Galvenie » 2016 » Novembris » 23 » Vēsts: 22.11.16. Katrēns "Kari"
11:32
Vēsts: 22.11.16. Katrēns "Kari"

Vēsts: 22.11.16. Katrēns "Kari"
............................................................... Катрен "Войны"……………………………….Quatrain "Wars"

Protams, mainās Pasaule, ................. Конечно, меняется Мир,………………………..Of course, World changes,
Bet nemainās cilvēks! ........................ Но не меняется человек!...............................But human don't change!
Viņš taču, kā Garīgs vampīrs, ............ Ведь он, как Духовный вампир,………………..But he, like a Spiritual vampire,
Savu laiku saīsina! ............................. Укорачивает свой век!...................................Shorten his time!

Viss savijas Lielā apmānā, ................. Всё сплелось в Великом обмане,……………..All interlock in a Big trick,
Nav cerību uz ātru mieru! ................... Нет надежды на скорый мир!..........................Have not hope for a quick peace!
Dzīve miglā nepārtrauktā paiet, .......... Жизнь проходит в сплошном тумане,………....Life passing in continuous fog,
Mamons un Antipasaule valda! .......... Правит Мамона и Антимир!..............................Mammon and Anti World rule!

Turpinās, precīzāk, paātrinās, ............ Продолжается, точней, ускоряется,…………...Continuous, precisely, accelerate,
Cilvēku dalīšana reliģijās! ................... Разделение людей по религиям!.....................People division in religion!
Un agresija paplašinās, ...................... И агрессия расширяется!................................And expanding aggression,
Cilvēkiem draudot galīgu bojā eju! ..... Грозя людям окончательной гибелью!...............Threatening to people with the final destruction!

Pagāja asiņainas naktis! ..................... Проходили кровавые ночи!............................Passed bloody nights!
Krustus grieza tumsā! ......................... Кресты резали в темноте!..............................Crosses spun in darkness!
Un tagad, kā iepriekš, gandrīz, ........... И теперь, как и прежде, почти,………………....And now, like before, almost,
Reliģija atklājas kailumā! .................... Религии раскрываются в наготе!.....................Religion reveals in the nakedness!

Tagad jau ne iekšķīgi .......................... Теперь уже не в нутри…………………………...Now it is not more internally
Vienas ticības, ..................................... Одного вероисповедания,…………………….One religion,
Bet atklāti, lai kur skaties, .................... А открыто, куда ни смотри,…………………....But openly, wherever you look,
Cilvēkiem vienas ciešanas nes! ........... Несут людям одни страдания!.........................Brings to people only suffering!

Par Dievu jau sarunu nav! ................... Уже нет разговоров о Боге!.............................Have not conversation about God!
Viņš katrai reliģijai savs! ...................... У каждой религии Он свой!............................He is different to each religion!
Un, kā iepriekš, uz stabu ceļa, ............ И, как прежде, на столбовой дороге,………....And, like before, on the high road,
Kāds zog zem vaidiem un gaudām! .... Кто-то грабит под стон и вой!............................Someone steal under groans and howls!

Un Dievam neviens nejautāja: ............. И никто не спросил у Бога:……………………...And nobody don't ask to the God:
Ko Man vajag, ko prasu?! .................... Что Мне надо и что прошу?!..........................What I need and what I ask?!
Saķīvējās uz Lielā ceļa, ....................... Подрались на Большой дороге,……………....Was fighting on Big road,
Aizmirstot Mīlestību, ko Es nesu! ........ Любовь забывая, которую Я ношу!.................Forgot the Love, what I am bringing!

Nav tādos karos iemeslu un jēgas! ..... Нет в тех войнах причин и смысла!..................Have not reasons and sense in those wars!
Nav tur arī saprašanas! ....................... Нет в них и понимания!..................................There have not also understanding!
Cilvēciskā svaru kārts salūza, ............. Сломалось человеческое коромысло,………...Human weight pole is broken,
Meklējumu Pasaule pazūd! ................. Мир пропадает исканий!.................................Disappears the searching World!

Tur nākotnes un progresa nav! ........... Нет в том будущего и прогресса!...................There have not future and not progress!
Pasaule uz Garīgās baznīcas lieveņa! . Мир на Духовной паперти!.............................World is on the porch of Spiritual Church!
Nav evolūcijas - tikai regress! ............. Нет эволюции - только регресс!......................Have not evolution- only regress!
Pie Dieva ceļi visi slēgti! ...................... Дороги к Богу все заперты!...........................All ways to the God are close!

Dots tikai vienai Tautai ........................ Только одному Народу дано…………………..Have gave only to one Nation
Saprast reliģiju patieso! ...................... Понять религию истинную!............................To understand the real religion!
Un Dievs prasa tikai vienu - ................ И Бог требует только одно -………………….....And God asks only one-
Pieņemt ar sirdi Patiesību! .................. Принять сердцем Истину!..............................To accept the Truth with the heart!

Āmen. ................................................. Аминь…………………………………………..Amen
Tēvs Absolūts. .................................... Отец Абсолют………………………………….Father Absolute
22.11.16. ............................................. 22.11.16………………………………………...22.11.16.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/22.11.16.html
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.11.2016.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /23.11.2016.
Angļu valodā intuitīvi tulkoja: Irita Irem https://www.facebook.com/MansGaismasStars/23.11.2016.
=====
Latviskoja, intuitīvi, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma 23.11.2016.

Skatījumu skaits: 549 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: