Galvenie » 2017 » Maijs » 29 » Vēsts: 29.05.17. Katrēns "Pārveidošanas pamats" - *
17:26
Vēsts: 29.05.17. Katrēns "Pārveidošanas pamats" - *

Vēsts: 29.05.17. Katrēns "Pārveidošanas pamats" - **
(-* Текст Катрена на русском, латышском языке с предложением Симоволписьма на латышском языке *(J) "Jaunā Apziņa!" / *(Н) "Новое Сознание")
(-**: Текст Катрена на русском, латышском, английском языке)

29.05.17 Катрен "Основа Преображения"………………………………......…Quatrain "The Basis of Transfiguration"


Люди не знают, что всё решено! ............Cilvēki nezin, ka viss izlemts!...............People don't know, that everything is decided!
Можно сказать - расписано! ...................Var teikt - sarakstīts!............................Can say- painted!
Ваше внимание обращено, ....................Uzmanība jūsu vērsta,…………………Your attention is drawn,
Что на Небесах написано! ......................Ka Debesīs uzrakstīts!........................That is written in Heaven!

Люди не сами, а по готовности! ..............Cilvēki ne paši, bet pēc gatavības!......People not by themselves, but by readiness!
Принимают обряд Посвящения! .............Pieņem Uzticības ceremoniju!.............Accept the ceremony of Ordination!
Россия для человечества готовит, ...........Krievija priekš cilvēces gatavo,…...…..Russia prepares for humanity,
Духовное просвещение! ..........................Garīgo apgaismību!............................Spiritual enlightenment!

Никто не говорит о религии! ....................Neviens nerunā par reliģiju!..................Nobody talks about religion!
Прошлым представлениям нет места! ...Pagājušiem priekšstatiem nav vietas!...For past ideas have no place!
Не может быть никакой коллизии: ..........Nevar būt nekādas kolīzijas:……………There can't be any collision:
Теперь люди и Бог - ВМЕСТЕ! ................Tagad cilvēki un Dievs - KOPĀ!.............Now people and God- TOGETHER!

Говорили, как всегда, много! ...................Runāja, kā vienmēr, daudz!...................Talked, as always, a lot!
Чаще совсем не по существу, .................Biežāk pavisam ne pēc būtības,…..……More often not at all,
У человечества не оказалось итогов, .....Izrādījās cilvēcei rezultātu nav,……..…..Humanity didn't have results,
Доказывающих, Духа могущество! ........Pierādošu, Gara varenību!.....................Proving the power of Spirit!

Тысячелетия проб и ошибок, .................Tūkstošgadi mēģinājumu un kļūdu,….…Millennium of trial and error,
Особенно, на Духовном поприще, ........Sevišķi Garīgā laukā,……………….……Especially in Spiritual field,
Я показал, без придирок, .......................Es parādīju, bez piesiešanās,…….…….I showed, without nitpicking,
Что Мир людей не стал чище! ...............Ka cilvēku Pasaule nekļuva tīrāka!........That World of people didn't become purer!

Мир стал намного хуже, .........................Pasaule kļuva daudz sliktāka,……..……The World has become much worse,
Рабство разлилось океаном, ..................Verdzība okeānā pārvērtās,…………….Slavery spread across the ocean,
Кардинальное преображение нужно, ....Kardināla pārveidošana nepieciešama,..A cardinal transformation is necessary,
Чтоб люди не остались «за кадром»! ....Lai cilvēki "aiz kadra" nepaliktu!.............So that people don't remain "behind scene"!

Человечество в тупике полном! ............Cilvēce pilnīgā strupceļā!........................Humanity is in complete impasse!
Нет никакой перспективы! .....................Nav perspektīvas nekādas!....................There is no prospect!
Духовная отрицательная волна, ............Garīgs negatīvs vilnis,…………………...Spiritual negative wave,
Искажения в Духе непоправимы! ..........Izskropļojumi Garā nelabojami!..............Distortions in the Spirit are irreparable!

Нет времени на исправление! ...............Nav laika izlabošanai!.............................There is no time to correct!
Были намёки, предупреждения! ............Bija mājieni, brīdinājumi!.........................There were hints, warnings!
Предлагалось Новое направление, .......Jauns virziens piedāvāts,…………….…..A New direction was proposed,
Главное, Божественное мышление! ......Galvenais, domāšana Dievišķīga!...........The main thing is Divine thinking!

Мир не внял Самому Создателю! ..........Pasaule neuzklausīja Pašu Radītāju!......The World didn't heed the Creator Himself!
Мир совсем утонул в мамоне! ................Pasaule pilnīgi noslīka mamonā!............The World is completely drowned in Mammon!
За деньги продали себя в обыватели, ...Par naudu sevi mietpilsoņos pārdeva,.....For money they sold themselves to the philistine,
Не проявилось в людях Подобие! ..........Neizpaudās cilvēkos Līdzība!..................Didn't appear in people Similarity!

Пятая раса уходит в прошлое! ...............Piektā rase pagātnē aiziet!......................The fifth race is going to the past!
В Её памяти нет достижений! .................Viņas atmiņā sasniegumu nav!................There are no achievement in Her memory!
Русь показала возможность, ...................Krievzeme iespējas parādīja,……………..Russia showed the possibility,
Неожиданного решения! .........................Negaidīta lēmuma!...................................Of unexpected decision!

Постижения Истины, Бога! ......................Patiesības izzināšana, Dieva!...................Comprehension of Truth, God!
В разнообразии проявив Единство! ........Daudzveidībā Vienotību izpaužot!.............In diversity, having shown Oneness!
Общую определила Дорогу, ....................Kopīgo ceļu noteica,………………………..Has defined the General road,
И точку Единения мамоны, вместо! ........Un mamona Vienošanas punktu, vietā!.....And the point of Union, instead of Mammon!

Вместо мамоны - Дух только! .................Mamona vietā - tikai Gars!.........................Instead of mammon- only Spirit!
Отказалась Русь от монеты, ....................Krievzeme no monētas atteicās,……….…Russia renounced the coin,
Перевела «стрелки» настолько, ..............Pārbīdīja "rādītajus" par tik,……………….Moved "arrows" so much
Что Дух стал самой заметен! ...................Ka Gars kļuva pašai pamanāms!.............That the Spirit became most visible!

Начало, как правило, - лист чистый! .......Sākums, kā parasti, - tīra lapa!................The beginning as a rule- is a blank page!
Нельзя начинать с прошлого! ..................Nevar sākt no pagātnes!..........................Can't start from the past!
События развиваются быстро, ................Notikumi attīstās ātri,………………………Events develop rapidly,
Преображение стало возможным! ..........Pārveidošana kļuva iespējama!................Transfiguration became possible!

Не тысячи лет и не сотни! .......................Ne tūkstoši gadu un ne simti!....................Not thousands of years and not hundreds!
События различаются «днями»! ............Notikumi atšķiras "dienām"!.......................Events differ by "days"!
Ускорились преображения и они, ..........Paātrinājās pārveidošana un tie,……........Transformations were accelerated and they,
Стали для Основания Камнями! ............Kļuva Akmeņi Pamatiem!..........................Became for the Foundations of Stones!

Для Основания Нового мира! ................Priekš Jaunās pasaules Pamatiem!...........For the Foundation of the New World!
На Новые 26000 лет точно! ....................Uz jauniem 26000 gadiem precīzi!............On the New 26000 years for sure!
Россия Венец приняла Пальмиры, ........Krievija Palmīras Vainagu pieņēma,……...Russia took the Venetian of Palmyra,
Основанием стала прочным! .................Pamats izturīgs kļuva!...............................The foundation has become solid!

Великое - никогда под ногами! ...............Diženais - nekad zem kājām!...................The Great- never under your feet!
Поднимите глаза - к Небу! ......................Paceliet acis - uz Debesīm!......................Raise your eyes- on the Heaven!
Наполняется Русь Богами, .....................Krievzeme Dieviem piepildās,………….....Russia is filled with Gods,
Равенство перестало быть небылью! ....Pārstāja Vienlīdzība neesība būt!.............Equality ceased to be a fable!

Преображение нарастает, как ком! .......Pārveidošana pieaug, kā pika!..................Transformations grows like a com!
В Основе всего - Россия! .......................Visa Pamatā - Krievija!..............................In the basis of everything- Russia!
Она возвращается в Мой Дом, ..............Viņa atgriežas Manā Mājā,…………….....She returns to My House,
Куда первым шагнёт Мессия! ................Kur pirmais iesoļos Mesija!.......................Where the first will step the Messiah!

Аминь. .....................................................Āmen…………………………………...........Amen
Отец Абсолют. ........................................Tēvs Absolūts………………………….........Father Absolute
29.05.17 ..................................................29.05.2017………………………………...…29.05.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.05.17.html
----------
- * Предлагаем познакомиться с Символписьмом на латышском языке, записала Эслаума 25.05.2013.10:16, публикована:http://spekavots.ucoz.ru/news/j_jauna_apzina/2013-05-30-659
Мы продолжаем учиться познать, понять, принять друг друга и всего окружаещёго, чтобы жить вместе в одном Божьем пространстве Любви Святой Руси, быть радостными и счастливыми в Силе Любви Отца Небесного-Матери-Семьи Света! Всем, всем желаем того же! Спасибо Отцу Абсолюту за Знания!
29.05.2017.17:17 --- записала Эслаума.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulkoja intuitīvi Irita Irem
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.05.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /29.05.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.05.2017.
Un arī: myway@dvizhenietvorca.com /29.05.2017., дополнено на английском языке 02.06.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.05.2017., papildināts angļu valodā 02.06.2017.

Skatījumu skaits: 639 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: