Galvenie » 2019 » Februāris » 25 » Vēsts: 25.02.19. Katrēns "Mērķis viens: Pilnība"
18:19
Vēsts: 25.02.19. Katrēns "Mērķis viens: Pilnība"

25.02.19. Катрен “Цель одна: Совершенство”

Великое стучится в «окно»!
Всё готово для старта!
Видно, что Тьма и власть заодно!
Я уже говорил, дождитесь Марта!

Постепенное Преображение!
Никого не устроит!
Такого не хотят люди продолжения,
Природа процесс ускорит!

Все ждут года Преображения!
Но, всё совершится раньше,
Теперь не надо ждать подтверждения,
Не будет такого продолжения дальше!

Когда? Известно только Создателю!
Людям нельзя говорить Правду,
Пусть остаются пока наблюдателями,
Октаэдр готовит Завтра!

Планета пришла в движение!
Вулканы готовы взорваться!
Я всё же жду людей решение,
Люди сами должны разобраться!

Среди людей произошло разделение!
Многие продались мамоне!
Повторяю, Мне нужно людей решение!
Тогда меньше людей утонет!

Не привыкать начинать сначала!
Так уже было в Истории!
Шестая раса – опять Начало!
Это – Новая страница Истории!

Хочу, чтобы люди поняли,
Что двадцатого года не вижу,
Чтобы словам Моим вняли,
Пока, Я всех людей жду!

Я говорил: что в Мире не важно!
Главное сохранить население!
Важно решение людей слаженное,
Русь – для людей поселение!

Повторяю, не важны нации!
Все люди в одной лодке!
Не будет принудительной акции,
Мною подготовлена лодка!

За каждым своё решение!
Из этих решений состоит История!
Из решений состоит и мнение,
Люди должны изменить траекторию!

Эта траектория – есть траектория Мира!
Мнение людей – Промысел Создателя!
Единство людей – Гармонии мера!
Нельзя быть в веках наблюдателем!

Религии разорвали звено Эволюции!
Между людьми и Богом – посредники!
Сколько было за века революций,
Но, температура 36,6 всё равно средняя!

Революции ничего не решали,
Нет кардинального изменения,
Они только жизнь усложняли,
Не изменилось людей поведение!

Люди постоянно уходили от Бога!
Разрушалась Эволюции цепь,
Пятая раса уходит в итоге,
Не выполнив свою цель!

Цель одна: Совершенство!
От Бога нет других предложений!
Люди не приняли Любви Главенство,
Поэтому нет у людей достижений!

Про Любовь говорят не понимая,
Что Любовь – это Гармония с Богом!
В себе Создателя принимая,
Самому становиться Богом!

Спасение в этом Преображении,
Сам человек – Школа жизни,
В Катренах теперь всё изложено,
Как на Планете жить!

Аминь.
Отец Абсолют
25.02.19

Vēsts: 25.02.19. Katrēns "Mērķis viens: Pilnība"

Diženais klauvējas "logā"!
Viss gatavs startam!
Redzams, ka Tumsa un vara kopā!
Teicu jau Es, gaidiet Martu!

Pakāpeniska Pārveidošana!
Nevienu neapmierina!
Tādu turpinājumu cilvēki negrib,
Daba procesu paātrinās!

Visi gaida Pārveidošanu gada!
Taču, viss īstenosies agrāk,
Tagad apstiprinājumu gaidīt nevajag,
Nebūs tāda turpinājuma tālāk!

Kad? Tikai Radītājam zināms!
Cilvēkiem Patiesību nevar teikt,
Lai pagaidām paliek vērotājos,
Oktaedrs Rītdienu gatavo!

Planēta kustībā nonāca!
Vulkāni gatavi izvirdumam!
Es tomēr gaidu cilvēku lēmumu,
Cilvēkiem pašiem skaidrībā jātiek!

Starp cilvēkiem dalīšanās notika!
Daudzi mamonam pārdevās!
Atkārtoju, Man nepieciešams cilvēku lēmums!
Tad cilvēku mazāk noslīks!

Nepierast visu no sākuma sākt!
Tā Vēsturē bija jau!
Sestā rase - Sākums atkal!
Tā - Vēstures Jauna lappuse!

Gribu, lai cilvēki saprastu,
Ka divdesmito gadu neredzu,
Lai Manus vārdus uzklausītu,
Pagaidām, visus cilvēkus gaidu Es!  

Teicu Es: ka nav svarīgi Pasaulē!
Galvenais saglabāt iedzīvotājus!
Svarīgs cilvēku lēmums saskaņots,
Krievzeme - priekš cilvēkiem apmetne!

Atkārtoju, nācijas nav svarīgas!
Cilvēki laivā visi vienā!
Nebūs piespiedu akcijas,
Laiva Manis sagatavota!

Lēmums katram savs!
No šiem lēmumiem Vēsture sastāv!
No lēmumiem sastāv arī viedoklis,
Cilvēkiem trajektorija jāizmaina!

Šī trajektorija - ir Pasaules trajektorija!
Cilvēku viedoklis - Radītāja Domrīcība!
Cilvēku Vienotība - Harmonijas mērs!
Nedrīkst mūžīgais vērotājs būt!

Evolūcijas posmu reliģijas sarāva!
Starp cilvēkiem un Dievu - vidutāji!
Cik revolūciju gadsimtā bija,
Taču, tempertūra 36,6 vienalga vidējā!

Revolūcijas neko neatrisināja,
Nav kardinālu izmaiņu,
Tās tikai dzīvi sarežģīja,
Cilvēku uzvedība neizmainījās!

Cilvēki no Dieva aizgāja pastāvīgi!
Evolūcijas ķēde izjuka,
Rezultātā aiziet Piektā rase,
Savu mērķi neizpildot!

Mērķis viens: Pilnība!
Citu priekšlikumu no Dieva nav!
Cilvēki nepieņēma Mīlestības Virskundzību,
Tādēļ cilvēkiem sasniegumu nav!

Runā par Mīlestību nesaprotot,
Ka Mīlestība - tā Harmonija ar Dievu!
Sevī Radītāju pieņemot,
Kļūt pašam Dievam!

Glābšana šinī Pārveidošanā,
Pats cilvēks - dzīves Skola,
Tagad viss Katrēnos izklāstīts,
Kā uz Planētas dzīvot!

Āmen.
Tēvs Absolūts
25.02.19.

25.02.19.Quatrain  „One target: Perfection”

The Great one is knocking at the “window”!
Everything is ready for the start!
It’s visible that Darkness and power are together!
I have already said, wait for the March!

Gradual Transformation!
Will not suit anyone!
People don’t want such continue,
Nature will accelerate process!

Everyone is waiting for the year of Transfiguration!
But, everything will be done earlier,
Now you don’t have to wait for confirmation,
There will be no such continuation further!

When? Only the Creator knows that!
Can’t tell the Truth to people,
Let them remain as observers,
The Octahedron is preparing Tomorrow!

The Planet has come into motion!
Volcanoes are ready to explode!
I’m still waiting for decision of people,
People themselves must understand!

There was a separation among the people!
Many sold to the mammon!
I repeat, I need decision of people!
Then fewer people will drown!

Don’t get use to start all over!
So it was already in History!
The Sixth race- is the beginning again!
This- is New page of History!

I want that people understand,
That twentieth year I don’t see,
That will heed My words,
For moment, I’m waiting for all people!

I said: that in the World is not important!
The main thing to save population!
It’s important to make a well-coordinated decision,
Russia- is a settlement for people!

I repeat the nations are not important!
All the people in the same boat!
There will be no forced action,
I have prepared boat!

Everyone has his own decision!
History consists of these decisions!     
Also opinion consists of decisions,
People have to change the trajectory!

This trajectory- is the trajectory of the World!
Opinion of people- Creator’s Providence!
Unity of people- measure of the Harmony!
Can’t be eternal observer!

Religions have broken the link of Evolution!
Between people and God- are mediators!
How many revolutions over the centuries,
But, the temperature of 36.6 is still average!

Revolutions didn’t solve anything,
There are no cardinal changes,
They only complicated their life,
Behavior of people didn’t change!

People were constantly leaving God!
The Evolution chain collapsed,
The Fifth race leaves in the end,
Doesn’t fulfill its target!

Target is one: Perfection!                                                      
There are no other proposals from God!
People didn’t accept Love Headship,
Therefore, people have not achievements!

They talk about Love without understanding,
That Love- is Harmony with God!
Accepting the Creator in yourself,
Become God yourself!

Salvation in this Transfiguration,
That human by himself- is the School of life,
Now everything is set forth in the Quatrains,
How to live on the Planet!

Amen
Father Absolute
25.02.19.


Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/25.02.19.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem,
ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.02.2019.
nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.02.2019.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.02.2019.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.02.2019.

Skatījumu skaits: 383 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: