Galvenie » 2018 » Marts » 23 » Vēsts: 23.03.18. Katrēns "Lielais plāns"
14:08
Vēsts: 23.03.18. Katrēns "Lielais plāns"

23.03.18 Катрен ​"Великий план" ​​

Великие грядут изменения!
Через три года Преображение!
Изменится людей поведение!
Планета поменяет изображение!

Сегодня Начало Начал!
Внутреннее перестроение,
Повторяю, Россия - Причал!
Изменится России строение!

Монархии будет явление!
Ничего общего с прошлым!
Нет монархического повторения,
Равенство станет промыслом!

Люди поймут - они владеют,
Президент выбран ими,
Перспективу они увидят,
Над Россией Монархии Нимб!

Человечество потянулось к России!
На Планете язык - Русский!
Поняли, что Русь - Мессия,
Вопрос для Планеты не узкий!

Америка уже раздражает Мир!
Нет радости с ней общения,
Равенство - для людей Кумир,
Историческое достижение!

Мир ждёт возвращения Руси!
Свободой полыхнуло в Европе,
Равенству теперь цвести,
На Планете другая погода!

Любовь пройдёт по Планете!
Начало с берегов Иртыша!
Единый Дух будет заметен,
Как Небесного Дома крыша!

Конец начался Америки!
Доллар доживает последнее!
Пика достиг он истерики,
Достанет его возмездие!

Собирается новая коалиция,
Центром станет Россия!
Нет больше понятия - полиция,
Единение в Духе - Миссия!

Много случится Нового!
Правительства, как раньше, нет!
Пока нет ничего готового,
Обратный зачёркнут билет!

Планы зреют пока в кабинетах!
Новое теперь управление,
Планирование в приоритете!
Непривычное для Мира явление!

Нет к частному уже внимания,
Все делают общее дело!
К планам растёт понимание,
Страна становится зрелой!

Главное: Великий план!
Реализация через три года,
Президентский уже журнал,
Корректирует страны дорогу!

Путей много, но один Главный:
Возрождение Святой Руси!
Это должно быть плавно,
Не нарушить бы Бога стези!

Некому теперь помешать!
Судьба решена Народом!
Западу придётся ждать,
Чтобы Русь стала Домом!

Подождите, что будет в Мае!
Отступление начнётся Тьмы!
Небо прояснится заранее,
Чтобы не было кутерьмы!

Аминь.
Отец Абсолют.
23.03.18

 

Vēsts: 23.03.18. Katrēns "Lielais plāns"

Lielas pārmaiņas gaidāmas!
Pēc trīs gadiem Pārveidošana!
Izmainīsies cilvēku uzvedība!
Planēta izmainīs attēlu!

Šodien Sākumu Sākums!
Iekšējā pārkārtošana,
Atkārtoju, Krievija - Osta!
Izmainīsies Krievijas struktūra!

Monarhija būs parādība!
Nekā kopēja ar pagātni!
Nav monarhiskās atkārtošanas,
Vienlīdzība kļūs nodarbe!

Cilvēki sapratīs - viņi rīkojas,
Prezidents viņu izvēlēts,
Viņi perspektīvu ieraudzīs,
Virs Krievijas Monarhijas Nibs!

Cilvēce uz Krieviju tiecas!
Uz Planētas valoda - Krievu!
Saprata, ka Krievzeme - Mesija,
Jautājums priekš Planētas ne šaurs!

Amērika jau kaitina Pasauli!
Nav ar viņu saskares prieka,
Vienlīdzība - priekš cilvēkiem Elks,
Vēsturisks sasniegums!

Pasaule gaida Krievzemes atgriešanos!
Eiropā ar Brīvību uzliesmoja,
Vienlīdzībai tagad ziedēt,
Uz Planētas laikapstākļi citi!

Mīlestība pār Planētu pāries!
Sākums no Irtišas krastiem!
Vienots Gars būs pamanāms,
Kā Debesu Mājas jumts!

Amērikas beigas sākās!
Dolārs pēdējo nodzīvo!
Tas histērijas maksimumu sasniedza,
Atmaksa viņam tiks!

Sapulcēsies jaunā koalīcija,
Centrs Krievija kļūs!
Nav vairāk jēdziena - policija,
Vienošana Garā - Misija!

Daudz Jauna notiks!
Valdības, kā agrāk, nav!
Pagaidām nav nekā gatava,
Atpakaļbiļete nostrīpota!

Plāni pagaidām kabinetos briest!
Vadīšana tagad Jauna,
Plānošana prioritāte!
Nepierasta priekš Pasaules parādība!

Privātam jau uzmanības nav,
Visi kopīgo lietu veic!
Plānošanā saprašana aug,
Valsts pārdomāta kļūst!

Galvenais: Lielais plāns!
Realizācija pēc trijiem gadiem,
Prezidenta žurnāls jau,
Koriģē valstij ceļu!

Ceļu daudz, bet viens Galvenais:
Svētās Krievzemes Atdzimšana!
Tam jānotiek plūstoši,
Lai Dieva takas netraucētu!

Nav tagad kam traucēt!
Liktenis Tautas lemts!
Rietumiem vajadzēs gaidīt,
Lai Krievzeme Mājas kļūtu!

Pagaidiet, kas Maijā būs!
Tumsas atkāpšanās sāksies!
Debesis noskaidrosies iepriekš,
Lai kņadas nebūtu!

Āmen
Tēvs Absolūts
23.03.18.

23.03.18. Quatrain "The Great plan"

Great changes are coming!
Transfiguration after three years!
People will change their behavior!
The Planet will change the image!

Today Beginning of Beginning!
Internal restructuring,
I repeat, Russia- is a Pier!
Russia will change her structure!

Monarchy will be a phenomenon!
Nothing common with the past!
There is no monarchical repetition,
Equality will become a trade!

People will understand- they own,
The President chosen by them,
They will see the prospect,
The Nimbus of Monarchy above Russia!

Humanity has reached out to Russia!
On the Planet, the language- is Russian!
Understood, that Russia- is the Messiah,
The question for the Planet is not narrow!

America is already annoying the World!
There is no joy with her communication,
Equality- for people an Idol,
Historical achievement!

The World is waiting for the return of Russia!
Freedom flared in Europe,
Equality bloom now,
On the Planet, the weather is different!

Love will pass through the Planet!
Beginning on the banks of the Irtysh!
The United Spirit will be noticeable,
As the root of Heavenly House!

The end of America began!
The dollar is living out the last!
It reached a peak in tantrums,
Will get his retribution!

There will be a new coalition,
The center will be Russia!
There is no more concept- the police,
Unity in the Spirit- is Mission!

Many things will happen New!
Government, as before, no!
While there is nothing ready,
The return ticket will be struck off!

Plans are ripening while in the cabinets!
Management now is New,
Planning in priority!
Unusual phenomenon for the World!

There is no attention to the private,
Everyone is doing common cause!
The understanding is growing in the plans,
The country is getting ripe!

The main thing: Great plan!
Implementation in three years,
President magazine already,
Corrects the country's way!

There are many ways, but one the Main:
Revival of Holy Russia!
It should be smoothly,
That God's paths don't break!

There is no one to stop now!
Fate is solved by Nation!
The West will have to wait,
To Russia become the Home!

Wait, what will be in May!
Retreat will begin with Darkness!
The Sky will clear up beforehand,
That there was no mess!
Amen
Father Absolute
23.03.18.

Avots: http://www.otkroveniya.eu/poems/23.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots: Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 23.03.2018

Skatījumu skaits: 524 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: