Galvenie » 2020 » Aprīlis » 24 » Vēsts: 24.04.2020. Katrēns "20 gados kļuva vergi"
18:54
Vēsts: 24.04.2020. Katrēns "20 gados kļuva vergi"

24.04.2020 Катрен “За 20 лет стали рабами”

За что «посадили» Россию!
Ложь победила Правду!
Власть забыла про Её Миссию!
По-своему формирует Завтра!

За «решёткой» – нет Завтра!
Нет осознания страны!
Власть не говорит Правду!
Открылись былые раны!

Страна – это людей Энергия!
Какого у Руси она цвета?
Красная – это крови потери,
Дожили – она, как в Конце Света!

Печальная Судьба Великой страны!
Она несла Миру стабильность,
Нет ничего – остались раны,
Низкая теперь волатильность!

Страна теперь – не страна!
Часть мировой валюты!
Уничтожения Её – началась страда,
Ожил Скуратов Малюта!

Русь пережила не такое!
Сегодня уже другой век!
Хаос не оставит людей в покое,
Летом выпадет снег!

В Пространстве уже всё не так!
В России того хуже!
Проявился воровать мастак,
Границы страны – стали уже!

Не выходите из дома – убьют!
Восток начал своё движение!
Изменился в стране быт,
Существование с осложнением!

Власть стравила народы!
Пустила другую религию!
Восток – это другая порода,
Власть пробует надеть вериги!

Скоро начнётся война,
Полиция ничего не сможет!
Русь выпьет чашу до дна,
Противостоять злу не сможет!

Душа у Руси в пятках!
Власть же посеяла страх,
О 37 годе память,
Людей превратила в прах!

Можете сидеть – отольётся!
Насилие нельзя терпеть,
Страх сильнее разовьётся,
От бессилия придётся реветь!

Во что превращена Россия?
Попрятались все, как один!
Не заслужила стоять Мессией,
Мир из разного стал – «един»!

Но «един» – не в хорошем смысле!
Это один рынок пустых Душ!
Есть у Тьмы – замысел!
Нужен очистительный душ!

За 20 лет стали рабами!
Теперь вами легко управлять!
Это не борьба на татами,
Вас по одному начинают рвать!

Представьте, что будет Завтра?
Сегодня – это только прелюдия!
Вы – есть рабы и это – Правда!
Страна в Духе – безлюдье!

Первой под нож попала Россия!
С согласия власти – эксперимент!
Просите Бога, просите Мессию,
Чтобы остался хотя бы фундамент!

Месяц спите! Хорошего сна!
Тьма изменила условия!
Страна разграблена уже до дна,
Бог для рабов – никогда Пособие!

Аминь.
Отец Абсолют.
24.04.2020

Vēsts: 24.04.2020. Katrēns "20 gados kļuva vergi"

Par ko Krieviju "nosēdināja"!
Meli Patesību uzvarēja!
Vara par Viņas Misiju aizmirsa!
Rītdenu formē pa savam!

Aiz "restēm" - Rītdienas nav!
Valsts apzināšanās nav!
Vara Patiesbu nerunā!
Atvērās bijušās brūces!

Valsts - cilvēku Enerģija tā!
Krievzemei kādas krāsas tā?
Sarkana - asiņu zaudējums tas,
Piedzīvoja - tā, kā Pasaules Gals!

Bēdīgs Liktenis Diženai valstij!
Viņa Pasaulei stabilitāti nesa,
Nav nekā - ievainojumi palika,
Zema tagad nepastāvība!

Valsts tagad - ne valsts!
Pasaules valūtas daļa!
Viņas iznīcināšana -  sākās pļauja,
Atdzīvojās Skuratovs Mazais (Скуратов Малюта ?)!

Krievzeme ne to vien pārdzīvoja!
Šodien jau cits gadsimts!
Haoss cilvēkus neatstās mierā,
Vasarā uzkritīs sniegs!

Telpā jau viss ne tā!
Krievijā vēl sliktāk!
Zagt izpaudās mastaks (мастак ?),
Valsts robežas  - šaurākas kļuva!

Neizejiet no mājas - nositīs!
Austrumi savu kustību sāka!
Izmainījās valstī sadzīve,
Eksistēšana ar sarežģījumiem!

Vara tautas sarīdīja!
Palaida citu reliģiju!
Austrumi - tā cita suga,
Vara mēģinās važas uzlikt!

Drīz sāksies karš,
Policija nevarēs neko!
Krievzeme kausu izdzers tukšu,
Ļunumam stāties pretim nevarēs!

Krievzemei dūša papēžos!
Vara taču bailes izsēja,
Atmiņas par 37. gadu,
Cilvēkus pīšļos pārvērta!

Varat sēdēt - ... (отольётся ?)!
Vardarbību ciest nevar,
Bailes spēcīgāk atraisīsies,
Bezspēkā brēkt nāksies!

Krievija par ko pārvērsta?
Noslēpās visi kā viens!
Nav pelnījusi Mesija būt,
Pasaule no dažādas kļuva - "viena"!

Taču "viena" - ne labākajā nozīmē!
Tas tukšu Dvēseļu tirgus viens!
Tumsai ir - nodoms!
Dvēseļu attītrītājs nepieciešams!

20 gados kļuva vergi!
Tagad jūs vadīt viegli!
Tā ne cīņa uz tatamas,
Jūs pa vienam sāk plūkt!

Iedomājieties, kas Rītdien būs?
Šodien - tā tikai prelūdija!
Jūs - vergi esat un tas - Patiesība!
Valsts Garā - tukša!

Pirmā zem naža nokļuva Krievija!
Ar varas piekrišanu - esperiments!
Lūdziet Dievu, lūdziet Mesiju,
Lai kaut fundaments paliktu!

Mēnesi guļat! Saldu dusu!
Tumsa apstākļus izmainīja!
Valsts līdz tukšumam izlaupīta,
Dievs priekš vergiem - Pabalsts nekad!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
24.04.2020.

24.04.20.Quatrain “Over 20 years became slaves”

Why "planted" Russia!
Lies defeated the Truth!
The authorities forgot about Her Mission!
Forms Tomorrow in Its Own Way!

Behind “Bars” - No Tomorrow!
No country awareness!
Power does not tell the Truth!
Old wounds have opened!

The country is people Energy!
What color does Russia have?
Red- is blood loss
They survived - she, as in the End of the World!

The sad Fate of a Great country!
She brought stability to the World,
There is nothing - there are wounds
Low volatility now!

The country- is no longer a country!
Part of the world currency!
Her destruction - the suffering began
Revived Skuratov Small!

Russia experienced not only that!
Today is another century!
Chaos will not leave people alone
Snow will fall in summer!

In Space, everything is already wrong!
In Russia it’s even worse!
Manifested to steal a master,
The borders of the country - have become narrower!

Do not leave the house - they will kill!
East began its movement!
Life has changed in the country,
Existence with a complication!

Power pitted nations!
Launched another religion!
East- is a different breed
The authorities will try to wear shackles!

War will begin soon
The police can't do anything!
Russia will drink the cup to the bottom,
She will not be able to resist evil!

Soul in Russia in the heels!
The authorities sowed fear
Memories of  the year 37,
Turned people to dust!

You can sit - it will pour out!
Violence cannot be tolerated
Fear will develop more
Will have to cry in impotence!

What is Russia turned into?
All hid as one!
Didn't deserve to be the Messiah
The world from different has become - “one”!

But "one" - not in a good way!
This is one market for empty Souls!
Darkness has- a plan!
Need a cleansing shower!

In 20 years they have become slaves!
Now is easy to manage you!
This is not fight for tatami,
They start to tear you one by one!

Imagine what will happen tomorrow?
Today- is just a prelude!
You- are slaves and this- is Truth!
A country in the Spirit- is deserted!

The first to fall under the knife is Russia!
With the consent of the authorities - an experiment!
Pray God, pray the Messiah,
To keep at least the foundation!

Sleep a month! Good night!
Darkness has changed the conditions!
The country is plundered to the bottom,
God For Slaves - Never Benefit!

Amen.
Father Absolute.
04/24/2020


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.04.20.html , pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Lauma Ivane,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /24.04.2020.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /24.04.2020.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /24.04.2020.
=====
Sagatavots viskopīgai pieredzei 24.04.2020.

 

Skatījumu skaits: 194 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: