Galvenie » 2018 » Marts » 19 » Vēsts: 19.03.18. Katrēns "Vasara"
17:08
Vēsts: 19.03.18. Katrēns "Vasara"

19.03.18 Катрен ​"Лето" ​​

Послесловие, как пробуждение!
Не всегда бывает приятным!
Реальность почти заблуждение,
Когда окружающее непонятно!

Люди за тысячелетия не изменились!
Прогресса нет на поверхности!
Совестью не повинились,
Помнили бы о Боге для верности!

Испокон веков Дуальность!
Ведёт разговор долгий!
Один мечтает, другой - реальность!
Нет изменений - разговоры только!

Историю формирует Создатель!
Можно просмотреть Историю!
На Планете большинство обывателей!
Меньшинство - другой категории!

Диалог отличается временем,
Чаще, к сожалению, одеждой!
За вольнодумство бывает премия!
Сознание остаётся прежним!

Сегодня - кризис Истории!
Кто будет управлять страной?
Кто переведёт часы акватории?
Или останется она такой?

Вопросов полно к Президенту!
Но, ещё больше к Народу!
Кто получит от выборов дивиденды?
Или все готовятся к проводам?

Времени осталось мало!
Просто стоять уже невозможно!
У каждого есть своё Право!
Вопрос не простой, а сложный!

Все хотят счастья и долголетия!
Но, целеполагания разные!
Нельзя рассматривать жизнь, как лето!
Жизнь - это не лето красное!

Жизнь для людей только труд!
Собственного совершенства!
Трудно оторваться от бытовых пут!
Что же в жизни главенство?

Жизнь - воспитание Христосознания!
Жизнь - не ради себя, а ради других только!
Потом придёт понимание,
Почему Бог даёт жить столько!

Жить, значит, творить долго!
Во благо других - это точно!
В России все знают толком,
Что Единение в Духе - прочно!

Сегодня возвращение к Истокам!
Не все понимают причину!
Страна - это Единый поток,
Переживёт любую годину!

Теперь, как никогда!
Нужно терпение и Единение!
Враги разрушить хотят навсегда,
России прекратить проявление!

Для России сейчас как Клятва!
Слова звучат: «Позади Москва»!
Не разрушить Русь! Вряд ли!
Не склонится Её голова!

Сегодня, почти как в бой!
Русь соберётся вокруг Кремля!
Остановит Европу морской прибой!
Появится Новая для людей земля!

Первый шаг к Единению,
Новый Президент сделает!
Все поймут, что с его появлением,
Русь в Новый мир проследует!

Аминь.
Отец Абсолют.

19.03.18

 

Vēsts: 19.03.18. Katrēns "Vasara"

Pēcvārds, kā atmoda!
Ne vienmēr ir patīkama!
Realitāte gandrīz kā maldīšanās,
Kad apkārtne nesaprotama!

Cilvēki tūkstošiemgadu laikā neizmainījās!
Uz virsmas progresa nav!
Sirdsapziņa savu vainu neatzina,
Kaut Dievu priekš uzticības atcerētos!

Kopš senseniem laikiem Dualitāte!
Ilgu sarunu ved!
Viens sapņo, cits - realitāte!
Nav izmaiņu - sarunas tikai!

Vēsturi Radītājs formē!
Var caurskatīt Vēsturi!
Uz Planētas mietpilsoņi vairākums!
Mazākums - citas kategorijas! 

Dialogs ar laiku atšķiras,
Biežāk, diemžēl, ar apģērbu!
Par brīvdomību mēdz būt prēmija!
Apziņa paliek iepriekšējā!

Šodien - Vēsures krīze!
Kurš valsti vadīs?
Kurš akvatorijas pulksteņus pārbīdīs?
Vai tāda tā paliks?

Prezidentam jautājumu diezgan!
Taču, vēl vairāk Tautai!
Kurš no vēlēšanām dividendes saņems?
Vai visi izvadīšanai gatavojas?

Laika atlika maz!
Vienkārši stāvēt jau neiespējami!
Katram ir savas Tiesības!
Jautājums ne vienkāršs, bet sarežģīts!

Visi grib laimi un ilggadību!
Bet mērķnodomi dažādi!
Nevar dzīvi uzskatīt, kā vasaru!
Dzīve - tā ne vasara sarkana!

Dzīve priekš cilvēkiem tikai darbs!
Personīgā pilnveidošana!
Grūti atrauties no sadzīves tīkliem!
Kas gan dzīvē virskundzība?

Dzīve - Kristusapziņas audzināšana!
Dzīve - ne sevis dēļ, bet tikai dēļ citiem!
Pēc tam atnāks saprašana,
Kāpēc Dievs ļauj dzīvot tik ilgi!

Dzīvot, tātad, radīt ilgi!
Citu labumam - tas tieši!
Krievijā visi zin skaidri,
Ka Vienošana Garā - droši!

Atgriešanos pie Sākumiem šodien!
Ne visi iemeslu saprot!
Valsts - tā Vienota plūsma,
Pārdzīvos jebkuru derīgumu!

Tagad, kā nekad!
Nepieciešama pacietība un Vienošana!
Naidnieki grib sagraut uz visiem laikiem,
Izpausmi Krievijai pārtraukt!

Tagad priekš Krievijas kā Zvērests!
Skan vārdi: "Maskava aiz muguras"!
Nesagraut Krievzemi! Diez vai!
Viņas galva nenolieksies!

Šodien, gandrīz kā kaujā!
Krievzeme apkārt Kremlim sapulcēsies!
Apturēs Eiropu jūras bangas! 
Jauna zeme priekš cilvēkiem parādīsies!

Pirmo soli uz Vienošanos,
Jaunais Prezidents veiks!
Visi sapratīs, ka ar viņa parādīšanos,
Krievzeme Jaunā pasaulē ieiet!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
19.03.18.

19.03.18. Quatrain "The Summer"​

Afterword, as a awakening!
It is not always pleasant!
The reality is almost confusing,
When the surrounding is unclear!

People have not change over the Millennium!
There is no progress on the surface!
Consciousness didn't blame herself,
Remember about God for faithfulness!

From time immemorial Duality!
Talking a long time!
One dream, the other- is reality!
No change- just talks!

History is formed by the Creator!
Can see through the History!
Most of them are philistines, on the Planet!
A minority- is different categories!

Dialogue differs in time,
More often, unfortunately, with clothes!
There is a prize for freethinking!
Consciousness remains same!

Today- is the crisis of History!
Who will rule the country?
Who will transfer the hours of the water area?
Or will it remain so?

The questions are full t the President!
But, even more to the Nation!
Who will receive dividends from the election?
Or is everyone getting ready for the wires?

Time is short!
It's simply impossible just to stand!
Everyone has his own Right!
The question is not simple, but complex!

Everyone want happiness and longevity!
But, the target intent is different!
Can't consider life like a summer!
Life- is not a red summer!

Life for people are only work!
Own perfection!
It's difficult tear away from household bonds!
What is the main thing in life?

Life- is education of the Christ consciousness!
Life- not for yourself, but for others only!
Then will come understanding,
Why does God give to live so much!

To live, then, to create a long time!
For the benefit of others- that's for sure!
In Russia, everyone knows exactly,
That Unity in the Spirit- is strong!

Today, the return to the Origins!
Not everyone understands the reason!
A country- is United steam,
Will survive any time!

Now, as never before!
Need patience and Unity!
Enemies want to destroy forever,
Russia to stop manifesting!

Now for Russia as an Oath!
The words sound: "Behind Moscow!"
Don't destroy Russia! Hardly!
Her head will not bend!

Today, almost like in the fight!
Russia will gather around the Kremlin!
The surf will stop the Europe!
There will be a new earth for people!

The first step to Unity,
The New President will do it!
Everyone will understand, that his appearance,
Russia will enter in the New World!

Amen
Father Absolute
19.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 19.03.2018.

Skatījumu skaits: 534 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: