Galvenie » 2017 » Marts » 1 » Vēsts: 01.03.17. Katrēns "PAVASARIS"
17:24
Vēsts: 01.03.17. Katrēns "PAVASARIS"

Vēsts: 01.03.17. Katrēns "PAVASARIS"

01.03.17 Катрен "ВЕСНА"…………………………………………………………Quatrain "SPRING"

Время приблизилось испытаний! .... Pietuvojās pārbaudījumu laiks!.........................Approached the time of test!
Оно всегда после зимы!.................... Tas vienmēr pēc ziemas!..............................It is always after the winter!
Внутри открывается понимание! ..... Iekšienē atveras saprašana!............................Inside opens your understanding!
Понимание своей вины! ................... Savas vainas saprašana!...............................Understanding of your guilt!

Вина сегодня на каждом! ................. Šodien vaina uz katra!.................................Guilt today is on each one!
Живут, не думая о Боге! ................... Dzīvo, nedomājot par Dievu!.........................Living, without thinking about God!
Жизнь кажется миражом, ................ Dzīve mirāža šķiet,………………………………Life seems to be a mirage,
Непроявленной дорогой! ................. Neatklāts ceļš!.............................................Undeveloped road!

Семья, дети, работа! ........................ Ģimene, bērni, darbs!..................................Family, children, job!
Полный набор человека!................... Pilns cilvēka komplekts!...............................A complete set of human!
У Меня другая забота, ...................... Man citas rūpes,……………………………....I have another concern,
Эволюция на века! ............................ Evolūcija uz gadsimtiem!............................The evolution of the age!

Эволюции в Духе не видно! ............. Evolūcija Garā neredzama!...........................Evolution in the Spirit is not visible!
Каждый выживает, как может! ......... Katrs izdzīvo, kā var!....................................Everyone survives, how can
Живут, понимая, что стыдно, ........... Dzīvo, saprotot, ka kauns,……………………..Live, knowing that feel shame,
Грех, только умножит! ....................... Grēks, tikai pavairo!...................................Sin, just multiply!

Каждому дано на равных! ................. Katram līdzīgi dots!.....................................Everyone has given an equal!
У всех есть родители! ........................ Visiem ir vecāki!.........................................All have a parents!
Но, есть общая Правда, .................... Taču, ir kopīgā Taisnība,……………………...But, there is a general Truth,
И Единый Творитель! ......................... Un viens Radītājs!......................................And one Creator!

Жизнь коротка, как этап! .................... Dzīve īsa, kā etaps!....................................Life is short, as the stage!
Но, очень необходимый! .................... Bet, ļoti nepieciešams!...............................But it is very necessary!
Не может быть общий штамп, ........... Nevar būt šablons kopīgs,………………….....There can't be common stamp,
Он не Един, он - делимый! ................ Tas ne Viens, tas - dalāms!.........................It is not One, it is- divisible!

Делимый, не только в роду! ............... Dalāms, ne tikai dzimtā!..............................Divisible, not only in family!
Делимый, на всё человечество! ........ Dalāms uz visu cilvēci!..................................Divisible for all humanity!
Жизнь нужно выбрать одну, ............. . Dzīvi vienu vajag izvēlēties,…………………....Life need to choose one,
Понимая, что Мир - Отечество! ........ Saprotot, ka Pasaule - Tēvzeme!.....................By understanding, that World- Fatherland!

Но, кто-то сказал: не так! ................... Bet, kāds teica: ne tā!.................................But, someone said: is not so!
Есть род и ничего более! .................... Ir dzimta un vairāk nekas!...........................There is a generation, and nothing else!
Казалось, какой пустяк, ...................... Šķiet, tāds nieks,……………………………..It seemed a trifle,
Но, непереходимое поле! .................. Taču, lauks nepārejams!..............................But impassable field!

Разделяй на рода и властвуй! ........... Izdali dzimtās un valdi!.................................Divide in families and rule!
Идея совсем не Бога! ......................... Ideja pavisam ne Dieva!..............................The idea is not of the God!
Разделение ведёт к страсти: ............. Izdalījums uz kaislībām ved:……………….....Separation leads to passion:
В пустыне и без дороги! ..................... Tuksnesī un bez ceļa!.................................n the wilderness and without roads!

Не было этого прежде! ....................... Tā nebija agrāk!.........................................There was not this before!
Единая была территория! .................. Viena teritorija bija!......................................The territory was one!
Люди знали, что внешне, .................... Cilvēki zināja, ka ārēji,……………………….People knew, that outwardly,
Это - Духовная акватория! ................. Tā - Garīgā akvatorija!.................................That is- Spiritual water area!

Единый язык общения! ....................... Viena saziņas valoda!...............................The communication language is one!
Единые и мыслеобразы! ..................... Vieni arī domtēli!......................................The one is also thought images!
Не было иных мнений, ........................ Nebija citu viedokļu,………………………….There were no other views,
Единый человечества образ! ............. Cilvēces tēls vienots!..................................The one image of humanity!

Не было и неверия! ............................. Nebija arī neticības!...................................There was not also unbelief!
Единый народ - Русы! ......................... Viena tauta - Krievzemieši!.........................One nation- Russians!
Общее было поверие: ......................... Kopīgs bija ticējums:………………………....There was general belief:
Бог сотворил этрусков! ...................... . Dievs radīja etruskus!.................................God created the Etruscans!

Потом были нашествия! ....................... Pēc tam bija uzbrukumi!.............................After then came invasion!
Бог верил в Духа Единство! ................. Dievs ticēja Gara Vienotībai!......................God believed in the Unity of the Spirit!
Негативным оказалось пришествие, ... Negatīva izrādījās atnākšana,……………......It became a negative coming,
Неравенство стало средством! ............ Nevienlīdzība kļuva līdzeklis!.......................Inequality has become a means!

Средством людей разделения! ............. Līdzeklis cilvēku izdalīšanai!......................The means of separating people!
До этого всех Единых! ........................... Līdz tam visu vienotu!..............................Till this, all are United!
Религии привели в действие, ................ Reliģijas iedarbināja,………………………...Religions have set in motion,
Механизм на «тех» и «этих»! ................. Mehānismu uz "tie" un "šie"!....................The mechanism to "these" and "those"!

Тысячелетия в Духе рабства! ................. Tūkstošgades Gara verdzībā!....................Millennium in the bondage of the Spirit!
Развалили былое единство! ................... Sagrāva bijušo vienotību!...........................Destroyed the former Unity!
Негативная роль Папства, ...................... Negatīvā Pāvesta loma,…………………….The negative role of papacy
Обернулась для людей тризной! ............ Izvērtās cilvēkiem bēru mielastā!................It turned into funeral feast of the people!

Теперь вся Надежда на Русь! ................. Tagad visas cerības uz Krievzemi!.............Now all Hope on Russia!
На весеннее обновление! ....................... Uz pavasarīgo atjaunošanos!.....................On the renewal of the spring!
Прогнозировать не берусь, ..................... Prognozēt neņemos,………………………..I don't undertake to predict,
Точно знаю - восстановление! ................ Precīzi zinu - atjaunošana!.........................I know for sure- the restoration!

Восстановление Духа и Веры! ................ Gara un Ticības atjaunošana!.....................Restoring the Spirit and Faith!
На той же, при том, территории! ............ Uz tās, pie tam, teritorijas!...........................At the same, though, the territory!
Русь для человечества МЕРА! ................ Krievzeme cilvēcei MĒRS!.........................Russia for humanity the MEASURE!
И единственная акватория! ..................... Un vienīgā akvatorija!.................................And the only water area!

Всё обернётся весной! ............................ Viss pavasarī pārvērtīsies!..........................Everything will turn back in the spring!
Пройдена зима отчуждения! ................... Izieta atsvešinātības ziema!........................Passed winter alienation!
Русь вспыхнет опять Звездой, ................ Krievzeme Zvaigzne iedegsies atkal,……....Russia breaks out again the Star,
На Новые тысячелетия!............................ Uz tūkstošgadiem Jauniem!.......................On the New Millennium!

Аминь. ....................................................... Āmen………………………………………….Amen
Отец Абсолют. ...........................................Tēvs Absolūts………………………………..Father Absolute
01.03.17 ...................................................... 01.03.17………………………………………01.03.17.

Avotshttp://www.otkroveniya.eu/poems/01.03.17.html

Latviskoja intuitīvi Eslauma, angļu valodā intuitīvi tulkoja Irita Irem.
Ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /01.03.2017.
Nosūtīts Latvijas Radio viļņiem: info@inbox.lv /01.03.2017.
Un: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /01.03.2017.
=====
Sagatavoja viskopīgai pieredzei Eslauma 01.03.2017

Skatījumu skaits: 389 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: