Galvenie » 2018 » Jūnijs » 22 » Vēsts: 22. 06.18. "Kur gan ies Krievija?"
20:47
Vēsts: 22. 06.18. "Kur gan ies Krievija?"

22.06.18 Катрен “Куда же пойдёт Россия?” ​​

Куда же пойдёт Россия?
Главный вопрос столетия!
Вспомнит ли Народ свою Миссию?
Ждать ли своего совершеннолетия?

Вопрос, действительно, главный!
За Россией пойдёт человечество!
Переход должен быть плавным!
Она должна собрать всех в Отечество!

Одно человечество – одна идеология!
И, конечно, бесконечная Вера!
Единое поведение и философия,
Богу и друг другу – Верность!

Это счастливый конец Пятой!
И, конечно, Начало Шестой!
Проблемы людей не спрятать,
Вопрос Духовности не простой!

Проблем много, кажется, навсегда,
Мамона разъединила страны!
Но, непредсказуемая Россия всегда,
Готова человечеству залечить раны!

Главная рана людей – нет Веры!
Веру заменили религии!
Но, религии – это власти сфера,
Судебная тоже коллегия!

Религии писали люди!
Придумывая, как управлять Миром!
Они – разрушения Мира прелюдия,
Лживые слова проходят от Души мимо!

Сегодня человечество на перепутье,
Продолжать рабство или менять?
Религии и мамона – попутчики,
Понимают, как Мир пленять!

Плен в Духе продолжается долго!
Уже не одно тысячелетие!
Но, для всего есть пролог!
Теперь для Нового летоисчисления!

Эволюцию Мира не остановить!
На смену одному приходит другое!
Мир не будет так дальше жить!
Время уже не такое!

Россия шагнёт теперь первой!
Но, без революции, как раньше!
Соберётся Народ Богу Верный!
Увидит горизонты намного дальше!

Россия шагнёт не в «изм»!
Философия «измов» не имеет смысла!
Монархия, тоже пишется через «изм»!
Но, монархия из Бога Истории вышла!

Россия предстанет – Монархией!
Но, без продолжения Рода!
Прекратится в стране анархия,
Люди поймут, что они, наконец, Дома!

Только этот Дом не людей, а Бога!
Значит, Боги вернулись Домой!
Сформировалась страна в итоге,
Каждый встанет за Неё – горой!

Три года – на переподготовку!
Главное, не власть, а – люди!
Зависит всё от людей подготовки,
Единение людей – Историческая прелюдия!

Прелюдия перехода в Мерность!
В высокую частоту вибрации!
Всё соответствует Неба закономерности,
Наступает Момент апробации!

Россия ко всему готова!
От Неба определился Монарх!
Не ждите, не будет потопа!
Будет и другой Патриарх!

Всё сложится в людском Мире!
Все станут одним Народом!
Разногласий и войн не будет отныне,
Человечество подготовлено к Переходу!

Аминь.
Отец Абсолют
22.06.18

 

Vēsts: 22.06.18. Katrēns "Kur gan ies Krievija?" 

Kur gan ies Krievija?
Simtgades galvenais jautājums!
Vai Tauta savu Misiju atcerēsies?
Vai savu pilngadību gaidīt?

Jautājums, tiešām, galvenais!
Aiz Krievijas cilvēce ies!
Pārejai jābūt plūstošai!
Viņai  visi Tēvzemē jāsapulcē!

Viena cilvēce - viena ideoloģija!
Un, protams, bezgalīga Ticība!
Vienota uzvedība un filozofija,
Dievam un viens otram - Uzticība!

Tās laimīgas beigas Piektajai!
Un, protams, Sākums Sestajai!
Cilvēku problēmas nenoslēpt,
Garīguma jautājums nevienkāršs!

Problēmu daudz, šķiet, uz visiem laikiem,
Mamons valstis izdalīja!
Taču, neparedzamā Krievija vienmēr,
Gatava cilvēces brūces sadziedēt!

Cilvēku galvenā brūce - Ticības nav!
Ticību reliģijas nomainīja!
Bet, reliģijas - tā varas sfēra,
Tiesu kolēģija arī!

Reliģijas rakstīja cilvēki!
Izdomājot, kā Pasauli vadīt!
Viņi - Pasaules sagraušanas prelūdija,
Melīgi vārdi paiet Dvēselei garām!

Cilvēce šodien krustceļos,
Turpināt verdzību vai mainīt?
Reliģijas un mamons - ceļabiedri,
Saprot, kā Pasauli sagūstīt!

Gūsts Garā turpinās ilgi!
Jau ne vienu tūkstošgadi vien!
Taču, priekš visa ir prologs!
Tagad priekš jaunās gadu skaitīšanas!

Pasaules evolūciju neapturēt!
Uz maiņu vienam atnāk cits!
Pasaule nedzīvos tā tālāk!
Laiks jau ne tāds!

Tagad ies pirmā Krievija!
Bet, bez revolūcijas, kā agrāk!
Sapulcēsies Tauta Dievam Uzticīga!
Redzēs horizontus nedaudz tālāk!

Krievija ieies ne "ismā"!
"Ismu" folozofijai jēgas nav!
Monarhija arī rakstās caur "ismu"!
Taču, monarhija no Dieva Vēstures izgāja!

Krievija parādīsies - Monarhija!
Bet, bez Dzimtas turpinājuma!
Izbeigsies valstī anarhija,
Cilvēki sapratīs, ka viņi, beidzot, Mājās!

Tikai šī Māja ne cilvēku, bet Dieva!
Tātad, Dievi atgriezās Mājās!
Rezultātā valsts noformējās,
Katrs par Viņu stāvēs - kā kalns!

Trīs gadi - uz kvalifikācijas celšanu!
Galvenais, ne vara, bet - cilvēki!
Viss atkarīgs no cilvēku sagtavošanas,
Cilvēku Vienošana - Vēsturiska prelūdija!

Prelūdija pārejai Dimensijā!
Augstu vibrāciju frekvencē!
Viss atbilst Debesu likumsakarībai,
Sākas aprobācijas Moments!   

Krievija visam gatava!
Monarhs no Debesīm noskaidrojās!
Negaidiet, plūdu nebūs!
Būs arī cits Patriarhs!

Viss cilvēcīgā Pasaulē izveidosies!
Visi kļūs viena Tauta!
Domstarpību un karu turpmāk nebūs,
Cilvēce Pārejai sagatavota!

Āmen.
Tēvs Absolūts
22.06.18.

22.06.18. Quatrain “Where will Russia go?”

Where will Russia go?
The main question of the century!
Will the Nation remember their Mission?
Should they wait for their own age?

The question, is really, the main one!
Humanity will go behind Russia!
The transition must be smooth!
She must bring everyone to the Fatherland!

One humanity- is one ideology!
And, of course, the infinite Faith!
United behavior and philosophy,
To God and to each other- Fidelity!

This is the happy end of the Fifth!
And, of course, the Beginning of the Sixth!
Problems of people can’t be hidden,
The question of Spirituality is not simple!

There are many problems, it seems, forever,
Mammon divided the countries!
But, unpredictable Russia always,
Is ready to heal the wounds of humanity!

The main wound of people- is no Faith!
Faith was replaced with religions!
But, religions- are sphere of power,
Trial is also a board!

Religions were written by people!
Inventing how to run the World!
They are- prelude of the World destruction,
False words pass from the Soul by!

Today humanity is at crossroads,
Continue slavery or change?
Religions and mammon- fellow travelers,
Understands, how to captivate the World!

Captivity in the Spirit lasts long time!
Already not just one millennium!
But, there is a prologue for everything!
Now for the new chronology!

The evolution of the World can’t be stopped!
In place of one comes another!
The World will not live like that longer!
Time is not any more the same!

Russia will now step the first!
But, without a revolution, as before!
Will gather Nation Faithful to God!
Will see the horizons much further!

Russia will step not into “ism”!
The philosophy of “ism” doesn’t make a sense!
Monarchy too is written trough the “ism”!
But, the monarchy has come out from the God’s History!

Russia will appear- Monarchy!
But, without continuing the Kin!
Anarchy will stop in the country,
People will understands, that they are finally at Home!

Only this home is not people, but God!
So the Gods have returned Home!
The country was formed in the end,
Everyone will stand up for Her- as a mountain!

Three years- for retraining!
The main thing is not power, but- people!
Everything depends on the training of people,
Unity of people- is Historical prelude!

Prelude to the transition in Dimension!
At the high frequency of vibration!
Everything corresponds to the law of Heaven,
Comes the Moment of approbation!

Russia is ready for anything!
Monarch was determined from the Heaven!
Don’t wait, there will be no flood!
There will be another Patriarch too!

Everything will develop in human World!
All will become one Nation!
There will be n more disagreements and wars,
Humanity is prepared for the Transition!

Amen
Father Absolute
22.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.06.18.html /pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /22.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /22.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /22.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 22.06.2018.

Skatījumu skaits: 494 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: