Galvenie » 2020 » Aprīlis » 21 » Vēsts: 21.04.2020. Katrēns "Nekas nenotiks, bez Dieva Piekrišanas"
17:13
Vēsts: 21.04.2020. Katrēns "Nekas nenotiks, bez Dieva Piekrišanas"

21.04.2020 Катрен “Ничего не случится, без Согласия Бога”

Обстановка лишь усложняется!
Мир уже не вернётся старым!
Людям придётся определиться:
Воспользоваться ли своим Правом?

Загляните вперёд и вы увидите,
Мир изменился кардинально!
Люди сами были свидетелями,
Событий уже Эпохальных!

Люди не понимают, но их опустили!
По-старому, просто, предали!
На тормозах, можно сказать, спустили,
Взамен ничего не дали!

Такого не было ни разу в веках!
План порабощения не обсуждался!
Положено было на Исторических весах,
Человек – Конец Света дождался!

Несколько месяцев назад не было,
Никто не ждал окончания!
Вчера существование было,
Сегодня для людей – печали!

Продолжения уже не знает никто!
Я говорю за людей на Планете!
Есть кучка людей кто,
За пандемию и смерть в ответе!

Люди не в состоянии это спросить!
Они просто не знают Сценарий!
Могли бы Создателя переспросить,
Но забыли они Неба Глоссарий!

Слова от религии не подойдут к Небу!
Нужен совсем другой Алфавит!
Тысячелетний глоссарий – небыль,
Бог теперь уже шельму метит!

Главный словарь внутри человека!
Продолжающего, жить во лжи!
Не исправить его уже до Конца Света,
Словно «над пропастью во ржи»!

Жизнь развернулась другой стороной!
Многие это ещё не поняли!
Это поле, не обработанное бороной,
Люди, Словам Бога не вняли!

Жизнь в Боге или совсем нет?
Осознание приходит поздно!
Очень трудно людям найти ответ!
Жизнь развернулась так, что сложно!

Трудно понять, зачем родились?
Вы – на Планете, а вокруг Небо!
Можно спросить: чего добились?
Жизнь без Неба, конечно, – небыль!

Небо создал Творец, а не религии!
Он сотворил и людей!
Религии надели на людей вериги,
Не подняться до Неба теперь!

Времени мало и нужно подумать!
Как продолжить существование?
Люди не хотели Творца принимать,
Нет этому теперь оправдания!

Ничего не случится без согласия Бога!
Стоит над этим подумать!
Вдруг, пандемия – подведение итогов?
Может поздно к Небу взывать?

Болеют люди, власть и религии!
Наказаны все и каждый!
Люди – за Неверие, религии – за вериги!
Заплатить обязаны, повторяю, каждый!

Создатель воздаёт всем по заслугам!
Советую пересмотреть свою жизнь,
Судьба по жизни пройдёт «утюгом»!
На прощание покажет, как надо жить!

Спасение есть – оно в Пророке!
Все просьбы в Духе через него,
Над человечеством навис Рок,
Готовы Учителя Духа для Мира сего!

Аминь.
Отец Абсолют.
21.04.2020

Vēsts: 21.04.2020. Katrēns "Nekas nenotiks, bez Dieva Piekrišanas"

Stāvoklis tikai sarežģījas!
Vecā Pasaule neatgriezīsies vairs!
Cilvēkiem vajadzēs skaidrībā tikt:
Vai savas Tiesības izmantot?

Paskataties uz priekšu un redzēsiet jūs,
Izmainījās Pasaule kardināli!
Cilvēki paši bija liecinieki,
Jau Laikmetīgiem notikumiem!

Cilvēki nesaprot, bet viņus nolaida!
Pa vecam, vienkārši, nodeva!
Uz bremzām, var teikt, nolaida,
Nedeva pretim neko!

Gadsimtos ne reizi nekas tāds nebija!
Paverdzināšanas plāns apspriests netika!
Uz Vēsturiskiem svariem nolikts bija,
Cilvēks - Pasaules Galu sagaidīja!

Dažus mēnešus atpakaļ nebija,
Neviens beigas negaidīja!
Vakar eksistēšana bija,
Šodien priekš cilvēkiem - skumjas!

Turpinājumu jau nezin neviens!
Es par cilvēkiem uz Planētas runāju!
Ir čupiņa cilvēku, kuri,
Par pandēmiju un nāvi atbildīgi!

Cilvēki to prasīt nav spējīgi!
Viņi vienkārši Scenāriju nezin!
Varēja Radītājam pārprasīt,
Taču aizmirsa viņi Debesu Glosāriju!

Reliģiju vārdi Debesīm nederēs!
Pavisam cits Alfabēts vajadzīgs!
Tūkstošgadīgs glosārijs - neesība,
Tagad jau blēdi Dievs iezīmē!

Galvenā vārdnīca cilvēkā iekšķīgi!
Turpinoša, dzīvot melos!
Neizlabot viņu jau līdz Pasaules Galam,
Gluži kā "rudzus virs bezdibeņa"!

Dzīve uz citu pusi pagriezās!
To daudzi vēl nesaprata!
Tas lauks, ecešām neapstrādāts,
Cilvēki, Dieva Vārdus neuzklausīja!

Dzīve Dievā vai nav pavisam?
Apzināšanās atnāk vēlu!
Atrast atbildi cilvēkiem ļoti grūti!
Dzīve pagriezās tā, ka sarežģīti!

Grūti saprast, priekš kam dzimuši?
Jūs - uz Planētas, bet apkārt Debesis!
Var jautāt: ko panācāt?
Dzīve bez Debesīm, protams, - neesība!

Debesis Radītājs radīja, bet ne reliģijas!
Viņš arī cilvēkus radīja!
Reliģijas uz cilvēkiem važas uzlika, 
Nepacelties līdz debesīm tagad!

Laika maz un padomāt vajag!
Kā eksistēšanu turpināt?
Cilvēki negribēja Radītāju pieņemt,
Nav tam attaisnojuma tagad!

Nekas nenotiks bez Dieva piekrišanas!
Ir vērts par to padomāt!
Pēkšņi, pandēmija - rezultātu apkopošana?
Varbūt par vēlu uz Debesīm kliegt?

Slimo cilvēki, vara un reliģijas!
Sodīti visi un katrs!
Cilvēki - par Neticību, reliģijas - par važām!
Samaksāt pienākums, atkārtoju, katram!

Radītājs dod visiem pēc nopelniem!
Ieteicu pārskatīt dzīvi savu,
Pār dzīvi "gludeklis" pāries!
Uz atvadām parādīs, kā dzīvot vajag!

Glābšana ir - tā Pravietī!
Visas prasības Garā caur viņu,
Virs cilvēces Liktenis savilkās,
Gara Skolotāji gatavi priekš Pasaules šīs!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
21.04.2020.

21.04.20.Quatrain “Nothing will happen without the consent of God”

The situation is only getting complicated!
The old World will not return anymore!
People will have to decide:
Do they exercise their right?

Take a look ahead and you will see
The World has changed dramatically!
People themselves witnessed
Events are already Mythic!

People do not understand, but they were lowered!
In the old way, just betrayed!
On the brakes, can say, lowered
Didn’t give anything in return!

This has never happened in centuries!
The enslavement plan was not discussed!
It was supposed to be on the historical scales,
Human – waited for the End of the World!

A few months ago was not
No one was waiting for the end!
Yesterday the existence was
Today for people- is sadness!

No one knows the sequel!
I speak for people on the Planet!
There are a bunch of people who
Are responsible for a pandemic and death!

People are not able to ask this!
They just don't know the Script!
Could ask again to the Creator,
But they forgot Heaven Glossary!

Words of religion will not come to Heaven!
Need a completely different Alphabet!
The Millennium Glossary is not fiction,
God is now marking the huck!

The main dictionary inside a person!
Continuing, live in a lie!
Do not fix it already before the end of the World,
Like "over the precipice in the rye"!

Life turned on the other side!
Many have not yet understood this!
This field is not cultivated by a harrow,
People, did not heed the words of God!

Life in God or not at all?
Awareness comes late!
It is very difficult for people to find the answer!
Life turned around so hard!

It is difficult to understand why they were born?
You are on the Planet, but around Heaven!
Can ask: what have you achieved?
Life without Heaven, of course- is not fiction!

The Creator created the sky, but not religion!
He created people too!
Religions put shackles on people
Do not rise to heaven now!

Time is little bit and you need to think!
How to continue to exist?
People did not want to accept the Creator,
There is no excuse for this now!

Nothing will happen without the consent of God!
Worth thinking about it!
Suddenly, a pandemic - a debriefing?
Maybe it’s too late to cry to heaven?

People, authorities and religions are ill!
Punished everybody and everyone!
People- for Unbelief, religions- for faith!
It’s obliged to pay, I repeat, everyone!

The Creator pays tribute to everyone!
I advise you to reconsider your life,
 "Iron" will pass over the life!
In parting, will show how to live!

There is salvation - it is in the Prophet!
All requests in the Spirit through him,
Fate is looming over humanity
Teachers of the Spirit are ready for this World!

Amen.
Father Absolute.
04/21/2020

 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 21.04.2020. 

Skatījumu skaits: 161 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: