Galvenie » 2018 » Februāris » 19 » Vēsts: 19.02.18. Katrēns "Priekšlikumu daudz, bet..."
14:12
Vēsts: 19.02.18. Katrēns "Priekšlikumu daudz, bet..."

19.02.18 Катрен "Предложений много, но…"​

Сколько сейчас предложений!
Кажется, достигается Единение!
Нет только Божественных изложений,
Все предложения ведут к падению!

Всем, кажется, что они правы!
Только им неизвестен Сценарий!
Сами себе кричат «браво»!
Похоже на колумбарий!

Одни говорят: Единение!
Другие - гражданское общество,
Но не меняется в Душе поведение,
Непонятное никому гражданство!

Кажется, что тут плохого?
Но, спешка всегда вредна!
В Марте не ждите Исхода,
На глазах людей пелена!

Все бросились, кто во что!
Но, сначала должно быть прощение!
Нужно понять, а что же «зерно»?
Измените люди своё поведение!

Поведение - не слова только!
Нет обещания, что всё сбудется!
Путь к себе очень долгий,
Пока Совесть пребудет!

Люди разные, но мысли те же!
Получится, если одна цель!
Единение, конечно, возможно,
При безветрии опасна мель!

Кто-то говорит - Программа!
Сказанная, когда-то Богом!
Но, люди Его голограммы,
Голограммы соединяются в Боге!

Сегодня, кто громче крикнет,
Столько наберёт лайков,
Не все люди в это вникнут,
Привычно, единые майки!

Но, майки единые ни о чём!
Примитивная демонстрация,
Спекуляция звучит во всём,
На Духовную похожа кастрацию!

Не торопитесь - есть время!
Фибоначчи готовит дату!
Пустые слова - это бремя!
Для каждого из кандидатов!

Повторяю, Народ не обмануть!
Чем сложнее, тем глупости больше!
Всуе Бога не помянуть,
Только гремит дольше!

Есть один - Сценарий от Бога!
Выражен в Откровениях,
Сложная и простая дорога,
Вопреки всем забвениям!

Уже решено, но не в Марте!
Спешка опасна вдвойне!
Посмотрите на Мою карту,
Люди должны верить Мне!

Спекуляциям от Бога нет!
Это опасно для активистов,
Международным сетям конец,
На горизонте Бога Единство!

Единство на территории Бога!
Русь - это Его территория!
Среди разнообразия путей и дорог,
Русь и есть акватория!

Акватория пути Великого!
Без суеты и насилия!
Ещё недавно совсем безликая,
Русь станет воистину сильной!

Аминь.
Отец Абсолют.

19.02.18

 

Vēsts: 19.02.18. Katrēns "Priekšlikumu daudz, bet..." 

Cik tagad priekšlikumu!
Šķiet, Vienošanās panākta!
Nav tikai Dievišķu izklāstu,
Visi priekšlikumi uz krišanu ved!

Visiem, liekas, ka viņiem taisnība!
Tikai Scenārijs viņiem nav zināms!
Paši sev "bravo" kliedz!
Līdzīgi kolumbārijam!

Vieni saka: Vienošana!
Citi - pilsoņu sabiedrība,
Taču Dvēselē uzvedība nemainās,
Nevienam nesaprotamā pilsonība!

Liekas, kas tur slikts?
Taču, steiga vienmēr kaitīga!
Negaidiet Rezultātu Martā,
Uz acīm cilvēkiem plīvurs!

Visi metās, kur kurš!
Bet, iesākumā piedošana nepieciešama!
Saprast vajag, bet ko tad "grauds"?
Izmainiet savu uzvedību cilvēki!

Uzvedība - ne tikai vārdi!
Nav solījuma, ka viss piepildīsies!
Ceļš uz sevi ļoti ilgs,
Kamēr Sirdsapziņa modīsies!

Cilvēki dažādi, bet domas tās pašas!
Sanāks, ja mērķis viens!
Vienošana, protams, iespējama,
Bezvējā sēklis bīstams!

Kāds saka - Programma!
Teikta, kādreiz Dieva!
Taču, cilvēki Viņa hologrammas,
Hologrammas Dievā savienojas!

Šodien, skaļāk kurš kliegs,
Laiku uzņems tikdaudz,
Ne visi cilvēki tur iedziļināsies,
Pierasts, vienādi sporta krekli!

Taču, sporta krekli vienādi neizsaka neko!
Primitīva demonstrācija,
Visā spekulācija skan,
Garīgai kastrācijai līdzinās!

Nesteidzaties - laiks ir!
Fibonači datumu gatavo!
Tukši vārdi - tas slogs!
Priekš katra no kandidātiem!

Atkārtoju, Tautu neapmānīt!
Jo sarežģītāk, jo muļķību vairāk!
Burzmā Dievu nepieminēt,
Dārd tikai tālāk! 

Ir viens - no Dieva Scenārijs!
Izteikts Atklāsmēs,
Sarežģīts un vienkāršs ceļš,
Par spīti visām aizmirstībām!

Jau izlemts, bet ne Martā!
Steiga bīstam divkārt!
Uz Manu karti paskataties,
Cilvēkiem jātic Man!

Spekulāciju no Dieva nav!
Tas bīstami aktīvistiem,
Starptautiskiem tīkliem beigas,
Pie horizonta Dieva Vienotība!

Vienotība uz Dieva teritorijas!
Krievzeme - tā Viņa teritorija!
Lielceļu un ceļu daudzveidības vidū,
Krievzeme arī ir akvatorija! 

Akvatorija Lielajam ceļam!
Bez burzmas un vardarbības!
Vēl nesen pavisam bez sejas,
Krievzeme patiesi stipra kļūs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
19.02.18.

19.02.18. Quatrain "There are many proposals, but…"

How many offers now!
It seems that Unity is achieved!
There is no only the Divine exposition,
All proposals lead to a fall!

For everyone, it seems, that they are right!
Only they don't know the Scenario!
They shout "Bravo" to themselves!
It looks like columbarium!

Some says: Unity!
Others- civil society,
But, the behavior doesn't change in the Soul,
Unclear citizenship to anyone!

It seems, what is bad there?
But, haste is always harmful!
Don't wait for Results in March,
There is a veil, front of people eyes!

Everyone rushed where and who!
But, first there must be forgiveness!
Need to understand, but what about the "grain"?
Change your behavior, people!

Behavior- not only the words!
There is no promise, that all will come true!
The road to yourself is very long,
As long as the Conscience will wake up!

People are different, but the same thoughts!
It will turn out, if one target!
Unity, of course, is possible,
When windsurfing is dangerous stranded!

Someone says- Program!
Said, once by God!
But, the people are His holograms,
Holograms are united in God!

Today, whoever screams louder,
Time will take so much,
Not all people will understand this,
Usually, same uniform shirts!

But, the same uniform shirts don't say anything!
Primitive demonstration,
Speculation sounds in everything,
It is similar to Spiritual castration!

Don't hurry- there is a time!
Fibonacci is preparing a date!
Empty words- are burden!
For each of the candidates!

I repeat, the Nation can't be received!
The more difficult, the more stupid!
Don't miss the God in bustle,
It rattles only more far!

There is one- Scenario from God!
Expressed in Revelations,
A complex and simple road,
Contrary to all oblivion!

Already decided, but not in March!
Haste is doubly dangerous!
Look at My map,
People must believe Me!

There is no speculation from God!
This is dangerous for activists,
There is end of international networks,
There is Unity of God on the horizon!

Unity in the territory of God!
Russia- is His territory!
Among the variety of ways and roads,
Russia is the water area too!

Water area of the Great way!
Without fuss and violence!
Until recently, quite faceless,
Russia will become truly strong!

Amen
Father Absolute
19.02.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 19.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.02.2018.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 19.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.02.2018.

Skatījumu skaits: 541 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: