Galvenie » 2018 » Marts » 24 » Vēsts: 24.03.18. Katrēns "Ezītis miglā"
20:42
Vēsts: 24.03.18. Katrēns "Ezītis miglā"

24.03.18 Катрен "«Ёжик в тумане»" ​​

Отброшены все приличия!
Мировое сообщество наступает!
Во взглядах на всё различие,
В жизни это бывает!

Послы разъезжаются по странам,
Россия - теперь изгой!
Она оказалась для всех стороной,
В которую ни ногой!

Наступление? Нет, осада!
Требуют убрать твёрдость,
Подготовлена и засада,
Формируется на Руси Гордость!

России есть, что терпеть!
Есть за что стоять насмерть!
Не перестаю повторять:
Что России не умереть!

Европа уже ждёт победы!
Победы над производной Бога?
Нападение на Русь, предтеча беды,
А значит, от Бога дороги!

Давление на Русь от Европы!
Совместно с Америкой и Британией,
Провоцируют повторение тропы:
Для Европы - судьбы Титаника!

Напрасны грозные речи!
Проблем у самих по горло!
Зажгите поминальные свечи,
Если в жизни припёрло!

Но, чем больше давление,
Тем, сильнее Единение внутри,
Наблюдают Бога - явление,
Единение с Европой уже позади!

Народ проявляет Гармонию!
Всех патриотических сил!
Нет никакой патологии,
В объединении тех, кто мил!

Родина сегодня в опасности!
"Быть или не быть" - вопрос?
Не смотрите на Русь с жадностью,
С России Исторический спрос!

Мир делится на две части!
Третьего не дано сегодня!
Русь против врагов иной масти,
А, недавно встречали рассвет дня!

Европа ускоряет Нашествие!
Пусть на словах только,
У России в Небо восшествие!
Великих дел столько!

Европа защищает Америку,
Америка в ответ - Европу!
Среди населения зреет истерика,
Главный кошелёк тонет!

Нет мамоны - одни бумаги!
Никто не сравнит богатства,
Европа, как "ёжик в тумане",
Нападение на Русь Святотатство!

Опять "дружба" против России,
Как "дружба" против Создателя!
Оборачивается Тьмы миссией,
Превращая людей в обыватели!

Привычный уклад в Европе,
Скоро разрушится вовсе!
Приснится словно в потопе,
Жизнь, как в кошмарном сне!

Россию защищает Бог!
Она и управляется им!
Увидите преображения итог,
Мир людей станет другим!

Аминь.
Отец Абсолют.

24.03.18

 

Vēsts: 24.03.18. Katrēns "Ezītis miglā"

Atmestas visas pieklājbas!
Pasaules līdzsabiedrība iestājas!
Atšķirības uzskatos uz visu,
Dzīvē mēdz tā būt!

Sūtņi izbrauc uz valstīm,
Krievija - izstumtais tagad!
Viņa izrādījās mala priekš visiem,
Kur ne soli spert! 

Iestāšanās? Nē, aplenkums!
Pieprasa novākt stingrumu,
Sagatavota arī slēptuve,
Krievzemē Lepnums formējas!

Krievijai ir, ko paciest!
Ir par ko stāvēt uz nāvi!
Nepārstāju atkārtot:
Ka Krievijai nenomirt! 

Eiropa jau uzvaru gaida!
Uzvaru pār Dieva atvasinājumu?
Uzbrukums Krevzemei, bēdas priekštecis,
Tātad, ceļi no Dieva!

Spiediens uz Krievzemi no Eiropas!
Kopīgi ar Amēriku un Britāniju,
Provocē takas atkārtošanu:
Prieš Eiropas - Titānika likteni!

Veltīgas bargas runas!
Problēmu pašiem līdz kaklam!
Aizdedziet piemiņas sveces,
Ja dzīvē piespieda!

Bet, jo lielāks spiediens,
Jo, Vienotība stiprāka iekšienē,
Novēro Dievu - parādība,
Vienošanās ar Eiropu jau aiz muguras!

Tauta Harmoniju izpauž!
Visu patriotisko spēku!
Nav nekādas patoloģijas,
Vienošanā to, kuri mīļi!

Dzimtene šodien briesmās!
"Būt vai nebūt" - jautājums?
Neskataties uz Krievzemi ar badīgumu,
No Krievijas Vēsturisks pieprasījums!

Pasaule dalās uz divām daļām!
Šodien trešā nav dota!
Krievzeme pret citas sugas naidniekiem,
Bet, nesen dienas rītausmu sagaidīja!

Eiropa paātrina Uzbrukumu!
Lai arī vārdos tikai,
Krievijai Debesīs uzkāpšana!
Diženu lietu tik daudz!

Eiropa Amēriku aizstāv,
Amērika atbildei - Eiropu!
Starp iedzīvotājiem histērija briest,
Galvenais maks slīkst!

Nav mamona - vieni papīri!
Neviens bagātības nesalīdzinās,
Eiropa, kā "ezītis miglā",
Uzbrukums Krievzemei Svētceļojums!

Atkal "draudzība" pret Krieviju,
Kā "draudzība" pret Radītāju!
Tumsas misijā apgriežas,
Pārvēršot cilvēkus mietpilsoņos!

Pierasta iekārta Eiropā,
Drīz sabruks vispār!
Gluži kā plūdos nosapņos,
Dzīve, kā šausmīgā sapnī!

Krieviju Dievs aizstāv!
Viņa arī vadīta viņa!
Redzēsiet pārveidojumu rezultātu,
Cita kļūs cilvēku pasaule!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
24.03.18.

24.03.18. Quatrain "The Hedgehog in the Fog"

Discarded all the propriety!
The World community is coming!
The difference in the views of all,
In life it happens!

Ambassadors traveled to countries,
Russia- is now an outcast!
She was an edge for everyone,
In which no foot to step!

Offensive? No, it's a siege!
They demand to remove the hardness,
Prepared also ambush,
Pride will form in Russia!

Russia has something to endure!
There is something to stand till death!
I don't stop repeating;
That Russia will not die!

Europe is already waiting for victory!
Victory is over the derivative of God?
Attack on Russia, the forerunner of trouble,
So, the road from God!

Pressure on Russia from Europe!
Together with America and Britain,
Provoke the repetition of the path;
For Europe- the fate of the Titanic!

Wrong speech is in vain!
Problems in the very throat!
Light the funeral candles,
If in life pushed!

But, the more big pressure,
The stronger the Unity inside,
Observe God- is a phenomenon,
Unity with Europe is already behind!

The nation shows Harmony!
All patriotic forces!
There is no pathology,
In uniting those, who are loved ones!

Homeland today in danger!
"To be or not to be"- is the question?
Don't look at Russia with greed,
From Russia Historical demand!

The World is divided into two parts!
The third is not given today!
Russia against enemies of a different suit,
Ah, the days recently met of the dawn!

Europe accelerates the Invasion!
Let it be only in Words,
Russia has an ascent into the Heaven!
Great cases so much!

Europe defends America,
America in return- Europe!
Among population ripens hysteria,
The main purse sinks!

No mammon- some papers!
No one will compare wealth,
Europe as a "hedgehog in the fog",
Assault on Russia is Sacrifice!

Again "friendship" against Russia,
As a "friendship" against Creator!
Darkness turns to a mission,
Turning people into philistines!

A habitual way of life in Europe,
Soon it will collapse at all!
Dreams like in flood,
Life as in a nightmare!

Russia is protected by God!
She is also ruled by him!
Will see the outcome of transfiguration,
The World of people will be different!

Amen
Father Absolute
24.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 24.03.2018.

Skatījumu skaits: 531 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: