Galvenie » 2018 » Februāris » 25 » Vēsts: 25.02.18. Katrēns "Notikumi"
19:48
Vēsts: 25.02.18. Katrēns "Notikumi"

25.02.18 Катрен "События" ​​

Знаковые события!
Россия такого не знала!
Когда Народ забыл про бытиё,
Душа его позвала!

Впервые инициатива Народа!
Власть поддержать может!
У России начались "роды"!
Рождение самой возможно!

Поверьте, удивительный Миг!
Формирование из толпы Народа!
Это своего рода, подвиг!
Которого, не было сроду!

Никто не просил, не требовал!
Собственная инициатива!
Никто и не вербовал,
Была лишь альтернатива!

Сыграло свою роль Сознание!
Нельзя быть рабом в Духе!
У Народа произошло понимание,
Что в Духе не бывает разрухи!

Народ - это сердец Единение!
Это, в конце концов, Нация!
Аргументированное поведение!
Для мамоны капитуляция!

Сегодня проснулось Сознание!
Если не Мы, то кто?
Создатель даёт Знания!
Объясняя Мироздания полотно!

Великие грядут события!
Не только со стороны Природы!
Изменится людей бытиё!
Они изменят "погоду"!

Время - Народ проснулся!
Он желает изменить положение!
К управлению Он потянулся,
Заметно в Душе омоложение!

Президент должен услышать!
Перемены устроят стороны!
Железо нужно ковать,
Пока угли горят поровну!

Выбор за тем и другими!
Не стоит подменять понятия!
Должен прозвучать Единения гимн!
Нет для того препятствия!

Уникальная есть возможность,
Проявить Мудрость сторон!
Президент показать сможет,
Как не нанести урон!

Где России богатство веков?
Что главнее любых богатств?
Отсутствие в Духе оков,
Или заморских набор яств?

Заморские яства - отрава!
Капитал ненавидит Россию!
Для капитала - Россия варвар,
Пусть даже с Великой миссией!

Не ждите от заграницы помощи,
Её никогда не было!
Спать не даёт ей природная мощь,
Страны, которой никогда не было!

Была, правда, Империя,
На полудикой основе!
Не поддавалась никаким изменениям,
Но, планы расчленения уже готовы!

Решающая роль сторон!
Президент и Народ - Едины!
Не может страна понести урон,
Для Запада Русь неделима!

Приближается встреча,
По одному от сторон,
Единение вопрос извечный!
Главное не пойти на поклон!

Аминь.
Отец Абсолют.

25.02.18

 

Vēsts: 25.02.18. Katrēns "Notikumi"

Zīmīgi notikumi!
Krievija ko tādu nezināja!
Kad Tauta par esamību aizmirsa,
Dvēsele viņu pasauca!

Pirmoreiz Tautas iniciatīva!
Vara atbalstīt var!
Krievijai sākās "radības"!
Dzimšana pašai iespējama!

Ticiet, apbrīnojams Mirklis!
Tautas formēšana no bara!
Tas sava veida, varoņdarbs!
Kāda, savu mūžu nebija!

Neviens nelūdza, neprasīja!
Personīgā iniciatīva!
Nevies arī nevervēja,
Bija tikai alternatīva!

Savu lomu Apziņa nospēlēja!
Nedrīkst būt vergs Garā!
Tautā saprašana notika,
Ka Garā nav sabrukuma!

Tauta - tā siržu Vienotība!
Tā, galu galā, Nācija!
Argumentēta uzvedība!
Priekš mamona kapitulācija!

Šodien Apziņa pamodās
Ja ne Mēs, tad kas gan?
Radītājs Zināšanas dod!
Pasaulsēkas gleznu izskaidrojot!

Lieli notikumi sagaidāmi!
Ne tikai no Dabas puses!
Izmainīsies cilvēku esamība!
Viņi izmainīs "laikapstākļus"!

Laiks - Tauta pamodās!
Viņa stāvokli izmainīt vēlas!
Viņa uz vadību pasniedzās,
Dvēselē atjaunināšanās manāma!

Prezidentam vajag izdzirdēt!
Pārmaiņas sarīkos puses!
Dzelzi kalt vajag,
Kamēr ogles vienlīdzīgi kvēlo!

Izvēle vieniem un otriem!
Nav vērts samainīt izpratnes!
Vienošanās himnai jāizskan!
Nav priekš tā šķēršļu!

Unikāla iespēja ir,
Pušu Gudrību izpaust!
Prezidents parādīt varēs,
Kā zaudējumus neradīt!

Kur Krievijas gadsimtu bagātība?
Kas galvenais par jebkuru bagātību?
Važu neesamība Garā,
Vai aizjūras gardumu komplekts?

Aizjūras gardumi - inde!
Kapitāls Krieviju neieredz!
Priekš kapitāla - Krievija barbars,
Kaut arī ar misiju Lielu!

Negaidiet aizrobežas palīdzību,
Tās nekad nebija!
Gulēt viņai neļauj dabas spēks,
Valstij, kādas nebija nekad!

Bija, tas tiesa, Impērija,
Uz pusmežoņu pamata!
Nepadevās nekādām izmaiņām,
Taču, sašķelšanas plāni jau gatavi!

Pušu izlemjošā loma!
Prezidents un Tauta - Vienoti!
Nevar valsts zaudējumus ciest,
Priekš Rietumiem Krievzeme nedalāma!

Tuvojas tikšanās,
Pa vienam no pusēm,
Vienošana jautājums mūžsens!
Galvenais neiet uz klanīšanos!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
25.02.18.

25.02.18. Quatrain "Events"

Signed events!
Russia didn't know this!
When the Nation forgot about being,
Soul called him!

For the first time the initiative of the Nation!
Power can support!
Russia has begun "childbirth"!
Birth is possible by itself!

Believe Me, an amazing Moment!
Formation of the Nation from the crowd!
This is a kind of feat!
What was not all the life!

Nobody asked, didn't required!
Own initiative!
Nobody ever recruited,
There was only an alternative!

Consciousness played its role!
Can't be a slave in the Spirit!
Understand has come to Nation,
That there is no destruction in the Spirit!

The Nation- is Unity of the hearts!
This is, after all, the Nation!
Argument behavior!
For mammon surrender!

Consciousness awoke today,
If not We, then who?
The Creator gives the Knowledge!
Explaining the Creation!

Great events are coming!
Not only from the side of Nature
Essence of people will change!
They will change the "weather"!

Time- the Nation woke up!
She wants to change the situation!
She stretched to the management,
Rejuvenation is noticeable in the Soul!

The President must hear!
Change will suit the parties!
Iron must be forged,
While the coals are burning equally!

The choice is for both and the others!
Don't change the concept!
The unity of the hymn must sound!
There is no obstacle for that!

There is a unique opportunity,
Manifest the Wisdom of the parties!
The President will be able to show,
How not to cause damage!

Where is the wealth of Russia of centuries?
What is more important than any wealth?
The absence of bondage in the Spirit,
Or overseas set of dishes?

Overseas food- is poison!
Capital hates Russia!
For capital- Russia is a barbarian
Even with the Great Mission!

Don't expect help from abroad,
It never was!
Power of Nature don't give her to sleep,
A country, that never was!

There was, however, Empire,
On a semi-wild basis!
Didn't give in any changes,
But, the plans for dismemberment are already ready!

The decisive role of the parties!
The President and the Nation- is United!
A country can't suffer a damage,
For the West, Russia is indivisible!

The meeting is approaching,
One from the parties,
Unity is an eternal question!
The main thing is not to bow!

Amen
Father Absolute
25.02.18.Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko, intutīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.02.2018.

Skatījumu skaits: 524 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: