Galvenie » 2018 » Marts » 25 » Vēsts: 25.03.18. Katrēns "Cilvēks"
20:42
Vēsts: 25.03.18. Katrēns "Cilvēks"

25.03.18 Катрен ​"Человек" ​​

Старинные часы продолжают стучать!
Человечество продолжает жить!
Сегодня людям пора понять,
Что подарок от Бога - Жизнь!

Распри, а хуже того, войны,
Разделяют людей и народы,
Нет никакой в том тайны:
Отражение людской погоды!

Человек - производная Бога!
Но, школу жизни проходит трудную!
Никак не поднимает себя до Бога!
Вместо этого, лямку он тянет нудную.

Кто-то сказал: дерево, дом, дети:
Главное целеполагание?
По этой схеме - человек на ветер!
Не приковано к нему внимание!

Это относится к народам и странам!
Ко всем континентам и полушариям!
Души людей покрыты ранами!
Ибо, нет смысла в таком шатании!

Нет смысла в жизни без цели!
Главная цель - Совершенство!
Люди подготовить себя не успели!
Дух - для жизни Главенство!

Как разделить жизнь на части?
Какую оставить главной?
Цели есть для людей любой масти!
Жизнь людей тоже не главная!

Школу жизни нигде, не сыскать,
Первые учителя - родители!
Программу чаще задаёт мать!
Утверждая, заложено прародителями!

Время не выделить для себя!
Нет и для общения с Создателем!
Родители утверждают: ищи себя!
Вокруг тебя - все обыватели!

Если обыватели, значит, без цели,
Такая жизнь - не жизнь для Бога!
Дуальность уравнять не сумели,
Значит, разные у людей дороги!

Если нет гармонии внутри семьи,
Не ждите Её и в Народе!
Религии говорят: живи и умри,
Превращаясь в человеческую породу!

Но, время наступает другое!
Мир подошёл к Преображению!
Не все примут изменение такое,
Хотя, люди Создателя отражение!

Сложные Времена приближаются!
Главная цель: не страны, а люди,
Изменение Природы отражается,
Как Преображения прелюдия!

Всё сошлось на границе Времён!
Но, не видно совершенства стран,
Сегодня Мир людей обострён,
Чтобы понял, в чём Он не прав!

Не прав, что люди ушли от Бога!
Кто-то погнался за заблуждениями,
Есть самая простая дорога к Богу,
А не к религиям в услужение!

Люди готовились или нет?
Вопрос внутренней логики,
Не будет людям обратный билет!
Бог не ждёт никого в смокинге!

Бог рассчитывает встретить Богов!
Прошедших Школу Учителей Духа!
Нет на Планете людей без оков,
У большинства в Душе разруха!

Главное, Единение в Боге!
Повторяю, все равны перед Создателем!
Люди предстанут перед Богом в итоге,
Кто Воином, а кто обывателем!

Когда же наступит Мир и Любовь!
Надежда На Россию только!
Критерием Истины - есть кровь!
И разлито по Планете сколько?

Первой прозрела - Россия!
Да и то, только сейчас!
Бог напомнил Ей о Её Миссии!
Наступает Руси Звёздный час!

Час спасения человечества и себя!
Мир современный погряз в быту!
Но, у России от Бога стезя,
Доказывающая Божественную Правоту!

Аминь.
Отец Абсолют.

25.03.18

 

Vēsts: 25.03.18. Katrēns "Cilvēks"

Vecie pulksteņi turpina klauvēt!
Cilvēce dzīvot turpina!
Šodien cilvēkiem laiks saprast:
Ka dāvana no Dieva - Dzīvība!

Nesaskaņas, bet vēl sliktāk, kari,
Izdala cilvēkus un tautas,
Nav tur nekāda noslēpuma:
Cilvēcisko laikapstākļu atspulgs!

Cilvēks - Dieva atvasinājums!
Taču, dzīves skolu iziet grūtu!
Nepaceļ sevi līdz Dievam nekādi!
Tā vietā, jūgu viņš garlaicīgu velk!

Kāds teica: koks, māja, bērni:
Galvenais: mērķnodoms?
Pēc šīs shēmas - cilvēks vējā!
Pie viņa uzmanība nepiekalta!

Tas attiecas uz tautām un valstīm!
Uz visiem kontinentiem un puslodēm!
Cilvēku dvēseles rētām klātas!
Jo, jēgas nav tādā kustībā!

Nav jēgas dzīvei bez mērķa!
Galvenais mērķis - Pilnveidošana!
Cilvēki sevi sagatavot neuzspēja!
Gars - priekš dzīvības Virskundzība!

Kā izdalīt dzīvību/dzīvi uz daļām?
Kādu atstāt galveno?
Priekš jebkuras cilvēku sugas ir mērķi!
Dzīve cilvēku arī ne galvenā!

Nekur dzīves skolu, neatrast,
Pirmie skolotāji - vecāki!
Programmu biežāk uzdod māte!
Apstiprinot, ielikta senvecāku!

Laiku priekš sevis neiedalīt!
Nav arī priekš saskarsmes ar Radītāju!
Vecāki apgalvo: meklē sevi!
Apkārt tev - visi mietpilsoņi!

Ja mietpilsoņi, tātad, bez mērķa,
Tāda dzīve - ne dzīve priekš Dieva!
Dualitāti izlīdzināt nepratāt,
Tātad, dažādi cilvēkiem ceļi!

Ja ģimenē harmonijas nav,
Negaidiet Viņu arī Tautā!
Reliģijas saka: dzīvo un mirsti,
Pārvēršoties cilvēciskā sugā!

Taču, laiks sākas cits!
Pasaule pie Pārveidošanas pienāca!
Ne visi tādas izmaiņas pieņems,
Kaut, cilvēki Radītāja atspoguļojums!

Laiki sarežģīti tuvojas!
Galvenais mērķis: ne valstis, bet cilvēki,
Laikapstākļu izmaniņas atspoguļojas,
Kā Pārveidošanas prelūdija!

Uz Laiku robežas viss sastapās!
Taču, valstu pilnība neredzama,
Šodien cilvēku Pasaule nokaitēta,
Lai saprastu, kur Viņai taisnības nav!

Taisnības nav, ka cilvēki no Dieva aizgāja!
Kāds pakaļ maldiem aizsteidzās,
Pie Dieva ir pats vienkāršākais ceļš,
Bet ne pie kalpības reliģijām!

Cilvēki gatavojās vai nē?
Iekšējās loģikas jautājums,
Nebūs cilvēkiem atpakaļbiļetes!
Dievs negaida nevienu smokingā!

Dievs rēķinās satikt Dievus!
Izgājušus Gara Skolotāju Skolu!
Nav uz Planētas cilvēku bez važām,
Vairākumam Dvēselē sabrukums!

Galvenais, Vienotība Dievā!
Atkārtoju, visi vienlīdzīgi Radītāja priekšā!
Rezultātā cilvēki Dieva priešā stāsies,
Kurš Cīnītājs, bet kurš mietpilsonis!

Kad gan iestāsies Miers un Mīlestība!
Cerības tikai Uz Krieviju!
Patiesības kritērijs - asinis ir!
Un cik uz Planētas izlietas?

Pirmā nobrieda - Krievija!
Jā un arī, tikai tagad!
Dievs Viņai atgādināja par Misiju Viņas!
Krievzemei Zvaigžņu stunda sākas! 

Cilvēces un sevis glābšanas stunda!
Pasaule laikmetīgā sadzīvē iegrima!
Taču, Krievijai taka no Dieva,
Dievišķo Taisnību pierādoša!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
25.03.18.

25.03.18. Quatrain "The human"

Ancient clocks continue to pound!
Humanity continues to live!
Today it's time for people to understand:
That a gift from God- is Life!

The strife, or worse, war,
People and nation are divided,
There is no mystery in this:
Reflection of human weather!

Human- is a derivative of God!
But, the school of life is difficult to pass!
Doesn't rise himself till God!
Instead, the strap pulls the tedious!

Someone said: a tree, a house, children:
The main thing is target intention?
According to this scheme- a human to the wind!
Not focused on it!

This applies to nations and countries!
To all continents and hemispheres!
The souls of people are covered with wounds!
For, there is no sense in such a reel!

There is no point in life without target!
The main target- is Perfection!
People didn't have time to prepare themselves!
Spirit- is Supremacy for life!

How to divide life into parts?
Which leave the main one?
Targets are for people of any color!
The life of people is also not the main thing!

The school of life is nowhere to be found,
The first teachers- are parents!
The program is often asked by the mother!
Affirming, laid the ancestors!

Time doesn't allocate for yourself!
No also for communication with the Creator!
Parents say: look for yourself!
All around you- all are philistines!

If philistines, then, without purpose,
Such a life- not life is for God!
Duality didn't manage to call, 
It means, that people have different roads!

If there is no harmony within the family,
Don't wait for Her also in Nation!
Religions says: live and die,
Turning into human suit!

But, time comes another!
The World approached the Transfiguration!
Not everyone will accept such changes,
Although, the people are reflections of the Creator!

Complicated Times are approaching!
The main target: not the countries, but people,
The change of weather is reflected,
As prelude of Transform!

Everything came together on the border for time!
But, the perfection of the country is invisible,
Today the World of people is aggravated,
To understand, where She is wrong!

It's not right, that people have left God!
Someone chased after errors,
There is the easiest way to God,
But not to religions of service!

Did people prepare or not?
The question of internal logic,
People will not get a return ticket!
God doesn't wait for anyone in a tuxedo!

God expects to meet the Gods!
Passed the School of Spirit Teachers!
There are no people on the Planet without bonds,
The most of them in the Souls are destruction!

The main thing is Unity in God!
I repeat, everyone is equal front of the God!
People will appear front of the God in the end,
Who is Warrior, but who is philistine!

When will come Peace and Love!
Hopes for Russia only!
The criterion of Truth- is blood!
And how much is spilled on the Planet?

The first got ready- Russia!
Yes, and also only now!
God reminded Her of Her Mission!
Hours of Star is coming for Russia!

An hour of salvation for humanity and herself!
The modern World is mired I everyday life!
But, Russia has path from God,
Proving Divine Right!

Amen
Father Absolute
25.03.18

Avotshttp://otkroveniya.eu/poems/25.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars?fref=ts /25.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.03.2018.

Skatījumu skaits: 500 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: