Galvenie » 2018 » Septembris » 29 » Vēsts: 29.09.18. Katrēns "Kārtība Debesīs"
12:44
Vēsts: 29.09.18. Katrēns "Kārtība Debesīs"

29.09.18 Катрен “Порядок в Небе”

Человечество должно понимать,
Что в Небе строгий порядок!
Надо следовать, а не только знать,
В противном случае, ждёт упадок!

Порядок внутри и снаружи!
Следование смыслу Канонов,
Люди нахлебались уже,
За несоблюдение оных!

В Небе Звёзд Гармония строгая!
Солнечная система – пример!
Среди народов – есть патология!
Но, для лечения нет мер!

Спасает только самолечение!
Внутренняя Гармония должна быть!
Богатством людей увлечение,
Сокращает жизнь!

Есть единственное лекарство:
Все должны вернуться к Истоку!
Нужно прекратить странствие,
Повернитесь, наконец, к Востоку!

Главное – внутренний рост!
И глубокая Вера Богу!
Рецепт, кажется, совсем прост,
Но, это – единственная подмога!

Это дорога – где всё понятно!
Вера, Любовь, Надежда…
Это звучит по частоте внятно,
Для Души не нужны одежды!

В Плотном плане нужна Гармония,
Другими словами – Порядок!
Люди – это Божественная симфония,
Проявление – это Исток!

От проявления к Проявлению,
Человек постигает Любовь,
Он – Подобие, как явление,
Информацию собирает кровь!

Человек – сам источник энергии,
Информация – энергии выделение!
Увеличивается Октаэдра синергия!
Это – уникальное в Природе явление!

Главное внутри условие – Гармония!
Равенство в человеке двух знаков!
Получается впервые в Истории,
Мир по Сценарию будет таков!

Запомните, что Вселенная – это число,
Нужны не слова, а понимание!
Сознание людей уже подросло,
Главное, теперь людей желание!

Желание стать Богом!
Творящим Миры и Вселенные!
Жизнь человека – это дорога,
А Знания – это путь к свершению.

Строгая нужна пропорция,
Порядок формирует систему!
Знать важно число и порции,
Тогда и поймёте Главную тему!

Тема – Гармония во Вселенной!
И Гармония внутри человека,
Человек борется со всей ленью,
Забывая, что число на века!

Нет слов – есть число в Пространстве!
Слова – уровень человека!
Октаэдр – уже числовое убранство,
И теперь уже навсегда!

Число – есть основа системы!
Система – есть геометрия Неба!
Это – Главная для людей Тема:
Людям решать: Бог или Небыль!

Аминь.
Отец Абсолют
29.09.18

Vēsts: 29.09.18. Katrēns "Kārtība Debesīs"

Cilvēcei jāsaprot,
Ka Debesīs stingra kārtība!
Vajag ievērot, bet ne tikai zināt,
Pretējā gadījumā, gaida kritiens!

Kārtība iekšēja un ārēja!
Kanonu būtības ievērošana,
Cilvēki jau piedzīvoja,
To neievērošanu!

Debesīs Zvaigžņu Harmonija stingra!
Saules sistēma - piemērs!
Starp tautām - patoloģija ir!
Taču, priekš ārstēšanas mēra nav!

Glābj tikai pašārstēšana!
Iekšējai Harmonijai jābūt!
Cilvēku aizraušanās ar bagātību,
Dzīvi saīsina!

Ir vienīgās zāles:
Visiem pie Sākumiem jāatgriežas!
Klejošanu pārtraukt vajag,
Pagriežaties, beidzot, uz Austrumiem!

Galvenais - iekšējā izaugsme!
Un dziļa Ticība Dievam!
Recepte, šķiet, pavisam vienkārša,
Taču, tā - vienīgā palīdzība!

Tas ceļš - kur viss saprotams!
Ticība, Mīlestība, Cerība...
Tas kaidri skan ritmā,
Dvēselei apģērbi nav vajadzīgi!

Blīvajā plānā Harmonija vajadzīga,
Citiem vārdiem - Kārtība!
Cilvēki - tā Dievišķa simfonija,
Izpausme - tas Sākums!

No izpausmes uz izpausmi,
Cilvēks Mīlestību izprot,
Viņš - Līdzība, kā parādība,
Informāciju asinis savāc!

Cilvēks - pats enerģijas avots,
Informācija - enerģijas izdalīšana!
Palielinās Oktaedra sinegrija!
Tā - Dabā unikāla parādība!

Galvenais noteikums iekšienē - Harmonija!
Divu zīmju vienlīdzība cilvēkā!
Pirmoreiz Vēsturē izdodas,
Pasaule pēc Scenārija tāda būs!

Atceraties, ka Visums - tas skaitlis,
Ne vārdi vajadzīgi, bet saprašana!
Cilvēku Apziņa jau paaugās,
Galvenais, cilvēku vēlēšanās tagad!

Vēlēšanās kļūt Dievam!
Radošam Pasaules un Visumus!
Cilvēka dzīve - tas ceļš,
Bet Zināšanas - tas ceļš uz piepildījumu!

Stingra proporcija vajadzīga,
Kārtība formē sistēmu!
Skaitu un porcijas zināt vajag,
Tad arī Galveno tēmu sapratīsiet!

Tēma - Harmonija Visumā!
Un Harmonija cilvēka iekšienē,
Cilvēks ar visu slinkumu cīnās,
Aizmirstot, ka skaitlis uz mūžu!

Nav vārdu - ir skaitlis Telpā!
Vārdi - cilvēka līmenis!
Oktaedrs - jau skaitļu rota,
Un tagad jau uz visiem laikiem!

Skaitlis - ir sistēmas pamats!
Sistēma - ir Debesu ģeometrija!
Tā - Galvenā Tēma priekš cilvēkiem:
Cilvēkiem lemt: Dievs vai Nebūtība!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
29.09.18.

29.09.18.Quatrain “Order in the Heaven”

Humanity must understand,
That there is strict order in Heaven!
It’s necessary to follow, not only to know,
Otherwise, waiting for the decline!

Order inside and outside!
Following the meaning of Canons,
People swallowed already,
For non compliance of these!

There is strict Harmony if the Heaven of Stars!
The solar system- is an example!
Among the nations- there is pathology!
But, for treatment there are no measures!

Saves only self medication!
Inner Harmony should be!
People fascination of wealth,
Shortens life!

There are only one medicine:
All must return to the Source!
Must stop the journey,
Turn, finally to the East!

The main thing is internal growth!
And deep Faith in God!
The recipe, seems, to be quite simple,
But, this is- the only help!

This is the road- where everything is clear!
Faith, Love, Hope…
This sounds distinctly in rhythm,
For the Soul don’t need clothes!

In Thin plan need Harmony,
In other words- Order!
People- are Divine symphony,
Manifestation- is the Source!

From manifestation to manifestation,
Human comprehends Love,
He- is Similarity, as a phenomenon,
Blood collect information!

Human- himself is source of energy,
Information- release of energy!
Increases synergy of Octahedron!
This is- unique phenomenon in Nature!

The main condition inside- is Harmony!
Equality of two signs in human!
It turns out first time in History,
The World will be like this by Scenario!

Remember, that the Universe- is number,
Not words are needed, but understanding!
Consciousness of people have already grown,
The main thing now is the desire of people!

Desire to be God!
Creating Worlds and Universes!
Life of human- is the road,
But Knowledge- is the way to accomplishment!

Strict proportion is needed,
The order forms the System!
It’s important to know numbers and portions,
Then you will understand the main topic!

Theme- is Harmony in the Universe!
And Harmony inside human,
Human struggles with all laziness,
Forgetting, that numbers for age!

No words- there is number in Space!
Words- are level of human!
Octahedron- is already decoration of numbers,
And now forever!

The number- is the basis of the system!
The System- is the geometry of Heaven!
This- is the Main Theme for people:
People decide: God or Lack of!

Amen
Father Absolute
29.09.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/29.09.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
---------------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /29.09.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /29.09.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /29.09.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 29.09.2018. 

Skatījumu skaits: 415 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: