Galvenie » 2015 » Novembris » 25 » DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA
16:49
DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA

DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks
caur Sergeju Kanaševski
2015. gada 27. augustā

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija Nr 5(23) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.11.2015.
Turpinājums. Iesākums Nr 6(18), 1(19), 3(21): http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-07-25-1531

Sveicināti, Bērni mani mīļotie - Bērni Zemes, Bērni Galaktikas! Aicinu jūs turpināt mūsu līdzjaunradi, veltītu jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa attīstībai. Mūsu iepriekšējās tikšanās laikā mēs ar jums strādājām ar četrdimensiju energoinformatīvo struktūru, kuru attēlojām shēmas veidā no četrām sfērām (Zīm.1).

ZĪMĒJUMS Nr 1. ĢENĒTISKĀS STRUKTŪRAS SHĒMA, KAS ATTĪSTA ČETRUS SAVSTARPĒJI SAISTĪTUS MATĒRIJAS VEIDUS.
Katra sfēra - tā ģenētiskā sēkla, no kuras izaug viens vai cits matērijas veids.
Mēs noskaidrojām, ka sarkanajā sfērā glabājas energoinformācija priekš fiziskās matērijas, oranžajā - energoinformācija priekš astrāli-mentālās matērijas, dzeltenajā - energoinformācija priekš ugunīgās matērijas, zaļajā - energoinformācija priekš ēteriskās matērijas Tālāk mēs veicām divus svarīgus soļus. Pirmais: ievietojām sarkanajā sfērā Geba Sēklas. Ar to pašu sākām radīt jūsu POLIPASAULES FIZISKO ĶERMENI, kurā apvienosies ceturtās un piektās dimensijas fiziskās matērijas. Otrs: Oranžajā sfērā ievietojām Afrodītes Sēklas un Merkūrija Sēklas. Tas ļaus jums attīstīt polipasaules astrāli-mentālo ķermeni (Zīm.2)

ZĪMĒJUMSNr 2. GEBA SĒKLAS, AFRODĪTES SĒKLAS UN MERKŪRIJAS SĒKLAS ĢENĒTISKAJĀ STRUKTŪRĀ.
Bērni mani! Tagad mūsu uzdevums - radīt polipasaules ugunīgo ķermeni. Taču pirms pildīsim šo svarīgo darbu, es jums pastāstīšu par Kosmisko Uguni - kā par vienu no Stihiju galvenajiem veidiem. Uguns, kā Kosmiskā Stihija, vienmēr cilvēku dzīvē, visas jūsu pasaules dzīvesdarbībā, spēlēja svarīgu lomu. Tiesa,cilvēciskā sabiedrība līdz šim laikam nenovērtē Uguns, kā varenas visuma Stijijas, lomu. Izsenis cilvēkiem bija zināmas četras galvenās Stihijas, kuras tie nosauca kā ZEME, ŪDENS, UGUNS UN GAISS. Šīs stihijas var salīdzināt ar tiem četriem matēriju veidiem, ar kuriem mēs tagad radām. ZEME - fiziskā matērija, ŪDENS - astrāli-mentālā matērija, UGUNS - ugunīgā matērija, GAISS - ēteriskā matērija. Par fizisko un astrāli-mentālo matēriju jums jau diezga daudz zināms. Pienāca laiks uzzināt vairāk par ugunīgo matēriju. Tā uguns, kas izpausta jūsu pasaulē redzamā uguns veidā, cilvēki sen izmanto dažādiem mērķiem. Uguns apsilda jūsu mājokļus. Ar uguns palīdzību jūs gatavojat ēdienu. Uguni izmanto priekš tā, lai nodrošinātu jūsu mašīnu dzinēju (iekšējās aizdedzes dzinēji). Uguni izmanto arī priekš tā, lai viens matērijas veids pārtaptu citā. Piemēram, metāla lējumu saņemšanas procesā. Taču Kosmiskā Uguns izpilda daudzas funkcijas un daudz dziļākā līmenī, kas nav pieejams parastai cilvēciskai uztverei. Kādas galvenās funkcijas Komiskai Ugunij, par kurām jums tagad pienāktos zināt?
1. Kosmiskā Uguns ir viens no cilvēka (un citu Visuma Būtņu), Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplesa, galvenajiem energoapgādes avotiem. Neviens cilvēka ķermenis - ne fiziskais, ne citmateriālais, nevar eksistēt bez Uguns kā enerģijas avota.
2. Kosmiskā Uguns transformē un attīsta visus matērijas veidus. Tā spējīga radīt dažādus vienas un tās pašas matērijas veidus (piemēram, dažādus fiziskās matērijas veidus). Uguns spējīga sajaukt savstarpēji atšķirīgus matērijas veidus (piemēram, fizisko, astrāli-mentālo un ugunīgo). Uguns ir iespējas apvienot dažādas matērijas, dažādu dimensiju (piemēram, ceturtās dimensijas matēriju un piektās dimensijas matēriju).
3. Kosmiskā Uguns spējīga radīt Ugunīgo matēriju, pie tam, pati paliekot AUGSTĀKĀS KĀRTĪBAS NEMATERIĀLA STIHIJA.
4. Kosmiskā Uguns izpilda evolucionāru, daudzdimensionālu ģenētisko Programmu nesējas lomu, un spējīga ienest tās jebkuras pasaules dzīvē.
5. Kosmiskā Uguns, kā Stihija, saista vienu vai citu pasauli ar jebkuru citu pasauli, saista savstarpēji visas Visuma dimensijas. Katrā dimensijā Uguns izpaužas citādi, viņa eksistē augstākās dimensijās kā Augstākās Kārtības Stihija. Kosmiskā Uguns klātesoša visur un visā.
6. Kosmiskā Uguns ar savu Ugunīgo Būtību spējīga īstenot kā dziedināšanas (apvienošanas) procesus, tā arī pasauļu attīrīšanas procesus no negatīvām enerģijām.
Tagad mēs ar jums aktivizēsim Prometeja Sēklas - ģenētisko struktūru, kas bija deaktivizēta ieiešanas laikā Dualitātes Eksperimentā. Iesākumam radīsim tās shēmu. Saskaņā ar savām sešām funkcijām, Ugunij, kā Stihijai, ir sešas galvenās Liesmas, kas veido truktūru pēc formas atgādinošu krievu valodas burtu "Ж" {latv.val "Ž"}. Ne nejauši tieši ar šo burtu {Krievu valodā} sākas vārds "ЖИЗНЬ"/"DZĪVE". Kosmiskā Uguns taču ielikta Dzīves Sākumā {kr.val. Начало Жизни}! Izkrāsosim sešas liemas burta "Ж"/"Ž" veidā violetā krāsā un un iegūsim "Prometeja Sēklas" simbolu.

ZĪMĒJUMS Nr 3. SIMBOLS "PROMETEJA SĒKLAS".
Šo simbolu ievietojam dzeltenajā sfērā. Un aktivizējam Prometeja Sēklas jūsu četrdimensiju ģenētiskajā struktūrā.

ZĪMĒJUMS Nr 4. PROMETEJA SĒKLAS, AFRODĪTES SĒKLAS UN MERKURIJA SĒKLAS ČETRDIMESIJU ĢENĒTISKAJĀ STRUKTŪRĀ.
Bērni mani! Dariet to maigi, ar mīlestību un pateicību Kosmiskai Ugunij, dāvājošai jums jaunu dzīvi/dzīvību, atverošu ceļu jaunās pasaulēs, nākotnē, pilnā ar Dievišķām iespējām. Izsakiet tīru nodomu, lai Prometeja Sēklas veicinātu jūsu energoapgādes sistēmas attīstību. Lai Kosmiskā Uguns pārveido visus jūsu matērijas veidus saskaņā ar jaunajiem evolucionārajiem uzdevumiem. Lai tā rada jūsu četrdimensiju Ugunīgo Polipasaules ķermeni. Saprotiet, ka Promiteja Sēkla, attīstot jūsu Ugunīgo Ģenētiku, palīdzēs jums saistīties ar Uguni kā augstigarīgu un augstisaprātīgu Augstākās kārtības Stihiju. Piesauciet ar Uguns palīdzību jaunas evolucionāras programmas! Lai kosmiskā Uguns izpauž jūsu Visuma sakaru ar visām pasaulēm un dimensijām. Kosmiskā Uguns attīrīs jūs no visām negatīvām enerģijām un izdziedinās!
Mani Bērni! Promiteja sēklas aktivizētas jūsos. Saudzīgi audzējiet tās, radot kopā ar Kosmisko Uguni!
Bet mēs radām tālāk...Tagad jūsu uzdevums - radīt ĒTERISKO POLIPASAULES ĶERMENI. Strādājam ar ēterisko matēriju. Ko jūs zinat par Ēteri, Bērni mani? O! Maz, ļoti maz. Iepriekš es jums pavēstīju, ka Ēteru, kā Kosmisko Stihiju var salīdzināt/attiecināt {соотнести ?} ar gaisu. Un tas patiesi tā, mani bērni. Bet, kas tas ir GAISS priekš jums, cilvēkiem? Tā - galvenā dzīvošanas vide. Jūs to ne tikai ieelpojat un izelpojat katru sekundi, jūs tur kustaties, pārvietojaties pa to. Gaiss - tā daļa jūsu, tas jūsu organisma iekšienē, jūsu šūnās. Četrdimensiju Ēteris apvieno visus matērijas veidus vienā/vienotībā. Tas īsteno mijiedarbību starp fizisko ķermeni, astrāli-mentālo, ugunīgo un citiem matērijas veidiem. Tas ir katrā matērijā. Tas - jūsu Daudzdimensionālo Ķermeņu kompleksa iekšienē. Taču viņš ne tikai apvieno visu. Viņš piegādā jūsu ķermeņos, kā arī vispār, visās, visas pasaules matērijās, dzīvesdarbībai nepieciešamos elementus. Piemēram, jūsu organismā gaiss ienes skābekli, kas nodrošina tā dzīvesdarbību. Ēters fiziskajā matērijā ienes savu "skābekli", bez kā matērija nevar eksistēt. Šis "slābeklis" vienlaicīgi ir "ķieģelītis" matērijas celtniecībai, un "materiāls", kas šos "ķieģelīšus" sasaista savstarpēji. Taču, galvenais, Ēteris uzstājas kā pamats pie jaunas matērijas radīšanas, tanī skaitā - polipasauļu matērijas. Bez viņa neiespējami radīt polipasaules ķermeni.
Svarīgi zināt, Kosmiskais Ēteris var uzstāties kā patstāvīgs mērs daudzās visuma pasaulēs, ieņemot savā "Es" telpu un laiku un veidojot jaunas esības formas daudz augstākas kārtības. Ceturtajā dimensijā LAIKS, kā galvenais mērs, kalpo par pamatu telpas apvienošanai telpas-laika kontinuumā. Daudzās piektās dimensijas pasaulēs ĒTERIS kļūt par pamatu un ir augstākais mērs attiecībā uz LAIKU.
Bērni mani! Formējam rozā sfēru, no kuras iziet trīs stari sarkanā, oranžā un dzeltenā krāsās.

ZĪMĒJUMS Nr 5. "EOLA SĒKLAS" SIMBOLS.
Tā mēs radām ēterisko sēklu - Eola Sēklas. Eols - Gaisa Dievs, Ētera Dievs. Viņš - Planetārā Gaismas Būtne, radoša ēteri jūsu pasaulē. Jūs tieši tagad varat sūtīt savas Mīlestības enerģijas Eolam. Un saņemsiet maigas Mīlestības enerģijas atbildei...
Bet tagad, ievietojam Eola Sēklas mūsu ģenētiskās struktūras, zaļās sfēras centrā.

ZĪMĒJUMS Nr 6. EOLA SĒKLAS, PROMETEJA SĒKLAS, AFRODĪTES SĒKLAS UN MERKŪRIJA SĒKLAS ČETRDIMENSIJU ĢENĒTISKAJĀ STRUKTŪRĀ.
Izsakiet tīru nodomu pieņemt savā četrdimensiju ģenētiskajā struktūrā Eola Sēklu energoinformāciju, ētera polipasaules energoinformāciju, kas apvieno četrdimensijas un piecdimensijas harmoniskā vienotībā visu veidu matērijas! Piesauciet līdzjaunradei Eola Gaismas Būtni un domās radiet, radiet savu jauno ēterisko polipasaules matēriju. Dariet piecdimensiju ēteri par sevis četrdimensiju daļu. Jūs jau ar savu smalkmateriālo ķermeņu daļu ieejat/esat piecdimesionalitātes struktūrā. Jūs paceļat kopā ar saviem "Es" šīs pasaules matēriju. Augšupcelšanas process īstenojas Un tas patiesi tā, Bērni mani!

Jūsu Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, apgarojošs Galaktiku Piena Ceļš.
27.08.2015.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 5(23) 2015., Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/zurnala_specializdevums/2015-11-03-1631 , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/25.11.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 25.11.2015.

Skatījumu skaits: 440 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: