Galvenie » 2018 » Marts » 26 » Vēsts: 26.03.18. Katrēns "Cilvēce"
16:58
Vēsts: 26.03.18. Katrēns "Cilvēce"

26.03.18 Катрен "Человечество" ​​

Человечество не помнит корней!
Народ отрабатывает свой путь!
Кажется, что нет верней,
Чем Национальная Суть!

Каждый народ - государство!
Окружающий Мир - нейтрален!
Забывают, что жизнь - Дарство!
Но, внутренний мир дуален!

Как выбраться из условностей?
Как определить Верный путь?
Нужно вернуться к Веры условиям,
В чём жизни понять Суть!

Семья не поможет в этом!
Народ - соединение семей!
Любовь в Народе будет ответом,
Чем больше Любви, тем люди сильней!

Можно говорить об Идее!
Даже о национальной политике!
Если Любви нет на самом деле,
Не будет и простой этики!

Люди стремятся к Единству!
Через национальные переливы,
Не нужно национализма,
Даже если он очень левый!

Национальная идея опасна!
В этой парадигме нет места другим!
История Планеты говорит ясно,
Религии - это право одним!

Воспитание только в Боге!
Не в религии, а в Познании!
Нужна Единая для всех дорога,
На Планете жизнь - испытание!

Чтобы подойти к знаменателю,
И определить корни Познания,
Нужно понять основательно,
Какие нужны Знания и обязательно!

Уже идёт набор в Школу Мудрости,
В этой Школе занятия ведёт Бог!
Достигается в ней Премудрость,
С Богом СоТворчество - вот итог!

Если СоТворцы - только люди,
Значит, сотворят сами Народ!
Этот разговор только прелюдия,
Людей ждёт большой Переход!

Кто-то взлетит в Космос!
Кто-то в свободном полёте,
Но, кто-то в землю прирос,
А кто-то уже на излёте!

Нет единого для всех курса!
Государства решают, как быть!
У теневого правительства ракурс,
Определяющий людям, как жить!

Нет единого для людей управления!
Теневое правительство не в счёт!
Америка не страна для равнения!
Ведёт она собственный пересчёт!

Слабые рядом, не сопротивляясь,
Создают ореол всесильности!
Но, Мир не желает равнения
И экономического насилия!

Каждый народ - тоже личность!
Требует к себе уважения!
Поведение каждого не типично,
Нужно единое определение!

Россия говорит о Боге одна!
Пока, идеология отличная,
Религиями Планета полна,
Друг от друга различными!

Есть одно, что спасёт Планету!
«Единение людей в Боге»!
Не спасут государства монеты,
«Русь - Спаситель» - будет итогом!

Аминь.
Отец Абсолют.

26.03.18

 

Vēsts: 26.03.18. Katrēns "Cilvēce"

Cilvēce neatceras saknes!
Tauta savu ceļu atstrādā!
Šķiet, ka nav uzticamākas,
Kā Nacionālā Būtība!

Katra tauta - valsts!
Apkārtējā Pasaule - neitrāla!
Aizmirst, ka dzīve - Velte!
Bet, iekšējā pasaule duāla!

Kā izkļūt no nosacītībām?
Kā noteikt Pareizo ceļu?
Vajag atgriezties pie Ticības apstākļiem,
Dzīves Būtību kur saprast!

Ģimene tur nepalīdzēs!
Tauta - ģimeņu savienošana!
Mīlestība Tautā būs atbilde,
Jo lielāka Mīlestība, jo cilvēki stiprāki! 

Var runāt par Ideju!
Pat par nacionālo politiku!
Ja Mīlestības nav īstenībā,
Nebūs arī vienkāršas ētikas!

Cilvēki uz Vienotību tiecas!
Caur nacionālām vizmām,
Nevajag nacionālisma,
Pat ja tas ļoti kreisisks!

Nacionālā ideja bīstama!
Tanī paradigmā nav vietas citiem!
Planētas Vēsture runā skaidri,
Reliģijas - tās tiesības vieniem!

Audzināšana tikai Dievā!
Ne reliģijā, bet Izzināšanā!
Viens ceļš priekš visiem vajadzīgs,
Uz Planētas dzīve - pārbaudījums!

Lai pieietu pie saucēja,
Un noteiktu Izzināšanas saknes,
Vajag saprast pamatīgi,
Kādas Zināšanas nepieciešamas un noteikti!

Jau notiek uzņemšana Gudrības Skolā,
Šinī Skolā Dievs vada nodarbības!
Tur tiek sasniegta Virsgudrība,
LīdzJaunrade ar Dievu - lūk rezultāts!

Ja LīdzRadītāji - tikai cilvēki
Tātad, radīs Tautu paši!
Tāda saruna tikai prelūdija,
Cilvēkus gaida liela Pāreja!

Kāds Kosmosā uzlidos!
Kāds brīvā lidojumā,
Taču, kāds zemē ieauga,
Bet kāds jau izlido!

Nav priekš visiem vienota kursa!
Valstis lemj, kā būt!
Ēnu valdībai rakurss,
Noteicošs cilvēkiem, kā dzīvot!

Nav priekš cilvēkiem vienotas vadības!
Ēnu valdība neskaitās!
Amērika nav valsts priekš līdzināšanās!
Viņa personīgo pārrēķinu veic!

Vājie līdzās, nepretojoties,
Rada visspēcības oreolu!
Taču, Pasaule nevēlas līdzināšanos
Un ekonomisko vardarbību!

Katra tauta - arī personība!
Prasa sevis cienīšanu!
Uzvedība katram netipiska,
Vajadzīgs viens apzīmējums!

Krievija viena par Dievu runā!
Pagaidām, ideoloģija atšķirīga,
Planēta reliģiju pilna,
Viena no otras atšķirīgas!

Ir viens, kas Planētu glābs!
"Cilvēku Vienošanās Dievā"!
Monētas neglābs valstis,
"Krievzeme - Glābējs" - būs rezultāts!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
26.03.18.

26.03.18. Quatrain "Humanity"

Humanity doesn't remember root!
The nation is working their way!
It seems that there is no more trusted,
Than the National Essence!

Every nation- is a state!
The World around- is neutral!
Forgot, that life- is a Gift!
But, the inner World is dual!

How to get out of conventions?
How to determine the right way?
Must return to conditions of Faith,
In what to understand the essence of life!

The family will not help in this!
The nation- is a mix of families!
Love in the Nation will be the answer,
More Love, more people are stronger!

I can talk about Idea!
Even about national politic!
If there is no Love,
There will be no also simple ethics!

People are striving to Unity!
Through national overflows,
Don't need nationalism,
Even if it's very left!

The national idea is dangerous!
In this paradigm there is no place for others!
The History of the Planet says clearly,
Religions- are the rights for one!

Education only in God!
Not in religion, but in Cognition!
Need a common road for all,
On the Planet, life- is a test!

To approach the denominator,
And to determine the roots of the Knowledge,
It's necessary to understand thoroughly,
What Knowledge is necessary and for sure!

There are already a set in the School of Wisdom,
In this school, classes are lead by the God!
There is achieved the Wisdom
Co creation with God- is the result!

If the Co Creators- are only people,
Hence, the Nation will create by itself!
This conversation is only prelude,
People are waiting for a big Transition!

Some will fly into Space!
Someone in free flight,
But, someone in the ground has grown,
But, someone already on the flight!

There is no united course for all!
States decide how to be!
The shadow government has a foreshortening,
Determining people how to live!

There is no united management for people!
The shadow government doesn't count!
America is not a country for equality!
She leads her own recount!

The weak are near, not resisting,
Create a halo of omnipotence!
But, the World doesn't want equality,
And economic violence!

Each nation- is personality too!
Demands to itself respect!
The behavior of each is not typical,
Need a single definition!

Russia speaks alone of God!
So far, the ideology is excellent,
The Planet is full of religions,
From each other different!

There is one thing what will save the Planet!
"Unity of people in God"!
The coins will not save states,
"Russia- Savior"- will be the result!

Amen
Father Absolute
26.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /26.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.03.2018.

Skatījumu skaits: 555 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: