Galvenie » 2020 » Aprīlis » 20 » Vēsts: 20.04.2020. Katrēns "Pravietis bez Ideoloģijas - ne Pravietis"
18:33
Vēsts: 20.04.2020. Katrēns "Pravietis bez Ideoloģijas - ne Pravietis"

20.04.2020 Катрен “Пророк без Идеологии – не Пророк”

Пророк – это главное во все времена!
Но их не бывает много!
Пророк проявляется, когда страда!
Когда Планета подводит итоги!

Сегодня, как раз это время!
Пандемия – Мировой кризис!
Для многих людей – жизнь бремя,
Они начинают искать Небесный оазис!

Всегда, когда наступает кризис,
Жизнь толкает на рассуждение!
В Душе происходит анализ,
Что же неправильно в поведении?

Были революции – это плохо!
Перерывы между ними – жизнь!
Войны – это вынужденные итоги,
Люди понимают, как трудно жить!

Нет столетия без войн и революций!
Никто не спрашивает почему?
Естественное состояние – Эволюция!
Человечество без Эволюции – идёт ко дну!

Встряски не помогают развитию!
Человечество залечивает раны!
К спокойному стремится оно бытию,
В отсутствии Эволюции – люди сами не правы!

Задача людей: «подняться в Небо»!
Цели Плотного плана – лишь приземление!
Жизнь людям кажется небылью,
А Небо – очень уже отдаление!

Странно, но люди, словно на чёртовом колесе!
То – вверх, то – немедленно вниз!
Не получается успеть везде!
В приоритете у большинства остаётся – низ!

Сын сказал, что «несите Любовь»!
Люди не поняли предложения!
Пророк сказал – посмотрите на кровь,
В Любви меняется поведение!

Иудеи Христа не приняли!
Россия Пророка вообще не видит!
Прошло много веков – не вняли!
Судный день за это, скоро увидят!

Пророк выходит на Сцену лишь раз!
На этот раз Я, Сам, изменил хронологию!
Появление Пророка – это не напоказ!
А, подготовка Новой Идеологии!

Пророк без Идеологии – не Пророк!
Необходимо изменить человечество!
Революции и войны – совсем не урок!
После войн не собрать Отечество!

Сын дал Понимание и ушёл!
Но этого оказалось мало!
Пророк со Знаниями в Мир вошёл,
Для человечества это Надеждой стало!

Есть Надежда, что пройдут Школу!
Без Школы не изменить Сознание!
Оказалось, что на голове можно тесать кол,
К людям никак не придёт понимание!

Что люди – совсем не Материя!
Не в Материи надо искать смысл!
Плотный план – одна категория,
Тонкий план, совсем не вымысел!

Поймите, вы, как и Я, – волна!
Это – волновая картина Мира!
У всех людей на Планете Судьба одна,
Это – Создателю Вера!

Вы – Моя часть и есть вам Задание!
Поверьте, совсем не быт в Материи!
Вам нельзя оставаться у Мира на окраине,
Вам держать Равновесие Мира без истерии!

Кто-то должен объяснить это!
Я не могу воплотиться в Материи!
Воплощение в Пророке – Мой метод,
Это называется через Свет в Тернии!

Выбор Мой, за Мной остаётся!
Вам не рассуждать, а следовать!
В пандемии принять это вам придётся,
Через Пророка придётся себя спасать!

Аминь.
Отец Абсолют.
20.04.2020

Vēsts: 20.04.2020. Katrēns "Pravietis bez Ideoloģijas - ne Pravietis"

Pravietis - tas galvenais visos laikos!
Taču viņu nemēdz būt daudz!
Pravietis izpaužas, kad pļauja!
Kad Planēta rezultātus apkopo!

Šodien, tieši tas laiks!
Pandēmija - Pasaules krīze!
Priekš daudziem cilvēkiem - dzīve nasta,
Viņi sāk Debesu oāzi meklēt!

Vienmēr, kad krīze sākas,
Dzīve uz spriedumiem mudina!
Dvēselē analīze notiek,
Kas gan nepareizs uzvedībā?

Bija revolūcijas - tas slikti!
Pārtraukumi starp tām - dzīve!
Kari - tie piespiedu rezultāti,
Cilvēki saprot, cik dzīvot grūti!

Nav simtgades bez kariem vai revolūcijām!
Neviens nejautā kādēļ?
Dabīgs stāvolis - Evolūcja!
Cilvēce bez Evolūcijas - uz grunti iet!

Satricinājumi attīstībai nepalīdz!
Cilvēce ievainojumus sadziedē!
Uz mierīgu esamību tā tiecas,
Evolūcijas neesamībā, cilvēkiem pašiem nav taisnības!

Cilvēku uzdevums: "pacelties Debesīs"!
Blīvā plāna mērķi - tikai piezemēšanās!
Dzīve cilvēkiem neesamība šķiet,
Bet Debesis - ļoti jau attālinātas!

Dīvaini, bet cilvēki, gluži kā uz velna rata!
Tad - augšup, tad lejup nekavējoties!
Nesanāk uzspēt visur!
Vairākumam paliek prioritāte - lejup!

Dēls teica, lai "Mīlestību nesiet"!
Cilvēki nesaprata priekšlikumu!
Pravietis teica - paskataties uz asinīm,
Mīlestībā mainās uzvedība!

Jūdi nepieņēma Kristu!
Krievija Pravieti vispār neredz!
Pagāja daudzi mūži - neuzklausīja!
Par to Tiesas dienu, redzēs drīz!

Pravietis uz Skatuves tikai vienreiz iziet!
Šoreiz Es, Pats, hronoloģiju izmainīju!
Pravieša parādīšanās - ne demonstrējums tas!
Bet, Jaunās Ideoloģijas sagatavošana!

Pravietis bez Ideoloģijas - ne Pravietis!
Izmainīt cilvēci nepieciešams!
Ravolūcijas un kari - vispār ne mācība!
Pēc kariem Tēvzemi nesavākt! 

Dēls Saprašanu deva un aizgāja!
Taču izrādījās tas nepietiekami!
Pravietis ar Zināšanām Pasaulē ienāca,
Priekš cilvēces tā Cerība kļuva!

Cerība ir, ka Skolu izies!
Bez Skolas Apziņu neizmainīt!
Izrādījās, ka uz galvas var mietu tēst,
Nemostas cilvēkos saprašana nekādi!

Ka cilvēki - nepavisam ne Matērija!
Ne Matērijā vajag meklēt jēgu!
Blīvais plāns - viena kategorija,
Smalkais plāns, pavisam ne izdomājums!

Saprotiet, jūs, kā arī Es - vilnis!
Tas - Pasaules vilņveida attēls!
Visiem cilvēkiem uz Planētas Liktenis viens,
Tā - Ticība Radītājam! 

Jūs - daļa Manis un Uzdevums jums ir!
Ticiet, pavisam ne sadzīve Matērijā!
Jūs nedrīkstat palikt uz Pasaules malas,
Jums Pasaules Līdzsvars jātur bez histērijas!

Kādam tas ir jāpaskaidro!
Es nevaru iemiesoties Matērijā!
Iemiesošanās Pravietī - Mana metode,
Tas saucas caur Ērkšņiem uz Gaismu!

Mana izvēle, paliek Man!
Jums ne jāapspriež, bet jāseko!
Jums to pandēmijā pieņemt nāksies,
Caur Pravieti sevi glābt nāksies!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
20.04.2020.

20.04.20.Quatrain “A Prophet without Ideology- is not a Prophet”

The prophet- is the main thing at all times!
But they are not many!
The Prophet is manifested when suffering!
When the Planet takes stock!

Today, just this time!
Pandemic - The World Crisis!
For many people- life is a burden,
They begin to search for a heavenly oasis!

Alaways when a crisis comes,
Life pushes for reasoning!
An analysis takes place in the Soul,
What is wrong in behavior?

There were revolutions - this is bad!
Breaks between them - life!
Wars- are forced outcomes
People understand how difficult it is to live!

There is no century without wars and revolutions!
No one asks why?
Natural state - Evolution!
Humanity without Evolution - is sinking!

Shakes don't help development!
Humanity heals wounds!
It strives for calmness being,
Evlutions in the absence- people themselves are not right!

The task of people: "rise to Heaven"!
The targets of the Dense Plan- are just a landing!
Life seems to people not fiction,
But Heaven- is already a distance!

Strange, but people, as if on a ferris wheel!
Then - up, then - immediately down!
It doesn’t work out to be everywhere!
The priority remains with the majority - the bottom!

The son said that “bring Love”!
People did not understand the sentences!
The Prophet said - look at the blood,
In Love, behavior changes!

The Jews did not accept Christ!
Russia does not see the Prophet at all!
Many centuries have passed - they didn’t heed!
Judgment Day for this, they will soon see!

The Prophet enters the Stage only once!
This time I, myself, changed the chronology!
The appearance of the Prophet- is not for show!
But, the preparation of the New Ideology!

A Prophet without an Ideology- is not a Prophet!
It is necessary to change humanity!
Revolution and war - not a lesson at all!
After the wars do not collect the Fatherland!

The Son gave Understanding and left!
But this was not enough!
The Prophet with the Knowledge entered the World,
For humanity, this has become a Hope!

There is hope that they will pass the school!
Without School, You Can’t Change Consciousness!
It turned out that you can put a stake on your head,
Understanding don’t come to people!

That people- are not Matter at all!
It is not in Matter that one must seek meaning!
A Dense plan- is one category,
Thin plan, not fiction at all!

Understand that you, like me too- are a wave!
This is a wave picture of the World!
All people on the Planet have One Fate,
This- is the Faith to Creator!

You- are My part and there is a Task for you!
Believe me, life in Matter is not at all!
You cannot stay at the outskirts of the World,
You need to keep the Balance of the World without hysteria!

Someone needs to explain this!
I cannot incarnate in Matter!
Incarnation in the Prophet - My method,
This is called through Thorns to Light!

My Choice remains for Me!
You do not reason, but follow!
In a pandemic you have to accept it,
Through the Prophet you have to save yourself!

Amen.
Father Absolute.
04/20/2020
 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /20.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts 20.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /20.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 20.04.2020.

Skatījumu skaits: 175 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: