Galvenie » 2018 » Marts » 28 » Vēsts: 28.03.18. Katrēns "Vēsturiska kauja"
15:58
Vēsts: 28.03.18. Katrēns "Vēsturiska kauja"

28.03.18 Катрен ​​"Историческое сражение"

Есть Единение с плюсом!
А есть Единение с минусом!
Любое Единение - это союз,
Только с каким запросом!

На Планете Единение - это против!
Это дружба против кого-то!
Дружба «За» - это почти утопия!
История не помнит что-то!

Есть страны, а есть коалиции!
Это совсем не одно и то же!
В коалиции всегда «столица»!
Противник тоже возможен!

Сегодня Мир ополчился на Русь!
Ищет, как укусить больнее!
Разнимать страны Я не берусь,
Зная, что Русь честнее!

Есть старый Мир неравенства!
Его не изменить словом!
Новая мерность принесёт Равенство!
Русь станет Её оплотом!

Мир уже сильно скрипит!
Вот-вот начинаются действия!
Создатель стороны не соединит,
Для человечества плохое известие!

Нельзя соединить несоединимое!
Капитал вдруг с Любовью - странно!
Прошлое давно неделимое,
Новое - это Новая Русь, отрадно!

Сегодня сила нападает на Веру!
Так случилось в Пространстве,
Преображение Богом отмерено,
Как последнее для всех странствие!

Странствие из Мира прошлого,
Где ложь побеждала Веру!
Но, в Новом мире так невозможно,
Ложь и обман - химера!

Последнее сражение Света и Тьмы!
Тьма решила дать бой Богу!
Страны уже обозначены для борьбы!
Русь одна против Тьмы в итоге!

Сражение Историческое уже не шутка!
Отступать нельзя никому!
В ход идёт всё и информационная утка,
Это Миру видно всему!

Соединились против Руси предатели!
Даже, те, кто был всегда рядом!
Определено это Создателем,
Как борьба с Люцифера отрядом!

Битва Небес продолжается!
Теперь уже в Плотном плане!
Те, кто Веру стяжали,
Стоят почти на заклание!

Выбор: жизнь или смерть!
Сегодня не дано другого!
Природа поможет: преобразуя твердь,
Даже Тьма не знала такого!

Страны и Русь - лоб в лоб!
Историческое противостояние!
Религии помогут Тьме чтоб,
Разделить Руси состояние!

Но, Россия - не только богатство!
Главное, это Её Духовность!
Совершает Мир Святотатство!
Не разрушить Руси способность!

Способность отдавать себя людям!
Это промысел - Богоносителя!
Сражение с Тьмой - это только прелюдия!
Появления на Руси Спасителя!

Россия - это колыбель Спасителя!
Тьма не выдержит сопротивления!
Бог Русь хранит, как носителя,
Ведь Она Создателя проявление!

Аминь.
Отец Абсолют.

28.03.18

 

Vēsts: 28.03.18. Katrēns "Vēsturiska kauja"

Ir Vienošana ar plusu!
Bet ir Vienošana ar mīnusu!
Jebkura Vienošana - tā savienība,
Tikai ar kādu vajadzību!

Vienošana uz Planētas - tas pret!
Tā draudzība pret kādu!
Draudzība "Par" - tā gandrīz utopija!
Vēsture neatceras ko līdzīgu!

Ir valstis, bet ir koalīcijas!
Tas ne gluži viens un tas pats!
Koalīcijā vienmēr "galvaspilsēta"!
Pretinieks arī iespējams!

Šodien Pasaule vērsās pret Krieviju!
Meklē, kā iekost sāpīgāk!
Izšķirot valstis Es neņemos,
Zinot, ka Krievzeme godīgāka!

Ir nevienlīdzības vecā Pasaule!
To ar vārdu neizmainīt!
Jaunā dimensija Vienlīdzību atnesīs!
Tās atbalsts kļūs Krievzeme!

Pasaule jau spēcīgi čirkst!
Lūk, lūk, sāksies darbība!
Radītājs puses nesavienos,
Slikta ziņa priekš cilvēces!

Nedrīks savienot nesavienojamo!
Kapitālu pēkšņi ar Mīlestību - dīvaini!
Pagātne sen nedalāma,
Jaunais - tā Krievzeme Jaunā, iepriecinoši!

Šodien spēks Ticībai uzbrūk!
Tā Telpā gadījās,
Pārveidošana Dieva iemērīta,
Kā pēdējais priekš visiem ceļojums!

Ceļojums no pagātnes Pasaules,
Kur meli Ticību uzvarēja!
Taču, Jaunajā Pasaulē nevar tā būt,
Meli un apmāns - himera!

Pēdējā Gaismas un Tumsas kauja!
Tumsa lēma iet kaujā pret Dievu!
Valstis priekš cīņas jau noteiktas!
Rezultātā Krievzeme viena pret Tumsu!

Kauja Vēsturiska jau ne pa jokam!
Atkāpties nedrīkst neviens!
Iet darbībā viss arī informatīvā pīle,
Tas visai Pasaulei redzams!

Pret Krievzemi nodevēji apvienojās!
Pat tie, kuri vienmēr bija līdzās!
Tas Radītāja noteikts,
Kā cīņa ar Lucifera vienību!

Debesu kauja turpinās!
Tagad jau Blīvajā plānā!
Tie, kuri Ticību iemantoja,
Stāv gandrīz uz kaušanu!

Izvēle: dzīvība vai nāve!
Šodien cits nav dots!
Daba palīdzēs: cietību pārveidojot,
Pat Tumsa ko tādu neznāja!

Valstis un Krievzeme - pieri pret pieri!
Vēsturiska pretestība!
Tumsai palīdzēs reliģijas lai,
Sadalītu Krievzemes mantu!

Taču, Krievzeme - ne tikai bagātība!
Galveneis, tas Viņas Garīgums!
Pasaule noslēdz Upuri!
Nesagraut Krievzemes spēju!

Spēju sevi cilvēkiem atdot!
Tā nodarbe - Dievnesēja!
Kauja ar Tumsu - tā tikai prelūdija!
Glābēja parādīšanās Krievzemē!

Krievija - tas Glābēja šūpulis!
Tumsa neizturēs pretošanos!
Dievs Krievzemi glabā, kā nesēju,
Radītāja izpausme taču Viņa!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
28.03.18.

28.03.18. Quatrain "The Historical battle"

There is Union with a plus!
And there is Unity with a minus!
Any Unity- is union,
Only with any request!

Unity on the Planet- is against it!
This is the friendship against someone!
Friendship "For"- is almost utopia!
History doesn't remember something like this!

There are countries, but there are coalitions!
This is not exactly the same thing!
There is always "capital city" in coalition!
The enemy is also possible!

Today the World has taken up arms against Russia!
Look, how to bite more painful!
I don't dare to separate countries,
Knowing that Russia is more honest!

There is inequality in the old World!
It doesn't change with word!
A New dimension will bring Equality!
It will become mainstay in Russia!

The World is already very creaky!
Look, look action is about to begin!
The Creator will not connect parts,
Bad news for humanity!

Can't connect the unconnected!
Capital suddenly with Love- strange!
The past is long ago undivided,
The New- is the New Russia, it's gratifying! 

Today force attacks the Faith!
So it happened in Space,
Transfiguration by God is measured,
As the last wandering for all!

Wander from the World of the past,
Where lies defeated the Faith!
But, in the New World, it is impossible,
Lies and deception- are chimeras!

The last battle of Light and Darkness!
Darkness decided to fight against God!
Countries have already been designated for the struggle!
Russia is alone against Darkness in the end!

The Historical battle is no longer a joke!
Can't retreat anyone!
In the cause there is everything also an information duck,
This is visible to all World!

Traitors have joined against Russia!
Even those, who were always there!
It is determined by the Creator,
As the fight of squad of Lucifer!

The battle of Heaven continues!
Now already in the Dense plan!
Those, who obtained the Faith,
They stand almost to the slaughter!

Choice: life or death!
Today is not given another!
Nature will help: transforming the firmament,
Even Darkness didn't know that!

Countries and Russia- forehead to the forehead!
Historical confrontation!
Religions will help the Darkness,
Divide the state of Russia!

But, Russia- is not only wealth!
The main things, is Her Spirituality!
The World performs the Sacrifice!
Don't destroy the power of Russia!

Ability to give yourself to people!
This thought action- is the God bearer!
The battle with Darkness- is only a prelude!
Appearance of Savior in Russia!

Russia- is the cradle of the Savior!
Darkness will not stand the resistance!
God keeps Russia as a bearer,
She is the manifestation of the Creator!

Amen
Father Absolute
28.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
--------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /28.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /28.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.03.2018.

Skatījumu skaits: 561 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: