Galvenie » 2017 » Jūnijs » 22 » Vēsts: 22.06.17. Katrēns "Likteņa zvans" - *
17:15
Vēsts: 22.06.17. Katrēns "Likteņa zvans" - *

Vēsts: 22.06.17. Katrēns "Likteņa zvans" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Dievspalīdz!" / (Н) "Богпомощи!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_dievspalidz/2013-05-19-638 )
(- ** Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

22.06.17 Катрен "Колокол судьбы"……………………………………………Quatrain "The Bell of Destiny"

Печальный колокол судьбы,.................Likteņa zvans bēdīgs,………….……..A sad bell of destiny,
Уже звучит под Небесами, .................. Jau skan zem Debesīm,………..…….Already sounds under the Heaven,
Судьбы изломанной людьми, ..............Cilvēku izkropļota likteņa,…………….Destiny broken by people
Бежавшими за чудесами! .................... Skrienošu pēc brīnumiem!..................Running for miracles!

Что чудеса и что же жизнь? ................ Kas brīnumi un dzīve kas?...................What are miracles and what about life?
Жизнь человека совсем не простая, ..Cilvēka dzīve pavisam ne vienkārša,....Human life is not at all simple
Никто не объяснил: как жить! .............Neviens nepaskaidroja: kā dzīvot!.........No one explained: how to live!
И не ответил на то, вопрошая! ............Un neatbildēja uz to, jautājot!................And didn't answer on that, by asking!

Вопросов много и все о смысле, ........Jautājumu daudz un visi par jēgu,….….There are a lot of questions and all about meaning,
Родившиеся, долго в шоке, .................Dzimušais, skolā ilgi,……………….…...Burn, long ago in school,
Какой же в той жизни смысл? .............Kāda jēga dzīvei tādai?..........................What is the meaning of that life?
Пророков не бывает много! .................Praviešu nemēdz būt daudz!..................There are not many prophets!

Не прерывается никогда, .....................Nepārtrūst nekad,……………....……......Never interrupts,
Но, жизнь, повторяю, короткая, ..........Bet, dzīve, atkārtoju, īsa,………………...But, life, I repeat, is short,
Непонятным остаётся всегда, .............Nesaprotama paliek vienmēr,……………The incomprehensible remains always,
Какая же точка опорная? .....................Kāds gan atbalsta punkts?......................What is the reference point?

Человек только голограмма Бога! ......Cilvēks tikai Dieva hologramma!...............Human is only hologram of God!
Его отражение и, значит, подобие, .....Viņa atspoguļojums un, tātad, līdzība,…...His reflection, and, therefore, the likeness,
Найти нужно всем дорогу, ...................Ceļu atrast visiem vajag,…………………...All need to find the way,
Ведущую от надгробия! ........................No kapa vedošu!.......................................Leading from tombstone!

Человек - это часть Вечности! .............Cilvēks - tā Mūžības daļa!.........................Human- is a part of Eternity!
Непонимающий своего назначения, ....Savu uzdevumu nesaprotošs,………...….Not understanding his appointment,
Жизнь, проживая в беспечности, ..........Dzīvi, nodzīvojot bezrūpībā,……………...Life, living in carelessness,
Не понимает и своего значения! ...........Nesaprot arī savu nozīmi!........................Doesn't understand also his importance!

Теперь, когда Колокол слышен, ............Tagad, kad Zvans dzirdams,………….…Now, when the Bell is heard,
Как обозначение Истины, .......................Kā apzīmējums Patiesībai,……………...As the designation of the Truth,
Человек, не понимая того, вышел, ........Cilvēks, to nesaprotot, izgāja,…………...The human, without understanding it, came out,
На единственный путь, истинный! .........Uz vienīgā ceļa, patiesā!.........................On the only way, true!

Истина - в выборе человека! ...................Patiesība - cilvēka izvēlē!......................Truth- is in choose of human!
Тысячелетия сложились в Миг! ...............Mirklī tūkstošgades sakrita!....................Millennium formed in a moment!
Перед людьми выстраиваются века, ......Cilvēku priekšā gadsimti izkārtojas,…....Front of people are lining up centuries,
Как Истины Великой пик! .........................Kā Patiesi Dižens maksimums!...............As the Truth of the Great Peak!

Всё сложилось в клубок сложный, ..........Viss apkopojās sarežģītā kamolā,…...…Everything has turned into a complex ball,
Противоречия пишут дорогу, ....................Pretrunas ceļu raksta,……………….…..Contradictions write the road,
Не найти ничего возможного, ...................Neatrast neko iespējamu,…………...…..Don't find anything possible,
Если мытарства уводят от Бога! ..............Ja ciešanas no Dieva aizved!..................If the ordeals are taking away from God!

Люди мечутся в хаосе, всуе! .................... Cilvēki haosā, burzmā rosās!...................People are rushing in chaos, in vain!
Разобраться не могут подчас, ...................Dažreiz skaidrībā netiek,………………....Sometimes can't get clear,
Что за жизнь и выбрать какую? .................Kas par dzīvi un izvēlēties kādu?.............What kind of life and what to choose?
К Богу успеть в Исторический час! ............Paspēt pie Dieva Vēsturiskā stundā!........To be at time to God in Historical hour!

Понимание придёт позже! .........................Saprašana atnāks vēlāk!...........................Understanding will come later!
Природа поломает неверие, .....................Daba neticību salauzīs,…………………….Nature will break unbelief,
Возвращение в Боги возможно, ................Atgriešanās Dievos iespējama,……...……Return to Gods is possible,
Бога в том убеждение! ...............................Tur Dieva pārliecība!..................................There the confidence of God!

Аминь. ......................................................... Āmen……………………………………...…Amen
Отец Абсолют. .............................................Tēvs Absolūts……………………………....Father Absolute
22.06.17 ........................................................22.06.17………………………………….....22.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.06.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /22.06.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.06.2017., papildināts angļu valodā 24.06.2017.

Skatījumu skaits: 583 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: