Galvenie » 2018 » Marts » 20 » Vēsts: 20.03.18. Katrēns "Jaunā pasaule"
16:41
Vēsts: 20.03.18. Katrēns "Jaunā pasaule"

20.03.18 Катрен ​ "Новый мир"​​​

Президент получил Доверие!
Что давно ожидали!
Народ, конечно, уверен,
Что обстоятельства всех прижали!

Но, нужно поменять Стратегию!
Придут государственные мужи!
Миру надо знать, что Русь не телега,
Застрявшая теперь в грязи!

Россия - производная Бога!
Пусть Мир вспомнит, как падал!
У России собственная дорога,
С Европой не совпадала!

Сегодня, как всегда не вместе!
Россия разворачивает паруса!
Россия для Мира - это то место,
Где встречают людей Небеса!

Разногласия внутри остаются!
Нужна Патриотическая Идея!
Люди безусловно добьются,
Если вместе, то без потери!

Президент вернёт страну людям!
Равенство станет основой!
Выборы сегодня - это прелюдия,
Страны совершенно Новой!

Президент и Народ - вместе!
Полное Президенту Доверие!
Повторяю, на Планете есть место,
Где отступило, наконец, неверие!

Каждый за страну ответственен!
Все равны перед Богом!
Процветание - это следствие,
Необычная для людей дорога!

Все позавидуют России!
Образец - всеобщего Доверия!
Она подтвердит свою Миссию!
В стране расцветёт Вера!

Ответственность разделена честно!
На человека и Президента!
Выбрано для Столицы место,
Согласно историческим аргументам!

Многое случится и скоро!
Русь распространит влияние,
Государство станет опорой,
Общей собственности понимания!

Государственные мужи придут!
Укрепят в стране управление!
Развитию темп придадут,
Не будет на людей давления!

Россия поменяет свой галс!
От капитала и к справедливости,
Люди сами поймут, что парус,
Это реальность, а не видимость!

Постепенно, придёт понимание,
Частная собственность - путь назад!
К Единению всё внимание,
Это - искренности парад!

Объединятся в Целое люди!
Переход в Новую мерность гарантия!
Три года для Руси прелюдия,
В прошлое уйдут партии!

Президент - единственный лидер!
Необходим ещё и Духовный!
Дуальность человечества пример,
И пример, безусловный!

Президент сформирует Команду!
Сегодня видны Её контуры,
Никто не желает манны,
Манна не жизнь - конъюнктура!

«Все за одного - один за всех»,
Великая Парадигма России!
Не может быть никаких помех,
Подтверждена Великая Миссия!

Аминь.
Отец Абсолют.

20.03.18

 

Vēsts: 20.03.18. Katrēns "Jaunā pasaule"​

Prezidents saņēma Uzticību!
Ko sen gaidīja!
Tauta, protams, pārliecināta,
Ka apstākļi visus piespieda!

Taču, Stratēģiju pamainīt vajag! 
Atnāks valsts vīri!
Pasaulei jāzin, ka Krievzeme ne rati,
Tagad dubļos iestrēguši!

Krievija - Dieva atvasinājums!
Lai Pasaule atceras, kā krita!
Krievijai personīgais ceļš,
Ar Eiropu nesakrita! 

Šodien, kā vienmēr ne kopā!
Krievija buras atritina!
Krievija priekš Pasaules - vieta tā,
Kur cilvēkus Debesis satiek!

Iekšienē domstarpības paliek!
Nepieciešama Patriotiska Ideja!
Cilvēki neapšaubāmi panāks,
Ja kopā, tad bez zaudējumiem!

Prezidents atgriezīs cilvēkiem valsti!
Vienlīdzība kļūs pamats!
Vēlēšanas šodien - tā prelūdija,
Valsts pilnīgi Jaunas!

Prezidents un Tauta - kopā!
Pilnīga Uzticība Prezidentam!
Atkārtoju, uz Planētas vieta ir,
Kur atkāpās, beidzot, neticība!!

Katrs par valsti atbildīgs!
Visi Dieva priekšā vienlīdzīgi!
Uzplaukums - tās sekas,
Neparasts priekš cilvēkiem ceļš!

Visi apskaudīs Krieviju!
Paraugs - viskopīgai Uzticībai!
Viņa apstiprinās savu Misiju! 
Valstī Ticība uzziedēs!

Atbildība sadalīta godīgi!
Uz cilvēku un Prezidentu!
Galvaspilsētai vieta izraudzīta,
Saskaņā ar vēsturiskiem argumentiem!

Daudz kas notiks un drīz!
Krievzeme izplatīs ietekmi,
Valsts kļūs atbalsts,
Kopējā īpašuma izpratnei!

Valsts vīri atnāks!
Nostiprinās valstī vadību!
Attīstībai tempus palielinās,
Nebūs uz cilvēkiem spiediena!

Krievija izmainīs savu halzi!
No kapitāla un uz taisnīgumu,
Cilvēki paši sapratīs, ka buras,
Tā realitāte, bet ne redzējums!

Pakāpeniski, atnāks saprašana,
Privāts īpašums - ceļš atpakaļ!
Uz Vienošanu visa uzmanība,
Tā - sirsnīguma parāde!

Apvienosies Veselumā cilvēki!
Garantija Pārejai Jaunā dimensijā!
Trīs gadi priekš Krievzemes prelūdija,
Partijas pagātnē aizies!

Prezidents - vienīgais līderis!
Vēl arī Garīgais nepieciešams!
Dualitāte cilvēces piemērs,
Un piemērs, beznosacījumu!

Prezidents Komandu noformēs!
Viņas kontūras šodien redzamas,
Neviens mannu nevēlas,
Manna ne dzīve - konjungtūra!

"Visi par vienu - viens par visiem",
Krievijas Diženā Paradigma!
Nevar būt nekādu traucējumu,
Apstiprināta Diženā Misija!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
20.03.18.

20.03.18. Quatrain "The New World"

The President received the Confidence!
What expected for a long time!
The Nation, of course, is sure,
That the circumstances pressed all!

But, need to change Strategy!
Men of State will come!
The World need to know, that Russia is not a cart,
Now stuck in the mud!

Russia- is derivative of God!
Let the World remember, how it fell!
Russia has her own road,
It didn't coincide with Europe!

Today, as always, not together!
Russia is developing sails!
Russia for the World- is the place,
Where people meet Heaven!

Disagreement remains inside!
Need a Patriotic Idea!
People will certainly achieve,
If together, then without loss!

The President will return the country to people!
Equality will become the basis!
Election today- are prelude,
The country is completely New!

The President and the Nation- are together!
Full trust to the President!
I repeat, there is place on the Planet,
Where, finally, disbelief receded!

Everyone for the country is responsible!
Everyone is equal front of the God!
Prosperity- is a consequence,
Unusual road for people!

Everyone will envy Russia!
A sample- of universal Trust!
She will confirm Her Mission!
Faith will flourish in the country!

Responsibility is divided honestly!
On the human and the President!
The place for capital city is chosen,
According to historical arguments!

Much will happen and soon!
Russia will spread influence,
The state will become a support,
A common property of understanding!

The public human will come!
Strengthen in country the governance!
Development will be given to the pace,
There will be not pressure on people!

Russia will change her tack!
From capital and justice,
People will understand by themselves, that the sail,
This is reality, but not visibility!

Understanding will come gradually,
Private property- is the way back!
To Unity all attention,
This is- the sincerity of parade!

People will unite in the Whole!
Guarantee for transition to the New dimension!
Three years are prelude for Russia,
The parties will go to the past!

The President- is the only leader!
Need also Spirituality!
The duality of humanity is an example,
And an example, unconditional!

The President will form the Team!
Today, her outlines are visible,
No one wants manna,
Manna is not life- conjuncture!

"All for one- one for all",
The Great Paradigm of Russia!
There can't be any interference
Great Mission is confirmed!

Amen
Father Absolute
20.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /20.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 20.03.2018.

Skatījumu skaits: 490 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: