Galvenie » 2018 » Marts » 29 » Vēsts: 29.03.18. Katrēns "Opozīcija"
19:21
Vēsts: 29.03.18. Katrēns "Opozīcija"

29.03.18 Катрен ​“Противостояние” ​​

Увеличился калейдоскоп дней!
Ускорился Солнцеворот!
Природе, конечно видней!
Но, не наоборот!

Силы расставлены, как на парад!
Шеренги сомкнули ряды!
Впереди, как всегда, отряд,
Мир у последней черты!

Интересно, у кого крепче нервы?
Сорваться очень легко!
Русь – никогда первой!
Очень много своих полегло!

Европа, конечно знает!
Война не прогулка по лесу!
Америка не понимает,
И легко переходит черту!

Потенциал накоплен огромный!
Одно нажатие и конец!
Кто же рискнуть попробует,
Надеть прощальный венец?

Каждое действие, даже слово,
Окончательный имеет предел!
Но, не всем даётся право,
Знать ответственности размер!

Все боятся начать первыми!
Первых на войне не бывает!
Ядерная война – смерть верная!
Планету волной накрывает!

Природа тоже на страже!
Началом войны станет коллапс!
Не спастись за океаном даже,
Остаётся прощальный романс!

Достаётся всей Планете!
Не спрятаться даже в бункере,
От Планеты останется элемент,
Вакуум, по крайней мере!

Тьма не хочет терять человечество!
Есть надежда отыграть проигрыш,
Русь-Спаситель Её Величество,
Из Европы уйдёт на Иртыш!

«Мышцами» поиграют не более!
Умирать никто не хотел!
Пересмотрит Мир категории,
Напряжению есть предел!

Опасность, однако есть!
Руси отомстить хочется!
Но, от Бога плохая Весть,
Для всех, кто не знает мочи!

Третьей всё же не будет!
Потенциал оружия охлаждает!
В мерность Планета вступит!
Это уже все понимают!

Противостояние пуще неволи!
Важно показать, кто хозяин!
Европа не проявит своеволия,
У руля американский мен!

Всё обернётся бряцанием!
Не мамоны, а только оружия!
Дым оружия обязательно,
Расширяется круг окружения!

Теперь двухполярная карта!
Произошло преднамеренно!
Пройдёт в конце Марта,
По России примерно!

Могу сказать и по Уралу!
Разломы уменьшат страдания!
Горы разрушатся старые,
К Миру придёт понимание!

В каждом Катрене есть точки!
Исторические ориентиры!
Кто понимает – тот Зодчий!
Кто не понимает – оставит пунктиры!

Аминь.
Отец Абсолют.

29.03.18

 

Vēsts: 29.03.18. Katrēns "Opozīcija"

Dienu kaleidoskops palielinājās!
Paātrinājās Saulesgrieztuve!
Parādība, protams redzamāk!
Taču, ne otrādi!

Spēki izvietoti, kā uz parādi!
Rindas sakļāva rindas!
Priekšgalā, kā vienmēr, vienība,
Pasaule pie pēdējās robežas!

Interesanti, kuram nervi stiprāki?
Norauties ļoti viegli!
Krievzeme - pirmā nekad!
Ļoti daudz savējo nogula!

Eiropa, protams zin!
Karš ne pastaiga mežā!
Amērika nesaprot,
Un viegli robežu pāriet!

Potenciāls uzkrāts milzīgs!
Viens piespiediens un beigas!
Kurš gan riskēt mēģinās,
Uzlikt atvadu vaiņagu!

Katrai kustībai, pat vārdam,
Ir galējā robeža!
Taču, ne visiem tiesības dotas,
Zināt atbildības mēru!

Visi baidās sākt pirmie!
Karā nemēdz būt pirmo!
Kodolkarš - nāve droša!
Planētu vilnis apklāj!

Daba arī sardzē!
Kolapse kara sākums kļūs!
Neglābties pat aiz okeāna,
Atliek atvadu romance!

Visai Planētai tiek!
Nenoslēpties pat bunkurā,
No Planētas elements paliks,
Vakuums, vismaz!

Tumsa nevēlas cilvēci zaudēt!
Ir cerība atspēlēt zaudējumu,
Krievzeme-Glābējs Jūsu Austība,
No Eiropas aizies uz Irtišu!

"Muskuļiem" paspēlēsies ne vairāk!
Nomirt neviens negribēja!
Pasaule kategorijas pārskatīs,
Sasprindzinājumam robeža ir!

Bīstamība, ir tomēr!
Krievzemei atriebties gribas!
Taču, no Dieva slikta Vēsts,
Priekš visiem, kuri jaudu nezin!

Trešā tomēr nebūs!
Ieroču potenciāls atslābst!
Planēta dimensijā ieies!
To visi jau saprot!

Opozīcija nebrīves lielmanība!
Parādīt svarīgi, kurš saimnieks!
Eiropa patvaļu neizpaudīs,
Pie stūres amerikāniskais mens [мен ?]!

Viss apgriezīsies šķindēšanā!
Ne mamona, bet ieroču!
Dūmi ieroču obligāti,
Aplenkuma aplis paplašinās!

Tagad divpolāru karte!
Notika tīšuprāt!
Marta beigās pāries,
Pa krieviju priekšzīmīgi!

Varu teikt arī par Urālu!
Lūzumi mazinās ciešanas!
Kalni sabruks vecie,
Pasaulei saprašana atnāks!

Katrā Katrēnā punkti ir!
Vēsturiski orientieri!
Kurš saprot - tas Celtnieks!
Kurš nesaprot - atstās punktētu līniju!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
29.03.18.

29.03.18. Quatrain  “Confrontation”

The kaleidoscope of days increases!
Speed up the Sun cutter!
Nature, of course, more visible!
But, not the other way around!

Forces are arranged, as on the parade!
The ranks closed the ranks!
Ahead, as always, a detachment,
The World to the last feature!

Interesting, whose nerves are more strong?
It’s very easy to break!
Russia- is never the first!
Lots of their own losses!

Europe, of course, knows!
War is not a walk in the forest!
America doesn’t understand,
And easily crosses the line!

The potential is huge!
One click and it’s the end!
 Who will try to risk,
To put on farewell crown!

Every action, even a word,
There is the final limit!
But, not everyone is given the right,
To know the measure of responsibility!

Everyone is afraid to start first!
There is not going to be first in war!
The nuclear was- is the sure death!
The Planet is covered by wave!

Nature is also on guard!
The collapse will be the beginning of war!
Not to be saved even overseas,
Remains romance of farewell!

Gets the whole Planet!
Don’t hide even in the bunker,
An element will remain from Planet,
Vacuum, at least!

Darkness doesn’t want to lose humanity!
There is hope to win back the loss,
Russia- is Savior Your Majesty,
From Europe will go to Irtysh!

“Muscles” will play no more!
No one wanted to die!
The World will reconsider categories,
There is limit to tension!

The danger, however, is!
Want to take revenge to Russia!
But, there is bad News from God,
For all, who don’t know power!

The third will not be!
The potential of weapon cools!
The Planet will enter into dimension!
Everyone already understand this!

Confrontation is more than bondage!
It’s important to show, who is master!
Europe will not show self wish,
At the helm American men!

Everything will turn squeamish!
Not mammon, but only weapons!
The smoke of arms are obligatory,
The circle of environment will expand!

Now a double polar map!
Happened intentionally!
It will be held at the end of March,
In Russia, approximately!

I can say about Urals too!
Rifts will reduce suffering!
The old Mountains will collapse,
An understanding will come to the World!

In every Quatrain has a point!
Historical landmarks!
Who understands- is Architect!
Who doesn’t understand- will leave dotted lines!

Amen
Father Absolute
29.03.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.03.2018

Skatījumu skaits: 474 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: