Galvenie » 2018 » Oktobris » 25 » Vēsts: 24.10.18. Katrēns "Taisna tiesa"
12:34
Vēsts: 24.10.18. Katrēns "Taisna tiesa"

24.10.18 Катрен “Правосудие”

Правосудие только на Небесах!
Не ждите правосудия на Земле!
Честность не читается в глазах,
А, Совесть в Душе на дне!

Люди, как перед окончанием,
Нет никаких тормозов,
Объясняют стечением обстоятельств,
А, не крушением своих мозгов!

Эмоции отрицательные определяют,
Что есть и что будет в Мире?
Все проблемы от людей зависят,
Не понимают, что спасение в перемирии!

Так на Планете, так во всех странах!
Мир перед Страшным судом!
Народы живут сейчас в страхе!
Сами понимают, что виноваты во всём!

Но, бег от себя остановить невозможно,
Суматоха настигает в пути,
Спешат сделать всё возможное,
Чтобы от наказания им уйти!

Но, за разрушение Мира достанется,
Достанется: от власти до человека!
Грехи на века останутся,
Но, совершенно точно до конца века!

Люди знают грехи по счёту,
От Совести не уйти никуда!
Придётся готовиться всем к Отчёту,
Ответ: остаться или уйти в никуда!

У людей множество проявлений,
Каждый раз наступают на грабли,
Все жизни – одно явление!
Как флотилия из кораблей!

Перед людьми уже порт приписки!
Название порта – Создатель!
Не принимаются никакие отписки,
Всё приводится к одному Знаменателю!

Главный результат – Шестая раса!
Понятно, что перейдут не все!
Для кого-то на вылет трасса,
Только часть остаётся при Мне!

Но, это – Настоящее Правосудие!
Не в пример правосудию на Земле!
Бог напрасно никого не судит,
Только худших растворяет во Тьме!

Человек, как часть Бога должен,
Осознать: в чём-же его вина!
И понять, что переход был возможен,
Только, никчёмность опять подвела!

От Рождения и до Погоста,
Труд, неимоверный труд!
Это основа Духовного роста,
Освобождающий от неверия пут!

Сколько лет ошибаться можно?
Нет в Природе столько граблей!
Человек в Боги вернуться должен,
Главная задача Бога частей!

Но, люди не хотят слышать,
Не только Бога, но и себя!
Теперь вся Надежда на сушу,
Точнее, на Планету Земля!

Пора думать о Боге и себе тоже,
Люди Рода живут Там и Здесь!
Их помощь, конечно, возможна,
Ваши действия для них – Весть!

Весть, что не будет проклятья!
Что Род поднимается вновь,
Или нарушена Богу Клятва,
Тогда для Рода закрывается Новь!

Люди отвечают за тех и других!
За тех, кто ждёт воплощения,
Главное не оставаться глухим,
Глухой не получит прощения!

Страшный суд ещё за Порогом!
Есть человеческое правосудие,
Оно сегодня будет Итогом,
Но, Создатель всех вас рассудит!

Аминь.
Отец Абсолют
24.10.18

 

Vēsts: 24.10.18. Katrēns "Taisna tiesa"

Taisna tiesa tikai Debesīs!
Negaidiet taisnu tiesu uz Zemes!
Godīgums acīs nav manāms,
Bet, Sirdsapziņa Dvēseles dziļumā!

Cilvēki, kā pirms beigām,
Bremžu nekādu nav,
Skaidro ar apstākļu sagadīšanos,
Bet, ne ar savu smadzeņu sabrukumu!

Negatīvās emocijas nosaka,
Kas ir un kas būs Pasaulē?
Visas problēmas no cilvēkiem atkarīgas,
Nesaprot, ka glābšana pamierā!

Tā uz Planētas, tā visās valstīs!
Pasaule pirms Briesmīgas tiesas!
Tautas tagad dzīvo bailēs!
Paši saprot, ka vainīgi visā!

Taču, no sevis bēgšanu apturēt neiespējami,
Jezga pārsteidz ceļā,
Steidz darīt visu iespējamo,
Lai viņi no soda izvairītos!

Taču, par Miera traucējumiem ciest dabūs,
Dabūs ciest: no varas līdz cilvēkam!
Grēki uz mūžiem paliks,
Bet, pilnīgi precīzi līdz mūža beigām!

Cilvēki zin grēkus pēc skaita,
No Sirdsapziņas neaiziet nekur!
Nāksies visiem Atskaitei gatavoties,
Atbilde: palikt vai aiziet uz nekurieni!

Cilvēkiem izpausmju daudz,
Katrreiz uz grābekļiem uzkāpj,
Visas dzīves - parādība viena!
Kā flote no kuģiem!  

Cilvēku priekšā jau pierakstīšanās osta!
Nosaukums ostai - Radītājs!
Nekādas formālas atbildes pieņemtas netiek,
Viss pie viena Saucēja nonāk!

Rezultāts galvenais - Sestā rase!
Saprotams, ka pāries ne visi!
Priekš kāda izlidojuma trase,
Tikai daļa paliek pie Manis!

Taču, tā - Tagadējā Taisnā tiesa!
Ne taisnās tiesas piemērā uz Zemes!
Dievs nekad veltīgi nesoda,
Tikai vājos izšķīdina Tumsā!

Cilvēkam, kā Dieva daļai vajag,
Apzināties: kur viņa vaina!
Un saprast, ka pāreja bija iespējama,
Tikai, nederīgums atkal piekrāpa!

No Dzimšanas un līdz Lauku kapsētai,
Darbs, neiedomājams darbs!
Tas pamats Garīgai izaugsmei,
Atbrīvojošs no neticības važām!

Cik gadus var kļūdīties?
Nav Dabā grābekļu tik daudz!
Cilvēkam Dievos jāatgriežas,
Dieva daļu galvenais uzdevums!

Taču, cilvēki dzirdēt negrib,
Ne tikai Dievu, bet arī sevi!
Tagad visas cerības uz sauszemi,
Precīzāk, uz Planētu Zeme!

Laiks domāt par Dievu un sevi arī,
Dzimtas cilvēki dzīvo Tur un Šeit!
Viņu palīdzība, protams, iespējama,
Jūsu darbības priekš viņiem - Vēsts!

Vēsts, ka lāsta nebūs!
Ka Dzimta no jauna paceļas,
Vai Zvērests Dievam pārkāpts,
Tad priekš Dzimtas Jaunais slēdzas!

Cilvēki atbild par vieniem un otriem,
Par tiem, kuri gaida iemiesojumus,
Galvenais nepalikt kurliem,
Kurlais nesaņems piedošanu!

Briesmīgā tiesa vēl aiz Sliekšņa!
Ir cilvēciskā tiesas spriešana,
Tā šodien būs Rezultāts,
Taču, Radītājs izšķirs jūs visus!

Āmen.
Tēvs Absolūts
24.10.18.

24.10.18.Quatrain “Justice”

Justice is only in Heaven!
Don’t wait for justice on Earth!
Honesty doesn’t read in the eyes,
But, Conscience at the bottom of the Soul!

People, as before end,
There are no any break,
Explain with coincidence,
But not the destruction of their brain!

Negative emotions determine,
What is and what will be in the World?
All problems depend on people,
Don’t understand that salvation is in the truce!

So on the Planet, so in all countries!
The World before Last Judgment!
Nations now live in fear!
They understand by themselves, that they are to blame in everything!

But, running from yourself can’t be stopped,
Turmoil overtakes on the way,
Hurry to do everything possible,
That they avoid from the punishment!

But, will get for the destruction of Peace,
Will get it: from power to human!
Sins will remain forever,
But, exactly till end of the century!

People know sins by the bill,
From Conscience don’t go anywhere!
Will have to prepare everyone for the Report,
Answer: stay or go to nowhere!

People have many manifestations,
Every time they step on the rake,
All lives- are one phenomenon!
Like a flotilla of ships! 

In front of the people is home port!
Port name- is the Creator!
No any formal replies are accepted,
Everything leads to the same Denominator!

The main result- is the Sixth race!
It’s clear, not all will go!
For someone to take off the track,
Only the part remains with Me!

But, this is- Real Justice!
Not like Justice on the Earth!
God doesn’t judge anyone in vain,
Only the weak ones dissolve in the Darkness!

Human, as part of God must,
Realize: what is his fault!
And to understand, that the transition was possible,
Only the worthlessness failed again!

From Birth and till Country cemetery,
Work, incredible work!
This is the foundation of the Spiritual growth
Rid from shackles of disbelief!

How many years can make mistake?
There are not so many rakes in the Nature!
Human must return in Gods,
The main task of God parts!

But, people don’t want to hear,
Not only God, but also himself!
Now all hope is on the dry land,
More precisely, on the Planet Earth!

It’s time to think about God and yourself too,
People of Kin lives There and Here!
Their help is, of course, possible,
Your action for them- is Message!

Message that there will be no curse!
That Kin rises again,
Or the Oath is broken to God,
Then for the Kin closes New!

People are responsible for one and others,
For those who are waiting for incarnations,
The main thing is not to remain deaf,
Deaf will not be forgiven!

The Last Justice is still at the Threshold!
There is human justice,
It will be the Result today,
But, the Creator will judge you all!

Amen
Father Absolute
24.10.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/24.10.18_2.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.10.2018.

Skatījumu skaits: 479 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: