Galvenie » 2020 » Aprīlis » 23 » Vēsts: 23.04.2020. Katrēns "Pāreja - gandrīz revolūcija"
20:56
Vēsts: 23.04.2020. Katrēns "Pāreja - gandrīz revolūcija"

23.04.2020 Катрен “Переход – почти революция”

На карантине подумайте!
Не злитесь, а думайте!
Что будет с вами в Мае?
Всегда Небесам внимайте!

Нет ничего без Согласия!
Даже в Мировом масштабе!
Неожиданное единогласие,
Всегда враждующих штабов!

Вам не кажется это странным?
Как все государства спелись!
Мотив ведь не новый, а старый!
Интересы Тьмы сегодня сплелись!

Пресса куплена – один мотив!
«Страшно, аж жуть»!
Дружный такой коллектив,
Вместе поют муть!

Удивительно согласовано!
Должно вызывать удивление!
Лечение организовано,
Полиции вокруг скопление!

Пора умирать – власть помогает!
Деньги на всё из ваших карманов!
Полиция выстроить всех сможет,
Выловит всех критиканов!

Всё тихо – словно на кладбище!
Люди уже по квартирам!
Смерть – это страшилище,
Лучшая пробка всем ртам!

Создатель говорил: страх – грех!
Церковь говорит: пора прятаться!
Для людей – жизнь, как потеха,
В рабы пора возвращаться!

В страхе не бывает Сознания!
Сознание – это часть Бога!
Если не придёт этого понимания,
Не будет людей в итоге!

Мировое готовится рабство!
Но уже в электронном виде!
Во главе стоит Папство,
Суть такая же во всём Мире!

Русь поспешила впереди всех!
Где же политическая позиция?
Попасть в рабство не будет помех!
Вместо позиции – инквизиция!

Карантин не имеет сроков!
Сначала на месяц, потом на два!
Над Россией опустился Рок,
Кремлёвская полетит голова!

После одной – будет горгона!
Народ обратится к Богу!
Народ поддержат «погоны»!
Царство Божие будет в итоге!

Путь, конечно, не близкий!
Год дан на размышление!
Активная ждёт оппозиция,
Будут и покушения!

Кто в Боге – храним будет!
Все планы Тьмы на виду!
Народ обиды свои забудет,
«Смерть хороша на миру»!

Переход – почти революция!
Никто не хочет отдавать власть!
Есть же Великая Эволюция!
Люди испытают такую страсть!

Не все поколения сойдутся!
Искажённое у всех Сознание!
Но Планы Создателя сбудутся,
Придёт в конце понимание!

Вспомнит Русь свою Миссию!
Совесть и Гордость проснутся вместе!
Примет дарованного Мессию,
Русь для людей – спасения место!

Аминь.
Отец Абсолют.
23.04.2020

Vēsts: 23.04.2020. Katrēns "Pāreja - gandrīz revolūcija"

Karantīnā padomājiet!
Nedusmojaties, bet domājiet!
Kas ar jums Maijā būs?
Uzklausiet Debesis vienmēr!

Bez Piekrišanas nav nekā!
Pat Pasaules mērogā!
Negaidīta vienprātība,
Naidīgos štābos vienmēr!

Jums nešķiet tas dīvaini?
Kā visas valdības sadziedājās!
Motīvs taču ne jauns, bet vecais!
Tumsas intereses šodien savijās!

Prese nopirkta - viens motīvs!
"Briesmīgi, šausmas pārņem"!
Draudzīgs tāds kolektīvs,
Kopā duļķes dzied! 

Apbrīnojami saskaņots!
Izbrīnu jāizraisa!
Ārstēšana organizēta,
Apkārt policijas drūzma!

Laiks nomirt - vara palīdz!
Nauda priekš visa no jūsu kabatām!
Policija visus izkārtot var,
Visus kritikāņus izķert!

Viss klusu - gluži kā kapsētā!
Cilvēki jau pa dzīvokļiem!
Nāve - tā biedēklis,
Labākais korķis visām mutēm!

Radītājs teica: bailes - grēks!
Baznīca saka: laiks slēpties!
Priekš cilvēkiem - dzīve, kā uzjautrinājums,
Laiks vergos atgriezties!

Bailēs Apziņas nav!
Apziņa - tā daļa Dieva!
Ja tā saprašana neatnāks,
Rezultātā cilvēku nebūs!

Pasaules verdzība gatavojas!
Bet jau elektroniskā veidā!
Priekšgalā Pāvestība stāv,
Būtība tāda Pasaulē visā!

Krievzeme pasteidzās visiem priekšā!
Kur gan politiskā pozīcija?
Nokļūt verdzībā traucējumu nebūs!
Pozīcijas vietā - inkvizīcija!

Karantīnai termiņu nav!
Iesākumā uz mēnesi, pēc tam uz diviem!
Pār Krieviju Liktenis nolaidās,
Kremļa galva palidos!

Pēc vienas - būs gorgona (горгона ?)!
Tauta pie Dieva vērsīsies!
Tauta "uzplečus" atbalstīs!
Dieva Valstības rezultātā būs!

Ceļš, protams, ne tuvs!
Gads pārdomām dots!
Aktīva opozīcija gaida,
Būs arī atentāti!

Kurš Dievā - sargāts būs!
Tumsas plāni visi redzami!
Tauta savas pārestības aizmirsīs,
"Mieram nāve laba"!

Pāreja - gandrīz revolūcija!
Neviens varu atdot negrib!
Ir taču Lielā Evolūcija!
Cilvēki tādu kaslību izbauda!

Ne visas paaudzes sastapsies!
Apziņa visiem izkropļota!
Taču Radītāja Plāni izpildīsies,
Beigās saprašana pienāks!

Krievzeme savu Misiju atcerēsies!
Sirdsapziņa un Lepnums pamodīsies kopā!
Pieņems dāvāto Mesiju,
Krievzeme cilvēkiem - glābšanas vieta!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
23.04.2020.

23.04.20.Quatrain “Transition - almost a revolution”

In quarantine, think!
Do not be angry, but think!
What will happen to you in May?
Always listen to Heaven!

There is nothing without consent!
Even on a global scale!
Unexpected unanimity
Always warring headquarters!

Don't you find this strange?
How all the states sang!
The motive is not new, but old!
The interests of Darkness are interwoven today!

The press is bought - one motive!
"Scary, already terrible!"
A friendly team
Together they sing dregs!

Amazingly agreed!
It should be surprising!
The treatment is organized
Police around the congestion!

It's time to die - power helps!
Money for everything from your pockets!
The police can build everyone
Catch all the critics!

Everything is quiet - as if in a cemetery!
People are already in apartments!
Death is a monster
The best cork for all mouths!

The Creator said: fear- is sin!
The church says: it's time to hide!
For people - life is like fun
It's time to return to slaves!

There is no Consciousness in fear!
Consciousness- is a part of God!
If this understanding does not come,
There will be no people in the end!

The world is preparing slavery!
But already in electronic form!
The papacy is at the head
The essence is the same all over the World!

Russia hastened ahead of everyone!
Where is the political position?
Get into slavery will not be a hindrance!
Instead of a position- the Inquisition!

The quarantine has no deadlines!
First for a month, then for two!
Fate fell over Russia
Kremlin head will fly!

After one - there will be a gorgon!
The nation will turn to God!
The nation will support the "shoulder straps"!
The kingdom of God will be in the end!

The path, of course, is not close!
The year is given for reflection!
Active opposition awaits,
There will be attempts!

Who is in God - will be kept!
All plans of Darkness are in sight!
The nation will forget their grievances
"Death is good for peace!"

The transition- is almost a revolution!
Nobody wants to give up power!
There is a Great Evolution!
People will experience such a passion!

Not all generations will converge!
Distorted Consciousness among all!
But the Creator’s Plans will come true,
Understanding will come in the end!

Russia will remember her Mission!
Conscience and Pride will wake up together!
Will receive the granted Messiah,
Russia for people - a place of salvation!

Amen.
Father Absolute.
04/23/2020

 


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/23.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /23.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /23.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /23.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 23.04.2020.

Skatījumu skaits: 194 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: