanity- without God!
Люди и Бог - есть Целое! ...................Cilvēki un Dievs - ir Veselums!..........................People and God- are Whole!
Русь - проложит дорогу! .....................Krievzeme - ceļu izliks!.....................................Russia- will pave the way!
Братство проявит Белое! ...................Brālību Balto izpaudīs!......................................Will show the White Brotherhood!

Новый год - условия Новые! ..............Jaunais gads - apstākļi jauni!...........................New year- New conditions!
По правилам Мироздания, ................Pēc Pasauls-ēkas noteikumiem,………...……..According to the rules of the Universe,
Пропустив сквозь себя итоги, ............Caur sevi rezultātus izlaižot,…………………….By passing results through yourself
Русь придёт к пониманию: ................Krievzeme pie saprašanas nonāks:…………….Russia will come to understand:

Что Она - есть часть Вечности! ..........Ka Viņa - ir daļa Mūžības!................................That She- a part of Eternity!
Часть, причём, неотделимая! ............Daļa, pie tam, neatdalāma!...............................Part, by the way, inseparable!
Планета тоже в Бесконечности, .........Planēta arī Bzgalībā,…………………….………The Planet is also in Infinity,
И даже совсем не мнимая! ................Un pat pavisam ne šķietama!...........................And even not at all imaginary!

Мир вокруг - голограмма! ...................Pasaule apkārt - hologramma!.........................The World around- hologram!
Невидимый Мир - в проявлении! .......Pasaule neredzama - izpausmē!......................The invisible World- in manifestation!
Люди - часть Общей Программы! ......Cilvēki - daļa Kopējās Programmas!.................People- a part of General Program!
Как Божественное явление! ................Kā Dievišķa parādība!......................................As a Divine phenomenon!

Люди творят себя сами! .....................Cilvēki sevi rada paši!........................................People create themselves!
Кажется, неосознанно, .......................Liekas, neapzināti,…………………………………It seems, unconsciously,
Но, Мир, придуманный вами, ............Taču, Pasaule, jūsu izdomāta,…………………...But, the World, invented by you,
Вами - ещё не познан! .......................Jums - vēl neiepazīta!........................................By you- not yet known!

Придёт понимание Сущности! ..........Atnāks Būtības saprašana!................................Will come the understanding of Essence!
Русь преуспеет в Познании! ..............Krievzeme pārspēs izzināšanā!.........................Russia will succeed in knowledge!
Выстроит людей - общность! .............Izkārtos cilvēkus - kopība!.................................Build people- community!
Бога в себе понимание! .....................Dieva saprašana sevī!.......................................God's understanding in yourself!

Аминь. ................................................Āmen………………………………………………...Amen
Отец Абсолют. ...................................Tēvs Absolūts…………………………………...…..Father Absolute
18.05.17 .............................................18.05.17……………………………………..………18.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/18.05.17.html
---------
-* Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке *NAD Vēstule "Dieva Bērns" / *НИМ "Дитё Бога", записала Эслаума 2012.05.07.09.34, публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_dieva_berns/2013-04-10-556
Мы терпеливо продолжаем учиться понять и принять друг друга, жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святой Руси, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-Матери в защите Духовной Семьи Нубес! Спасибо Всем! Спасибо Отцу Абсолюту за Знания!
18.05.2017.16:19 --- записала Эслаума.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /18.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņem: info@inbox.lv /18.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /18.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /18.05.2017., дополнен переводом внглийский язык 25.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 18.05.2017., papildināts ar tulkojumu angļu valodā 25.05.2017.

Skatījumu skaits: 592 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: