Galvenie » 2018 » Augusts » 27 » Vēsts: 27.08.18. Katrēns "Cilvēka augstais potenciāls"
16:59
Vēsts: 27.08.18. Katrēns "Cilvēka augstais potenciāls"

27.08.18 Катрен “Высокий потенциал человека” ​​

Потенциал очень высокий,
Бездарное использование,
В Пространстве есть сроки,
Для наращивания Дарования!

Немногие стремятся в Небо,
Мамона ломает судьбы,
Жизнь многих давно – Небыль,
Бессмысленная по кругу ходьба!

Никто не поднимается к Богу,
Право выбора пропадает,
Потенциал, дарованный на выбор дороги,
От поколения к поколению падает!

Опаздывает всегда и во всём!
Гоняется за жизнью в комфорте,
Не понимает, что проявление в том,
Чтобы Сознание своё оформить!

Надо поднимать себя ввысь,
Примеряя на себя крылья!
Надо и формировать Мысль,
Которая, прорастает Былью!

Человек – есть Творец по праву!
Формирует Мир и, конечно, себя!
Он отрабатывает для себя Правила,
Сотворчество с Богом – его стезя!

Он голограмма и точная копия!
Ему дано Право Творить!
Новый Мир – совсем не утопия,
Об этом не перестаю говорить!

Не слышит человек Бога!
Тьма предложила религии!
Была подмена понятий в итоге,
Искажения произошли Великие!

Человек уже ничего не может!
Отвергнуто Право Творения,
Совесть тоже его не гложет,
Стал рабом к своему удивлению!

Стал на тысячелетия изгоем!
Нет собственных представлений!
Потенциал Творца упокоен,
В Сознании никаких изменений!

Науки вторят Сознанию!
И то, и другое – в зачатии,
Пространства нет понимания,
Свалилось на людей несчастье!

Люди всё ходят по кругу,
Из поколения к поколению!
Жизнь многих превращена в муку,
По Тьмы повелению!

Нет сопротивления – есть апатия!
Сознание парализовал страх!
“Меж трёх сосен” скитания:
Сотни лет канули в прах!

Человечество сгубило Пятую,
Научный прогресс ничего не дал!
Для людей ничего не понятно,
Искать себя человек перестал!

Пример Золотого сечения,
Ничего не дал человеку,
Не изменилось у людей мнение,
Не дождаться Золотого века!

Пятая уходит бессмысленно,
Потенциал не был использован!
Не поняли люди жизни смысл,
Религиями они заколдованы!

Между Богом и Богом,
Не может быть человека,
Единение должно быть итогом:
С Богом Единение на века!

Ничто не спасёт человека!
Он – хозяин своей Судьбы,
Поднимается четверть века,
Остальное: время пустой ходьбы!

Для спасения нужны усилия!
Достаточно два процента,
Это Богов – Духовная сила,
Сконцентрированная в Центре!

Аминь.
Отец Абсолют
27.08.18 =26=8

 

Vēsts: 27.08.18. Katrēns "Cilvēka augstais potenciāls" 

Potenciāls ļoti augsts,
Izmantošana nemākulīga,
Telpā ir termiņi,
Priekš Talantu audzēšanas!

Nedaudzi Debesīs tiecas,
Mamons likteņus lauž,
Daudzu dzīve sen - Neesība,
Pa apli iešana bezjēdzīga!

Nepaceļas pie Dieva neviens,
Izvēles Tiesības pazūd,
Potenciāls, ceļa izvēlei dāvāts,
No paaudzes paaudzē krītas!

Nokavē vienmēr un visā!
Pēc dzīves komfortā dzenas,
Nesaprot, ka izpausme tur,
Lai savu Apziņu formētu! 

Sevi augšup vajag pacelt,
Sev spārnus piemērojot!
Arī Domu formēt vajag,
Kas, Patiesumā izaug!

Cilvēks - pēc taisnības Radītājs ir!
Formē Pasauli un, protams, sevi!
Viņš priekš sevis Noteikumus izstrādā,
Līdzsadarbība ar Dievu - viņa taka!

Viņš hologramma un precīza kopija!
Viņam dotas Tiesības Radīt!
Jaunu Pasauli - pavisam ne utopija,
Par to runāt nepārstāju!

Nedzird cilvēks Dievu!
Tumsa reliģijas piedāvāja!
Rezultātā izpratņu nomaiņa bija,
Kropļojumi notika Lieli!

Cilvēks jau nevar neko vairāk!
Tiesības Radīt atraidītas,
Sirdsapziņa arī viņu negrauž,
Vergs kļuva par pārsteigumu sev!

Uz tūkstošgadēm izstumtais kļuva!
Personīgo priekšstatu nav!
Radītāja potenciāls apglabāts,
Apziņā izmaiņu nekādu!

Zinātnes Apziņu piedzied!
Gan viens, gan otrs - apaugļošanā,
Telpas saprašanas nav,
Novēlās uz cilvēkiem nelaime!

Cilvēki pa apli turpina iet,
No paaudzes paaudzē!
Dzīve daudziem pārvērsta mokās,
Pēc Tumsas vēlējuma!

Nav pretošanās - ir apātija!
Bailes Apziņu paralizēja!
Klejojumi "starp trim priedēm":
Simtiem gadu pīšļos iekrita!

Cilvēce Piekto pazudināja,
Zinātniskais progress neko nedeva!
Priekš cilvēkiem saprotams nav nekas,
Sevi meklēt pārstāja cilvēks!

Zelta grieziena piemērs,
Cilvēkam nedeva neko,
Neizmainījās cilvēkiem viedoklis,
Nesagaidīt Zelta laikmetu!

Piektā aiziet bezjēdzīgi,
Potenciāls izmantots nebija!
Nesaprata cilvēki dzīves jēgu,
Reliģiju viņi apburti!

Starp Dievu un Dievu,
Cilvēks nevar būt,
Vienotībai jābūt rezultātam:
Vienotībai ar Dievu uz mūžiem!

Nekas neglābs cilvēku!
Viņš - sava Likteņa saimnieks,
Ceturtdļgadsimatu paceļas,
Pārējais: tukša gājiena laiks!

Glābšanai piepūle vajadzīga!
Divi procenti pietiekami,
Tas Dievu - Garīgais spēks,
Centrā sakoncentrēta!

Āmen.
Tēvs Absolūts
27.08.18=26=8

27.08.18. Quatrain “High human potential”

The potential is very high,
Inept use,
In Space there are terms,
To build up the Talents!

Few seek in Heaven,
Mammon is destroying fate,
The life of many long ago- Lack of,
Pointless walking around!

Nobody rises to God,
The Right to choose is lost,
The potential given for choice of the road,
Falls from generation to generation!

Late always and in everything!
Chasing for comfort of life,
Doesn’t understand, that manifestation is there,
To form your Consciousness!

We must rise up ourselves,
Trying on wings!
Also Thought is necessary to form,
Which sprouts in Truth!

Human- is the Creator by rights!
Forms the World and, of course, yourself!
He fulfills the Rules for himself,
Co creation with God- is his path!

He is a hologram and exact copy!
Is given Rights to him to Create!
The New World- not at all an utopia,
I don’t stop talking about this!

The human doesn’t hear God!
Darkness offered religions!
There was a substitution of concepts in the end,
Distortions have occurred Great!

Human can’t do anything!
The Right to Create is refused,
Conscience also doesn’t bite him,
Slave became surprise for himself!

He became an outcast for millenniums!
There is no personal idea!
The potential of the Creator is resting,
There is no change in Consciousness!

Sciences echoes Consciousness!
Both that, and another- in conception,
Space has no understanding,
The misfortune fell on people!

People continue to walk around circle,
From generation to generation!
The life of many is turned into flour,
By the command of Darkness!

There is no resistance- there is apathy!
Fear paralyzed Consciousness!
Wandering “between the three pines”
Hundreds of years have suck to dust!

Humanity has ruined the Fifth,
Scientific progress has not given anything!
For people nothing is clear,
Human stopped to find himself!

Example of Golden section,
Nothing gave to human,
The opinion of people has not changed,
Don’t wait for the Golden Age!

The Fifth leaves useless,
Potential was not used!
People didn’t understand the meaning of the life,
They are bewitched by religions!

Between God and God,
There can’t be a human,
Unity must be the result:
Unity with God for ages!

Nothing can save a human!
He- is the owner of his Destiny,
A quarter of century has risen,
The rest: the time of empty walk!

For save you need an effort!
Two percent is enough,
This is the God- Spiritual power,
Concentrated in the Center!

Amen
Father Absolute
27.08.18=26=8

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/27.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /27.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /27.08.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /27.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 27.08.2018.

Skatījumu skaits: 429 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: