Galvenie » 2018 » Marts » 30 » Vēsts: 30.03.18. Katrēns "Valsts"​​​​​​​
22:13
Vēsts: 30.03.18. Katrēns "Valsts"​​​​​​​

30.03.18 Катрен “Страна” ​​

Неспокойно внутри тоже!
Гибнут невинные дети!
Переворот, конечно, возможен!
Нужны ли потери эти?

Можно винить и наказывать!
Это – не решение вопроса,
Нужно людям доказывать,
Что в стране с каждого спрос!

Спрос с каждого – страна одна!
Она называется Родина!
Степень Единения очень важна,
Если этого нет – она уродина!

Страна, прежде всего, люди!
Если всем наплевать – страны нет!
Смерть детей – это прелюдия,
За отношение к стране – ответ!

Россия – страна Создателя!
Требует бережного отношения!
Неужели все обыватели,
Никакого к стране уважения!

Приятно слышать, что в Боге,
И считать себя избранными!
Нужно совершенствоваться в итоге,
Или услышите слова бранные!

Как хорошо слышать,
Что управляется страна Богом!
Значит, можно ничего не делать,
Ответственности нет в итоге!

Нельзя ничего не делать,
Не поможет ни Бог, ни Путин!
Страна продолжает лежать,
Не понимая своего пути!

Каждый за себя только!
Наплевать на страну, в общем!
Мир ожидает Россию долго,
Но, Она в режиме тонущем!

Россия страна – богатств!
40 процентов от Общего!
Только нет никаких лекарств,
От безделья текущего!

Пора очнуться, осталось три года!
Или жива или умрёт Россия?
Не получится ничего никогда,
Если спать вместо Миссии!

Дети погибли: кто виноват?
Виновата система знаний!
Безалаберности заряд,
Нет судьбы своей понимания!

Помните: дураки и дороги!
Вечный Крест несостоятельности!
Смерть детей – это итоги,
Людей несамостоятельности!

Зарплата и рынок – нет равновесия!
Хозяин определяет цену,
Государство теперь лишь вести
И налоги «бесценные»!

Что толку в государстве таком,
Когда в налогах нет равновесия!
Люди потеряны, ходят по кругу,
Жизнь – это сплошные бедствия!

Ругай, не ругай – все выживают!
Нет единого Плана страны!
Прилавки не определяют,
Будущую поступь страны!

Президент победил – люди ждут!
Не парадов, а – действий!
От капитала к Свободе идут,
Без всяких на то последствий!

Страна развивается вкривь!
Вкривь, значит, без Бога!
Бог не управляет кривым,
Кривые мозги – не дорога!

Дети кричат: «исправьте»!
Наши жизни для вас укор!
Президент должен поправить,
Кривая Россия – позор!

Сколько жизней положить надо?
Чтобы кто-то принял решение,
Для страны будет отрадой,
В исходное вернуть положение!

Аминь.
Отец Абсолют.

30.03.18

 

Vēsts: 30.03.18. Katrēns "Valsts"

Nemierīgi iekšienē arī!
Bojā iet nevainīgi bērni! 
Apvērsums, protams, iespējams!
Vai tie zaudējumi nepieciešami?

Var vainot un nosodīt!
Tas - ne jautājuma risinājums,
Cilvēkiem pierādīt vajag,
Ka valstī no katra pieprasījums!

Pieprasījums no katra - valsts viena!
Viņa Dzimtene saucas!
Vienošanas pakāpe ļoti svarīga,
Ja tā nav - viņa krople!

Valsts, vispirms, cilvēki!
Ja visiem nospļauties - valsts nav!
Bērnu nāve - tā prelūdija,
Par attieksmi pret valsti - atbilde!

Krievija - Radītāja valsts!
Prasa saudzīgu attieksmi!
Vai tiešām visi mietpilsoņi,
Nekādas cieņas pret valsti!

Patīkami dzirdēt, ka Dievā,
Un uzskatīt sevi izredzētiem!
Vajag pilnveidoties rezultātā,
Vai izdzirdēsiet lamu vārdus!

Cik labi dzirdēt,
Ka valsti Dievs vada!
Tātad, var neko nedarīt,
Rezultātā atbildības nav!

Nedrīkst neko nedarīt,
Nepalīdzēs ne Dievs, ne Putins!
Valsts turpina gulēt,
Nesaprotot savu ceļu!

Katrs tikai par sevi!
Uzpļaut uz valsti, vispār!
Pasaule ilgi Krieviju gaida,
Taču, Viņa grimšanas režīmā!

Krievija valsts - bagātību!
40 procenti no Kopējā!
Tikai zāļu nekādu nav,
Pret pašreizējo bezdarbību!

Laiks attapties, atlika trīs gadi!
Vai dzīva vai nomirs Krievija?
Neizdosies nekad nekas,
Ja Misijas vietā gulēšana!

Bērni gāja bojā: kurš vainīgs?
Zināšanu sistēma vainīga!
Nekārtīguma lādiņš,
Sava likteņa saprašanas nav!

Atceraties: muļķi un ceļi!
Trūkuma mūžīgais Krusts!
Bērnu nāve - tie rezultāti,
Cilvēku nepatstāvībai!

Alga un tirgus - nav līdzsvara!
Saimnieks nosaka cenu,
Valsts tagad tikai vēsts
Un nodokļi "nenovērtējami"!

Kāda jēga tādā valstī,
Kad nodkļos līdzsvara nav!
Cilvēki pazaudēti, pa apl iet,
Dzīve - tā vienas nelaimes!

Baries, nebaries - visi izdzīvo!
Nav vienota valsts Plāna!
Letes nenosaka,
Valsts turpmāko rīcību!

Prezidents uzvarēja - cilvēki gaida!
Ne parādes, bet - darbības!
No kapitāla uz Brīvību iet,
Bez kādām uz to sekām!

Valsts greizi attīstās!
Greizi, tātad, bez Dieva!
Dievs nevada greizos,
Greizas smadzenes - ne ceļš!

Bērni kliedz: "izlabojiet"!
Mūsu dzīvības priekš jums pārmetums!
Prezidentam jāpalabo,
Greiza Krievija - kauns!

Cik dzīvības jānoliek?
Lai kāds lēmumu pieņemtu,
Priekš valsts būs prieks,
Sākumstāvokli atgriezt!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
30.03.18.

30.03.18. Quatrain “The country”

Troubled inside too!
Innocent children are dying!
A coup, of course, is possible!
Do we need these losses?

Can blame and punish!
This- is not a solution to the question,
It’s necessary for people to prove,
That in the country with every demand!

Demand from each- country is one!
It’s called Homeland!
The degree of Unity is very important,
If it’s not- she is ugly!

The country, first of all, people!
If all don’t care- there is no country!
The death of children- is prelude,
For the attitude to the country- the answer!

Russia- is the land of Creator!
It requires careful treatment!
Are really all philistines,
No respect to the country!

It’s nice to hear that in God,
And consider yourself elected!
It’s necessary to improve in the end,
Or will hear the words abusive!

How good to hear,
That country is ruled by God!
So, you can do nothing,
Responsibility is not in the end!

Can’t do nothing,
Neither God nor Putin will help!
The country continue to lie,
Not understanding their own way!

Everyone for himself only!
Spit on the country, in general!
The World expect Russia for long time,
But, She is in sinking mode!

Russia is country- of riches!
40 percent of the General!
Only there are no drugs,
For idleness of the current!

It’s time to wake up, there are three years left!
Or Russia is alive or dying?
It will never work,
If you sleep instead of the Mission!

The children died: who is to blame?
The system of Knowledge is to blame!
Disorderly charge,
There is no understanding of your destiny!

Remember: fools and roads!
The eternal Cross of insolvency!
The death of children- is the outcome,
Autonomy of people!

Salary and the market- there is no balance!
The owner determines the price,
The state now only lead
And taxes are “priceless”!

What the use of such a state,
When there is no balance in taxes!
People are lost, walking around in circles,
Life- is a disaster!

Swear, don’t scold- everyone survives!
There is no united Plan of the country!
Counters don’t determine,
The future step of the country!

The President won- people are waiting!
No parades, but- actions!
From capital to Freedom go,
Without any consequences!

The country is developing at random!
Cry, so, without God!
God doesn’t rule crooked,
Crooked brain- not expensive!

Children shout: “fix!”
Our lives are reproach to you!
The President should correct,
Curve Russia- a shame!

How many lives should put?
That someone make a decision,
For the country will be a joy,
Return to the original position!

Amen.
Father Absolute
30.03.18.

 

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/30.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /30.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /30.03.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /30.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 30.03.2018. 

Skatījumu skaits: 622 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: