Galvenie » 2017 » Jūnijs » 28 » Vēsts: 28.06.17. Katrēns "Būs labāk par Savienību!" - *
15:20
Vēsts: 28.06.17. Katrēns "Būs labāk par Savienību!" - *

Vēsts: 28.06.17. Katrēns "Būs labāk par Savienību!" - **
(- *: Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Символписьма на латышском языке *(J) "Sveiciens Saulgriežu - Līgo Svētkos!" / *(Н) "Привет в Солнцестояние - Праздник Лиго!", публикована: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_sveiciens_saulgriezu_ligo_svetkos/2013-06-23-676 )
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

28.06.17 Катрен "Будет лучше Союза!"…………………………………………Quatrain "It will be better than the Union"

Не надо никакой войны,....................... Nevajag nekādu karu,…………………..There is no need for any war,
Люди уйдут сами, ..................................Cilvēki aizies paši,…………….…………People will leave by themselves,
Неправильное Сознание хуже Тьмы! ..Nepareiza Apziņa sliktāka par Tumsu!...Wrong Consciousness is worst than Darkness!
Смерть управляет вами! ...................... Nāve jūs vada!.......................................Death rules you!

Люди мучаются и страдают, ...............Cilvēki mocās un cieš,…………..…….People torment and suffer,
Не от бомб и совсем не от войн, ...........Ne no bumbām un nepavisam no kara,..Not from bombs and not at all from wars,
Сознание людей пропадает, ..................Cilvēku Apziņa pazūd,……………………Consciousness of people is lost,
Энергия жизни выносится вон! ..............Dzīvības enerģija prom aizplūst!.............The energy of life goes out!

Я предупреждал, что идёт отбор! ..........Es brīdināju, ka atlase notiek!.................I warned that there was a selection!
На людей ВЕРЫ и нет! ........................... Uz cilvēkiem TICĪBĀ un nē!....................On people in FAITH and not!
Многие уйдут за забор, ...........................Daudzi aizies aiz sētas,……………….…Many will go behind the fence,
Разделяющих на живых и нет! ................Izdalošos uz dzīviem un nē!...................Sharing on the lives and not!

Недомогание - есть разногласие! .......Nespēks - ir nevienprātība!...................Misery- is disagreement!
Политики Бога и человека! ..................Dieva politikas un cilvēka!....................Politicians of God and human!

Люди предполагают единообразие, .......Cilvēki domā vienveidība,……………..….People assume uniformity
Растянувшееся на века! ..........................Ieilgusi uz gadsimtiem!.............................Stretched for ages!

Но, эволюция процесс волновой, ......Taču, evolūcija process viļņots,………But, evolution is wave process,
Сегодня максимум, завтра - наоборот! ..Šodien maksimums, rīt - otrādi!...............Today is high, tomorrow- on the contrary!
Неверие процесс вековой, ..................... Neticība gadsimtu process,……………...Disbelief is an age-old process
Проявляется энергии водоворот! ............Izpaužas virpuļveida enerģijās!...............Manifested for energy of maelstrom!

Всё сложится в своё время! ................... Viss nokārtosies savā laikā!.....................Everything will turn out in due time!
Планета меняет расположение! ..........Planēta novietojumu maina!.................The Planet changes its location!
Россия для человечества, как премия, ..Krievija cilvēcei kā prēmija,………………Russia for humanity as a prize,
За выход из критического положения! ...Par izeju no kritiska stāvokļa!...................For the way out of critical situation!

Россия должна действовать! ...................Krievijai darboties nepieciešams!.............Russia must act!
А не плакать по прошлому! .....................Bet ne raudāt par pagātni!.........................But don't cry over the past!
Главное для людей - ПРАВДУ знать!...Cilvēkiem galvenais - TAISNĪBU zināt!..The main thing for people- to know the TRUTH!
Изменения в стране возможны! ...............Valstī izmaiņas iespējamas!.....................Changes in the country are possible!

Конечно, Союз не восстановить! ..........Protams, Savienību neatjaunot!...........Of course, the Union can't b restored!
Но, страну восстановить можно! ..........Taču, valsti atjaunot iespējams!...........But, the country can be restored!

Бизнес нужно отгородить, .........................Nepieciešams biznesu norobežot,……....Business needs to be fenced up,
От страны, от людей возможно! ...............No valsts, no cilvēkiem iespējams!...........From the country, from people possible!

Говорил, что Россия - сама ИДЕЯ! ...........Teicu, ka Krievija - pati IDEJA!...................I said, that Russia- is an IDEA itself!
Главное: Единение и Равенство! ..........Galvenais: Vienošanās un Vienlīdzība!..The main thing: Unity and Equality!
Человечество ждёт падения, ....................Cilvēci gaida kritiens,…………………….....Humanity is waiting for the fall,
Капитализма, ещё неравенства! ...............Kapitālisma, vēl nevienlīdzības!.................Capitalism, more inequalities!

Все в России ждут осени! ..........................Krievijā visi rudeni gaida!...........................All in Russia are waiting for autumn!
Поменяется структура власти, ..................Varas struktūra izmainīsies,……………….The structure of power will change,
Равенство будет принято всеми, ..........Vienlīdzība būs visu pieņemta,…….......Equality will be accepted by all,
Россия уйдёт от напасти! ..........................Krievija aizies no posta!.............................Russia will get away from misfortune!

На удивление будет поддержка, ...........Atbalsts būs par pārsteigumu…………..Surprisingly there will be support,
Люди увидят будущее, ..............................Cilvēki nākoti ieraudzīs,………………….....People will see the future,
Столетняя сгинет задержка, .....................Simtgadu kavēšanās satrūdēs,……....……A century's delay will crumble,
Равенство будет в грядущем! ...................Nākotnē Vienlīdzība būs!.............................Equality will be in the future!

Равенство и активность в промысле! ......Vienlīdzība un aktivitāte rīcībā!...................Equality and activity in the thought action!
Страну восстановят ВМЕСТЕ! ................ KOPĀ atjaunos valsti!..................................The country will be restored TOGETHER!
Главная ИДЕЯ и ЗАМЫСЕЛ, ..................Galvenais IDEJA un NODOMS,…………..The main thing is IDEA and INTENT,
С Богом навсегда ВМЕСТЕ! .................. Ar Dievu KOPĀ vienmēr!...........................With God forever TOGETHER!

Нужна ячейка или клетка Начала! .........Šūniņa vajadzīga vai Sākuma šūna!........Need a cell or Start cell!
Она уже состоялась! ................................Tā jau notika!.............................................It has already taken a place!

Для России понятен причал, ......................Priekš Krievijas piestātne saprotama,….....For Russia, the pier is understandable,
Она - Мессия, ей не надо бояться! ............Viņa - Mesija, viņai nav jābaidās!...............She- the Messiah, she not need to be afraid!

Россия свободна и без религий! ............Krievija brīva arī bez reliģijām!...............Russia is free also without religions!
Великое Единение народов! .......................Tautu Liela Vienotība!................................Great Unity of Nations!
Духовная прозрела коллегия, .....................Garīgā kolēģija nobrieda,……………….....The Spiritual board came to light
Единение в Духе родов! ..............................Dzimtu Vienotība Garā!..............................Unity in the Spirit family!

Россия - опять ЕДИНАЯ! ..............................Krievija - atkal VIENOTA!.........................Russia- again UNITED!
Центр - Шестой цивилизации! .....................Centrs - Sestās civilizācijas!.....................Center- of the Sixth Civilization!
Неверие совсем сгинуло, .............................Neticība pazuda pavisam,……………..….Unbelief completely disappeared,
ВЕРА - Начало кристаллизации! ..............TICĪBA - kristalizācijas Sākums!............FAITH- Beginning of crystallization!

Нельзя остановить движение, ....................Kustību nevar apturēt,……………………Can't stop the movement,
Движение людей к Богу, ..............................Cilvēku kustību pie Dieva,……………….The movement of people to God,
Поддержит Новое поколение, .................Jaunā paaudze atbalstīs,……………….Will support the New generation,
ВМЕСТЕ соорудит дорогу! ...................... KOPĀ ceļu uzbūvēs!.............................TOGETHER will build a road!

Главное - Единение в Духе! .......................Galvenais - Vienotība Garā!.......................The main thing- Unity in the Spirit!
Нет никакого юза! ........................................Nav nekāda juza/vienības!.........................There is no skid!
В Душах не будет разрухи! .........................Dvēselēs sagrāves nebūs!..........................There will be no ruin in the Soul!
Святая Русь - лучше Союза! ...................Svētā Krievzeme - labāka par Savienību!..Holy Russia- better than Union!

Аминь. .......................................................... Āmen……………………………………….…Amen
Отец Абсолют. ..............................................Tēvs Absolūts………………………………..Father Absolute
28.06.17 .........................................................28.06.17………………………………………28.06.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/28.06.17.html

Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /28.06.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbo.lv /28.06.2017
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /2806.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 28.06.2017., papildinats angļu valodā 29.06.2017.

Skatījumu skaits: 732 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: