Galvenie » 2018 » Oktobris » 25 » Vēsts: 25.10.18. Katrēns "Mīlestība rada Auru"
14:55
Vēsts: 25.10.18. Katrēns "Mīlestība rada Auru"

25.10.18 Катрен “Любовь создаёт Ауру”

Любовь, конечно, – энергия!
Любовь – это в жизни всё!
Не путайте её с Материей,
Любовь – присутствие здесь Моё!

Любовь создаёт Ауру!
Удовлетворение от общения!
Люди не понимают почему?
Встречное возникает движение!

Движение друг к другу – Любовь!
Выстраиваются отношения!
Меняет свою структуру кровь,
Если в Боге – это движение!

Особенности Вселенной – Любовь,
От творения и до Бога!
Человек рождается всегда вновь,
В Боги – его дорога!

Любовь управляет Планетой!
Но, люди не замечают Любви,
Им понятнее злая вендетта,
Замешанная, на крови!

Любовь для них – частный случай!
Вспоминают о ней на свадьбе,
Чаще всего – себя мучают,
Жизнь протекает в борьбе!

Никто не объяснил основы:
Основы Небесного Мира!
Человек, ведь и сам в основе,
Есть Гармонии – мера!

Гармонии без Любви – нет!
Первична, конечно, Любовь!
Любовь – это счастливый билет,
Открывающий, людям – Новь!

Новь – это Шестая раса,
Новые принципы общежития,
Жизнь, поверьте, не трасса,
Не будет больше отбытия!

Жизнь в Шестой – есть Творчество!
Не для быта, а для Души!
Это в Пятой было затворничество,
Мужчин в монастырской тиши!

Новая Эра – новые времена!
Пора готовить Сознание!
Незаметно пройдут года,
Придёт, наконец, понимание!

Жизнь человека совсем не быт!
Совершенство – жизнь человека!
Не каждый человек может быть,
Одновременно: Богом и человеком!

Но, вывод предстоит сделать,
Не все понимают: о чём Бог?
Поймут, когда нечего будет сказать,
Когда будет Им подведён Итог!

Кто в Любви – предложат спасение!
Кто в быту – нет помощи,
Зависит Судьбы определение,
От импульса Любви мощи!

Любовь – это крик Души!
Его услышит и Ноосфера!
Любовь рождается в тиши,
Она – Духовности мера!

Любите и будьте любимыми!
Это принцип Отца-основателя!
В Духе будете неделимы!
Гармония внутри – доказательство!

Любите всех – не выделяя!
Любовь – это Сам Создатель!
Просто смотрите на Бога, Его понимая,
Поймёте Вечности знаменатель!

Если не поняли, то узнаете,
Что Миром правит число!
Подготовленные уже знают,
Для Неба – слово не будет послом!

Везде – Гармония и пропорции!
Везде – Золотое сечение!
Есть всегда – Эволюции порция,
Любовь – тому определение!

Аминь.
Отец Абсолют
25.10.18 =17=8

 

Vēsts: 25.10.18. Katrēns "Mīlestība rada Auru"

Mīlestība, protams, - enerģija!
Mīlestība - tas dzīvē viss!
Nejauciet to ar Matēriju,
Mīlestība - Mana klātbūtne šeit!

Mīlestība rada Auru!
Apmierinātību no saskarsmes!
Cilvēki nesaprot kādēļ?
Pretim nākoša kustība rodas!

Kustība vienam pie otra - Mīlestība!
Attiecības izveidojas!
Savu struktūru asinis maina,
Ja Dievā - tā kustība!

Visuma savdabīgums - Mīlestība,
No radījuma un līdz Dievam!
Cilvēks vienmēr no jauna dzimst,
Dievos - viņa ceļš!

Mīlestība Planētu vada!
Taču, cilvēki nepamana Mīlestību,
Viņiem saprotamāka nikna vendeta,
Sajaukta, uz asinīm!

Mīlestība priekš viņiem - privāts gadījums!
Atceras par to kāzās,
Visbiežāk - sevi moka,
Dzīve paiet cīņā!

Neviens pamatus nepaskaidroja:
Debesu Pasaules pamatus!
Cilvēks, taču arī pats pamatā,
Ir Harmonijai - mērs!

Harmonijas bez Mīlestības - nav!
Pirmā, protams, Mīlestība!
Mīlestība - tā laimīgā biļete,
Atklājoša, cilvēkiem - Jauno!

Jauno - tā Sestā rase,
Jauni kopdzīves principi,
Dzīve, ticiet, ne trase,
Nebūs aiziešanu vairāk!

Dzīve Sestajā - ir Jaunrade!
Ne priekš sadzīves, bet priekš Dvēseles!
Tā Piektajā bija vientulība,
Vīriešu klosteru klusumā!

Jaunā Ēra - jauni laiki!
Laiks Apziņu gatavot!
Nemanāmi paies gadi,
Atnāks, beidzot, saprašana!

Cilvēka dzīve pavisam ne sadzīve!
Pilnība - cilvēka dzīve!
Ne katrs cilvēks var būt,
Vienlaicīgi: Dievs un cilvēks!

Taču, priekšā stāv izdarīt slēdzienu,
Ne visi saprot: Dievs par ko?
Sapratīs, kad nekā nebūs ko teikt,
Kad Viņš būs Rezultātu rezumējis!

Kurš Mīlestībā - piedāvās glābšanu!
Kurš sadzīvē - palīdzības nav,
Likteņa nosacījums atkarīgs,
No Mīlestības spēka impulsa!

Mīlestība - tas Dvēseles kliedziens!
To izdzirdēs arī Noosfēra!
Mīlestība dzimst klusumā,
Viņa - Garīguma mērs!

Mīliet un būsiet mīlēti!
Tas Tēva-pamatlicēja princips!
Garā nedalāmi būsiet!
Harmonija iekšķīgi - pierādījums!

Mīliet visus - neizdalot!
Mīlestība - tas Pats Radītājs!
Vienkārši skataties uz Dievu, saprotot Viņu,
Sapratīsiet Mūžības saucēju!

Ja nesapratāt, tad uzzināsiet,
Ka Pasauli vada skaitlis!
Sagatavotie jau zina,
Priekš Debesīm - vārds nebūs vēstnesis!

Visur - Harmonija un proporcija!
Visur - Zelta griezums!
Ir vienmēr - Evolūcijai porcija,
Mīlestība - tur raksturojums!

Āmen.
Tēvs Absolūts
25.10.18=17=8

25.10.18.Quatrain “Love creates an Aura”

Love, of course- is energy!
Love- is everything in life!
Don’t confuse it with Matter,
Love- is My presence here!

Love creates an Aura!
Satisfaction from communication!
People don’t understand why?
Oncoming movement occurs!

Movement to each other- Love!
Lining up a relationship!
Blood changes its structure,
If in God- this is movement!

Features of the Universe- Love,
From creation to God!
Human is always born again,
In the Gods- is his way!

Love rules the Planet!
But, people don’t notice Love,
They understand the evil vendetta,
Knead on blood!

Love for them- is special case!
Remember about it in wedding,
Most often- they torture themselves,
Life goes on fighting!

No one explained the basic:
Basics of the Heavenly World!
The human, also at himself at the core,
There is Harmony- measure!

Harmony without Love- is not!
Primary, of course, is Love!
Love- is lucky ticket,
Opening to people- New!

New- is the Sixth race,
New hostel principles,
Life, believe me, not track,
There will be no more departure!

Life in the Sixth- is Creativity!
Not for daily life, but for the Soul!
This were loneliness in the Fifth,
In the silence of men monastic!

New Era- new times!
It’s time to prepare Consciousness!
Years will pass unnoticed,
Finally there will come an understanding!

Human life is not at all daily life!
Perfection- is human life!
Not every human can be,
At the same time: God and human!

But, the conclusion is to be made,
Not everyone understands: 
Will understand when there is nothing to say,
When the Results will be summed up by him!

Who is in Love- will offer salvation!
Who in the daily life- no help,
Depends on Definition of Fate,
From the impulse of Love power!

Love- is the cry of the Soul!
Noosphere will hear it too!
Love is born in silence,
She- is measure of Spirituality!

Love and be loved!
This is the principle of Father- founder!
Will be indivisible in the Spirit!
Harmony inside- is proof!

Love everyone- without highlighting!
Love- is the Creator Himself!
Just look at God, understand Him,
Will understand denominator of Eternity!

If didn’t understand, then will find out,
That the World is ruled by number!
Prepared ones already know,
For Heaven- the word will not be an ambassador!

Everywhere- Harmony and proportion!
Everywhere- the Golden section!
There is always- portion for Evolution,
Love- is the definition!

Amen
Father Absolute
25.10.18=17=8

Avotshttp://otkroveniya.eu/poems/25.10.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs,
latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko Irita Irem,
Ievietots Dievišķā Spēkavota vētvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /25.10.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.10.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /25.10.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 25.10.2018.

Skatījumu skaits: 459 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: