Galvenie » 2018 » Augusts » 29 » Vēsts: 29.08.18. Katrēns "Pienāca citi laiki"
11:52
Vēsts: 29.08.18. Katrēns "Pienāca citi laiki"

29.08.18 Катрен “Время пришло другое”​ ​​

Нужно действие и понимание,
Что всё сошлось на России!
Повышенное Мира внимание,
К очередному Мессии!

Не надо никого уговаривать,
Выбор за каждым!
Люди Миром начинают править,
Все «Вместе» и это важно!

Нет смысла в одном человеке,
На всё не хватит энергии,
Так было во все века,
До последней от Бога сессии!

Время пришло иное,
Следующая ступень эволюции!
И Небо теперь не такое,
Мир ждёт перемена конструкции!

Природа и Мир – меняются!
Только люди стоят в стороне,
Бездействие сохраняется,
Помогите своей стране!

Мир не отвести от краха!
Мамона разорвала общество!
Богатства обернутся прахом,
Кануло в лету – сообщество!

Людям не пережить трагедию,
Мир рушится к ногам злата,
Для кого-то обернётся комедией,
Жизнь станет для всех платой!

Платой за Неверие и нелюбовь!
Люди ответят за это!
Спасутся, верящие в Любовь,
На остальных поставлена метка!

Катастрофа всё ближе и ближе!
Человечество поймёт поздно,
Спасение человечества не вышло,
Будущее – океанское дно!

Теперь ваш выход на Сцену!
Кто-то должен объяснить задачу,
Всех, конечно, ждут перемены,
Только в Вере вас ждёт удача!

Откройте Сердца входящим,
Ищите, да станется!
Не бывает людей проходящих,
Мир не Богами строится!

Попросите и вас поймут!
Среди равных не бывает гордыни!
Люди Мои слова поймут,
И горький запах полыни!

Найдутся, поверьте, найдутся!
Сердце подскажет путь!
Вам потесниться придётся,
Молодые поймут Суть!

Кто-то уже заигрался,
Забыл, что он – часть Бога!
Все годы напрасно старался,
Не понял смысла дороги!

Останавливаться нельзя на месте,
Помните, «покой движения»,
Главное, что все «Вместе»,
Способны на достижения!

Представлено Право выбора!
Но, не вам формировать Целое!
За Богом Право отбора!
Приглашайте в Октаэдр смело!

Обстановка совсем иная!
Энергии перешли точку!
Напряжённость тоже другая,
Преображение без заморочки!

Не остановить эволюцию!
Накоплен печальный опыт,
Но, никаких революций,
Сегодня мешает всем быт!

Придёт, наконец, понимание,
Что «Завтра» для людей в Духе!
Слова Бога привлекут внимание,
В Сознаниях прекратится разруха!

Аминь.
Отец Абсолют
29.08.18

 

Vēsts: 29.08.18. Katrēns "Pienāca citi laiki"

Vajadzīga darbība un saprašana,
Ka viss sakoncentrējas uz Krieviju!
Pasaules paaugstināta uzmanība,
Uz kārtējo Mesiju!

Nevajag nevienu pierunāt,
Katrs izvēlas pats!
Cilvēki sāk Pasauli vadīt,
Visi "Kopā" un tas svarīgi!

Nav jēgas vienā cilvēkā,
Visam enerģijas nepietiks,
Tā bija visos gadsimtos,
Līdz pēdējai sesijai no Dieva!

Cits laiks pienāca,
Nākošais evolūcijas pakāpienies!
Un Debesis tagad ne tādas,
Pasaule konstrukcijas pārmaiņas gaida!

Daba un Pasaule - mainās!
Tikai cilvēki stāv malā,
Bezdarbība saglabājas,
Palīdziet savai valstij!

Pasauli neatvairīt no kraha!
Mamons sabiedrību saplosīja!
Bagātība pīšļos pārvērtīsies,
Iekrita gados - līdzsabiedrība!

Cilvēkiem traģēdiju nepārdzīvot,
Pasaule pie zelta kājām brūk,
Priekš kāda komēdijā pagriezīsies,
Priekš visiem dzīve kļūs alga!

Alga par Neticību un nemīlestību!
Cilvēki atbildēs par to!
Glābsies, ticošie Mīestībā,
Uz pārējiem zīme uzlikta!

Katastrofa arvien tuvāk un tuvāk!
Cilvēce vēlu sapratīs,
Cilvēces glābšana nesanāca,
Nākotne - okeāna dibens!

Tagad jūsu iziešana uz Skatuves!
Kādam uzdevums jāpaskaidro,
Visus, protams, sagaida pārmaiņas,
Tikai Ticībā veiksme jūs gaida!

Atveriet sirdis ieejošiem,
Meklējiet, atradīsies!
Cilvēku caurgājēju nav,
Ne Dievi Pasauli būvē!

Palūdziet un jūs sapratīs!
Starp līdzīgiem lepnības nav!
Mani cilvēki vārdus sapratīs,
Un vērmeļu rūgto smaržu! 

Atradīsies, ticiet, atradīsies!
Sirds ceļu norādīs!
Jums nāksies saspiesties ciešāk,
Jaunie sapratīs Jēgu!

Kāds jau aizspēlējās,
Aizmirsa, ka viņš - daļa Dieva!
Visus gadus veltīgi centās,
Nesaprata ceļa būtību!

Uz vietas apstāties nedrīkst,
Atceraties, "kustības mieru",
Galvenais, ka visi "Kopā",
Uz sasniegumiem spējīgi!

Izvēles Tiesības dotas!
Taču, ne jums Veselumu formēt!
Atlases Tiesības Dievam!
Uzaiciniet Oktaderā droši!

Stāvoklis pavisa cits!
Enerģijas punktu pārgāja!
Sasprindzinājums arī cits,
Pārveidošana bez problēmām!

Evolūciju neapturēt!
Bēdīga pieredze uzkrāta,
Taču, revolūciju nekādu,
Šodien sadzīve visiem traucē!

Atnāks, beidzot, saprašana,
Ka "Rītdiena" priekš cilvēkiem Garā!
Dieva Vārdi uzmanību piesaistīs,
Apziņās sabrukums beigsies!

Āmen.
Tēvs Absolūts
29.08.18.

29.08.18. Quatrain “Time has come another”

It takes action and understanding,
That everything has converged on Russia!
Increased attention of the World,
To the next Messiah!

There is no need to persuade anyone,
The choice is for everyone!
People start to rule the World,
All “Together” and this is important!

There is no point in one person,
For all there is not enough energy,
So it was in all centuries,
Until the last session from God!

Time has come different,
The next stage of evolution!
And the Sky is not the same now,
The World is waiting for a change of design!

Nature and World- changes!
Only people stand aside,
Inactivity persists,
Help to your country!

The World can’t be taken away from collapse!
Mammon ripped the society!
Wealth will turn to dust,
Fell into the years- partnership!

People don’t survive the tragedy,
The World is falling to the feet of gold,
For someone will turn into a comedy,
Life will become for everyone a pay!

Payment for Disbelief and dislike!
People will answer for it!
Will be saved, the believing ones in Love,
The rest is marked!

The catastrophe is getting closer and closer!
Humanity will understand late,
The salvation of humanity didn’t work out,
The future- is ocean floor!

Now you exit to the Scene!
Someone should explain the task,
All, of course, are waiting for changes,
Only in Faith you will be lucky!

Open the hearts to incoming,
Look, will find!
There are no people passing through,
The World is not build by Gods!

Ask and will understand you!
Among the peer there is no pride!
People will understand my words,
And the bitter smell of wormwood!

Will be found, believe me, will be found!
Heart will tell you the way!
You have to make space,
Young people will understand the Essence!

Someone has already played,
Forgot, that he- is part of God!
All these years were tried in vain,
Didn’t understand the meaning of the road!

It’s impossible to stop on the spot,
Remember “the peace of motion”,
The main thing that all are “Together”,
Capable of achieving!

Presented Right of choice!
But, it’s not for you to form the Whole!
Rights of selection for God!
Invite the Octahedron boldly!

The situation is completely different!
The energies crossed the point!
Tension is also different,
Transformation without problems!

Evolution can’t be stopped!
A sad experience has been accumulated,
But, no any revolution,
Today everyone is interfering with everyday life!

Finally, understanding will come,
That “Tomorrow” for people is in the Spirit!
The Words of God will attract attention,
Destruction will cease in Consciousness!

Amen
Father Absolute
29.08.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.08.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
-----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.08.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.08.2018.
Un:/https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.08.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.08.2018.

Skatījumu skaits: 452 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: