Galvenie » 2017 » Maijs » 21 » Vēsts: 20.05.17. Katrēns "Lielā saprašana" - *
22:03
Vēsts: 20.05.17. Katrēns "Lielā saprašana" - *

Vēsts: 20.05.17. Katrēns "Lielā saprašana" - **
(- * : текст на русском и латышском языках с предложением познакомиться с Символписьмом на латышском языке *(J) "Ceļi Kopīgie")
(- **: текст на русском, латышском, английском языке)

20.05.17. Катрен "Великое понимание"……………………………………....……Quatrain "Great understanding"

Прогресс науки в Материи есть! ........Zinātnes progress Matērijā ir!....................The progress of science is in Matter!
В Духе - никакого прогресса! .............Garā - progresa nekāda!............................In the Spirit- no progress!
Это - религий смесь: ...........................Tas - reliģiju sajaukums:…………………....That is- the religion mix:
Смесь - предтеча регресса! ...............Sajaukums - regresa priekštecis!................The mixture- a forerunner of regress!

Нельзя долго стоять на месте! ...........Nedrīkst ilgi uz vietas stāvēt!.......................Can't stand in one place for long time!
Обряды без Истины - есть тупик! .......Ceremonijas bez Patiesības - strupceļš ir!...Rites without Truth- is a dead end!
Важно, что люди и Бог ВМЕСТЕ! ........Svarīgi, ka cilvēki un Dievs KOPĀ!................It's important that people and God TOGETHER!
В этот Исторический миг! ....................Šajā Vēsturiskajā mirklī!................................In this Historical moment!

Религии не говорят о Единстве! ..........Reliģijas nerunā par Vienotību!....................Religions don't speak of Oneness!
Их устраивает подчинение! ................Viņas apmierina pakļaušanās!......................They are satisfied with submission!
В Великой книге нет Истины, ..............Lielajā grāmatā Patiesības nav,……………...There is no Truth in the Great Book,
Есть человеческое изложение! ...........Ir cilvēciskais izklāstījums!.............................There is a human exposition!

Симбиоз Истины и ума человека! ......Simbioze Patiesības un cilvēka prāta!............A symbiosis of the Truth and the mind of human!
Сплетённые в мистику жизни! ............Savītas dzīves mistikā!..................................Woven into mystic of life!
Предлагалось управление на века, ...Vadība uz mūžiem piedāvāta,…………..........The management was offered for centuries,
Или как "правильно" жить! ..................Vai kā "pareizi" dzīvot!...................................Or how to live "correctly"!

Там, нет слов о Духе и Истине, ..........Tur nav vārdu par Garu un Patiesību,………There, are no words about Spirit and Truth,
Подмена понятий записавшими,.........Pierakstītāju izpratņu samainīšana,………....Substitution of concepts recorded,
Люди знают, что нет истинного, ..........Cilvēki zin, ka nav patiesā,………………….....People know, that there is no true,
Развенчано было восставшими! .........Bija atsavināti sacēlušos!................................Disgraced was the insurgents!

Много бунтов и революций! ...............Daudz dumpīguma un revolūciju!....................There are many revolts and revolutions!
Люди продолжают искать Бога! ..........Cilvēki Dievu meklēt turpina!...........................People continue to seek God!
Постоянство ведёт к инволюции, .......Pastāvīgums uz involūciju ved,……………......Constancy leads to involution,
Жизнь - неправильная дорога! ..........Dzīve - nepareizs ceļš!....................................Life- the wrong way!

Не было, что говорится! .....................Nebija, kas runāts tiek!...................................There was not, what said!
Это - пришлая цивилизация! ............Tā - ienācēju civilizācija!..................................It's- a new civilization!
Люцифера линия проводится, ..........Lucifera līnija iekārtojas,…………………….....The Lucifer line is held,
Против Бога активация! .....................Pret Dievu aktivācija!......................................Against God activation!

Главное, что люди - Подобие! ..........Galvenais, ka cilvēki - Līdzība!........................The main thing, that people- Similarity!
Так было решено на Небе! ...............Tā Debesīs bija lemts!....................................So it was decided in the Heaven!
Люциферу очень неудобно, ..............Luciferam ļoti neērti,…………………………....For Lucifer is very uncomfortable,
Поэтому Истина - небыль! ................Tādēļ Patiesība - nepatiesums!.......................Therefore Truth- is fiction!

Записана другая история, .................Pierakstīta cita vēsture,……………………......A different history is recorded,
Надиктована, как против! ..................Nodiktēta, kā pret!..........................................It's dictated, as against!
Человек - тонкая категория, ..............Cilvēks - smalka kategorija,…………………...Human- is subtle category,
Человек - Создателя прототип! .........Cilvēks - Radītāja prototips!............................Human- is the prototype of Creator!

Нельзя думать: всё постоянно! .........Nevar domāt: viss pastāvīgs!.........................Can't think: everything is constant!
Нет ничего без движения! ..................Nav nekā bez kustības!.................................There is nothing without movement!
Вечное движение будет явлено, ........Mūžīgā kustība būs paziņota,………………...Eternal movement will be revealed,
В Миг исторического преображения! Vēsturiskās pārveidošanas Mirklī!..................In the Moment of historical transformation!

Нет отдельных Миров в Вечности! .....Nav Mūžībā atsevišķu Pasauļu!.....................There are no separate Worlds in Eternity!
Вечность - одна многогранная! ..........Mūžība - viena daudzšķautnaina!..................Eternity- is one multifaceted!
Для людей, что в безвестности, .........Priekš cilvēkiem, kas bezvēstī,……………......For people, that are in obscurity,
Информация ураганная! ....................Informācija viesuļvētrai līdzīga!.......................Information is hurricane!

Человеку не видна многогранность! ..Cilvēkam daudzšķautnainība neredzama!.......Human doesn't see the versatility!
Пока он - эмбрион Вечности! .............Pagaidām viņš - Mūžības embrijs!...................For a moment he is- an embryo of Eternity!
Он находится на одной грани, ...........Viņš uz vienas robežas atrodas,…………....…He is on the one side,
Разума в Бесконечности! ....................Saprāta Bezgalībā!..........................................In reason of Infinity!

Человек не готов понять, ....................Cilvēks nav gatavs saprast,………………....…A person is not ready to understand,
Для эмбриона, Природа - иллюзия! ...Priekš embrija, Daba - ilūzija!.........................For an embryo, Nature- illusion!
Пока он должен принять, ....................Pagaidām viņam jāpieņem,………………........While he must accept,
Голограмму - Миров прелюдию! ........Hologramma - Pasauļu prelūdija!....................Hologram- Worlds prelude!

Нельзя опускаться в религии! ............Nevar reliģijās nolaisties!.................................Can't go down in religion!
Тупиковая ветвь развития! .................Attīstības strupceļa atzarā!..............................In dead- end branch of development!
Человечество на грани погибели, .....Cilvēce uz bojā ejas robežas,………………......Humanity on the verge of death,
Сознание не зависит от бытия! .........Apziņa neatkarīga no esamības!.....................Consciousness doesn't depend on being!

Религии не пройдут Переход! ............Reliģija Pāreju neizies!.....................................Religions will not pass!
Новый этап - Свобода Разума! ..........Jaunais etaps - Saprāta Brīvība!.......................A new stage- Freedom of Reason!
Для догм будет закрыт проход, ..........Priekš dogmām eja būs slēgta,…………….......For dogmas the passage will be close,
Лишь для человеческого ума! ............Tikai priekš cilvēciskā prāta!.............................Only for human's mind!

Новый год - Новая мерность! .............Jaunais gads - Jauna dimensija!.....................New year- New dimension!
И открытие представлений, ................Un priekšstatu atklāšana,…….........................And the opening of representations,
Вместо слов встречайте размерность, Vārdu vietā sagaidiet samērīgumu,……….....Instead of words, meet the dimension,
И никаких наставлений! ......................Un nekādu pamācību!.....................................And no any instructions!

Новый этап - "МЫ ВМЕСТЕ"! ..............Jaunais etaps - "MĒS KOPĀ"!..........................A New stage- "WE TOGETHER"!
Люди во всех Мирах Бог! ....................Cilvēki visās Pasaulēs Dievs!...........................People in all Worlds+ God!
Имена людей на одном листе, ...........Cilvēku vārdi uz vienas lapas,……………....…The names of people on one page,
И неважно, кто и что смог! ..................Un nesvarīgi, kurš un ko spēja!.......................And it's doesn't matter, who and what could!

Не будет больше различия! ................Nebūs vairāk atšķirību!....................................There will be no more difference!
Все Миры в одном перекрестии! .......Visas Pasaules vienā pārkrustībā!...................All the Worlds in one crosshair!
Духовность станет отличием, ............Garīgums kļūs atšķirība,…………………......…Spirituality will be a difference,
Но, никакой мести! .............................Taču, nekādas atriebības!...............................But, no any revenge!

Люди - РАВНЫ перед Богом! ............Cilvēki - VIENLĪDZĪGI Dieva priekšā!................People- are EQUAL front of the God!
Для различия нет оснований! ...........Priekš atšķirības pamatojuma nav!..................There is no reason for difference!
Все на одной дороге - .......................Visi uz viena ceļa -……………………...............All on the same road-
Великого понимания! ........................Lielās saprašanas!..........................................Of Great understanding!

Понимания, что все ВМЕСТЕ! ..........Saprašanas, ka visi KOPĀ!.............................Understanding, that everything is TOGETHER!
Нет мёртвых или живых! ...................Nav mirušo vai dzīvo!.....................................There are no dead or living ones!
Все собраны в одном месте, ............Visi vienuviet savākti,……………………...……All collected in one place,
В Боге - есть Вечная жизнь! ..............Dievā - ir Mūžīgā dzīve!..................................In God- there is Eternal life!

Аминь. ...............................................Āmen……………………………………………...Amen
Отец Абсолют. ..................................Tēvs Absolūts………………………………........Father Absolute
20.05.17 ............................................20.05.17………………………………................20.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/20.05.17.html
---------
-* : текст Катрена на русском, латышском языке и предложение познакомиться с Символписьмом на латышском языке *(J) "Ceļi Kopīgi." / *(Н) "Дороги Общие", записала Эслаума 28.03.2013.10:05, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_celi_kopigi/2013-04-21-579
Мы продолжаем активно учиться понять и принять друг друга такого как он есть и жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святая Русь, осозная, что мы все равны перед Богом! Спасибо Отец Абсолют за Знания и защиту!
21.05.2017.14:33 --- записала Эслаума.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.05.2017
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /21.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /21.05.2017., дополнен на английском языке 26.05.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.05.2017., papildināts angļu valodā 26.05.2017.

Skatījumu skaits: 600 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: