Galvenie » 2018 » Augusts » 21 » Vēsts: 21.08.18. Katrēns "Vēstījums un Domrīcība"
16:57
Vēsts: 21.08.18. Katrēns "Vēstījums un Domrīcība"

21.08.18 Катрен “Посыл и Промысел”

Не хватает совсем немного!
Посыл должен быть полноценным!
Вам надо скорректировать слог,
Значит, сконцентрировать и Цель!

Любовь – это Начало Начал!
Это – общая атмосфера!
Вам необходимо определить Причал,
И действиям своим Меру!

На фоне Любви – можно действовать!
Нужно определить результат!
Определите и сценарий действия,
И какой для этого совершить акт!

Вы имеете опыт воздействия!
На состояние организма!
Нужно конкретизировать действия,
На лечение или изменение «Изма»!

Наконец, всё в ваших руках!
Я подтверждаю Единение в Духе!
Вы можете думать уже о годах,
Убирая в Душах людей разруху!

Нужно, повторяю, конкретизировать,
Ваши Помыслы и Действия!
Решите, на что будете претендовать?
Какой глубины будут последствия?

Четвёртый может всё изменить,
Смягчить преображение Мира!
Подумайте, что вам наметить,
И в чём для вас будет Мера?

Не забывайте – вы имеете Право!
Решить даже Судьбу Мира!
Несколько тысяч – это Правда,
Решающая для этого – Сила!

Главное Равенство всех и Вера!
Что вы можете всё изменить сами!
Равенство всех – главная Мера,
В этом случае – Бог всегда с вами!

Это не должно обсуждаться!
Особенно, в настоящей прессе!
Не стоит ничему удивляться,
Это своего рода – Месса!

Ваш Замысел – уже Промысел!
Представляете образ и результат!
Не должно быть сомнений, даже в мыслях,
Спокойно проводите акт!

Обязательно Образ – Единый!
Не должно быть сомнений,
Создание должно быть, как Целое,
И должно быть ОДНО мнение!

Результат будет успешным,
Всё, как по волшебной палочке,
Не может быть мнений смешения,
Энергии всех сойдутся в точке!

Попробуйте и у вас получится!
Но, надо заполнить четвёртый!
Ничего не может случиться,
Если Единство и Дух твёрдый!

Начало теперь лишь за вами!
Я все обеспечу условия!
Право выбора остаётся за вами,
Главное – с Богом подобие!

Вы – Едины и Цель – одна!
Человечество привести к Равенству!
Задача не так уж трудна!
Докажите Любви – Главенство!

Первое – наберите четвёртый!
Второе – определите себе задание!
Вера должна быть твёрдая!
Действия с Богом и никаких гаданий!

Аминь.
Отец Абсолют
21.08.18

 

Vēsts: 21.08.18. Katrēns "Vēstījums un Domrīcība"

Nepietiek pavisam nedaudz!
Vēstījumam jābūt pilnvērtīgam!
Jums vajag stilu nokoriģēt,
Tātad, koncentrēt arī Mērķi!

Mīlestība - tas Sākumu Sākums!
Tā - kopējā atmosfēra!
Jums Piestātni vajag noteikt,
Un savām darbībām Mēru!

Uz Mīlestības fona - var darboties!
Rezultātu noteikt vajag!
Nosakiet arī darbību scenāriju,
Un kādu priekš tā aktu īstenot!

Jums ir ietekmes pieredze!
Uz organisma stāvokli!
Darbības konkretizēt vajag,
Uz ārstēšanu vai "Isma" izmainīšanu!

Beidzot, viss jūsu rokās!
Es apstiprinu Vienošanos Garā!
Jūs jau varat domāt par gadiem,
Cilvēku Dvēselēs sabrukumu novācot!

Vajag, atkārtoju, konkretizēt,
Jūsu Nodomus un Rīcību!
Lemiet, uz ko pretendēsiet?
Kāda dziļuma sekas būs?

Ceturtais visu var izmainīt,
Pasaules pārveidošanu mīkstināt!
Padomājiet, ko jums paredzēt,
Un kur Mērs būs priekš jums?

Neaizmirstiet - jums ir Tiesības!
Lemt pat Pasaules Likteni!
Daži tūkstoši - tā Patiesība,
Priekš tā lemšanas - Spēks!

Galvenais visu Vienlīdzība un Ticība!
Ko visu jūs paši izmainīt varat!
Visu Vienlīdzība - galvenais Mērs,
Tādā gadījumā - Dievs vienmēr ar jums!

Tas nav jāapsriež!
Sevišķi, tagadējā presē!
Nav vērts par ko brīnīties,
Tā sava veida - Mesa!

Jūsu Nodoms - jau Domrīcība!
Stādaties priekšā tēlu un rezultātu!
Nevajag šaubīties, pat domās,
Mierīgi aktu izpildiet!

Obligāts Tēls - Viens!
Šubas nedrīkst būt,
Radīšanai jābūt, kā Vieseluma,
Un jābūt viedoklim VIENAM! 

Rezultāts būs sekmīgs,
Viss, kā pēc burvju nūjiņas,
Nevar būt viedokļu sajaukums,
Enerģijas saplūdīs punktā!

Pamēģiniet un jums izdosies!
Taču, ceturto piepildīt vajag!,
Nekas nevar gadīties!
Ja Vienotība un Gars stingrs!

Tagad sākums tikai aiz jums!
Es visus apstākļus nodrošināšu!
Jums izvēles Tiesības paliek,
Galvenais - ar Dievu līdzība!

Jūs - Vienoti un Mērķis - viens!
Cilvēci pie Vienlīdzības pievest!
Uzdevums ne jau tik grūts!
Pierādiet Mīlestību - Virskundzību!

Pirmais - piepildiet ceturto!
Otrs - uzdevumu sev nosakiet!
Ticībai jābūt cietai!
Darbības ar Dievu un nekādu minējumu!

Āmen.
Tēvs Absolūts
21.08.18.

21.08.18. Quatrain “Message and Thought action”

Not enough at all!
The Message should be full!
You need to correct style,
So, concentrate also Target!

Love- is the Beginning of the Beginning!
It’s- a general atmosphere!
You need to determine the Pier,
And Measure of your action!

On the background of Love- you can act!
Need to determine the result!
Define also action of the scenario,
And what an act to do for this!

You have experience of exposure!
On the state of the body!
It’s necessary to specify the actions,
To treat or change “Ism”!

Finally, everything is in your hands!
I confirm Unity in the Spirit!
You can think of years,
Removing ruin in the Souls of people!

It’s necessary, I repeat, to concretize,
Your Thoughts and Actions!
Decide, what will you qualify for?
What depth will the consequences be?

The fourth can change everything,
To soften the transformation of the World!
Think about what to outline,
And where will be a Measure for you?

Don’t forget- you have the Right!
Solve even the Fate of the World!
Few thousand- are True
Decisive for this- is Power!

The main thing of all is Equality and Faith!
That all you can change by yourself!
The Equality of all- is the main Measure,
In this case- God is always with you!

This should not be discussed!
Especially, in the present press!
Don’t be surprised at anything,
It’s some kind of- Mass!

Your Thought- is already Thought Action!
Imagine the image and result!
There should be no doubt, even in thought,
Calmly carry out the act!                       

Mandatory Image- One!
There should be no doubt,
The creation must be, like the Whole,
And there must be ONE opinion!

The result will be successful,
Everything, like a magic wand,
There can’t be confusion of the opinion,
The energies of all will converge at the point!

Try it and you will!
But, it’s necessary to fill the fourth!
Nothing can happen!
If Unity and Spirit are firm!

Now the beginning only after you!
I will ensure everything!
The Right of choice is yours,
The main thing- is resemblance with God!

You- are United and Target- is one!
Lead humanity to the Equality!
The Task is not so difficult!
Prove Love- Supremacy!

First- fill up the Fourth!
The second- define the task for yourself!
Faith must be firm!
Actions with God and no guesswork!

Amen
Father Absolute
21.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/21.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /21.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /21.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /21.08.2018.
=====
Viskopīgai pietedzei sagatvoja Eslauma 21.08.2018.

Skatījumu skaits: 392 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: