Galvenie » 2018 » Jūnijs » 27 » Vēsts: 27.06.18. Katrēns "Dievs aicina"
17:53
Vēsts: 27.06.18. Katrēns "Dievs aicina"

27.06.18 Катрен ​“Бог призывает” ​​

Трудная жизнь без цели!
Трудно стране без неё!
Люди построить хотели,
Счастье в стране своё!

Жизнь – это трудное счастье!
Касается и богатых!
Богатство несёт несчастье,
Это территория рогатого!

Движется Мир бесполезно!
Перебирая платформу «измов»,
Нет опыта для людей полезного,
Всё оборачивается фанатизмом!

Формы новые – основа старая!
Есть – хозяин, есть – раб!
Демократия – игра рогатых!
Кто-то сильный, а кто-то – слаб!

Выживает всегда – сильнейший!
Вечная логика человечества!
У власти, конечно, – мудрейший,
Но, уже для всего отечества!

Если разбирать человека,
Сложное население,
Не изменилось ничего в веках,
Есть – дворцы, есть – поселения!

Эволюция Сознания – волнами!
Были уже империи,
Сегодня изменить можно полностью,
Только шкалу измерения!

Всё ушло, окончательно, в прошлое,
Современность – Шестая раса!
Изменить ничего невозможно,
Наступила последняя фаза!

Власть Пятой не имеет окраин,
Центростремительное движение,
Люди не понимают, почему крайние?
Жизнь в бизнесе – это название!

В бизнес включены все,
Независимо от национальности,
Мировое управление видно везде,
Бизнес – новая специальность!

И не так важно, что делать!
Главное – это деньги!
Люди перестали мечтать,
Они стали сегодня тенью!

Нет традиций, есть только время!
Говорят: время – деньги!
Жизнь для многих – уже бремя!
Люди стали сегодня тенью!

Всё брошено к ногам Тьмы!
Растоптаны все границы!
Под давлением кутерьмы,
Любовь никогда не родится!

Человечество стало массой!
Массой серого цвета!
Предложена новая трасса,
Тьма празднует сегодня победу!

Пора сдёрнуть с России Тень!
В тени не бывает рассвета!
Кто-то не может, кому-то лень,
Нарушено «Равенство» – Бога Завет!

Прогресс отдаляет от Бога!
Прогресс – это и есть мамона!
Пятая скоро уйдёт в итоге,
С ней вместе и Тьмы попона!

Мир делится в спешке на части!
«Разделяй и властвуй»!
Давление уже, как напастье,
Бог призывает Россию на Царство!

Через три года всё сбудется!
События ускорятся на перепутье!
Россия Право своё добудет,
Монархия на пост заступит!

Аминь.
Отец Абсолют
27.06.18

 

Vēsts: 27.06.18. Katrēns "Dievs aicina" 

​​​​​​​Grūta dzīve bez mērķa!
Grūti valstij bez tā!
Cilvēki uzcelt gribēja,
Laimi valstī savā!

Dzīve - tā laime grūta!
Skar arī bagātos!
Bagātība nelaimi nes,
Tā ragaiņa teritorija!

Virzas Pasaule bezvērtīgi!
"Ismu" platformu šķirojot,
Nav priekš cilvēkiem pieredzes vērtīgas,
Viss fanātismā pārvēršas!

Formas jaunas - pamats vecais!
Ir - saimnieks, ir - vergs!
Demokrātija - ragaiņu spēle!
Kāds stiprais, bet kāds - vājš! 

Izdzīvo vienmēr - stiprākais!
Cilvēces mūžīgā loģika!
Varai, protams, - gudrākais,
Taču, priekš visa jau tēvzeme!

Ja cilvēku analizēt,
Iedzīvotājus sarežģītāk,
Nekas gadsimtos neizmainījās,
Ir - pilis, ir - apmetnes!

Apziņas evolūcija - viļņiem!
Bija jau impērijas,
Šodien var izmainīt pilnīgi,
Tikai mērījumu skalu!

Viss aizgāja, galīgi, pagātnē,
Laikmetīgums - Sestā rase!
Izmainīt nevar neko,
Iestājās pēdējā fāze!

Piektās varai nomales nav,
Centrbēdzes kustība,
Cilvēki nesaprot, kādēļ malējie?
Dzīve biznesā - tas nosaukums!

Biznesā iesaistīti visi,
Neatkarīgi no nacionalitātes,
Visur Pasaules vadība redzama,
Bizness - jauna specialitāte!

Un ne tik svarīgi, ko darīt!
Galvenais - tā nauda!
Cilvēki sapņot pārstāja,
Viņi kļuva ēna šodien!

Nav tradīciju, ir tikai laiks!
Saka: laiks - nauda!
Dzīve priekš daudziem - jau nasta!
Cilvēki kļuva ēna šodien!

Viss pie Tumsas kājām mests!
Robežas nomīdītas visas!
Zem spiediena kņadas,
Mīlestība nedzims nekad!

Cilvēce kļuva masa!
Pelēkas krāsas masa!
Piedāvāta jauna trase,
Tumsa šodien uzvaru svin!

Laiks no Krievijas Ēnu noraut!
Ēnā nemēdz būt rītausmas!
Kāds nevar, kādam slinkums,
Sagrauta "vienlīdzība" - Dieva Novēlējums!

Progress no Dieva attālina!
Progress - tas arī ir mamons!
Piektā drīz aizies rezultātā,
Ar to kopā arī Tumsas zirgsega!

Pasaule dalās uz daļām steigā!
"Skaldi un valdi"!
Spiediens jau, kā posts,
Dievs Krieviju uz Valstību aicina!

Pēc trim gadiem viss piepildīsies!
Notikumi paātrinās krustcelēs!
Krievija savas Tiesības sadabūs,
Monarhija postenī stāsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.06.18.

27.06.18. Quatrain  “God calling”

A difficult life without a target!
It’s hard for the country without it!
People wanted to build,
Happiness in their country!

Life is a difficult happiness!
Concerning the rich ones!
Wealth brings misfortune,
This is the territory of the horned one!

The World moves useless!
Moving through the platform of “isms”,
There is no useful experience for people,
Everything turn into fanaticism!

Forms are new- the basis is old one!
There is- the owner, there is- slave!
Democracy- is game of the horned ones!
Someone is strong, but someone- weak!

Survive only- the strongest!
The eternal logic of humanity!
Power, of course- is the wisest,
But, already whole fatherland for all!

If disassemble a human,
The population is more complex,
Nothing has changed in the end,
There are- palaces, there are- settlements!

Evolution of Consciousness- waves!
There were already empires,
Today can change completely,
Only the scale of measurement!

Everything has gone, finally, into the past,
Modernity- the Sixth race!
Impossible to edit anything,
The last phase has come!

The power of fifth doesn’t have suburbs,
Movement of centripetal,
People doesn’t understand why the extreme?
Life in business- this is the name!

Everyone is included in the business,
Regardless of nationality,
World government can be seen everywhere,
Business- is a new specialty!

And it’s not so important, what to do!
The main thing- is money!
People stopped dreaming,
They have become a shadow today!

There are no traditions, there is only time!
They say: time- is money!
Life for many- is already burden!
People have become a shadow today!

Everything is thrown at the feet of Darkness!
All borders are trampled!
Under the commotion of pressure,
Love will never be born!

Humanity has become a mass!
A mass of gray color!
A new route is proposed,
Darkness celebrates victory today!

It’s time to shave Shadow from Russia!
In the shade, there is no dawn!
Someone can’t, someone is lazy,
Violated “equality”- is God’s Covenant!

Progress moves away from God!
Progress- this is the mammon!
The fifth soon will leave in the end,
With her also together blankets of Darkness!

The World divides in hurry to pieces!
“Divide and rule”!
Pressure already, as misfortune,
God calls to Russia for the Kingdom!

All will come true in three years!
Events will accelerate at a crossroad!
Russia will gain her rights,
Monarchy will take over on the post!

Amen
Father Absolute
27.06.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.06.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.06.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.06.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.06.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.06.2018.

Skatījumu skaits: 488 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: