Galvenie » 2020 » Aprīlis » 19 » Vēsts: 19.04.2020. Katrēns "Ir - Dievs un ir - Viņa bērni"
19:59
Vēsts: 19.04.2020. Katrēns "Ir - Dievs un ir - Viņa bērni"

19.04.2020 Катрен “Есть – Бог и есть – Его дети”

Через Пророка придёте ко Мне!
Это – кратчайший путь!

Надо идти только по этой тропе!
В этом Спасения Суть!

Предупреждал много лет назад,
Но никто не услышал!
Теперь уже Тьмы парад!
Значит, земной Шар запылал!

Сценарий написан давно!
Началась его реализация!
Люди – это последнее в нём звено!
Подготовлена Тьмой резервация!

Пандемия – только цветочки!
Резервация – для человечества!
На всём будут поставлены точки,
Опоздали люди с Отечеством!

Пропуск для жизни – условие!
Количество переходит в качество!
Не будет никаких сословий!
Будет только рабов землячество!

Идеология лжи и без Бога!
Это – «разговоры для бедных»!
Полтора миллиарда в итоге!
Будет Рабов безответных!

Посмотрите – всё согласовано!
Песнь общая – эпидемия!
Всё уже давно упаковано,
Единая теперь – империя!

Все руководители одной нации!
Центр есть управления!
Не будет против этого никакой акции,
Это – Судного дня явление!

Всё подготовлено уже Историей!
Все революции – это одно Целое!
Они были одной категории,
Уничтожались под корень – смелые!

Россия – это уже две революции!
Причём, обе, практически, в одном веке!
Люди забыли про Эволюцию,
Свобода забыта ими навеки!

Теперь – есть копия от Святой Руси!
Причём, очень плохого качества!
Нет народа – остались веси,
Или, просто, землячества!

Невоплотившиеся – потерялись!
Они подготовлены к тирании!
Памяти люди своей испугались,
В Душах они очень ранимые!

Никто не хочет быть первым!
Первых убирают быстрее!
Надо не бояться и быть в Вере!
Единство с Богом будет сильнее!

Пересмотрите свою позицию!
Никто не отрицает Сына!
Но были 800 лет инквизиции,
Все люди и Бог – Едины!

Есть – Бог и есть – Его дети!
Между детьми – нет неравенства!
Тьма на место Создателя метит,
Для Вселенной надо Равенство!

Сын предлагал всем Любовь!
Значит, Великое Равенство!
Вы уже доказали, что кровь,
В Любви улучшает качество!

Вы способны изменить Мир!
Волна правит Миром, а не Материя!
Конечно, Сын для вас – ориентир,
Остановите свою истерию!

Новое время и всходы не зря!
Повторяю, Историю не остановить!
Я предлагаю вам Своего Поводыря,
Идеологию Равенства обновить!

Аминь.
Отец Абсолют.
19.04.2020

Vēsts: 19.04.2020. Katrēns "Ir - Dievs un ir - Viņa bērni"

Caur Pravieti atnāksiet pie Manis!
Tas - īsākais ceļš
!
Tikai pa šo taku vajag iet!
Tur Glābšanas Būtība!

Brīdināju daudzus gadus atpakaļ,
Taču neviens nedzirdēja!
Tagad jau Tumsas parāde!
Tātad, zemesLode iekvēlojās!

Scenārijs uzrakstīts sen!
Sākās tā realizācija!
Cilvēki - pēdējais posms tur!
Tumsas sagatavota rezervācija!

Pandēmija - tikai ziediņi!
Rezervācija - priekš cilvēces!
Uz visu būs uzlikti punkti,
Nokavēja cilvēki ar Tēvzemi! 

Caurlaide dzīvei - noteikumi!
Daudzums pāriet kvalitātē!
Nebūs nekādu kārtu!
Būs tikai vergu tautiskums!

Melu ideoloģija un bez Dieva!
Tās - "sarunas priekš nabadzīgiem"!
Pusotra miljarda rezultātā!
Bezatbildes Vergu būs!

Paskataties - viss saskaņots!
Kopēja dziesma - epidēmija!
Viss jau sen iepakots,
Viena tagad - impērija!

Vadītāji visi vienas nācijas!
Vadības centrs ir!
Pret to nebūs akcijas nekādas,
Tā - Tiesas dienas parādība!

Viss jau Vēstures sagatavots!
Visas revolūcijas - tas viens Veselums!
Tās bija vienas kategorijas,
Līdz saknēm iznīcināti - drosmīgie!

Krievija - divas revolūcijas jau tā!
Pie tam, abas, praktiski, vienā gadsimtā!
Cilvēki par Evolūciju aizmirsa,
Brīvība viņu aizmirsta uz mūžiem!

Tagad - no Svētās Krievzemes kopija ir!
Pie tam, ļoti sliktas kvalitātes!
Nav tautas - palika vesi (веси ?),
Vai, vienkārši, tautiskums!

Neiemiesojušies - pazuda!
Viņi tirānijai sagatavoti!
Cilvēki savu atmiņu izbijās,
Dvēselēs viņi ievainojami ļoti!

Neviens negrib būt pirmais!
Pirmos novāc ātrāk!
Nevajag baidīties, bet Ticībā būt!
Vienotība ar Dievu būs spēcīgāka!

Pārskatiet savu pozīciju!
Neviens nenoliedz Dēlu!
Bet inkvizcija bija 800 gadi,
Cilvēki visi un Dievs - Vienoti!

Ir - Dievs un ir - Viņa bērni!
Starp bērniem - nevienlīdzības nav!
Tumsa Radītāja vietā iezīmē,
Prieš Visuma Vienlīdzību vajag!

Dēls visiem Mīlestību piedāvāja!
Tātad, Diženu Vienlīdzību!
Jūs jau pierādījāt, ka asinis,
Mīlestībā kvalitāti uzlabo!

Jūs spējīgi Pasauli izmainīt!
Vilnis Pasauli vada, bet ne Matērija!
Protams, Dēls priekš jums - orientieris,
Apturiet savu histēriju!

Jauns laiks un asni ne veltīgi!
Atkārtoju, Vēsturi neapturēt!
Es jums Savu Pavadoni piedāvāju,
Vienlīdzības Ideoloģiju atjaunot!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
19.04.2020.

 

19.04.20.Quatrain “There is – God and is - His children”

Through the Prophet will come to Me!
This- is the shortest way!
It is necessary to go along only this path!
There is Being of Salvation.

Warned many years ago
But no one heard!
Now already a parade of Darkness!
So the Globe is on fire!

The script is written long time ago!
Its implementation has begun!
People- are the last link in it!
Prepared reservation by Darkness!

Pandemic – are only flowers!
Reservation - for humanity!
There will be points on everything
People with the Fatherland are late!

A pass for life- is a condition!
Quantity goes into quality!
There will be no classes!
There will be only slaves fraternity!

The ideology of lies and without God!
These- are “talks for the poor ones”!
One and a half billion in total!
There will be slaves unrequited!

Look - everything is agreed!
A common song - an epidemic!
Everything has been packed for a long time
The single now- empire!

All leaders of one nation!
Center has management!
There will be no action against this,
This- is a phenomenon of Judgment day!

Everything is already prepared by History!
All revolutions- are one Whole!
They were one category,
Destroyed at the root – bold ones!

Russia- is already two revolutions!
Moreover, both are practically in the same century!
People forgot about Evolution,
Freedom is forgotten by them forever!

Now - there is a copy from Holy Russia!
Moreover, very poor quality!
There are no nations - there are scales
Or, simply, fraternity!

Non-embodied - lost!
They are prepared for tyranny!
People were afraid of their memory,
In Souls they are very vulnerable!

Nobody wants to be the first!
The first cleaned faster!
We must not be afraid and be in Faith!
Unity with God will be stronger!

Reconsider your position!
No one denies the Son!
But there were 800 years of inquisition,
All people and God- are United!

There is – God and is - His children!
There is no inequality- between children!
Darkness marks the place instead of the Creator,
Equality is needed for the Universe!

The son offered everyone Love!
So Great Equality!
You already proved that blood,
In Love improves quality!

You are able to change the World!
The Wave rules the World, but not Matter!
Of course, the Son for you- is a guideline,
Stop your hysteria!

New time and seedlings are not in vain!
I repeat, History cannot be stopped!
I offer you my Guide,
Equality Ideology update!

Amen.
Father Absolute.
04/19/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/19.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /19.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /19.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /19.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 19.04.2020. 

Skatījumu skaits: 191 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: