Galvenie » 2018 » Februāris » 25 » Vēsts: 24.02.18. Katrēns "Pāriešanas kņada"
19:47
Vēsts: 24.02.18. Katrēns "Pāriešanas kņada"

24.02.18 Катрен "Суета перехода"​

Всё изменяется быстро!
Выборы здесь ни при чём!
Ожидается погоды выстрел,
Спорить будет уже ни о чём!

Терпение лопнуло не у Народа!
Это было бы полбеды!
Оно лопнуло уже у Природы!
Ждите большой беды!

Создатель не хочет слышать,
Уговоры уже не по делу,
Странная в Природе гладь,
"Как стеклом по железу"!

Ожидание перемен кончилось,
Люди заняты противостоянием,
Рокировка фигур обозначилась,
Не пришло пока понимание!

Создатель ожиданье отсрочит!
Опасна вакханалия мнений!
Никто меняться не хочет,
Не изменилось и поведение!

Неравенство процветает!
Мамона - корень противоречий!
Президент за страну отвечает,
Важны дела, а не речи!

Все ждут внятного объяснения,
Каков ориентир России?
Нет у людей прояснения,
Власть не понимает Руси Миссии!

Упрямство - плохая вещь!
Основа у него - неверие!
Никто не растопит печь,
Не изменится поведение!

Но, кризис достиг пика!
Кризис недоверия власти!
Напрасно ожидать Мига,
Уже Божественной масти!

Нужно решиться на многое!
На кардинальное изменение!
Оценят это потомки,
Результат - есть примирение!

Примирение Народа и Власти!
Инициатива у Президента!
Не должно быть страстью,
Выставление в претенденты!

Время для перемирия хватает,
Но, 18-е не за горами!
Народ и Президент решают,
Что люди, так давно ждали!

Понятно, что нужно время!
Время помогает страждущим!
Не ожидайте от власти премии,
Бог помогает только идущим!

Россия стоит на месте!
Надежды у людей на прошлое!
Создатель говорит - ВМЕСТЕ!
Только тогда всё возможно!

Сегодня, в основном прошлое!
Причём, не советское прошлое,
С ним преображение не возможно,
Только повторить можно!

Ждать больше нельзя!
Пора Президенту действовать!
Многое вокруг зря,
Необходимо и мудрствовать!

Кто рядом, кому доверяют,
Откроет глаза на Правду,
Сам себя пусть проверяет,
Началась Духовная жатва!

Начинается суета перехода!
Никто из людей - проверка!
Невежде нет в Рай прохода,
Это Слова Бога - верные!

Аминь.
Отец Абсолют.

24.02.18

 

Vēsts: 24.02.18. Katrēns "Pāriešanas kņada"​ 

Viss izmainās ātri!
Vēlēšanas šeit ne pie kā!
Sagaidāms laikapstākļu izšāviens,
Strīdēties vairs nebūs par ko!

Pacietība beidzās ne Tautai!
Tā būtu pusbēda!
Tā Dabai jau izbeidzās!
Lielu bēdu sagaidiet!

Radītājs negrib dzirdēt,
Pierunāšana jau ne par lietu,
Dīvains Dabā klaids,
"Kā ar stiklu pa dzelzi"!

Pārmaiņu gaidīšana beidzās,
Cilvēki pretrunās aizņemti,
Figūru rokāde nozīmēta,
Pagaidām saprašana neatnāca!

Radītājs gaidīšanu atliks!
Viedokļu vakhinālija bīstama!
Neviens mainīties negrib,
Arī uzvedība neizmainījās!

Nevienlīdzība plaukst!
Mamons - pretrunu sakne!
Prezidents par valsti atbild,
Svarīgi darbi, bet ne runas!

Visi skaidru paskaidrojumu gaida,
Kāds orientieris Krievijai?
Nav cilvēkiem skaidrības,
Vara nesaprot Krievzemes Misiju!

Stūrgalvība - slikta lieta!
Tās pamats - neticība!
Neviens krāsni neiekurs,
Uzvedība neizmainīsies!

Taču, krīze maksimumu sasniedza!
Neuzticības krīze varai!
Veltīgi gaidīt Acumirkli,
Jau Dievišķai sugai!

Vajag izšķirties par daudz ko!
Uz kardinālām izmaiņām!
To pēcnācēji novērtēs,
Rezultāts - salabšana ir!

Tautas un Varas salabšana!
Iniciatīva Prezidentam!
Nevar būt kaislību,
Pretendentu izvirzīšanā!

Laika priekš pamiera pietiek,
Taču, 18-ais ne aiz kalniem!
Tauta un Prezidents lemj,
Ko cilvēki, tik sen gaidīja!

Saprotams, ka laiku vajag!
Laiks cietējiem palīdz!
Negaidiet no varas prēmijas,
Dievs tikai ejošiem palīdz!

Uz vietas stāv Krievija!
Cerības cilvēkiem uz pagātni!
Radītājs saka - KOPĀ!
Tikai tad viss iespējams!

Šodien, galvenokārt pagātne!
Pie tam, ne padomju pagātne,
Ar to pārveidošana neiespējama,
Tikai atkārtot var!

Nevar vairāk gaidīt!
Laiks Prezidentam darboties!
Daudz kas apkārt veltīgi,
Arī gudriem būt nepieciešams!

Kurš līdzās, kuram uzticas,
Atvērs acis uz Patiesību,
Pats sevi lai pārbauda,
Sākās Garīgā pļauja!

Sākas pārejas kņada!
Neviens no cilvēkiem - pārbaude!
Neprašam nav ieejas Paradīzē,
Tie Dieva Vārdi - uzticami!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
24.02.18.

24.02.18. Quatrain "The vanity of the transition"

Everything changes quickly!
Elections have nothing to do with it!
An expected weather shot,
Argue will be nothing for!

Patience didn't burst from the Nation!
It would be half sad!
It has already burst from Nation!
Wait for the big disaster!

The Creator doesn't want to hear,
Persuasion is no longer on the case,
Strange bug in nature,
"As glass on the iron"!

The expectation of changes was over,
People are engaged in confrontation,
The castling of the figures was indicated,
Understanding has not come yet!

The Creator will delay the waiting!
Bacchanalia of opinions is dangerous!
Nobody want to change,
Also behavior has not changed!

Inequality is flourishing!
Mammon- is the root of contradiction!
The President is responsible for the country,
Business is important, not speech!

Everyone is waiting for the clear explanation,
What is the landmark of Russia?
There is no clearing in people,
Power doesn't understand the Mission of Russia!

Obstinacy- is bad thing!
The basis for it- is disbelief!
No one will melt the stove,
Behavior will not change!

But, the crisis has reached the peak!
Crisis of mistrust to power!
It is in vain to expect Moment,
Already Divine suits!

It's necessary to decide on many things!
On the cardinal change!
Offspring will appreciate this,
The result is- reconciliation!

Reconciliation of the Nation and Power!
The initiative of the President!
It should not be a passion,
Exhibiting in the applicants!

Time for an armistice is enough,
But, the 18th is not far off!
The Nation and the President decide,
What people have been waiting for long ago!

It's clear, that it takes time!
Time help the suffering!
Don't expect a premium from the government,
Go helps only to those, who walk!

Russia is still standing on place!
Hopes of people for the past!
The Creator says- TOGETHER!
Only then everything is possible!

Today, basically the past!
And, not the Soviet past,
Transformation with that is not possible,
Just repeat it!

Can't wait any longer!
It's time for the President to act!
Much around is in vain,
It's necessary also to be smart!

Who is near, t whom trust,
Will open eyes to the Truth,
Let check himself,
Spiritual harvest began!

The vanity of the transition begins!
None of the people- check!
There is no entrance in the Paradise for the cobbler,
These are the words of God- faithful!

Amen
Father Absolute
24.02.18.Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.02.18.html /pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------- 
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.02.2018.

Skatījumu skaits: 529 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: