Galvenie » 2018 » Marts » 31 » Vēsts: 31.03.18. Katrēns "Lēmums?"
22:16
Vēsts: 31.03.18. Katrēns "Lēmums?"

31.03.18 Катрен ​"Решение?" ​​

Давление всё усиливается!
Нужно принимать решение!
Страна внутри разлагается!
Определяется Народа мнение!

Жертвы уже не помогут!
Негативный открыт Портал!
Люди ничего не могут,
Над ними "девятый вал"!

Ждать инаугурации опасно,
Власть в руках Президента!
Он должен сказать ясно,
Военного, не допуская момента!

Сегодня важно решение!
Он должен принять ответственность!
Выразить России мнение!
Чтобы остановить ненависть!

Конфликт: Россия - Запад!
Не сулит никому мира!
Мир толкает, конечно, назад,
Последствия не пройдут мимо!

Противостояние сегодня опасно!
Политики остановиться не могут!
Никто в выигрыше - ясно!
Небеса только людям помогут!

Я не говорю о религиях,
Их вмешательство только ухудшит!
Они предтеча коллизии,
Только Бог сможет улучшить!

Русь должна обратиться к Богу!
Есть на то обстоятельства!
Люди поймут в итоге,
Мир удержать - Её обязательство!

Время - есть и времени - нет!
Власть виновата во всём!
Откровения Бога, как амулет,
С защитным для России огнём!

Власть запретила Моё присутствие!
Теперь заплатит Народ!
Он чувствует Бога отсутствие,
Ибо в стране всё наоборот!

Спасение Руси - возвращение Бога!
Пока Бог от Руси на расстоянии!
Знания должны вернуться в итоге!
Духовное Руси достояние!

Все говорят о насилии,
Правду от людей прячут!
Религии расписались в бессилии,
Власть не понимает, что значит?

Историческое сегодня событие!
Мир переходит границу!
Русь меняет своё бытие,
Переворачивая свою страницу!

Нет у России Небес поддержки!
Запад тоже ожидать не должен!
Я от помощи Руси воздержусь,
Но, возвращение к Богу возможно!

Нужно вспомнить, что Бог рядом!
Четырнадцать лет объясняет!
Структуру Мироздания и порядок,
Который жизнь облегчает!

Власть запретила, не думая!
Что информация от Самого Бога!
Теперь платит, не понимая,
Что неправильная - есть дорога!

Нужно срочно вернуть Бога!
И, конечно, все Его Знания!
В Духе будет тогда подмога!
И Миру придёт понимание!

Что Россия - совсем не агрессор!
Что Россия - носитель Истины!
Изменится в Мире пресса!
Равновесие наступит истинное!

Аминь.
Отец Абсолют.

31.03.18

 

Vēsts: 31.03.18. Katrēns "Lēmums?"

Spiediens arvien palielinās!
Lēmumu pieņemt vajag!
Valsts ekšienē sadalās!
Tautas viedoklis noskaidrojas!

Upuri jau nepalīdzēs!
Negatīvs Portāls atvērts!
Cilvēki nevar neko,
Virs viņiem "devītais vilnis"!

Inaugurāciju gaidīt bīstami,
Vara Prezidenta rokās!
Viņam jāsaka skaidri,
Kara, momentu nepieļaujot!

Šodien svarīgs lēmums!
Viņam atbildība jāpieņem!
Izteikt Krievijas viedokli!
Lai naidu apturētu! 

Konflikts: Krievija - Rietumi!
Nesola mieru nevienam!
Pasaule bīda, protams, atpakaļ,
Sekas nepaies garām!

Opozīcija šodien bīstama!
Politiķi apstāties nevar!
Vinnestā neviens - skaidrs!
Tikai Debesis palīdzēs cilvēkiem!

Es nerunāju par reliģijām,
Viņu iejaukšanās tikai pasliktinās!
Viņi kolīzijas priekšteči,
Tikai Dievs var uzlabot!

Krievzemei pie Dieva jāvēršas!
Ir uz to apstākļi!
Cilvēki rezultātā sapratīs,
Pasauli noturēt - Viņas pienākums!

Laiks - ir un laika - nav!
Vara pie visa vainīga!
Dieva Atklāsmes, kā amulets,
Ar aizsarguguni priekš Krievijas!

Vara aizliedza Manu klātbūtni!
Tagad samaksās Tauta!
Viņa jūt Dieva klāt neesamību, 
Jo valstī viss otrādi!

Krievzemes glābšana - Dieva atgriešana!
Pagaidām Dievs no Krievzemes attālumā!
Rezultātā Zināšanām jāatgriežas!
Krievzemes Garīgais īpašums!

Visi par vardarbību runā,
Taisnību no cilvēkiem slēpj!
Reliģijas ierakstījās bezspēkā,
Vara nesaprot, ko nozīmē?

Vēsturiski notikumi šodien!
Pasaule robežu pāriet!
Krievzeme savu esamību maina,
Savu lappusi pāršķirot!

Nav Krievijai Debesu atbalsta!
Rietumiem arī jāgaida nav!
Es no palīdzības Krievzemei atturēšos,
Taču, atgriešanās pie Dieva iespējama!

Atcerēties vajag, ka Dievs blakus!
Čtrepadsmit gadus skaidro!
Pasaulsēkas struktūru un kārtību,
Kas dzīvi atvieglina!

Vara aizliedza, nedomājot!
Ka informācija no Paša Dieva!
Tagad maksā, nesaprotot,
Ka nepareizs - ceļš ir!

Vajag steidzami Dievu atgriezt!
Un, protams, Viņa Zināšanas visas!
Garā tad palīdzība būs!
Un Pasaulei saprašana atnāks!

Ka Krievija - pavisam ne agresors!
Ka Krievija - Patiesības nesēja!
Izmainīsies Pasaulē prese!
Līdzsvars iestāsies patiess!

Āmen.
Tēvs Absolūts.
31.03.18.

31.03.18. Quatrain "The decision?"

Pressure is increasing!
It's necessary to make a decision!
The country is decomposing inside!
The Nation's opinion is determined!

The victims will not help!
The negative portal is open!
People can't do anything,
Above them is the "ninth wave"!

It's dangerous to wait for an inauguration,
Power is in the hand of the President!
He should say clearly,
Not allowing a war moment!

Today the decision is important!
He must accept responsibility!
Express an opinion of Russia!
To stop the hatred!

Conflict: Russia- West!
Don't promise anyone peace!
The World pushes, of course, back,
The consequence will not pass by!

Confrontation today is dangerous!
Politicians can't stop!
Nobody in winning- it's clear!
Only Heaven will help to people!

I'm not talking about religions,
Their intervention only will worsen!
They are forerunners of conflict,
Only God can improve!

Russia must turn to God!
There are circumstances for that!
People will understand in the end,
The World to withhold- Her commitment!

Time- there is and time- there is not!
Power is to blame for everything!
The revelation of God, like an amulet,
With the fire that is fireproof for Russia!

The power forbade My presence!
Now Nation will pay!
She feels God's absence,
For the country everything is opposite!

Salvation of Russia- is the return of God!
While God is away from Russia!
Knowledge must return in the end!
An asset of Spiritual Russia!

Everyone talks about violence,
Hide the Truth from people!
Religions have undersigned in impotence,
The authorities don't understand what it means?

A historic even today!
The World crosses the border!
Russia change her being,
Turning her page!

There is no support of Heaven to Russia!
The West also should not expect!
I will refrain from the help to Russia,
But, a return to God is possible!

Must remember that God is near!
Fourteen years old explains! 
The structure of the Universe and order,
Which life makes it easy!

Power banned, without thinking!
That information from God himself!
Now she pays, not understanding,
That wrong- is the way!

Must urgently return God!
And, of course, all His Knowledge!
Then will be help in the Spirit!
And understanding will come to the World!

That Russia- is not an aggressor at all!
That Russia- is bearer of Truth!
The press will change in the World!
Will come true equilibrium!

Amen
Father Absolute
31.03.18.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/31.03.18.html , pierakstīja Leonīds Maslovs.
----------
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā tulko intuitīvi Irita Irem.
Ievietots Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.03.2018.
Nosūtīts Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.0.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.03.2018.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 31.03.2018.

Skatījumu skaits: 711 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: