Galvenie » 2018 » Marts » 21 » Vēsts: 21.03.18. Katrēns "Saulgrieži"
14:32
Vēsts: 21.03.18. Katrēns "Saulgrieži"

21.03.18 Катрен "Равноденствие"​ ​​

Формируется снова страна!
Новая для людей технология!
Заря пробуждения уже видна!
В людях Новая психология!

Люди поняли - страна своя!
Гордость за страну проявлена!
На Востоке взошла Заря!
Новая Русь Миру явлена!

Мир ополчился на Русь!
Выпадает Она из «порядка»!
Отличается России Суть,
В Духе Её разрядка!

Народ проявил Единение,
Главное, вокруг Президента!
Запад «помог» сформировать мнение,
Единения Суть аргументы!

Планы страны управления,
Теперь принадлежат Народу,
Россия - Бога явление!
Народ формирует погоду!

Три года интенсивной работы,
Планы и Народ формируются!
Никакой для богатых квоты,
Условия жизни диктуются!

Мир увидит Святость страны!
Присутствие в ней Создателя!
Нет нигде такой стороны,
Где Творцы, не обыватели!

Народы поймут, что Рай,
От континента до континента!
Проявится это в Мае!
Природа изменится на километры!

Команда Президента собрана!
Полное в ней Единодушие!
Изменится в людях Прана!
Изменения произойдут и в Душах!

Новая Русь - люди Новые!
Перейдут в Новую мерность!
С окружением теперь на ВЫ,
Фибоначчи числа размерность!

Постепенно, но всё же быстро,
Изменится Парадигма Родины,
Появится жизни смысл,
В Духе люди и Бог - Едины!

Выборы Президента - Праздник!
Праздник осознания Родины!
Неожиданно образ возник,
Все за одного - Едины!

Люди поняли: навсегда вместе!
Не важно, в какой стороне!
Они знают, на карте есть место,
Где ничего нет родней!

Это место от и до океана,
Великая Суть - Тартария!
Язык, объединяющий страны!
Общение даже в Германии!

Все Народы пошли от Руси!
Корни лежат в Сибири!
Многие будут просить,
Переселения в Россию!

Русь принимает, как Мать!
Всех, кто пришёл с Сердцем!
У России Великая стать!
Встречает хлебом на полотенце!

К Единению долго шла!
Но, Русь поднялась с колен!
Божественную Монархию приняла,
Как награду за в Духе плен!

Аминь.
Отец Абсолют.

21.03.18

 

Vēsts: 21.03.18. Katrēns "Saulgrieži"

No jauna formējas valsts!
Jauna priekš cilvēkiem tehnoloģija!
Atmodas Rītausma jau redzama!
Cilvēkos Jauna psiholoģija!

Cilvēki saprata - valsts sava!
Lepnums par valsti izpausts!
Austrumos Rītausma uzausa!
Jaunā Krievzeme Pasaulei parādīta!

Pasaule vērsās uz Krievzemi!
Izkrīt Viņa no "kārtības"!
Atšķiras Krievijas Būtība,
Viņas Garā atslābums!

Tauta izpauda Vienošanos,
Galvenais, apkārt Prezidentam!
Rietumi "palīdzēja" noformēt viedokli,
Vienošanās Būtības argumentus!

Valsts vadības plāni,
Tagad pieder Tautai,
Krievija - Dieva parādība!
Tauta laikapstākļus formē!

Trīs gadi intensīva darba,
Plāni un Tauta formējas!
Nekādas priekš bagātiem kvotas,
Dzīves apstākļi diktējas!

Pasaule ieraudzīs valsts Svētumu!
Radītāja klātbūtni viņā!
Nav nekur tādas puses,
Kur Radītāji, ne mietpilsoņi!

Tautas sapratīs, ka Paradīze,
No kontinenta līdz kontinentam!
Izpaudīsies tas Maijā!
Daba izmainīsies kilometros!

Prezidenta komanda sapulcināta!
Vienprātība pilnīga viņā!
Izmainīsies cilvēkos Prāna!
Izmaiņas notiks arī Dvēselēs!

Jauna Krievzeme - cilvēki Jauni!
Pāries Jaunajā dimensijā!
Ar vidi tagad uz JŪS,
Fibonači skaitļa ritmiskums!

Pakāpeniski, taču tomēr ātri, 
Izmainīsies Dzimtenes Paradigma,
Parādīsies dzīves jēga,
Cilvēki un Dievs Garā - Vienoti!

Prezidenta vēlēšanas - Svētki!
Dzimtenes apzināšanās Svētki!
Negaidīti tēls radās,
Visi par vienu - Vienoti!

Cilvēki saprata: kopā uz visiem laikiem!
Nav savarīgi, kādā pusē!
Viņi zin, ir vieta uz kartes,
Kur nekā par dzimto nav dārgāka!

Šī vieta no un līdz okeānam,
Diženā Būtība - Tartarija!
Valoda, valstis apvienojoša!
Saziņa pat Vācijā!

Visas tautas no Krievzemes cēlās!
Saknes Sibīrijā guļ!
Daudzi prasīs,
Uz Krieviju pārcelšanos!

Krievzeme pieņem, kā Māte!
Visus, kuri ar Sirdi atnāca!
Krievijai Dižena stāja!
Sagaida ar maizi uz dvieļa!

Ilgi gāja uz Vienošanos!
Taču, Krievzeme piecēlās no ceļgaliem!
Dievišķo Monarhiju pieņēma,
Kā balvu par gūstu Garā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
21.03.18.

21.03.18. Quatrain "The Equinox"

The country is being formed again!
New technology for people!
The dawn of awakening is already visible!
New psychology in people!

People understood- their country!
Pride is shown for the country!
Dawn rise up in the East!
New Russia is revealed to the World!

The World took up arms against Russia!
She falls out of "order"!
Differs Essence of Russia,
Her discharge in the Spirit!

The nation showed Unity,
The main thing is, around the President!
The West "helped" to form an opinion,
The Unity of the Essence of arguments!

Plans of the management of the country,
Now belong to the Nation,
Russia- is God's phenomenon!
The nation is shaping the weather!

Three years of intensive work,
Plans and Nation is forming!
No quota for the rich ones,
The conditions of life are dictated!

The World will see the Holiness of the country!
Presence of the Creator in it!
There is no such party anywhere,
Where are the Creators, not philistines!

The people will understand, that Paradise,
From continent to continent!
It will manifest in May!
Nature will change by kilometers!

The team of the President is assembled!
Complete Unanimity in her!
Prana will change in people!
Changes will occur also in the Soul!

New Russia- people New!
Will pass to the New dimension!
With the environment now on YOU,
Fibonacci numbers of dimension!

Gradually, but still quickly,
The Paradigm of the Motherland will change,
There will come the meaning of life,
People and God in the Spirit- United!

Election of the President- Holiday!
Feast of the awareness of Motherland!
Suddenly the image arose,
All for one- United!

People understood: together forever!
It doesn't matter, which side!
They know, there is the place on map,
Where is nothing more closely than related!

This place is from and to the ocean,
The Great Essence- Tartar!
A language, unites country!
Communication even in Germany!

All nations have come from Russia!
Roots are sleeping in Siberia!
Many will ask,
Resetlements to Russia!

Russia accepts, as Mother!
All, who come with the Heart!
Russia has a Great become!
Meets with bread on the towel!

To Unity went for a long time!
But, Russia rose from her knees!
The Divine Monarchy accepted,
As a reward in the Spirit in captivity!

Amen
Father Absolute
21.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 21.03.2018.

Skatījumu skaits: 539 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: