Galvenie » 2019 » Februāris » 21 » Vēsts: 21.02.19. Katrēns "Viss no cilvēka atkarīgs"
18:02
Vēsts: 21.02.19. Katrēns "Viss no cilvēka atkarīgs"

21.02.19. Катрен “Всё зависит от человека”

Нужно поговорить серьёзно!
Что же хотят люди?
Изменения в Мире возможны,
Сегодня только прелюдия!

Всё зависит от человека!
Человек – это частица Вечности!
Человек проявляется на века,
Постоянно живёт в Бесконечности!

Главное условие – жить для Бога!
Бог – это в Небо дорога!
Учёные говорят, что это Небыль в итоге,
У неверия торчат на голове рога!

Люди не верят, что всё изменится,
За тысячелетия не было перемен,
Ожидают, что Конец Света отменится,
И Мир без войн наступит взамен!

Но, не всё так примитивно!
Люди живут не в вакууме,
Надо думать и очень активно,
Всё дело в Сознании и Уме!

Люди живут в океане Сознания!
Древние говорили в «Эфире»!
Чтобы понять – нужны Знания,
Ведь – это основа Мира!

Знания нужны от Создателя!
Только в них: Правда и Истина!
Нельзя быть простым наблюдателем,
Без Знаний внутри прорастает тина!

Люди и делятся: на Свет и Тину!
Первые – рвутся в Небо!
Вторые – изображают лишь мину,
Для них мамона совсем не ярмо!

Им кажется, что Смысл в богатстве,
Всё остальное не имеет Смысла,
Эта жизнь называется странствием,
Но, она не жизнь, а только вымысел!

Люди не хотят понять, что в цепи,
Эволюции живой и неживой Природы,
Важно понять: куда ни смотри,
От Сознания людей зависит «погода»!

Поэтому, жизнь человека зависит,
Не только от Бога, но и от самого!
Этот вопрос постоянно висит,
Он отголосок Сознания твоего!

Трудно понять, что все в Боге!
Точнее, в Пространстве Разума,
От рождения – эта Связь в итоге,
Для пополнения собственного Ума!

Век – короток, а дел – очень много!
Главное из них – совершенство!
Человек понимает это только к итогу,
Поэтому, Тьмы продолжается пиршество!

Сложилось, что сами во всём виноваты!
Но, после тридцати уже нет здоровья,
Не хватает электрических ватт,
Это касается всего «поголовья»!

Нужно работать самому в Духе!
Есть Сознание и Подсознание!
Сознание – это Подсознания крохи,
Без этой Связи нет себя Осознания!

Человек не должен бояться,
Страх – это, прежде всего, неверие!
Люди по Сценарию Бога – Братство,
Братья, конечно, по Вере!

Нужно слушать только себя!
Внутри человека – Гармония!
Если «вместе» – жизнь не бремя,
А Небесная в людях Симфония!

Всё зависит от человека!
Удивительно, но Вселенная тоже!
Наступают Исторические века,
При Единении – всё возможно!

Аминь.
Отец Абсолют
21.02.19

 

Vēsts: 21.02.19. Katrēns "Viss no cilvēka atkarīgs"

Vajag parunāt nopietni!
Ko tad cilvēki grib?
Izmaiņas Pasaulē iespējamas,
Šodien tikai prelūdija!

Viss no cilvēka atkarīgs!
Cilvēks - tā Mūžības daļiņa!
Cilvēks uz gadsimtiem izpaužas,
Bezgalībā dzīvo pastāvīgi! 

Galvenais noteikums - dzīvot priekš Dieva!
Dievs - tas ceļš Debesīs!
Zinātnieki saka, ka tā Nebūtība rezultātā,
Neticībai rags uz galvas rēgojas!

Cilvēki netic, ka viss izmainīsies,
Tūkstošiem gadu nebija pārmaiņu,
Gaida, ka Pasaules Gals tiks atcelts!
Un nomaiņai nāks Pasaule bez kariem!

Taču, ne viss tik primitīvi!
Cilvēki ne vakuumā dzīvo,
Domāt vajag un ļoti aktīvi,
Visa lieta Prātā un Apziņā!

Cilvēki dzīvo Apziņas okeānā!
Senie teica "Ēterī"!
Lai saprastu - Zināšanas nepieciešamas,
Jo - tas Pasaules pamats!

Zināšanas no Radītāja nepieciešamas!
Tikai tur: Patiesība un Īstenība!
Nedrīkst būt vērotājs vienkāršs,
Bez Zināšanām duļķes iekšā izveidojas! 

Cilvēki arī dalās: uz Gaismu un Duļķēm!
Pirmie uz Debesīm raujas!
Otri - tēlo tikai mīnu,
Priekš viņiem mamons pavisam ne jūgs!

Viņiem šķiet, ka Būtība bagātībā,
Visam citam nav Jēgas,
Tāda dzīve saucas klejojums,
Taču, tā ne dzīve, bet tikai izdomājums!

Cilvēki negrib saprast, ka ķēdē,
Dzīvās un nedzīvās Dabas evolūcijā,
Svarīgi saprast: kur arī neraugies,
No cilvēku Apziņas "laikapstākļi" atkarīgi!

Tādēļ, cilvēka dzīve atkarīga,
Ne tikai no Dieva, bet arī pašam no sevis!
Šis jautājums pastāvīgi karājas,
Tas tavas Apziņas atskaņa!

Grūti saprast, ka visi Dievā!
Precīzāk, Saprāta Telpā,
No dzimšanas - tas Sakars rezultātā,
Priekš personīgā Prāta papildinājuma!

Mūžs - īss, bet darbu - ļoti daudz!
Galvenā no tām - pilnība!
Cilvēks to saprot tikai pie rezultāta,
Tādēļ, Tumsas dzīres turpinās!

Sagadījās, ka paši pie visa vainīgi!
Bet pēc trīsdesmit veselības varāk nav,
Nepietiek elektrisko vatu,
Tas skar visu "skaitu"!

Pašam jāstrādā Garā!
Ir Apziņa un Zemapziņa!
Apziņa - tā Zemapziņas sīkums,
Bez tā sevis Apzināšanās Sakara nav! 

Cilvēkam nav jābaidās,
Bailes - tās, vispirms, neticība!
Cilvēki pēc Dieva Scenārija - Brālība,
Brāļi, protams, pēc Ticības!

Klausīties vajag tikai sevi!
Cilvēkā iekšķīgi - Harmonija!
Ja "kopā" - dzīve ne slogs,
Bet Debesu Simfonija cilvēkos!

Viss no cilvēka atkarīgs!
Apbrīnojami, taču arī Visums!
Sākas Vēsturiski gadsimti,
Pie Vienošanās - viss iespējams!

Āmen.
Tēvs Absolūts
21.02.19.

21.02.19.Quatrain “Everything depends on a human”

Need to talk seriously!
What do people want?
Changes in the World are possible,
Today is only prelude!

All depends on a human!
Human- is particle of Eternity!
Human manifests himself for centuries,
Constantly lives in Infinity!

The main condition- to live for God!
God- is the road in Heaven!
Scientists say this is Ultimate in the end,
Horn of unbelief visible on the head!

People don’t believe, that everything will change,
There was no changes for Millenniums,
Expect when the End of the World will abolish!
And the World without wars will come in return!

But, not everything is so primitive!
People don’t live in a vacuum,
Need to think and very active,
It’s all about Consciousness and Mind!

People live in the ocean of Consciousness!
The ancients said in “the Ether”!
To understand- Knowledge is needed,
Because- this is the basis of the World!

Knowledge is needed from the Creator!
Only there: is Truth and Reality!
Can’t be a simple observer,
Without Knowledge Tina grows inside!

People also divided: to Light and Tina!
The first ones- rush into the Heaven!
The second ones- depict only a mine,
For them mammon is not a yoke at all!

It seems to them, that Meaning is in the wealth,
Everything else has no Meaning,
This life is called a journey,
But, it’s not life, but only fiction!

People don’t want to understand that in chain,
The evolution of animate and inanimate Nature,
It’s important to understand: wherever you look,
“Weather” depends on people’s Consciousness!

Therefore, human life depends,
Not only from God, but from themselves too!
This question is constantly hanging,
This is an echo of your Consciousness!

Difficult to understand, that everything is in God!
More precisely, in the Space of Reason,
From birth- this is Connection in the end,
To replenish your own mind!

Life- is short, but to do- there are a lot!
The main thing from them- is perfection!
Human understands this only at the end,
Therefore, Darkness continues feasting!

It happened, that they by themselves are to blame!
But after thirty there is no more health,
Electricity watts are not enough,
This applies to whole “number”!

Need to work by yourself in the Spirit!
There is Consciousness and Subconscious!
Consciousness- are crumbs of Subconscious,
Without this there is no Connection of self Awareness!

Human should not be afraid,
Fear- is, above all, disbelief!
People by God’s Scenario- is Brotherhood,
Brothers, of course, by Faith!

Need to listen only yourself!
Inside the human- is Harmony!
If “together”- life is not a burden,
But Symphony of Heaven in people!

It all depends on a human!
Surprisingly, but the Universe too!
Historical centuries are coming,
At the Unity- all is possible!

Amen
Father Absolute
21.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.02.2019.

Skatījumu skaits: 323 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: