Galvenie » 2018 » Marts » 27 » Vēsts: 27.03.18. Katrēns "Divas Monarhijas"
18:12
Vēsts: 27.03.18. Katrēns "Divas Monarhijas"

27.03.18 Катрен "Две Монархии" ​​

Есть Народ - а есть Правительство!
И это не одно и то же!
Поведение Народа - никогда вредительство!
Поведение Правительства не похоже!

Есть человеческий Мир и есть этика!
Есть и История существования!
Есть искренность, а есть косметика,
Есть Монархия и Её желания!

Монархия в основе своей - агрессия!
Монархия живёт колониями,
Англия в агрессии почти профессор!
Держала пол-Мира в полоне!

Жить за счёт других - проще!
Главное обеспечивать превосходство!
Но, век колониальный короче,
Нет между колониями сходства!

Россия Монархией была тоже!
Но, колонии вросли в Империю,
Стали страной, которая может,
Быть Единой и без потери!

Название одно, но результат разный!
Монархии держатся за счёт силы!
Единение в Духе вопрос не праздный,
В России был Дух и никакого насилия!

Монархия ещё и обман, и подкуп!
Англия преуспела в этом!
У России другой подход:
Любовь, воспетая людьми и поэтами!

Две Монархии, но какое отличие!
Кровь и насилие в океанах,
Влияние по Планете разлито,
Или Любовь генерируется неустанно!

История прошлого вдруг ожила!
В Англии опять ложь и интриги,
Раздражение, что Россия всё же жива,
И что дети Её - индиго!

Укусить нельзя - Бог не допустит!
Но, ужалить при любой возможности!
Вдруг Создатель что-то пропустит,
А это упоминание о былой мощи!

Но, у одной Монархии всё к концу!
У второй - Великое преображение!
Не бывать больше львам, как Венцу,
Нет Английского впредь побережья!

Печальна судьба и Америки!
Забыла, что была создана случайно!
Захлебнётся Она в истерике,
Когда затонет Свобода Её нечаянно!

Причал Вечный для людей - Россия!
Она будет теперь Монархией Духа!
Люди поймут ненависть к Её Миссии,
От прошлых Монархий - разруха!

Что Империя, если Мир Новый!
Новая мерность - другой Мир!
Российская империя вернётся в итоге,
Монархией Бога, как ориентир!

Одна Монархия пала, другая - взошла!
Пример Исторической справедливости!
Новая мерность уже пришла,
На Небе всё отразилось!

Великое и смешное - рядом!
Империи начинались одновременно!
От одной остаётся отрицательный заряд,
А другая несёт Любовь и не временно!

Теперь Россия пишет Историю!
Не все Народы готовы к этому!
Новая теперь для стран категория,
Будет для Народов - Новым Заветом!

Монархия от Бога - есть будущее!
Монархия от мамоны - прошлое!
Через Любовь видно грядущее!
Через мамону - ничего больше!

Аминь.
Отец Абсолют.

27.03.18

 

Vēsts: 27.03.18. Katrēns "Divas Monarhijas"

Ir Tauta - bet ir Valdība!
Un tas nav viens un tas pats!
Tautas uzvedība - nekad kaitniecība!
Uzvedība Valdības nav līdzīga!

Ir cilvēciskā Pasaule un ētika ir!
Ir arī eksistēšanas Vēsture!
Ir patiesums, bet kosmētika arī ir,
Ir Monarhija un Viņas vēlēšanās!

Monarhija savā pamatā - agresija!
Monarhija koloniju dzīve,
Anglija agresijā gandrīz profesors!
Turēja pusi Pasaules polonā [в полоне ?]!

Dzīvot uz citu rēķina - vienkāršāk!
Galvenais pārākumu nodrošināt!
Taču, koloniālais mūžs īsāks,
Nav starp kolonijām līdzības!

Krievija arī Monarhija bija!
Taču, kolonijas Impērijā ieauga,
Kļuva valsts, kura var,
Būt Vienota un bez zaudējumiem!

Nosaukums viens, bet razultāti dažādi!
Monarijas turas uz spēka rēķina!
Vienošana Garā ne lieks jautājums,
Krievijā Gars bija un vardarbības nekādas!

Monarhija vēl arī apmāns un uzpirkšana!
Anglija sekmes tur guva!
Krivijai cita pieeja:
Mīlestība, cilvēku un dzejnieku apdziedāta!

Divas Monarhias, bet atšķirība kāda!
Asinis un vardarbība okeānos,
Ietekme pār Planētu izlieta,
Vai Mīlestība ģenerējas nenogurstoši!

Pagātnes vēsture pēkšņi atdzīvojās!
Anglijā atkal meli un intrigas,
Īgnums, ka Krievija tomēr dzīva,
Un ka bērni Viņas - indigo!

Iekost nevar - Dievs nepieļaus!
Taču, iedzelt pie jebkuras iespējas!
Ja nu Radītājs kaut ko nepamana,
Tas taču atgādinājums par bijušo spēku!

Bet, vienai Monarhijai viss uz beigām!
Otrai - Dižena pārveidošana!
Nebūt vairāk lauvām, kā Vaiņagam,
Anglijas piekrastes turpmāk nav!

Bēdīgs liktenis arī Amērikai!
Aizmirsa, ka bija radīta nejauši!
Aizrīsies Viņa histērijā,
Kad Viņas Brīvība noslīks netīšām!

Mūžīgā Piestātne priekš cilvēkiem - Krievija!
Viņa tagad būs Gara Monarhija!
Cilvēki sapratīs naidu uz Viņas Misiju,
No pagātnes Monarhijām - sabrukums!

Ko Impērija, ja Pasaule Jauna!
Jauna dimensija - cita Pasaule!
Krievijas Impērija rezutātā atgriezīsies,
Dieva Monarhija, kā orientieris!

Viena Monarhija krita, cita - uzausa!
Vēsturiskā taisnīguma piemērs!
Jaunā dimensija jau atnāca,
Debesīs viss atspoguļojās!

Diženais un smieklīgais - līdzās!
Impērijas sākās vienlaicīgi!
No vienas paliek negatīvs lādiņš,
Bet cita nes Mīlestību un ne pagaidām!

Tagad Krievija Vēsturi raksta!
Ne visas Tautas tam gatavas!
Jauna priekš valstīm tagad kategorija,
Būs priekš Tautām - Jauns Novēlējums!

Monarhija no Dieva - nākotne ir!
Monarhija no mamona - pagātne!
Caur Mīlestību nākotne redzama!
Caur mamonu - vairāk nekā!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
27.03.18.

27.03.18. Quatrain "Two Monarchies"

There is a Nation- but there is Government!
And this is not the same thing!
The behavior of Nation- is never sabotage!
The behavior of Government is not similar!

There is a human World and there is ethics!
There is also a History of existence!
There is sincerity, but there is cosmetic too,
There is Monarchy and Her desires!

The Monarchy is based- on aggression!
The Monarchy is life in colonies,
England in aggression is almost a professor!
She was holding half of the World in the polonium!

Living at the expense of others- are easier!
The main thing is to ensure superiority!
But, the colonial age is shorter,
There is no similarity between colonies!

Russia was a Monarchy too!
But, the colonies grew into Empires,
Became a country, who can,
To be United and without loss!

The name is one, but the result is different!
Monarchies are held by force!
Unity in Spirit is not an idle question,
In Russia there was Spirit and no violence!

Monarchy is also fraud and bribery!
England has succeeded in this!
Russia has a different approach:
Love, sung by people and poets!

Two Monarchies, but what a difference!
Blood and violence in the oceans,
Influence on the Planet is spilled,
Or Love is generated relentlessly!

The history of the past suddenly came to life!
In England, again lies and intrigues,
The annoyance, that Russia is still alive,
And that Her children- are indigo!

Can't bite- God will not allow!
But, sting at every opportunity!
Suddenly the Creator will miss something,
And this is a mention of the former power!

But, one Monarchy has everything to the end!
The second- the Great transfiguration!
There will be no more lions, like Crown,
No English henceforth the coast!

The fate of America is also sad!
Forgot that was created by accident!
She will choke in hysterics,
When Her Freedom falls It Unintentionally!

Eternal Pier for people- Russia!
She will be now the Monarchy of the Spirit!
People will understand the hatred of Her Mission,
From the past Monarchies- devastation!

What an Empire, if the World is New!
The New dimension- is another World!
The Russian Empire will return in the end,
The Monarchy of God, as the landmark!

One Monarchy fell, the other- ascended!
An example of historical justice!
The New dimension has already come,
Everything is reflected in Heaven!

Great and funny- is near!
The Empires began simultaneously!
From one there is a negative charge,
And the other is Love and not temporarily!

Now Russia is writing History!
Not all Nations are ready for this!
New categories now for countries,
It will be for Nations- the New Testament!

Monarchy from God- there is future!
Monarchy from mammon- the past!
Through Love you can see the future!
Through mammon- nothing more!

Amen
Father Absolute
27.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi Eslauma, angļu valodā tulkoja Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.03.2018.

Skatījumu skaits: 549 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: