Galvenie » 2018 » Augusts » 25 » *(Esl) "Да! Произошло!
17:57
*(Esl) "Да! Произошло!

*(Esl) "Да! Произошло! 

(Текст на русском, латышском, английском языках)

Мы соединины! Это произошло сегодня утром! Мы - Земные Дружочки, соединились c частичками своих Небесных Ангелов! Со своими Высшими Я и теперь Мы Есмь настоящий Полк Ангелов Небес-Земли!

Нам ещё это надо научиться понять и многим нужно учиться принимать, ибо это не так просто - понимать, постигать,  нам не хватает Знаний.
Знания для нам тщательно копятся на Божьем Сайте Спекавотс: http://spekavots.ucoz.ru  с 2006 года!
Там, в наследие Знаний, Мы узнаём, как поймать, как оценить, почувствовать такое состояние: духовные и физические частички человака-сущности в общее единство, как всё сохранить!

Всё хорошо, у нас впереди Столетия Вечной жизни, Мы будем учиться! Сейчас мы Счастливы и радостны, что в Силе Любви Бога - Мы Есмь Единство и будем жить в Обществе БожьегоЦарства Небо-Земли - Святая Русь!

Спасибо милый БожеОтец-Мамочка-Семья Света! Спасибо Матушка Земля! Спасибо Полки Ангелов Неба и Земли, что Мы Вместе в БожьемЦарстве Святая Русь! Спасибо дорогие Дружочки Небо-Земли!

07.06.2018.8:45 - в бесконечной любви от всего сердца записала Эслаума.

Важно ЗНАТЬ!
"- "Люди сегодня встречают Бога!", "Встреча для людей - долгожданная!", "Теперь Тьма уже отступает," "Люди с Создателем - вместе!" и "Будет Бога на власть Венчание!", значит: "Теперь "Равенство" будет в итоге!" и "Постепенный переход в Монархию,"...-" 
Цитаты сложены с Катрена Отца Абсолюта 15.07.18. "Наконец, вместе".
Прочитать на русском, латышском, английском языках можно:http://spekavots.ucoz.ru/news/vests_15_07_18_katrens_beidzot_kopa/2018-07-15-3474 

Значительно вспомнить Символписьмо! - 4 письмо Дружочку - 05.10.2006:
"ПОДУМАЕМ, ОЦЕНИМ до того как принимаем или отвергаем. Пусть наше Сердечко помогает решать и действовать правильно!..."  
(Цитат на русском языке, но Символписьмо только на латышском языке:http://spekavots.ucoz.ru/news/4_vestule_draudzinam_05_10_2006/2014-04-01-1027 , и в документ-тетради:
http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_1DK.pdf  , страница 9.

Звучи песня!


"Сплети мне, мамочка": https://www.youtube.com/watch?v=n4g1BDnuw20 

=====
Символписьмо *(Esl) "Да! Произошло!" Я+лаума (Эс+лаума) записала 7 июня 2018 год, 8:45, и перевела, интуитивно, на русский язык 24.08.2018.
На английском языке перевела Ирита Ирем 25.08.2018.
Опубликовано на латышский язык: http://spekavots.ucoz.ru/esl_ja_notika/2018-07-15-3475 
И на русский язык: http://spekavots.ucoz.ru /25.08.2018.
Отправлено: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /25.08.2018.
И: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1  /25.08.2018.
=====
Символписьмо *(Esl) "Да! Произошло!" с переводом на русский, английский языки всеобщему опыту подгоговила Группа Света Спекавотс 25.08.2018.

 ----------------------------------------------------------
Текст Символписьма на латышском языке:

*(Esl) "Jā! Notika!"
Mēs savienoti! Tas notika šorīt! Mēs - Zemes Draudziņi, savienojāmies ar savām Debesu Eņģeļu daļiņām! Ar saviem Augstākajiem Es un nu Mēs Esam īstens Debess-Zemes Eņģeļu Pulks!
Mums to vēl jāmācās izprast, saprast un daudziem vēl jāmācās pieņemt, jo tas nav tik vienkārši - saprast, izprast, mums Zināšanu nepietiek!
Zināšanas mums rūpīgi krājas Dievišķā Spēkavota vēstvietnē http://spekavots.ucoz.ru kopš 2006. gada!
Tur, Zināšanu pūrā, Mēs arī uzzinām, kā notvert, izjust šādu stāvokli: garīgās un fiziskās cilvēk-būtības daļu kopvienību, kā saglabāt!
Nu nekas, mums jau Mūžīgās Dzīvības Gadsimti priekšā, Mēs mācīsimies! Tagad laimīgi esam un priecīgi, ka Dieva Mīlestības Spēkā - Mēs Esam Vienoti Kopībā un Dzīvosim Debess-Zemes DievValstības DievKopībā - Svētā Krievzeme!
Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies mīļā Zemes Māmuliņa! Paldies Debess un Zemes Eņģeļu Pulki par KopSaplūsmi DievKopībā Svētā Krievzeme! Paldies, mīļie Debess-Zemes Draudziņi!
07.06.2018.8:45 --- bezgalīgā sirdsmīļumā pierakstīja Eslauma.
-------------------
Svētīgi ZINĀT!
"Cilvēki Dievu satiek šodien!" un "Tikšanās priekš cilvēkiem - ilgigaidīta!" un "Tagad jau Tumsa atkāpjas," - "Cilvēki ar Dievu - kopā!" un "Būs Dieva Laulāšana uz varu!", tātad, "Tagad būs "Vienlīdzība" rezultātā!" un"Pakāpeniska pāreja Monarhijā,"...
(Citāti no: http://spekavots.ucoz.ru /15.07.2018.

Vērtīgi atcerēties Simbolvēstuli! - 4. Vēstule Draudziņam - 05.10.2006.:
"Tādēļ DOMĀSIM un VĒRTĒSIM, pirms ko pieņemam vai noraidām. Lai mūsu Sirsniņa palīdz izlemt kā pareizi rīkoties!..." 
(Citāts no: http://spekavots.ucoz.ru/news/4_vestule_draudzinam_05_10_2006/2014-04-01-1027 , vai izrintējamā, darbnīcā iesienamā, rokā turamā Dokument-Burtnīcā: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_1DK.pdf , 9.lappusē. 

Skani Dziesma!
"Novij' man, māmuliņa": http://www.youtube.com/watch?v=n4g1BDnuw20 
---------
Simbolvēstuli *(Esl) "JĀ! Notika!" pierakstīja Es+lauma 2018. gada 7. jūnijā plkst. 8:45, ievietota:
Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /15.07.2018.
Nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.07.2018.
Un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.07.2018.
=====
Simbolvēstuli - *(Esl) "JĀ! Notika!" - viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.07.2018. 

----------------------------------------------------------
Текст Символписьма на английском языке:

*(Esl) “Yes! It happened”
We are connected! It happened this morning! We- the Friends of the Earth united with our Heavenly Angel particles! With our Highest I and now we are real Heaven- Earth Angels!
We still need to learn to understand, understand and many still have to learn to accept, because it’s not so simple, to understand, to make out, our knowledge is not enough!
Knowledge is being carefully grown on the Divine Weapon’s website http://spekavots.ucoz.ru since 2006!
There in Knowledge pours, we also learn, how to capture, feel this condition: the part of the mental and physical human being parts, how to save!
It’s ok, we are ahead of the Everlasting Life, we will learn! Now we are happy and glad, that we are in the Power of God’s Love- we are united in all things and will live in the God common wealth of the Heaven- Earth – in Holy Russia!
Thank you beloved ones Heavenly Father- God’s Mother- Family of the Light! Thank you dear Mother of the Earth! Thank you Angels of the Heaven and earth for a blessing of God in Holy Land of Russia! Thank you dear friends of the Heaven- Earth!
07.06.2018.8:45…..In the endless heartfelt, wrote Eslauma.
-------------------------
Blessed to KNOW!
“People meet God today!” and “Meeting for people- Long termed!” and “Now the Darkness is coming back”- “People with God- together” and “It will be God’s marry with power” so “It will be “Equality” in the end” and “Gradual transition to the Monarchy”
(Quotation from: http://spekavots.ucoz.ru /15.07.2018.)
Valuable remember Symbol letter !- 4th Letter to Friend!- 05.10.2006.:
“Therefore, we WILL THINK and WILL VALUE, before we accept or reject it, so that our heart help to decide, how to act properly…”
(Quotation from: http://spekavots.ucoz.ru/news/4_vestule_draudzinam_05_10_2006/2014-04-01-1027 or in printed, hand written Document Book at the workshop: http://spekavots.ucoz.ru/_fr/1/1S_1DK.pdf , page 9.
Sound the song!
"Novij' man, māmuliņa": http://www.youtube.com/watch?v=n4g1BDnuw20 
---------------
Symbol letter *(Esl) “YES! Happened!” wrote Es+lauma on June7 ,2018, at 8:45, posted by:
On the Divine Wisdom site: http://spekavots.ucoz.ru /15.07.2018.
Sent to “Stariņš”: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.07.2018.
And: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.07.2018
============
Symbol  letter- * (Esl) "YES! Happened!" - a comprehensive experience was prepared by Eslauma on July 15, 2018.
 

Skatījumu skaits: 104 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: