Galvenie » 2018 » Februāris » 27 » Vēsts: 27.02.18. Katrēns "Klusums domāšanai dots"
22:27
Vēsts: 27.02.18. Katrēns "Klusums domāšanai dots"

27.02.18 Катрен "Тишина даётся подумать"​​​

Опять Весна на пороге!
Казалось недавно всё было!
Человек не помнит уроки,
Мало, что у него прибыло!

Человек - отдельная песня!
Важнее, Народа шествие!
Есть локальные вести,
Национальные есть известия!

Всё складывается в ряд!
В Великий ряд Фибоначчи,
Для Нации необходим порядок,
И никак не иначе!

Тишина объявлена ранее,
Отменяется шум обсуждений!
Мораторий мера крайняя,
Важно единство мнений!

Среди претендентов нет шансов!
Кардинальные оппозиции,
Даже самый простой галс,
Обсуждения похожи на фикции!

Народ понимает, что всё не то!
«Кулик хвалит своё болото»,
Невозможно увидеть дно,
В котором спрятано золото!

Интриги, обман, подлог!
«Джентельменский» набор на выборах!
Народ рассматривается, как лох,
Инструменты давно подобраны!

Потерпите до начала Весны!
Не оттаял ещё Народ!
Нужно время, чтобы мечты,
Открыли Главный проход!

Тишина даётся подумать!
Каждый показать себя смог!
Народ может и передумать,
Поменять Истории ход!

Выбор сделать придётся!
Оппоненты-враги не отступят!
К Свободе страна повернётся,
Или мамона Её погубит!

Выбор теперь твой - Россия!
Народ поднимается вновь!
Велика Её Миссия:
Человечеству дать Любовь!

Есть желания, есть реальность!
Часто полярные представления!
Даже в пустыне есть растительность,
Если правильное управление!

Нужно определить ориентиры!
На далёкое, и очень, Завтра!
Это - не строить квартиры,
Это - для Народа Правда!

Нужно сказать честно!
Что ждёт и что будет в будущем?
Россия на Планете - то место,
Где формируется грядущее!

Народ готов к Перемирию!
Не с властью, а с Президентом,
Это впервые в Мире,
Народ не требует дивидендов!

Народ ждёт особого предложения,
Президент, как гарант Свободы,
Должен объяснить положение:
Для страны это жизнь или проводы?

Окружение давно устарело,
Отработанный материал,
Общее решение созрело,
За окном виден 9-й вал!

Природа пришла в движение!
Не устоять под давлением,
Общее необходимо Решение,
А это - Историческое явление!

Аминь.
Отец Абсолют.

27.02.18

 

Vēsts: 27.02.18. Katrēns "Klusums domāšanai dots" 

Atkal uz sliekšņa Pavasaris!
Šķiet nesen viss bija!
Cilvēks neatceras mācības,
Maz, kas pie viņa pienāca!

Cilvēks - atsevišķa dziesma!
Svarīgāks, Tautas gājiens!
Ir lokālas vēstis,
Nacionālas ziņas ir!

Viss saliekas rindā!
Fibonači Lielajā rindā,
Priekš nācijas kārtība nepieciešama,
Un nebūt ne citādi!

Klusums izziņots agrāk,
Atceļas apspriešanas troksnis!
Galējā mēra moratorijs,
Viedokļu vienotība svarīga!

Starp pretendentiem izredžu nav!
Kardinālas opozīcijas,
Pat visvienkāršākās halzes,
Fikcijai līdzīgas apspriešanas!

Tauta saprot, ka viss ne tas!
"Tilbīte savu purvu slavē",
Dibenu redzēt neiespējami,
Kur zelts paslēpts!

Intrigas, apmāns, viltojums!
"Džentelmeniska" vervēšana uz vēlēšanām!
Tautu uzskata, kā lohu [лох ?],
Instrumenti sen izraudzīti!

Paciešaties līdz Pavasara sākumam!
Vēl neatkusa Tauta!
Laiku vajag, lai sapņi,
Galveno eju atklātu!

Klusums domāšanai dots!
Katrs sevi parādīt var!
Tauta var arī pārdomāt,
Izmainīt Vēstures gaitu!

Izvēli vajadzēs veikt!
Oponenti-naidnieki neatkāpsies!
Uz Brvību valsts pagriezīsies,
Vai mamons Viņu pazudinās!

Izvēle tagad tava - Krievija!
Tauta paceļas atkal!
Liela Viņas Misija:
Dot cilvēcei Mīlestību!

Ir vēlēšanās, ir realitāte!
Bieži polāri priekšstati!
Pat tuksnesī augu valsts ir,
Ja vadīšana pareiza!

Orientierus noteikt vajag!
Uz tālo, un ļoti, Rītdienai!
Tas - ne dzīvokļus būvēt,
Tā - Patiesība priekš Tautas!

Vajag teikt godīgi!
Kas gaida un kas nākotnē būs?
Krievija uz Planētas - tā vieta,
Kur nākotne formējas!

Tauta uz Pamieru gatava!
Ne ar varu, bet ar Prezidentu,
Tas Pasaulē pirmoreiz,
Tauta neprasa dividendes!

Tauta sevišķu priekšlikumu gaida,
Prezidents, kā Brīvības garants,
Stāvokli paskaidrot vajag:
Tā dzīve valstij vai atvadas?

Vide sen novecoja,
Materiāls atstrādāts,
Kopējais lēmums nobrieda,
Aiz loga 9-ais vilnis redzams!

Daba kustībā nonāca!
Zem spiediena nenoturēties,
Kopīgais Lēmums nepieciešams,
Bet tas - Vēsturiska parādība!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
27.02.18.

27.02.18. Quatrain "Silence is given to think"

Again Spring is on its doorstep! 
It seems recently everything was!
A human doesn't remember the lessons,
It's not enough that has arrived to him!

Human- is a separate song!
More importantly, the Nation is marching!
There are local news,
There is national news!

Everything is in a row!
In the Great Fibonacci series,
Order is necessary for the Nation,
And nothing else!

Silence was announced earlier,
The noise of discussion is canceled!
The moratorium of ultimate major,
Unity of opinions is important!

There is no chance among the contenders!
Cardinal oppositions,
Even the most simple tack,
Discussions are like fictions!

Nation understands that everything is not right!
"Kulik praises his swamp",
It is impossible to see the bottom,
Where the gold is hidden!

Intrigue, deception, forgery!
"Gentleman's" set in election!
The nation is treated like a sucker,
Tools have long been selected!

Suffer until the beginning of Spring!
The nation has not thawed yet!
It takes time to dream,
Opened the main passage!

Silence is given to think!
Everyone was able to prove himself!
Nation can change their mind,
Change the course of History!

You have to make a choice!
Opponents- enemies will not back down!
The country will turn o Freedom,
Or mammon will ruin Her!

Your choice is now- Russia!
The nation is rising again!
Great is Her Mission:
Give Love to humanity!

There are desires, there is a reality!
Often polar representations!
Even in the desert there is vegetation,
If the correct management!

Need to determine the benchmarks!
To the distant, and very, Tomorrow!
It- is not to build an apartment,
It- is Truth for Nation!

It's necessary to tell fairly!
What is waiting and what will happen in future?
Russia on the Planet- is place,
Where the future is formed!

The nation is ready for an armistice!
Not with authority, but with the President,
This is the first time in the World,
The nation doesn't require dividends!

The nation is waiting for a special offer,
The President, as guarantor of Freedom,
Should explain the situation:
Is it life for country or farewell?

The environment is long overdue,
Waste material,
The general decision has matured,
Outside the window can see the 9th shaft!

Nature has come into motion!
Don't resist under the pressure,
General Solution is needed,
But this- is Historical phenomenon!

Amen
Father Absolute
27.02.18.Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.02.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.02.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.02.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.02.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.02.2018.

Skatījumu skaits: 560 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: