Galvenie » 2017 » Marts » 6 » Mīlestības Skola / Школа Любви
14:39
Mīlestības Skola / Школа Любви

Mīlestības Skola / Школа Любви

latviskoja, intuitīvi, Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem
26 Feb at 6:59 pm

Sergejs Melniks
Jūl 9, 2016 at 4:31 pm

15 GADUS ŠIS VĪRIETIS APGLABĀJA MAZUĻUS NO ABORTU KLĪNIKAS. BET KAD PIE VIŅA ATNĀCA VIŅU MĀTES, VIŅŠ ĪSTENOJA NEIEDOMĀJAMO...
Tongs Fuoks Fuk no Vjetnamas parādīja visai pasaulei, ko īstenībā nozīmē nesavtīgums. viss sākās 2001. gadā, kad viņa sieva kļuva grūta.
Sēžot slimnīcas koridorā, Tongs ievēroja, kā grūtās sievietes ieiet kabinetā, un no tā iziet asarās. Un bez bērna.
Notiekošā jēga pie viņa atnāca ne tūliņ. Tongs nesaprata, kā var nonāvēt personīgo mazuli. Nogalināt un pat neapglabāt viņu cilvēcīgi.
Situācija neticami skāra Tonga sirdi. Par savu personīgo naudu celtnieks nolēma nopirkt zemi pie Hon Tom kalna, kur viņš varētu apglabāt mazuļus, kuru dzīve aprāvās, tā arī nesākusies. Saņēmis atļauju no hospitāļa, Tongs apglabāja vairāk kā 10000 mazuļus pirmajos pāris gados.
Tomēr īstenais mērķis vjetnamietim bija pavisam cits. Tongs cerēja, ka grūtnieces, apmeklējot kapsētu, negribēs vairāk atbrīvoties no personīgiem bērniem.
Ideja izdevās: pēc kāda laika mātes, kuras materiālu grūtību dēļ, nevarēja savam bērnam nodrošināt nākotni, sāka griezties pie Tonga pēc palīdzības.
Vīrieša atbilde pārsteidza līdz sirds dziļumiem. Tongs piekrita ņemt savā ģimenē visus trūkumcietošos bērnus. Kapsētā, kādreiz bēdu un sāpju piepildītā, tika uzcelta māja, kļuvusi par mājām vairāk kā 100 mazuļiem.
Jūtot līdzi svešām bēdām, Tongs piekrita atdot bērnus mātēm atpakaļ, kad viņu finanses un ģimenes grūtības palika aiz muguras.
Lai nesapītos savu 100 pieņemto dēlu un meitu vārdos, Tongs izdomāja viņiem mīļas iesaukas. Piemēram, "Vins" (gods) vai "Tams" (sirds). Visiem bērniek ir kā savas mātes uzvārds, tā arī Tonga uzvārds.
"Es turpināšu līdz savam pēdējam elpas vilcienam, - saka daudzbērnu tēvs. - Es ceru, mani bērni arī palīdzēs cilvēkiem, kad es no šīs pasaules aiziešu".
Bērnu acis šajās fotogrāfijās mirdz patiesā laimē. No tāda tēva var daudz ko mācīties.

 

Avotshttps://vk.com/shkolalubvi , 26.februarī 6:59
----------------
Love School
26 Feb at 6:59 pm
Sergey Melnik
Jul 9, 2016 at 4:31 pm

15 YEARS, THIS MAN BURIES BABIES FROM ABORTION CLINICS. BUT WHEN HE WAS VISITED THEIR MOTHERS, HE MADE UNBELIEVABLE ...
Tong Phuoc Phuc of Vietnam has shown the world that actually means selflessness. It all began in 2001, when his wife became pregnant.
Sitting in the hallway of the hospital, Tong noted as pregnant women went into the doctor's office, and come out from there in tears. And without a child.
The meaning of what happened came to him at once. Tong did not know how can to kill her own child. Kill not even bury him like a human.
The situation is incredibly touched the heart of Tonga. From his own money the builder decided to buy the land below the mountain Hon Thom, where he could bury the baby, whose life was cut short, and it didn't begin. After receiving permission from the hospital, Tong buried more than 10,000 babies in the first few years.
However, the real purpose of the Vietnamese was different. Tong hoped that pregnant women visiting the cemetery, no longer want to get rid of their own children.
The idea was a success: after some time, their mother, who, because of financial difficulties could not ensure the future of her child, began to turn for help Tonga.
A man struck to the very soul. Tong agreed to take in his family all the children in need. At the cemetery, once full of sadness and sorrow, was built a house, which became the mother for more than 100 kids.
Sympathizing with others' misfortunes, Tong agreed to send their children back to the mothers when their financial and family difficulties left behind.
To avoid confusion in the names of 100 of its adopted sons and daughters, Tong invented them cute nicknames. For example, the "Win" (honor) or "there" (the heart). All the kids have their mother's name, and the name of Tonga.
"I will continue until the very last breath, - says the father of many children. - I hope my children will also help people when I will be gone from this world. "
The eyes of children to these photos truly glow with happiness. Such a father can be a lot to learn!

-------------------------

Школа Любви
26 Feb at 6:59 pm
Sergey Melnik
Jul 9, 2016 at 4:31 pm
15 ЛЕТ ЭТОТ МУЖЧИНА ХОРОНИЛ МАЛЫШЕЙ ИЗ КЛИНИКИ АБОРТОВ. НО КОГДА К НЕМУ ПРИШЛИ ИХ МАТЕРИ, ОН СОВЕРШИЛ НЕВЕРОЯТНОЕ…
Тонг Фуок Фук из Вьетнама показал всему миру, что на самом деле значит бескорыстие. Все началось в 2001 году, когда его жена забеременела.
Сидя в коридоре больницы, Тонг заметил, как беременные женщины входят в кабинет, а выходят из него в слезах. И без ребенка.
Смысл произошедшего дошел до него не сразу. Тонг не понимал, как можно убить собственного малыша. Убить и даже не похоронить его по-человечески.
Ситуация невероятно тронула сердце Тонга. На свои собственные деньги строитель решил купить землю под горой Хон Том, где бы он мог хоронить малышей, жизнь которых оборвалась, так и не начавшись. Получив разрешение из госпиталя, Тонг похоронил более 10000 малышей в первые пару лет.
Однако истинной целью вьетнамца было совсем другое. Тонг надеялся, что беременные женщины, посетив кладбище, не захотят больше избавляться от собственных детей.
Идея удалась: через некоторое время матери, которые из-за материальных трудностей не могли обеспечить своему ребенку будущее, начали обращаться к Тонгу за помощью.
Ответ мужчины поразил всех до глубины души. Тонг согласился взять в свою семью всех нуждающихся детей. На кладбище, когда-то наполненном печалью и горестью, был построен дом, ставший родным для более 100 малышей.
Сочувствуя чужим бедам, Тонг согласился отдавать детей обратно матерям, когда их финансовые и семейные трудности останутся позади.
Чтобы не запутаться в именах своих 100 приемных сыновей и дочерей, Тонг придумал им милые прозвища. Например, «Вин» (честь) или «Там» (сердце). Все малыши носят как фамилию своей матери, так и фамилию Тонга.
«Я буду продолжать до самого последнего вздоха, - говорит многодетный отец. - Я надеюсь, мои дети тоже будут помогать людям, когда я уйду из этого мира».
Глаза детей на этих фотографиях искренне светятся счастьем. У такого отца многому можно поучиться!
--------------
Informācija latviešu, angļu, krievu valodā ievietota:
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.03.2017.
Nosūtīta Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /06.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/ /06.03.2017.
Arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 06.03.2017.

Skatījumu skaits: 388 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: