Galvenie » 2017 » Maijs » 26 » Vēsts: 26.05.17. Katrēns "Dieva plāni un cilvēka plāni" - *
13:09
Vēsts: 26.05.17. Katrēns "Dieva plāni un cilvēka plāni" - *

Vēsts: 26.05.17. Katrēns "Dieva plāni un cilvēka plāni" - **
(-* : Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьмо на латышском языке)
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

26.05.17 Катрен "Планы Бога и планы человека"…………………………Quatrain "God's plans and human's plans"

Мир, конечно, уже не тот! ..................Pasaule, protams, jau ne tā!.................The World, of course, already is not same!
Каждый готовит сани! .........................Katrs gatavo ragavas!...........................Everyone is preparing a sleigh!
Ожидают прихода Мессии, ............Gaida Mesijas atnākšanu,…………….Expect the arrival of the Messiah,
Не желая меняться сами! ...............Nevēloties mainīties paši!..................Don't want to change by themselves!

Взоры обращены к России! ................Skati uz Krieviju vērsti!..........................The eyes are turned to Russia!
Пусть она будет - первой! ...................Lai viņa būtu - pirmā!............................Let it be- the first!
Но, тогда и проявление Мессии, ........Bet, tad arī Mesijas izpausme,…….…..But, then also the manifestation of the Messiah,
Доказательство, что Она в Вере! ..Pierādījums, ka Viņa Ticībā!..............Proof, that she is in the Faith!

Все ждут своего Мессию, ...................Visi savu Mesiju gaida,…………………..Everyone is waiting for their Messiah,
Ожидается передел территории, .......Sagaidāma teritorijas pārdale,………… A redistribution of the territory is expected,
Никто не знает, что за миссия, ...........Neviens nezin, kas par misiju,…….……Nobody knows, what kind of mission,
Бог решит его категорию! ...................Dievs lems viņas kategoriju!..................God will decide his category!

Ожидают и строят планы! .................Gaida un gatavo plānus!........................Expect and making plans!
Люди всегда планируют! ...................Cilvēki vienmēr plāno!............................People always are planning!
Бог решает - не кланы, ..................Dievs lemj - ne klani,……………..…….God decides- not clans,
Которые дирижируют! ...................Kuri diriģē!...........................................Which are conducting!

Все тысячелетия прошлые, ..............Visas pagājušās tūkstošgades,…………All the passed millenniums,
Под диктовку Тьмы Князя! ................Zem Tumsas Kņaza diktāta!...................Under the dictation of Darkness Prince!
Теперь стало возможным, ................Tagad kļuva iespējams,…………………..Now it became possible,
Увидеть в чём люди завязли! ............Ieraudzīt kur cilvēki iestiga!....................To see in what people got stuck in!

Бог управляет Планетой! ..............Dievs vada Planētu!............................God rules the Planet!
Русь - это Его команда! .................Krievzeme - tā Viņa komanda!............Russia- that is His command!

Интересы кланов задеты, .................Klanu intereses skartas,……………...….Interests of clans are affected
Но, для Планеты - отрада! ...............Taču, priekš Planētas - prieks!................But, for the Planet- joy!

Сценарий передела известен, .........Pārveidošanas Scenārijs zināms,............The Scenario of redistribution is known,
Повторяю, планы всё тех же! ...........Atkārtoju, plāni arī tie paši!.......................I repeat, the plans are also the same!
Это - игра Великих теней! ............Tā - Lielu ēnu spēle!...............................It's- game of Great shadows!
Где говорят междометиями! .............Kur runā interjekcijās!..............................Where talks in interjection!

Обстановка сейчас сложная! ...........Tagad stāvoklis sarežģīts!........................The situation is complicated now!
Кто-то бредит реваншем! .................Kāds par revanšu sapņo!..........................Someone is delirious about revenge!
Для кого-то будущее отложено, .......Priekš kāda nākotne atlikta,……………….For someone the future is postponed,
А, кому-то даётся авансом! ..............Bet, kādam avansā dodas!.......................But, for someone is given in advance!

Европа - под гнётом Ислама! ...........Eiropa - zem Islama sloga!........................Europe- under the yoke of Islam!
Христианство поделено на части! ....Kristietība daļās izdalīta!............................Christianity is divided into the parts!
Уверяют, что все от Адама, ...............Pārliecina, ka viss no Ādama,………...……They assure, that everything from Adam,
Откуда людские масти? ....................No kurienes cilvēciskās spalvas?................From where are the human colors?

Мир - переживает кризис! ..................Pasaule - krīzi pārdzīvo!............................The World- is in crisis!
Итоги не утешительные! .....................Rezultāti ne nomierinoši!...........................The results are not comforting!
Разделение людей - стало базисом, ..Cilvēku izdalīšana - bāze kļuva,…………..The division of people- became the basis,
Кто управлял ими решительно! ...........Kuri viņus pilnīgi vadīja!............................Who controlled them decisively!

Управление не от Бога было! ..............Vadība ne no Dieva bija!..........................Management was not from God!
Тьма управляла Планетой! ..................Tumsa Planētu vadīja!.............................Darkness controlled the Planet!
Человечество обратно плыло! .............Cilvēce atpakaļ peldēja!...........................Humanity was swimming back!
От Духа к царству монеты! ...................No Gara uz monētas valstību!.................From the Spirit to the kingdom of coin!

Трудно повернуться к Истокам! ...........Grūti uz Sākotnēm pagriezties!................It's hard to turn to the Origins!
Перемены нужны кардинальные! ........Pārmaiņas kardinālas nepieciešamas!.....Changes need cardinal!
Запахло Новым Исходом, ....................Sajūtams Jauns iznākums,………………..It smelled of a New Outcome,
Но, теперь - вертикальным! .................Taču, tagad - vertikāls!..............................But, now- vertical!

Спасение одно - вверх! ........................Bažas vienas - augšup!.............................Rescue one- up!
К Духу и Богу - одновременно! .......Pie Gara un Dieva - vienlaicīgi!..............To Spirit and God- at the same time!
Создатель проверке подверг, ...............Radītājs pārbaudei pakļāva,…………….....The Creator of the verification was subjected,
Вскрыв изъяны и откровенно! ..............Atklājot trūkumus un atklāti!.......................Having revealed and frankly!

Теперь вся надежда на Русь! ..........Tagad visas cerības uz Krievzemi!.........Now all the hopes on Russia!
На внутреннюю Её Духовность! .....Uz Viņas iekšējo Garīgumu!...................And Her inner Spirituality!

И откроет Она путь вверх! ....................Un atklās Viņa ceļu augšup!......................And she will open the way up!
Если в людях - готовность! ...................Ja cilvēkos - gatavība!...............................If in people- readiness!

Делать выбор за всех сразу! .................Veikt izvēli par visiem uzreiz!...................Make a choice for all at once!
Человечество в тупике полном! ............Cilvēce strupceļā pilnīgā!.........................Humanity is in complete impasse!
Россия - становится базой, ...............Krievija - bāze kļūst,……………………..Russia- becomes a base,
Желающих быть свободными! ........Gribētājiem kļūt brīviem!.......................For wishing ones to be free!

Не сбудутся людей планы! ...................Cilvēku plāni nepiepildīsies!......................People plans will not become true!
Рабство не вернётся в Духе! ................Verdzība Garā neatgriezīsies!...................Slavery will not return in the Spirit!
Разрушены будут кланы, ......................Sagrauti būs klani,…………………………..The clans will be destroyed,
Несущие, в Духе разруху! ....................Nesoši Garā postījumus!...........................Bearers the ruin in the Spirit!

Планета ждёт выбора русских! .......Planēta gaida krievu izvēli!....................The Planet is waiting for the choice of Russians!
Им определять ЗАВТРА! ......................Viņiem noteikt RĪTDIENU!..........................They will define TOMORROW!
Но, выбор у них узкий, .........................Taču, izvēle viņiem šaura,……………..……But, their choice is narrow,
За ними стоит ПРАВДА! ....................Aiz viņiem PATIESĪBA stāv!.....................The TRUTH stands behind them!

Аминь. ..................................................Āmen………………………………………...…Amen
Отец Абсолют. .....................................Tēvs Absolūts……………………………...…..Father Absolute
26.05.17 ...............................................26.05.2017……………………………............26.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/26.05.17.html
--------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 20.05.2013.16:53, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_neticami/2013-05-21-643
Мы продолжаем учиться узнать друг друга и сотрудничать, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святой Руси, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Абсолюта и всей Семьи Света! Спасибо всему Божьему Миру Света!
26.05.2017.12:44 --- записала Эслаума.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /26.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /26.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /26.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvoca.com /26.05.2017., дополнение на английском языке 31.05.2017
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 26.05.2017., papildināts abgļu valodā 31.05.2017.

Skatījumu skaits: 580 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: