Galvenie » 2018 » Februāris » 22 » Vēsts: 22.02.18. Katrēns "Izvēles"
21:27
Vēsts: 22.02.18. Katrēns "Izvēles"

22.02.18 Катрен ​​"Выборы"​

Кризис мнений достиг апогея!
Крайности растлевают Сознание!
Почти, как эпидемия,
Отсутствуют полностью Знания!

Выбрать в драке неблагодарное дело!
Крика много, а дела нет!
Главное, политика умелая,
На крик не ждите ответ!

Нет никакой политкоррекции,
Укусить больнее - отрада!
Нечестная кругом проекция,
Процветает политическая зараза!

Кто-то платит, а кто-то и нет!
Однобокое освещение событий,
В воздухе повис ответ,
Как богатства были добыты?

Кто спонсировал, кто платил?
Что положено на Кон в драке?
Что Президент уже говорил?
Где же Правда, а где и враки?

Катится колесо Истории,
Россия включена в гонку!
Достигнет ли Русь своей акватории?
Преодолеет ли новую горку?

Пора успокоить нервы!
Каждый защищает позицию,
Кто с дистанции сойдёт первым?
Где неправды границы?

Пресса подогревает гонку!
Просматривает «бельё»!
Рвётся там, где всегда тонко,
Не понятное на Руси жнивьё!

Теперь уже поздно спорить!
Деньги выброшены не малые!
Остаётся Президенту поверить,
Даже не увидев данные!

Давайте поймём, что ждёт?
Любой претендент не готов!
Если Россия поймёт,
Не допустит больше воров!

Каждый живущий в мамоне,
Потенциально вор!
Заработать никто не может!
Несправедливости дайте отпор!

Спешка нужна при неправде!
Когда слова и дела - разные!
Люди поговорить рады,
Обещания всегда прекрасные!

Но, похмелье придёт точно!
Обещания прорастут бумагой!
Нужно выбирать срочно,
Выбор - это тоже отвага!

Выбор Народа - ссоры!
Очередное распределение по окопам,
Прорастают гражданской войны поры,
Во спасение встают иконы!

Выбор один с поправкой!
Президент должен принять стратегию,
Он лично должен стратегию править,
Прошлые объяснять поражения!

Поражения были и есть!
Прошлого остатки бессилия,
Нельзя превращать в месть,
Отсутствие у оппонентов силы!

Сила - это не только Армия!
Сила важнее всего в слове,
Нужно понимать, как править,
Бог - это всего Основа!

Россия возродится снова!
Вопреки ожиданиям оппонентов,
Повторяю, Народ - это Бога основа,
Честность без дивидендов!

Аминь.
Отец Абсолют.

22.02.18

 

Vēsts: 22.02.18. Katrēns"Izvēles"​ 

Viedokļu krīze sasniedza apogeju!
Galējības korumpē Apziņu!
Gandrīz, kā epidēmija,
Trūkst pilnībā Zināšanu!

Izvēlēties kautiņā nepateicīga lieta!
Troksnis liels, bet darba nav!
Galvenais, politika prasmīga,
Uz kliedzienu atbildes negaidiet!

Nav nekādas politkorekcijas,
Iekost sāpīgāk - prieks!
Negodīga apkārt projekcija,
Plaukst politiskā infekcija!

Kāds maksā, bet kāds arī nē!
Vienpusīgs notikumu atspoguļojums,
Atbilde gaisā plivinās,
Kā bagātības panāktas bija?

Kurš sponsorēja, kurš maksāja?
Kas kautiņā uzlikts uz Kona [на Кон ?]?
Ko Prezidents jau teica?
Kur gan Taisnība, bet kur arī meli?

Griežas Vēstures ritenis,
Krievija sacīkstēs iesaistīta!
Vai Krievzeme sasniegs savu akvatoriju?
Vai pārvarēs jauno uzkalniņu?

Laiks nervus nomierināt!
Katrs pozīcijas aizsargā,
Kurš no distances aizies pirmais?
Kur netaisnībai robeža?

Prese pielej uguni sacīkstēm!
Pārskata "veļu"!
Vienmār plīst tur, kur plānāks,
Uz Krievzemes nesaprotama rugaine!

Par vēlu jau tagad strīdēties!
Nauda ne maza iztērēta!
Atliek Prezidentam ticēt,
Pat rādītājus neredzot!

Lūkosim saprast, kas gaida?
Jebkurš pretendents negatavs!
Ja Krievija sapratīs,
Zagšanu nepieļaus vairāk!

Katrs mamonā dzīvojošais,
Potenciāli zaglis!
Nopelnīt nevar neviens!
Netaisnībai dodiet pretsparu!

Pie netaisnības nepieciešama steiga!
Kad vārdi un darbi - dažādi!
Cilvēki parunāt priecīgi,
Solījumi vienmēr brīnišķīgi! 

Taču, paģiras tiešām pienāks!
Solījumi papīriem apaugs!
Steidzami izvēlēties vajag,
Izvēle - tā arī drosme!

Tautas izvēle - strīdi!
Kārtējā izdalīšana pa ierakumiem,
Pārsniegs pilsoņu kara laikus,
Glābšanai ceļas svētbildes!

Izvēle viena ar labojumu!
Prezidentam jāpieņem stratēģija,
Viņam personīgi stratēģiju vadīt,
Pagātnes zaudējumus izskaidrot!

Zaudējumi bija un ir!
Pagātnes besspēka atlikumi,
Nedrīkst pārvērst atriebībā,
Spēka trūkumu oponentiem!

Spēks - tā ne tikai Armija!
Spēks vissvarīgākais vārdā,
Vajag saprast, kā vadīt,
Dievs - tas visa Pamats!

Krievija atdzims atkal!
Par spīti oponentu cerībām,
Atkārtoju, Tauta - tas Dieva pamats,
Godīgums bez dividendēm!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
22.02.18.

22.02.18. Quatrain "Elections"​

The crisis of opinions reached its apogee!
Extremes corrupt Consciousness!
Almost like an epidemic,
Absolutely completely Knowledge!

Choose in the brawl ungrateful business!
There's a lot of shouting, but there's no business!
The main thing is that the policy is skillful,
On shout don't wait for the answers!

There is no political correction,
Bite painfully- is joy!
Unfair projection around, 
The political contagion blossoms!

Someone plays, but someone don't!
One sided coverage of events,
An answer hung in the air,
How were the riches obtained?

Who sponsored, who paid?
What does Cohn have in the faith?
What did the President say?
Where is Truth, and where are lie?

Rolling the wheel of History,
Russia is included in the race!
Will Russia reach her water area?
Will overcome the new hill?

It's time to calm your nerves!
Everyone defends his positions,
Who will go the first from distance?
Where is the wrong of the border?

The press warms up the race!
Looks at "laundry"!
It always brakes there, where it's delicate,
Not understandable stubble in Russia!

Now it's too late to argue!
Money is not thrown away!
It remains to believe to the President,
Even without seeing the data!

Let's understand, what is waiting?
Any applicant is not ready!
If Russia will understand,
Will not allow more thieves!

Everyone living in Mammon,
Potentially a thief!
No one can earn money!
Injustice, fight back!

Haste is needed to untruth!
When words and deeds are different!
People are happy to talk,
Promises are always beautiful!

But, the hangover will come for sure!
Promises will sprout paper!
It's necessary to choose urgently,
The choice- is also courage!

The choice of Nation- is a quarrel!
Another distribution along the trenches,
The pores of civil war will sprout,
Icons stand for salvation!

Choose is one with amendment!
The President must adopt a strategy,
He personally needs to rule a strategy,
Explain the defeat of the past!

Defeat was and is!
The last remnants of impotence,
Can't turn into revenge,
Absence of opponents of power!

Strength- is not just the Army!
Strength is most important in the word,
Need to understand how to rule,
God- is the Basis of whole!

Russia will be reborn again!
Contrary to the expectations of opponents,
I repeat, Nation- are foundation of God,
Honesty without dividends!

Amen
Father Absolute
22.02.18.Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.02.18.html 
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.02.2018.

Skatījumu skaits: 645 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: