Galvenie » 2017 » Marts » 15 » Tulkojums! - *8) Radītāja Domu Vēstule "KOPĪBA"
14:49
Tulkojums! - *8) Radītāja Domu Vēstule "KOPĪBA"

Tulkojums! - *8) Radītāja Domu Vēstule "KOPĪBA"
Angļu val.:-*8) Creator's Mind Letter "COMMUNITY"

=…I think, the topic is about these Sacred text preparation for use, read (translated in Latvian, NAD Letters), to understand separate words, concept meaning in everyday communication…-To read text about energy expression through word FAITH. Must learn to understand the depth and breadth of Word, what the Word covers, but not only the manifestation of activity and movement.
=Need to understand, raining- not only drop of water from sky falls to the ground, but cover idea, that drop, contact with ground, moistened, refresh it, unlace forces for growing…
-…and, what drop does, in a contact with a cloth on the human's body, or on naked body and so on… Yes, rain (word) communication results, it's plus and minus.
As well as the word FAITH the expression of energy interaction depth and breadth, but not only Word empty spell, without thinking about result. Each word carries the IDEA of energy wave riches, that fills up the atmosphere inside human and around him.
=I BELIEVE- so I understand, what I am receiving and giving further…
-
The New time energy power is not comparable with New or Old Testament power of the word concept. They were run only WORDS movement, but New time Testament running MIND BREADTH and DEPTH, that by time to move to without word conversation, only in THOUGHT WAVE FLOW level.
=So, that's why it is important for people to take responsibility for their own existence….
-IN COMMUNITY, where One is All and All is One.
=Known expression! "One for all, all for one"!...
-Only all went wrong, because had not Divine COMMUNITY concept understanding, but only sense of word movement. I think, that you would be passed our talk exam, but now relax. Later for everything will need to think one more time. Then next time we will talk again.
=Thanks! Thanks dear Heaven Father- God's Mother! Ah, I wish, that understanding inside me could be save and I could be able to give that further! Yes! I will can! Because I HAVE BELIEF inside me!!!
03:55- 22.09.2012….

That is Creator's MIRACLE- to talk IN MIND with his own Creature! DIRECTLY in Manifested Plan- in Soul Temple- in Body
*8) Creator's Mind letter recorded at 22.09.2012. 8:37
In reflection heart happiness Eslauma.

==========
Founds: Greeting you…! Unusual!
This text I wrote on the night, after unusual dream, which I will not tell all, but…somewhere, some organization visited delegation, with some central girl by behavior as princess, what, seems, she likes me for some reason. She even combed my hair, track made overhead, which I tried by myself somehow to fix, seems, I managed not quite accurately, but managed. Then visitor- princess wanted to take me with her as a game or thought member or nanny. I refused…explained why… After…or how…then will see. That's all, had nothing else.
I slowly woke up and quickly found the paper, to write text.
WORDS-REVELATIONS ARE God's GIFT to each person on the planet Earth. Writer- Russian person and scribe, Latvian person, is only table on which God put on His Rainbow Words and Advice GIFT. Each person can go near to this table and to take Exam about his Eternal Life on planet Earth. How to do it?- Each one's free choice…
04:12 - 11.08.2011.
Then surprise was so big, I woke up as bees stung, wondered, but from experience I know, that immediately all need to write, because after one minute all will be forgotten, then how to wait till morning!
Now I could write for you most important from seen on the night, felt. I understand, that translating in Latvian and rewriting I must continue, what I am doing with big pleasure. For you- to accept or not accept- free choice. Only inform me- I will not send.
I wish joy and success in works!
Thanks to force of Universe! Thanks to you and all Light Workers! To weave Light and EARTH SHINES.
In heart love Eslauma.
*NAD- Unknown Source Mind entrusted to favorite Press Publisher at 12.08.2011. 17:07
All in heart pleasure collected one more time, wrote Eslauma.
--------------
Oriģināls latviešu valodā: *) Radītāja Domu Vēstule "KOPĪBA"
= ... Man liekas, ka runa ir par šo Svēto tekstu sagatavošanu izmantošanai, lasīšanai (latviskojumi, NAD Vēstules), lai izprastu atsevišķu vārdu, jēdzienu nozīmi ikdienas saskarsmē ...
- Lai lasītu tekstus par enerģijas izpausmi caur Vārdu TICĪBA. Ir jāmācās izprast Vārda dziļumu un plašumu, ko Vārds aptver, bet ne tikai darbības kustības izpausmi.
= Ir jālūko saprast, līst- ne tikai ūdens lāsīte no debesīm krīt uz zemi, bet jāaptver doma, ka lāsīte, saskaroties ar zemi, to samitrina, veldzē, atraisa spēkus augšanai ...
-... un, ko lāsīte izdara, saskarsmē ar audumu uz cilvēka ķermeņa, vai uz kaila ķermeņa utt. ... Jā, lietus (vārda) saskarsmes sekas, tā plusi un mīnusi.
Tā arī vārda TICĪBA enerģiju saskarsmes izpausmju dziļums un plašums, bet ne tikai Vārda tukša izrunāšana, nedomājot par sekām. Katrs vārds nes DOMU enerģiju viļņu bagātību, kas piepilda atmosfēru cilvēkā un ap viņu.
= TICU - tātad saprotu, ko uzņemu un dodu tālāk ...
- Jaunlaiku enerģiju jauda nav salīdzināma ar Jaunās vai Vecās Derības vārdu jēdzienu jaudu. Tie darbināja tikai VĀRDU kustību, bet Jaunlaiku Derība darbina DOMU PLAŠUMU un DZIĻUMU, lai ar laiku pārietu uz bezvārdu saskarsmi, tikai DOMU VIĻŅU PLŪSMU līmenī.
= Tādēļ ir svarīgi cilvēkam uzņemties atbildību par savu eksistenci ...
- KOPĪBĀ, kur Viens ir Visi un Visi ir Viens.
= Pazīstams teiciens! "Viens par visiem, visi par vienu"! ...
- Tikai aizgāja viss šķībi, jo nebija Dievišķās KOPĪBAS jēdziena izpratnes, bet tikai vārdu kustības jēga.
Domāju, ka tu mūsu sarunas eksāmenu būsi izturējusi, bet nu gan atpūties. Vēlāk viss būs jāapdomā. Tad jau citreiz parunāsim atkal.
= Paldies! Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Ak, kaut izpratne manī saglabātos un es to spētu tālāk nodot! Jā! Spēšu! Jo manī taču TICĪBA IR!!!
03:55 - 22.09.2012. ...
Tas ir Radītāja BRĪNUMS - runāt DOMĀS ar Savu Radījumu! TIEŠI, Izpaustajā plānā - Dvēseles Templī - Ķermenī!
*8) Radītāja Domu Vēstuli pierakstīju 22.09.2012.08:37
Pārdomu sirdslaimē, Eslauma.
=======
Atradums: Sveiciens Jums ... ! Neparasts!
Šo tekstiņu pierakstīju naktī pēc neparasta sapņa, kuru visu nestāstīšu, bet ... kaut kur, kādā organizācijā ciemojās delegācija ar galveno kādu meitenīti kā princesi pēc uzvedības, kurai, šķiet, es kaut kādu iemeslu dēļ, patiku. Viņa man pat matus ķemmēja, celiņu virs galvas veidoja, ko es pati pacentos kaut kā izšķirt-izveidot, laikam izdevās ne gluži precīzs, bet izdevās. Tad ciemiņš-princese vēlējās ņemt mani sev līdzi kā rotaļu vai domu biedreni, vai auklīti. Atteicu ... paskaidrojot kāpēc ... Vēlāk ... vai kā ... tad jau redzēs ... Un viss, vairāk nekā nebija.
Lēni modos un - ātri meklēju papīru, lai pierakstītu tekstiņu:
VĀRDI - ATKLĀSMES IR Dieva DĀVANA katram cilvēkam uz planētas Zeme. Pierakstītājs - krievu cilvēks un pārrakstītāja, latviešu cilvēks, ir tikai galds uz kura Dievs Uzliek Savu Varavīkšņoto Vārdu un Padomu DĀVANU. Katrs cilvēks var pie šī galda pieiet un kārtot Eksāmenu par savu Mūžīgo Dzīvi uz Planētas Zeme. Kā to darīt? - Brīva izvēle katram ...
04:12-11.08.2011.
Tad pārsteigums bija tik liels, ka pamodos kā bites dzelta, brīnējos, bet no pieredzes zinu, ka tūliņ viss jāpieraksta, jo pēc minūtes jau būšu visu aizmirsusi, kur nu vēl rītu gaidīt!
Tagad varēju Jums uzrakstīt svarīgāko no naktī izjustā. Saprotu, ka latviskošana-pārrakstīšana man jāturpina, ko es ar lielu prieku arī daru. Jums - pieņemt, nepieņemt - brīva izvēle. Tik dodiet ziņu - nesūtīšu.
Lai prieks un veiksme darbiņos!
Paldies Visuma Spēkiem! Paldies Jums un visiem Gaismas Darbiniekiem! Lai aust Gaisma un ZEME MIRDZ!
Sirdsmīlestībā - Eslauma.
*NAD-Nezināma Avota Domu pieraksts uzticēts iemīļotam preses izdevējam 12.08.2011.17:07.
Visu sirdspriekā vēlreiz apkopoja, uzrakstīja, Eslauma.
-------
Angļu valodā tulkoja Irita Irem.
Tulkojums Angļu valodā ar pievienotu oriģināla variantu latviešu valodā ievietots:
Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/ 15.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv/ 15.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /15.03.2017.
Arī: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /15.03.2017.
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma 15.03.2017.

Skatījumu skaits: 332 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: